Népújság, 1978. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-07 / 106. szám

..tilrek...esemènyek...hlrek...eseinênyek.Jirek. khàïukâfa 1918. május 7h vasárnap A Nap kél 4.19 — nyugszik 19.03 órakor A Hold kél 4.43 — nyugszik 19.18 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon GIZELLA nevű kedves olvasóinkat! "*** Ögarmán eredetű név és benne a mai német nyelv ,,Geisel”, azaz ,,túsz” szava rejtőzik. — o — Száznegyvenöt évvel ezelőtt született Johannes Brahms, német zeneszerző, zongoraművész, a XTX. századi ro­mantikus zeneművészet nagv egvénisége. Kibontakozó zeneszerzői tehetségére és jelentőségére Robert Schumann hívta fel a figyelmet. Hosszabb ideig kar­mester is volt. 1878-tól végleg Bécsben telepedett le. Művészetében a bécsi klasszicizmus hagyományait a romantikus stílussal egyesítette. Műveiben szerepet kapott, a német népzene is. A programzenéi irányzattal szemben az úgynevezett abszolút zene bíve volt. Leg­híresebb művei: Ein deutsches Requiem: Négy nagy szimfóniája (az elsőt Beethoven X. szimfóniájaként emlegetik): verseny mű vei (hegedű- és kétzongora­verseny) ; a doktorrá avatásra írt Akadémiai (inneni nyitány* Tragikus nyitány: Változatok egy . Haydn-té- mára. Értékes kisebb művein (zongoradarabok, dalok) kívül fontosak még kantátái, kórusművei, kamaraze­néje is. Néhány művében magyar — részben verbun­kos — dallamokat dolgozott fel (Magyar táncok). IDŐJÁRÁS; Várható időjárás ma estig: túlnyomóan borult idő, :| előbb nyugaton, majd sokfelé ismétlődő esővel, zápor- " ral. helyenként zivatarral. Megélénkülő, időnként meg­erősödő déli, délnyugati, a Dunántúlon északnyugatira forduló szél. Várható legmagasabb nappali hőmérsék­let: 14—19 fok között. Méjuíi •»© utón Ha nem esik ma Ismét vetnek Amitől legjobban tartot­tak az alföldi területek gaz­daságai. a belvíz elkerülte a földeket. Néhány helyen ugyan apró foltokban még megmaradt a víz, de nem okozott különösebb kárt, ki­pusztulást az egyébként szé­pen fejlődő vetésekben. A füzesabonyi járás terü­letén például az elmúlt na­pokban nemcsak időben, tér­ben is meglepően szeszélyes ’’olt. a csapadék eloszlása. A járási székely környékén *0—70 mm eső is hullott, a különösen veszélyeztetett Tisza és Tárná menti terü­leteken viszont ennél lénye­gesen kevesebb, így ezen a részen sincsenek belvízká­rok. [színház Egerben délután fél í órakor; VERONAI FIÜK (Vörösmartv-bérlet) ^ORVOSI I ÜGYEIÉT I Egerben; szombaton délután 2 órától hétfő reggel 7 óráig a Rajcsv-Zsilinszkv utcai rendelő­ben. (Telefon: 11-10). Gyermekorvosi ügyelet helye: Eger. Kossuth Lajos u. 6. szám alatt. (Telefon: 14-54.) Az ügyelet igén vb evehető: hét­köznapokon este 19 órától reggel 7 óráig. Vasár- és ünnepnapokon: előző nap délután 14 órától hétfő, illetve az ünnepet követő nap reggel 7- óráig. Fogorvosi ügyelet szombaton 14 órától hétfő reggel 7 óráig a Technika Házában. Gyöngyösön : szombaton 14 érá­tól hétfő reggel 7 óráig. (Tele­fon: 11-727.) Fogorvosi ügyelet: délután 15— 18 óráig. Mindkét ügyelet helye; • Széchenyi u. 1. szám. Gyermek­orvosi ügyelet: délután 15—18 óráig; Ügyelet, helye: Puskin ut­cai gyermekrendelő. Vasárnap és ünnepnap: reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig. (Telefon: 11-727.) Fogorvosi ügye­let: 9—12 óráig. Mindkét üevelet helye: Széchenyi u. 1. Gyermek­orvosi ügyelet: 9—12 óráig. He­lve: Puskin utcai gyermekrende­lő. Hatvanban: szombaton 12 órá­tól hétfő reggel 7 óráig a rende­lőintézetben. (Telefon: 10-04.) ï^ndelés gyermekek részére is. Fogorvosi üevelet. vásárnap 8— 10.30 óráig. Gvermekorvosi ügyelet vasár­nap 10—12 óráig a rendelőintézet gvermekszakrendelésén. (Tele- .. fon: 10-04.) __ Munfit útim fiiMtiifJiqy/ Eddig a kukorica 30—85 százalékát vetették el a. ter­melőszövetkezetek, s ameny- nyiben az idő * továbbra