Népújság, 1978. március (29. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-03 / 53. szám

Au^sélet Elektronikus gyújtás az autóban r A gépkocsi gyújtási tech­nikája lényegében nem sokat változott az elmúlt hatvan évben. A félvezetők — dió­dák, tranzisztorok, tiriszto­rok — tömeges elterjedése azonban e területre is kiha­tott, s rövidesen általános bevezetőre számíthat az au­tók gyújtási rendszerének elektronikus megoldása. A hagyományos gyújtóbe­rendezés az Otto-motoroknál gyújtótekercsből (transzfor­mátorból), kondenzátorból, megszakítóból és nagyfeszült­ségű elosztóból áll. A motor főtengelyével kapcsolatban álló kis vezértengely nyitja a megszakítót, az megszakítja a transzformátor primer áramkörét, ezáltal hirtelen nagy feszültséget indukál a szekundertekercsben, ami a gyújtógyertyába jutva szik­ra formájában hasznosul. Ennek a rendszernek az a hátránya, hogy a megszakító érintkezőin átmenő nagy áramerősség a motor kis for­dulatszáma esetén felmelegí­ti az érintkezőket, azok beég­nek, oxidálódnak. Ezáltal csökken a gyújtás primer áramkörében átfolyó áram, s ennek következtében — kü­lönösen hideg motornál — a gyertyák elektródáin kicsi, gyenge szikrák keletkeznek, ami megnehezíti az indítást, (ezt a helyzetet induláskor a lemerült akkumulátor még tovább ronthatja). Nagy for­dulatszám esetén viszont a beégett érintkezők kis felü­leten is túl rövid ideig zá­ródnak, s ezért nem biztosí­tanak megfelelő gyújtószik­rát. Az elektronikus gyújtóbe­rendezés kiküszöböli mind­ezen hiányosságokat. Mivel minden fordulatszámnál egy­forma intenzitású gyújtószik­rát ad, így a hengerekben tö­kéletesebb lesz a gyújtás és az égés, tehát kevesebb káros anyagot tartalmaz a kipufogógáz. Elektronikus gyújtás alkalmazásával vala­melyest csökkenthető az üzemanyagfogyasztás, meg- kímélődik az akkumulátor, rugalmasabbá válik a motor, megszűnnek a téli indítás gondjai és nem kell törődni a gyertyák elszennyeződésé­vel. Az elektronikus gyújtás­nak többféle változata került már alkalmazásra. A gyakor­latban legjobban bevált az elektronikával kombinált mechanikus megszakító. . De van már olyan változat is, amelyben egy ferritmágnes helyettesíti, s adja megfelelő időben az áramimpulzusokat. Kétütemű motorokhoz olyan elektronikus gyújtószerkeze­tet készítettek, amelyben mi­niatűr infrasugaras izzó, fo­todióda és forgótárcsa helyet­tesíti a hagyományos meg­szakító berendezést. Jól beváltak a tirisztoros gyújtókészülékek is. A motor­házban a gyújtótrafó mellé szerelhetők fel, ott éri legin­tenzívebben őket a hűtő leve­gő. Bekötésüket kizárólag a mellékletül szolgáló rajz alapján szabad végezni. Va­lamennyi olyan megoldású, hogy egy egyszerű átkapcso­lással bármikor vissza lehet térni a hagyományos meg­szakító-rendszer használatá­hoz, amire azonban csak rit­kán kerülhet sor, hiszen az elektronikus gyújtószerkeze­tek rendkívül megbízhatók, és hosszú élettartamúak (a minimális élettartamuk 100— 150 ezer kilométer). Vigyáz­zunk, bekapcsolva ne nyúl­junk bele az elektronikus gyújtóberendezésbe, mert a 30 ezer voltos gyújtófeszült­ségtől súlyos áramütést szen­vedhetünk. Az elektronikus gyújtásra való áttérés költsé­ge meglehetős hamar megté­rül az elérhető üzemanyag- megtakarítás