Népújság, 1978. január (29. évfolyam, 1-26. szám)

1978-01-08 / 7. szám

Miért harcolnak a dolgozók? Egy üzem végnapjai A történet 1974-ben kez­dődött. Az akkoriban éppen megerősödő Füzesabonyi Ve­gyesipari Szövetkezet mű­anyagüzemet hozott létre a nagyközségben, és a Pest me­gyei Műanyagipari Vállalat­nak kezdett dolgozni. Dicsé­retesen jó együttműködés alakult ki közöttük, s a Pest megyeiek egyszer azt kérték a szövetkezettől: ne kelljen a félkész termékeket a köz­pontba szállítaniuk, hadd vé­gezzék el itt néhány embe­rükkel a so rj ázást, csomago­lást, vasúton meg küldhetik is az árut szerte az országba. A szövetkezet egyetértett, sőt még egy általa bérelt épületet is adott a munkához a vasútállomás mellett. Mi történt? Egyszer csak azon vették észre magukat a nagyközség vezetői, hogy szűkebb pátriájuk egy új üzemmel gyarapodott: rövid néhány h°nap alatt kétszáz lett a „néhány ember”. Ti­zenöt évvel korábban örül­hettek volna is az ilyen be- lopakodásnak, de már 1974- et írtunk. A munkaerő-tarta­léknak vége, s a tervszerű, nagy körültekintést igénylő munkaerő-gazdálkodást ugyancsak megzavarhatja az ilyen, nem éppen szabályos manőver. Meg is zavarta. — Kész tények elé állítva, az adott helyzethez kellett igazodni — mondja Blahó István, a nagyközségi párt- bizottság titkára. — Ugyan­akkor a vállalat nagyarányú fejlesztésekét ígért, s így le­hetőség lett volna a Fémmű­vek gyára mellett egy má­sik korszerű bázisüzemet ki­fejleszteni a sok apró kóce- ráj helyett Ehhez még mun­kaerő is lett volna — még akár a szövetkezettel való összeolvadás útján is. Ettől függetlenül kezdettől fögva ideiglenes működési engedé­lye volt a telepnek Füzes­abonyban; ez először 1976. decemberében járt le, akkor hosszabbítottuk meg 1978. december 31-ig. 1977. köze­pén derül aztán ki, hogy az előre eltervezett mintegy két­százmilliós fejlesztésből nem lesz semmi, nem engedi ezt a vállalat felügyelete, a Pest megyei tanács. Mi erre úgy határoztunk, egyetértésben a megyei pártbizottsággal, ta­náccsal, hogy akkor nincs ér­telme tovább meghosszabbí­tani a működési engedélyt. A munkaerőre a hatékonyab­ban dolgozó termelőhelyeken van szükség, s ne kössék azt le az ilyen, meglehetősen laza munkafegyelmű, rend­kívül alacsony teljesítmény­nyel dolgozó kisüzemek. A vállalat kérte ugyan, hogy legalább 1980-ig maradjon a mostani állapot, de az októ­beri egyeztető megbeszélé­sünkön ehhez nem járultunk hozzá. A telep az idén meg­szűnik és a dolgozók, ha akarnak, a Fémművek gyá­rában helyezkedhetnek el, il­letve mindenki számára biz­tosítunk olyan munkahelyet, ahol tud dolgozni és megke­resheti az eddigi pénzét. Alapvető kikötésünk a gyárral szemben: minden oda jelentkezőnek helyet biztosít, ha valaki egészségi állapota miatt a gépek mellett nem dolgozhat, annak megfelelő munkakört teremtenek. Min­denkivel egyénileg kell meg­beszélni a problémáit. amennyit gyártani tudunk, s bármilyen korszerű gépsoro­kat állítunk is be, azok mellé ember kell. Ha jönnek hoz­zánk, tudunk fejleszteni. — Mindenkit tudnak fog­lalkoztatni? — Tisztában vagyunk az­zal, hagy nem jelentkezik hozzánk egy emberként az egész üzem. Mi azonban vál­laltuk azt, hogy mindenkit fogadunk, aki nálunk akar dolgozni. Elsősorban persze a gépek mellett, de ha vala­kinek az egyéni képességei olyanok, könnyebb, ülőmun­kát is biztosítunk. Január­ban hozzáfogunk, hogy elbe­szélgessünk mindenkivel. Mi magunk is szeretnénk pon­tosan tudni, kik