is napos, száraz marad, már ma indulhatnak a vetőgé­pek, hogy mielőbb végezhes­senek a még hátralevő 3 napos munkával. Legfeljebb csak a téli csa­padékszegény hónapok víz­hiányát. pótolta a gyöngyösi járásban hullott eső, így ott sincs belvíz. A járás 17 750 hektárnyi tavaszi vetésterü­letének eddig mintegy 57 százalékán mentek végig a vetőgépek, és a számítások szerint néhány napon belül itt. is földbe kerül a kukori­ca. A rövid kényszerszüne­tet mindenütt igyekeztek ki­használni a mezőgazdasági üzemek. A hevesi járásban egy hét alatt, több mint 55 mm csa­padékot mértek, s május 2- án hullott 25 mm eső he­lyenként vízzel borította be a vetéseket. A tarnamérai Lenin Termelőszövetkezet­ben például 80 hektár, a kis­körei Vörös Hajnal Terme­lőszövetkezetben pedig mintegy 20 hektár művelé­sét akadályozzák a belvíz- Poltok. Tekintettel a megle­hetősen szeszélyes tavaszra, a legtöbb gazdaságban igye- ' keztek a lehető legrövidebb idő alatt kiszórni a magva­kat, de még így is csak a kukorica, napraforgó kéthar­madát — 5 ezer, illetve 450 hektárt — a silókukoricának pedig egyharmadát, vetették el. A megye legjelentősebb zöldségtermelő körzetében viszont már félezer hektá­ron kiültették a paradicso­mot, uborkát Emlékezés három évtizedre Befejeződött az egri főiskola jubileumi ünnepségsorozata Dr. Szűcs László köszönti az ünnepség résztvevőit (Fotó: Szántó György.) Szombaton délelőtt — az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola dísztermében — tu­dományos emléküléssel foly­tatódott a rangos felsőoktatá­si intézmény fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozata. Ezen — többek között — részt vett dr. Csendes Lajos, az MSZMP Központi Bizott­ságának alosztályvezető­helyettese, Vaskó Mihály, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Ellenőrző Bi­zottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára. Fekete Győr Endre, a megyei tanács elnöke, Schmidt Re­zső, az egri városi pártbizott­ság első titkára, dr. Varga János Eger Város Tanácsá­nak elnöke. Ott voltak sző­kébb pátriánk párt- és álla­mi szerveinek képviselői, va­lamint a főiskolával testvér­kapcsolatban levő külföldi ihtézmények rektorai is. Dr. Szűcs László megnyitó­ja után Vaskó Mihály emlé­kezett még az elmúlt, 30 év jelentőségéről, a 8 osztályos általános iskolai oktatás be­vezetésének fontosságáról. Elmondotta: a tanárképzést eddig is segítette a megye és a város, s a hathatós támo­gatásról ezután sem feled­keznek meg. Dr. Némedi Lajos, a deb­receni Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem tanszékvezető egyetemi tanára az alapítás­ról és az azt követő eszten­dők eseményeiről tájékoztat­ta a hallgatóságot. Élvezetes stílusú, gazdag hangulati töl­tésű előadása általános tet­szést váltott ki. Felidézte a hőskort, azt az időszakot, amikor Debrecenben a lel­kes tanárok birtokba vették az üres termeket, s azt az egyetlen írógépet, amely az adminisztrációs munkát szol­Túl a négy és fél millión Számítanak a fagyosszentekre is Hiába fordult már májusra a naptár lapja, azért még maid mindenütt kénytelenek befűteni a kályhákat, fűtő­testeket. Ezt teszik a lakóte­lepek kazánházaiban is, ahol az utóbbi évek egyik leg- hosiRabb fűtési Idényét kezd­ték meg tavaly, már szep­tember 18-án — a szokásos­nál egy hónappal korábban. Az előírások szerint a tüze­lési szezonnak április köze­pén kellene zárulnia, de a hű­vös időre való tekintettel a lakótelepeken úgynevezett pótfűtési idényt tartanak. Az egri Csebokszári-lakó- telep hőközpontjának vezető­je, Tóth Simon elmondta, hogy mindaddig üzemben tartják a berendezéseket, míg a napi középhömérséklet tar- tósan nem kerül 15 fők fölé. Az elmúlt napokban még napközben is bekapcsolták a szivattyúkat, éjszaka pedig — néhány melegebb napot leszámítva — megszakítás nélkül