révén. B. I. Az idén immár harmadszor fogadja Heves megye az ifjú filatelistákat. Gyöngyös és Eger után most Hatvanban kerül sor a 16. országos ifjú­sági bélyegkiállítás megren­dezésére, ez alkalomból kerül sor a 4. országos ifjúsági fila- telista vetélkedő döntőjére. A MABÉOSZ ifjúsági bizottsá­ga január 18-án megtárgyalta és elfogadta az események programját, amelyet a szövet­ség elnöksége és a posta el­fogadott. A kiállítást és vetélkedőt Hatvanban a Bajcsy-Zsilinsz- ky u. 8. sz. alatti Hámán Ka­tó Általános Iskola termeiben rendezik meg. A kiállítás ün­nepélyes megnyitása 1978. április 1-én de. 11 órakor lesz és az április 1—9. között tekinthető meg. Ezen a napon jelenik meg a feláras ifjúsági bélyeg és a kiállítást köszön­tő levelezőlap is. A kiállításon 180 keretben ifjúsági egyéni és kollektív gyűjteményeket, 30—40 ke­retben szakkörvezetői mód­szertani gyűjteményeket lát­hatnak az érdeklődők. A Hatvanban 1978. április 1-én megnyíló 16. országos if­júsági bélyegkiállítás előze­tes bélyegzőjét már március 15—31., között használja a hatvani 1. sz. postahivatal. A bélyegzések gyűjtői az erre vo­natkozó bélyegzéseket tehát csakis ennél a postahivatal­nál szerezhetik meg. Az előzetes tervek szerint — amennyiben a széljárás azt megengedi — 1978. április 1- én déli 12 órakor kerül sor arra a ballonrepülésre, amely a hatvani 16. országos ifjúsá­gi bélyegkiállítás rendezvé­nyeinek egyik programja. A ballon postai küldeményeket is szállít, amelyeket április 1- én 11 óráig lehet bedobni a hatvani Bajcsy-Zsilinszky u. 8 sz. alatti iskolában az erfe a célra elhelyezett postaládá­ba. A ballonposta-küldemé- nyekre legalább 2,60 Ft-os bélyeget kell felragasztani. Továbbá április 1-én 16 órá­ig lehet feladni azon külde­ményeket a csak itt — a 16. országos ifjúsági bélyegkiállí­tás színhelyén — elhelyezett, erre a célra rendszeresített postaládába, amely mozgó­postával lesz továbbítva Szombathelyre, az idei SZOC- FILEX városába. Ezen külde- mélyeket legalább 2 Ft-os bélyeggel kell bérmentesíteni. A feladott küldeményeket Hatvanban ellátják a kiállí­tás bélyegzőjével, a szállítás alatt rákerül a mozgóposta bélyegzője. Szombathelyen pedig^a SZOCFILEX előzetes bélyegzőjével látják el, illetve érkeztetik, és onnan viszi a jÿosta a címzetteknek. Március 10-én jelenik meg a már jelzett hét értékből ál­ló úgynevezett SCI-FI soro­zat. A hónap végén, illetve április elején három bélyeggel emlékeznek meg egy-egy ese­ményről. Az eseményekre és a kiadásra kerülő bélyegekre legközelebb visszatérünk. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Egri Városi Bélyeggyűjtő Köre ezúton közli a tagsággal, hogy az 1978. március 12-i foglal­kozás a Művelődési Központ­ban, technikai okok közbe­jötté miatt elmarad. A legkö­zelebbi foglalkozás március 19-én lesz. Németi V. Neandervölgyiek Salzburgban Salzburg tartományban (Ausztria) egy Hallein mel­letti barlangban megmunkált kovadarabot találtak. A kő megmunkálása a „moustéri- en”-re, a neandervölgyi em­ber kultúrformájára jellem­ző. Ez a lelet az első kétség­telen bizonyítéka annak, hogy Salzburg környékén egykor neandervölgyiek éltek. A barlang közelében ez a kova­kőfajta nem fordul elő, csak a közeli völgyben. A