azok, akikre számíthatunk, hiszen az ilyen nagyobb arányú létszámfel­vétel feltételeit meg kell te­remtenünk, hogy meg is ad­hassuk azt, amit ígérünk. A Mátravidéki Fémművek füzesabonyi gyárának terme­lése 1977-ben meghaladta a 600 milliót 18 százalékkal nőtt az előző évhez képest a termelési érték, 19 dolgozóval csökkent a létszám. A munka ütemét itt a gépek diktálják, három műszakban. Németh László, gyárigaz­gató: — 1978-ra a vállalatunk nyolc százalékos termelésnö­vekedést tervez. Tulajdon­képpen mi ezt a létszám gya­rapítása nélkül is megvaló­síthatnánk, a program azon­ban módosul, ha nagyobb számban jelentkeznek hoz­zánk a megszűnő üzemből. Az országban egyedül válla­latunk gyárt tubust, aerosol- pa’.ackot és néhány más fém­tömegcikk-ipari terméket. Az ' igények nagyobbak, mint — Mióta dolgozik itt? — Nemsokára három éve lesz. — Azelőtt is eljárt dolgoz­ni, mielőtt ez az üzem idete­lepült? — A Fémműnél voltam, onnan jöttem át ide. Ott öt esztendeig dolgozam. Ennyit tudtunk beszélgetni a Szihalomról bejáró Domán Andrásáéval, a műanyag­üzem telepén. Ez idő alatt teljesen felbolydult a helyi­ség, ahol vagy száz asszony tud dolgozni egyszerre az asztalok mellett. A technikai berendezést itt a villanymo- or hajtotta köszörűk, rezgő­késes ollók jelentik, de leg­többüknél egy-egy éles kés az összes szerszám. Műanyag­lapok, cipősarkak széleit csi­szolják, egyengetik vele. A munka hirtelen leáll, kö­rülvesznek. Kínos helyzet, hi­szen ez már nem riportkészí­tés, hanem egy gyűlés, nem éppen ünnepi hangulattal. — Miért veszik el ezt az üzemet?, Mit tudnak nekünk helyette adni? özvegy, nyug­díjas vagyok, ezt a munkát el tudom látni, de hová men­jek másfelé? — hallom öz­vegy Hegedűs Bélánétól. Az idősebbek jobbára hasonló megjegyzésekkel helyeselnek. De a fiatalok hangját is hal­lani: — Nekünk ez jő Itt, s a Fémművekbe úgysem me­gyünk. Ha más nem lesz, megyünk Egerbe vagy más­hová — mondja Bácsics Éva. — Én varrodából jöttem ide, nem bírtam a gépet — Tanult valamilyen szak­mát? — Nem, az általános után egy éve dolgozni kezdtem. Nekem ez itt nagyon jó. A mezőszemerei Nagy Im­révé járt már a gyárban; a tájékoztató nagygyűléssel együtt üzemlátogatást is szer­vezek a brigádvezetők, cso­portvezetők részére. — Itt, csak két műszak van, ott három, a gépekre fi­gyelni kell, sokkal kötöttebb az ember. Én nem láttam ott könnyebb munkalehetőséget. Próbálom magyarázni, hogy ha kell, adnak könnyű munkát. Felelősséggel állítot­ta az igazgató. Nem hisznek nekem. Mindenáron ragasz­kodnak ehhez a munkahely­hez, ahol akkor állnak fel az asztaltól, amikor jólesik, el- dogozgatnak, beszélgetnek, könnyen keresik a kétezer forintjukat. A vita befejezet­len marad, Mariok Péterrel, a telepvezetővel elindulunk az alagsor felé. — — Nézze meg az új fürdőt, öltözőt — mondja. — Félmil­lióba került. — De hát éppen most kel­lett ilyet... ? — kérdezem önkéntelenül. — Már korábban elhatá­roztuk, a döntés előtt, de most év végén lett kész. Rossz érzéssel jövök ki a fényes-csempés új fürdőből. A panaszos levelet a Mi­nisztertanács titkárságának címezték. A SZOT-tól a me­gyei tanács ipari osztályához került intézkedésre. A ké­rés: ne engedjék fölszámolni az üzemet. — Mi lesz a válasz? — A döntés végleges: a te­rület fejlesztéséért, az embe­rek sorsáért egyaránt felelős testületek, vezetők véleménye- az üzemet fel kell számol n' — mondja Édes József, az ipari osztály vezetője. — Hi­ba volt a letelepítése, helyre