működtek a kazánok. A bőközpontban arra számí­tanak, hogy körülbelül még a fagyosszentekig, Szervác, Pongrác, Bonifácig napi 15— 17 ezer köbméter gázt kell fűtésre elégetniük. A lassan már végéhez kö­zeledő fűtési idényben egyéb­ként több mint négy és fél millió köbméter gázt használ­tak fel a megye legnagyobb lakótelepén. gálta. Méltatta az egykori ta­nárok és diákok társadalmi aktivitását, áldozatvállalá­sát. Utalt a rajttal járó szá­mos gondra, majd így fogal­mazott : . tudom, hogy nemcsak a kezdet nehéz, ha­nem a folytatás is. Az elkez­dőnek viszont nagy meg­nyugvás ha a jó ügyet jó kezekbe adhatta át.” dr. Szűcs László kandidátus fő­igazgató a hajdani diák, a második és a harmadik évti­zed fejlődésének főbb állo­másait taglalta. Tartalmas előadását kifejező statisztikai adatokkal tette érzékleteseb­bé. Értékelte a mind gyü­mölcsözőbbé váló külföldi testvérkapcsolatokat, az egy­re színvonalasabb tudomá­nyos, kutatói tevékenységet, a kihelyezett budapesti tago­zatok szerepét. Ezután dr. Kardos József, az Oktatási Minisztérium fő­osztályvezetője emléktáblát leplezett le. Szalay István, a megyei tanács általános el­nökhelyettese előadásában azt elemezte, hogy a főiskola léte miként alakítja megyénk közoktatását és közművelő­dését. A hallgatók mozgalmi nevelőmunkára való felkészí­tésének tapasztalatait össze­gezte Nemes Péter, az Orszá­gos Úttörőszövetség titkára. A vendég rektorok szintén köszöntötték az intézményt, majd ketten — professzor Theo Glocke Erfurtból és professzor A. Sz. -Markov Csebokszáriból átvette a Pro Academia Paedagógica Agri- ensi, azaz egri tanárképző főiskoláért című elismerő díszoklevelet. Délután a vendégek részt vettek azon a ballagási ün­nepségen, amelyen 320 vég­zős hallgató búcsúzott az alma. matertől. (pécsi) Új tétel a villanyszámlán Kitüntetések a Vöröskereszt­világnap alkalmából Szép hagyomány, hogy minden esztendődén, a Vö­röskereszt-világnap alkalmá­ból kitüntetik a szervezet legjobb munkát végzett akti­vistáit. Megyénkben a „Vö- röskereszt Kitüntető Emlék­érem” kitüntetésben Képes I,ászióné. az öregek ostorosi napközi otthonának vezetője részesült. A Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés arany fokozatát kapta dr. Kovács Józsefné, dr. Majdan Antalné és Szép­laki Sándorné. E kitüntetés ezüst fokozatában Göcző Gé- záné. Horváth Jánosné, Öcsai Antalné. dr. Túlit Cecília és Vitéz Dezsöné részesült. A bronz fokozat tulaidonosa Baría lm réné, dr. Bükkerdö Pálné, Fiileki Istvánné, Har- math Bélánál Hornos István­ná. Kovács Jánosné, Körtv.é- íjtesi Pálné. Rács Béláné, Titz Miklós és Vályi Nagy Károlyné lett. Sokaknak okozott kelle­metlen meglepetést az ápri­lis havi villanyszámla: szo­katlanul magas összeget kellett kifizetniük. Az ösz- szeg alsó határa hatvan fo­rint, de esetenként ennél több is lehet. A fogyasztók az F.MÁSZ-nál reklamáltak. Pedig a vállalat csupán a nehézipari miniszter 3/1977. (XII. 27.) rendeletét érvé­nyesítette. A rendelet értel­mében emelkedtek a villa­mos energia költségei. Az áremelkedés alól csupán a lakásvilágítási és háztartá­si energiafelhasználók men­tesülnek. Január elseje óta 1 forint 80 filléres kilowattóránkénti áramdíj mellett nappali, eset­leg éjszakai alapdíjat is fi­zetniük kell mindazoknak, akik a villamos energiát nem kizárólag lakásvilágítási, vagy háztartási célokra hasznosítják. Ide sorolha­tók, akik nem családi ház udvarán levő garázzsal ren­delkeznek, mezőgazdasági jellegű pincéjük van, vagy kisiparosok, kiskereskedők, tehát jövedelemszerzés cél­jából veszik igénybe az ára­mot. Az új tételként jelent­kező nappali, vagy éjszakai díj alapja a beépített áram- korlátozó (automata) Am­per-értéke. Az estleges vitás villany- számlákkal ajánlatos min­den fogyasztónak felkeresni az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalatot. ♦ LOTTÓEREDMÉNYEK 4’ Sportfogadási és Lottó Igaz. gatóság közlése szerint a 18. játékhéten öttalálatos szel. vény nem volt. Négyt: lála- tos szelvénye 90 fogadónak volt, nyereményük egyen­ként 79 526 Ft. Három talá­latot 6970 fogadó ért el, nye­reményük egyenként 513 Ft. A kéttalálatos szelvényekre egyenként 20 forintot fizet­ik VETÉLKEDŐ. A Hatvan /és\környéki általános isko­lák nyolcadik osztályos úttö­rőinek politikai vetélkedő­jére került sor a városi úttö­rőelnökség és a pedagógu­sok KISZ-alapszervezete rendezésében. A legeredmé­nyesebben szereplő hatvani Kossuth-téri, Farkas Imre utcai és Bajcsy-Zsilinszky úti iskolák úttörőinek Szűcs Klára, a városi úttörőelnök okleveleket és jutalmakat ott át. .ÜZEMI TANMŰHELY, tornacsarnok. A Heves me­gyei Tanácsi Építőipari Vál­lalat egri, Sas úti telepén a szakmunkástanulók műhe­lyeinek és korszerű ✓ üzemi tornacsarnoknak a kivitele­zéséhez láttak hozzá a na­pokban. Az új létesítmények >a tervek szerint a jövő nyár­ra elkészülnek. o mi közünk a csil­lagokhoz? Ez a címe Zombori Ottó csillagász elő­adásának, melyre kedden este fél nyolckor kerül sor ■ az egri Megyei Művelődési Központ Pallas Klubjában O DIVATBEMUTATÓ. A gyöngyösi szabadtéri színpad idei első, műsoros estjeként került sor az OKISZ Labor és a Heves megyei Iparcikk Kiskereskedelmi -Vállalat közös rendezésében a tava­szi és nyári fürdő- és ruha­bemutatóra. A közel ezer főnyi közönség körében nagy sikert arattak a könnyű, merész vonalú nyári ruhák.' á- ELMARAD az Éneklő Ifjúság úttörőszemle. A ma délelőttre, az egri Hámán Kató •Ottörőházban meghir­detett Éneklő Ifjúság szemléi jc technikai okok miatt egy későbbi időpontban kerül sorra. A színhely május 21-én az egri zeneiskola lesz. O MUNKAVÉDELEM a rendelőben. Az egészségügvi területén sajnálatos módon elszaporodott üzemi balese­tek csökkentésére, megelőzé­sére a hatvani városi tanács rendelőintézetében is meg­alakították a munkavédelmi őrséget. Ugyanekkor az in­tézet dolgozóinak szocialista vállalásai, eredményei kö­zött a jövőben kiemelten ér­tékelik a biztonságtechnikai helyzet javítását. O ÛJ MEDERHÍD. Alig egy esztendővel a Csenger- nél átadott hid után újabb, a Szamos fölött átívelő híd építését kezdték meg a Sza­bolcs megyei Közúti Építő Vállalat dolgozói Tunyogma. tolcs térségében. A három- nyílású két pilléren nyugim, 155 méter hosszúságú és 11 méter széles mederhíd ele­meit a Ganz-MÁVAG-ban készítik. O SPORTVERSENY. A Vas-, Fém- és Villamosener- gia-ipari Dolgozók Szakszer­vezete megyei Szervezősége, a KISZ Heves megyei Bi­zottsága és az érintett inté­zetek három megye — Bor­sod, Heves és Nógrád — szakmunkástanulóinak rész­vételével rendeznek ma. va­sárnap területi sportvetél­kedőt a tardosi táborban. A fiatalok atlétikában, kis­pályás labdarúgásban, aszta­liteniszben és kispuska-lövé­szetben mérik össze tudásu­kat. VASÁRNAP IS. Ma, va­sárnap is dolgoznak a bél­apátfalvi nagy beruh ázlhr fel­adatain. a nap leglátványo­sabb munkájával emelik ma­gasba a bányát, és a leendő cementgyárat összekötő, sza­laghíd legnagyobb egységét. A Magvar Sredallsta Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és 3 Heves megvet Tanács naptlaoia Főszerkesztő: PéPP T4NOS - K1í venais« Felelős kiadó- DR NOSZTICZIUS FERENC — 8rerkeszl««éa — 3301 Ee=r Beloiannisz u. 3 fPf-S 53 33011 Telefon: 15-73 30-59 54 44 : 3300 Gyöngyös. Rózsa 11. t, 1I-897- 3000 Hatvan Kossuth tér 9 (Városi tanács épületei. 10-51 Kiadóhivatal: Eeer 3301 Beloiannisz u. 3. (Pf.: 53 33011 Telefon: 13-68. - Terieszti a Magyar Posta, Előfizetési dü eav hónapra: 50,- Ft Előfizethető bármelyik postahivatalnál és kézbesítőnél. — Indem 20065 - Révai Nyomda egri gyáregysége# Eger, Vincellériskola ÚJ 3. sz. Igazgató; BEDE ISTVÁN. — HU ISSN 0133—0705.

Next

/
Oldalképek
Tartalom