kőszer­számot tehát valószínűleg on­nan vitték az 1550 méter ma­gasságban fekvő barlangba. a sze V. Jánosné, Heves: Minden vállalat kollektív szerződése szabályozza, kik­nek fizetnek nyereségrészese­dést. A nyereség felosztásáról szóló részben lehet olyan ki­tétel is, hogy annak a dolgozó­nak, aki év vége előtt mondja fel munkaviszonyát, nem fi­zetnek részesedést. Miután nem ismerjük a szóban for­gó vállalat kollektív szerző­dését, nem tudunk választ ad­ni arra, történt-e szabályta­lanság. Mindenesetre, a nye­reségkifizetéssel kapcsolatos . problémákkal is a vállalati munkaügyi döntőbizottsághoz kell fordulnia. B. Sándor, Kisnána: Nem vállalhat! Le kell ten­nie az úgynevezett szakmásí­tott jogosítványért a vizsgát, alkalmassági vizsgára is men­nie kell. Csák ezek után he­lyezkedhet el ilyen munka­körben. Javasoljuk, keresse fel a Volán vállalatot, ott időszakonként tanfolyamot szerveznek, munka mellett szerzik meg. a jogosítványt. Pálok Béla, Eger: Panaszát továbbítjuk a vá­rosi tanács illetékes osztályá­hoz. Annyit azonban már elő­re is közölhetünk tájékozta­tásul, hogy a városi tanács — figyelembe véve a városi ta­nácstagok véleményét — évente határozza meg, melyik utcában kerül sor a különbö­ző közművesítési munkákra Ettől a tervtől általában nem is térnek el. Választ tulajdon­képpen arra kaphatunk, az Önök utcája mikor kerül sor­Siska Ferencné, Eger: Ezzel a problémával már többször is foglalkoztunk. A tejipar mindig azt a dátumot jelzi a tejterméken, — a te­jeszacskókon is — ameddig az garanciával felhasználható. Így kerül a zacskóra egy-két nappal későbbi dátum, mert nem a forgalomba hozás, ha­nem az eltarthatóság idejét közük. Addig a tej nyugodtan felhasználható, — reklamáció esetén a boltok kicserélik a tejet. Kiss Albertné, Hatvan: A jubileumi jutalmat an­nak a vállalatnak kell fizet­nie, ahol a dolgozó a jubile­um esedékességének idején dolgozik — függetlenül attól, hogy mióta van a vállalatnál. A jubileumi jutalomra jogo­sító munkaviszony idejét hi­telt érdemlően kell bizonyí­tani, nem lehet tehát figye­lemtje venni a bemondás alapján beírt munkaviszonyt. Arra viszont van lehetőség, hogy a bíróság előtt tett ta­núvallomás alapján bizonyít­sd munkaviszonyban töltött idejét. A rendelet ugyanis ezt a lehetőséget nem zárja ki. Barátkozás eszperantóul (Tudósítónktól) Ciu komenco estas malfa- cila... — ez az eszperantó mondat magyarul annyit tesz: minden kezdet nehéz. S hogy ez mennyire így van, azt bizonyíthatják a 3. szá­mú általános iskola alsó tago­zatos növendékei, akiié kísér­leti tantárgyként tanulják ezt a nyelvet. De nem ők az Keresztrejtvén y Idők Közép-Ázsiai folyó. 57. Soká­ig, sokára népiesen. 59. Var­rószerszám, névelővel. 61. Az a szó, amellyel valaminek jelleget adunk. 62. Labdarú­Mottó: Illyés Gyula: Idők című verséből idézünk. VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (Zárt be­tűk: I, F, O, V, L. 13. Zene­kísérettel edőadott énekes drámai művek. 14. Rezzenés- szemen mozdul. 15. Az igaz­gató „beceneve”. 16. Fejér megyei községbe való. 19. Neves németalföldi festő az 1600-as években (Péter). 20. Villamosipari gyárunk név­betűi. 22. Autonóm Terület a Szovjetunióban. 24. össze­vissza írt. 25. Szolmizációs hang. 26. Az idézet negyedik része (Zárt betűk. H, T). 28. Fordított kötőszó. 29. Tava­szi hónap fele. 31. Üj-Zéland őslakó népe. 32. Férfinév. 34. Borsod megyei község. 37. Régi címzés. 38. Régi ruhada­rab. 39. Belőle a bekövetke­zésre következtethetünk. 41. Zokog. 42. Görögország egyik szigetére való. 43. Kint. 46. Harcra szólító jel. 47. Mun­kahelyi takarék névbetűi. 50. A török gépkocsik jelzése. 52. Vés, karcol. 53. Fordított névelő. 54. Spanyol, osztrák, svéd gépkocsik jelzése. 56. Rovar. 57. Több ázsiai állam váltópénze. 58. Lesóznak pá­ratlan betűi. 60. Világhírű olasz színésznő. 62. Község Baranya megyében. 63. Utá­noz. 65. .. .éneke. Bibliának szerelmi dalokat és lakodal­mi énekeket tartalmazó könyve. FÜGGŐLEGES: 1. Mintadarabokat készítők. 2. Elbeszélő költeménybeli. 3. Neves színészünk (Zoltán). 4. Szóösszetételek előtagja­ként háromszorost jelent. 5. Középen leás. 6. Lak betűi. 7. A még meg nem jelent könyvek erre várnak. 8. A koordináta-rendszer kezdő­pontja. 9. Mélybe. 10. Múlt század egyik legnagyobb épí­tésze. 11. Lankadatlanul fi­gyelő. 12. Dátummal ellát. 17. Ahol emberek laknak (vidék). 18. Csirkéket, tyúkokat hívo­gató szó. 21. .. ső, vulkáni kitöréskor vulkáni por hul­lása. 23. Belgium része! 27. Duna jobb oldali mellékfolyó­ja. 30. Állati fejdísz. 33. Fel­vigyázóik. 35. Az idézet má­sodik része (Zárt betű: R). 36. Egyenes sor, rend. 39. .. .humánum est (tévedni emberi dolog) visszafelé. 40. Szórakozóhelyen a délutáni tánc időpontja. 42. Kieszkö­zölsz. 44. Irodalmi alkotás. 45. LÜB. 46. Rugalmas alkat­rész. 48. Savanykás gyü­mölcs. 49. Japán politikus. 50. Az idézet harmadik része (Zárt betűk: K, S, I). 51. ... rdok, vallásfelekezet a 14. században, 55. B,<-Darja, gó kupa névbetűi. 64. Hamis. 66. Nátrium vegyjele. G. K. Beküldendő: víz­szintes 1., függőleges 35. 50 ., vízszintes 26. sorok he­lyes megfejtése. ★ A február 24-t keresztrejt­vényünk helyes megfejtése; „Engem felakaszthatnak, de a szabadságot nem. Annak a fája, a mi vérünkből fog fel- nőni”. A helyes megfejtést beküldők közül sorsolással egy-egy könyvet nyertek: Kocsis Ferenc Gyöngyös, Schläfer Frankné Sírok, Má­tyás józsefné Poroszló, Pádár László Csány, Brukner Zol­tán Füzesabony. A könyveket postán küld­jük el­egyetlenek Heves megyében, akik Zámenhof mesterséges nyelvével ismerkednek : a megyei úttöröházban szakkö­ri foglalkozásokat tartanak a megye érdeklődő iskolásai­nak, s Kálban is működik ha­sonló tanfolyam. Pedig az eszperantisták oktatása nem 'Is olyan egyszerű feladat. Könczöl Ernő, a Magyar Esz­perantó Szövetség egri terü­leti bizottságának titkára is így vélekedik: — Ha igazán hatékony, si­keres órát akarunk tartani, s gyorsan elsajátított, alapos nyelvtudásra törekszünk, nem elég csak jól magyarázni, fordíttatni, beszéltetni. A meg­felelő szemléltető eszközök; hanglemezek, magnószalagok, esetleg tv-s órák nagyon hiá­nyoznak. Csak az van, amit mi magunk meg tudunk csi­nálni : transzparensek, app- likációs képek, esetleg ma­gunk készítette felvételek. Jelent ugyan meg egy lengyel kiadású nyelvleckelemez — felnőtteknek. De ezt 8—9 éves gyermekekkel nem tud­juk használni. Maradnak tehát a nyelvta­nítás legősibb módszerei: a levelezés és az aktív nyelv- használat. Számos ország esz­perantójával tartják diákja­ink a kapcsolatot. Leveleznek bolgárokkal, csehekkel, len­gyelekkel, olaszokkal, belgák­kal és még sorolhatnám. A barátkozást mi is megköny- nyítjük, pl. nyári táborok szervezésével. — Melyek az idei tervek? — A nyáron húszfős csa­patot küldünk a megyéből a zánkai nemzetközi táborba, melynek anyanyelve termé­szetesen az eszperantó lesz. Utána pedig Várnába me­gyünk, ahol ekkor tartják az eszperantó kongresszust. Azért itthon is dolgozunk addig: vetélkedőket rende­zünk az iskola és a szakkör tagjai közt, részt veszünk a gyulai országos szaktárgyi versenyen, ahonnan eddig még mindig szép díjakkal tértünk haza. Az érdeklődés egyre na­gyobb az eszperantó iránt. Öt év alatt 75-ről 250-re emel­kedett a megyében a tanulni vágyók száma. így nehézsé­geink mellett sikerekről is beszélhetünk. (M. E.) KOSSUTH 8.37 Zeneipari muzsika. 9.34 Zöldparadicsom. 9.53 Lot­tósorsolás. 10.05 Iskolará­dió. 10.35 Ádám éneke Évá­hoz. 10.40 Wagner: Az is­tenek alkonya. 10.59 Lottó- eredmények. 11.00 Hogy volt?! 12-35 Tánczenei kok­tél. 13.20 Népi zene. 14.00 Mozart: Esz-dúr zongorané­gyes. 14.25 „Nyitnikék”. 15.10 Zengjen a muzsika! 16.05 A gyár és környéke. 17.10 Petko Marinov éne­kel. 17.41 Adottságok — le­hetőségek. 18.01 Hajdú Er­zsébet énekel. 18.30 Esti magazin. 19.15 Vendégek a tanyáról. 19.55 Lemezmú­zeum. 20.44 A zene nem is­mer határokat. 21.29 Az öreg költő. 21.34 Láttuk, hallottuk. 22.20 Tíz perc külpolitika. 22.30 Prokofjev nyomában. 23.29 Schumann: III. szimfónia. PETŐFI 8.20 Tíz perc külpolitika. 8.33 Slágermúzeum. 9.23 Patachich Iván fúvósmüvei­ből. 10.00 A zene hullám­hosszán. 11.50 Címer és mesterség. 12.00 Nóták. 12.33 Zenekari muzsika. 13.03 Nőkről nőknek. 13.33 Süssünk, süssünk valamit... 14.00 Kettőtől ötig.... 17.00 Ötödik sebesség. 18.00 Min­denki iskolája. 18.33 Med- gyaszay Vilma felvételeiből. 18.56 Új nótafelvételek. 19.28 Böngészde. 20.33 Hogy volt?! 21.32 A tegnap slágereiből. 22.33 Klasszikus operettek­ből. 23.30 Népi zene. Szolnoki rádió 17.00-től 18.30-ig. Miskolci rádió 17.00 Hírek, időjárás — Kis­iskolások, gyerekek. Ripor­ter: Jakab Mária — KultUf rális körkép (Bemutatjuk a hevesi művelődési házat. Riporter: Antal Magda — A taktaszádai férfikórus éne­kel. — Hol töltsük a hét­végét — Kulturális és sport- programok) — Akit már régen hallottunk! — 18.00 Észak-magyarországi króni­ka (A járási NEB tárgyal­ta. Űj művelődési ház Gyöngyösön) — A jazz ked­velőinek — Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes... m MAGYAR 8.40 Tévétorna. 8.45 lskolg- tévé. 9.55 Tízen túliak tár­sasága. 10.40 Iskolatévé­11.30 Kuckó. 12.05 Iskola­tévé. 16.30 Nagy fogadás a palotában. 16.45 Mozgás- és viselkedésformák az állat~ világban. 17.10 Malom. 17.40 Dél-alföldi krónika. 18.10 Mindenki közlekedik... 18.25 öt perc meteorológia. 18.30 Szépen, jól magyarul... 18.40 Százéves szabadság. 19.20 Tévétorna. 19.30 Tv- híradó. 20.00 Delta. 20.25 Vámhatár. 21.40 Családi kör. 22.30 Tv-híradó 3. 22:50 Ikarus és a gravitáció. 2. műsor 20.01 Sztravinszkij: Tűzma. dár. 20.25 Öt perc meteoro­lógia. 20 33 Mazzabubu (ze­nés olasz film). 21.20 Tv. híradó 2. 21.40 A fehér kör.

Next

/
Oldalképek
Tartalom