kell ezt hozni. Az viszont nem fordulhat elő, hogy va­laki az ott dolgozók közül ne kapjon megfelelő munkát, mint ahogyan a keresete sem csökkenhet senkinek. Egyé­nileg kell rendezni mindenki gondját, mert arról az ott dolgozók nem tehetnek, hogy ilyen helyzet állt elő. A dön­tést azonban ez sem - változ­tatja meg. Könnyű a kívülállónak. Joggal mortdhatja a füzesa­bonyi telepen dolgozó 180 asszony e sorok írójának is: az ő helyzetükben ragaszkod­na a kényelmeshez, a meg­szokotthoz. (Mondták is, egyebek kíséretében.) De azért a kívülálló mást Is ész­re kell, hogy vegyen. Hogy az itt dolgozó több tucatnyi fiatalnak nem lehet életcél egy rozzant épületben mű­anyagdarabokat kapargálni, a tanulás, a továbbfejlődés legkisebb reménye nélkül. Hogy a népgazdaságunk egyebek mellett éppen azért küzd a hatékonyság gondjai­val, mert elburjánzottak az ilyen kócerájok, s még ma is sokan vannak, akik az „ad­junk munkát” szemléletét vallják, holott nincs munka­erő, s a megtermelt értéknél is többet fölemésztenek ezek a munkahelyek. Kell a szoci­ális foglalkoztató a beteg, idős embereknek, azért, hogy hasznot teremtve, hasznos­nak érezhessék magukat Erről ezúttal is gondoskodni kell. De ekkora üzemre ehhez nincs szükség __ nincs rá s zükség egyáltalán, hacsak az illető vállalat bérszintma- nővérei miatt nem. Emberek sorsát érinti köz­vetlenül a telep megszűnése. Több hasonlót kell még fel­számolni ebben a járásban és másutt is. Sehol nem kerül­het anyagi, erkölcsi hátrány­ba az egyén, a dolgozó ember, a kis közösség. De van egy nagyobb közösség is: amely­hez mindannyian tartozunk. S tartósan ennek az érdeke­it sem szabad elfelejteni. Hekeli Sándor A jármű- program segítése Csaknem 150 féle terméket állít elő a VILLTESZ Ipa­ri Szövetkezet, köztük az IKARUS-autóbuszok lám­páit. Utóbbiból évente 120 ezer darabot készítenek. Képünkön: Az IKARUS-au- tóbuszokhoz szerelik a lám­patesteket a szövetkezet dolgozói. (MTI Fotó: Balaton József felvétele — KS) Parlagkönyv ek Könnyű a parlagföldeket hasznosítani. Csupán számo­kat, tényeket, adatokat kell felsorolni, s napnál is vilá­gosabban kitűnik, hogy mennyi haszontól, milyen anyagi javaktól esik el a népgazdaság, ha megmúve- letlenül, szántatlanul, beve­tetlenül marad ennyi és eny- nyi terület. A parlagföldek hasznosításáról határozat is született a legkülönbözőbb szinteken, s a határozat vég­rehajtása jól is halad. De lehet-e határozatot hozni a parlagkönyvekről. Azokról a kilóméter hosszú­ságú sorokra rúgó kötetek­ről, amelyek ott sorakoznak az igazgatói és elnöki irodák könyvespolcain; díszként. Nagy politikai klasszikusa­ink kötetei nem hiányozhat­nák egy komolyabb vezetői irodából. Ezek a könyvek — tisztelet a nem is kevés ki­vételnek — többnyire a dísz­let és a háttér szerepét töltik be a tekintélyt parancsoló Íróasztal mögött, hogy még nagyobb legyen a tekintély. Ám, ha akad egy óvatlan pillanat, amikor egyedül ma­radván felüthetjük a köny­vek valamelyikét, akkor a nyomdafestéktől összeragadt lapok rögtön megkérdőjele­zik ezt a tekintélyt. Félreértés ne essék, lehet anélkül is becsületesen, és jól is vezetni, ha valaki nem rágta át magát a fogalommá nőtt kék félvászonkötésesek harmincegynéhány kötetén, lehet lelkes építője társadal­munknak — vezető beosz­tásban is —, ha nem követi évről évre nyomon az oly örvendetesen gyarapodó L. Cy. sorozat vaskos köny­veit. Lehet. Csak azt nem szabad, hogy a háttérben feltornyosuljon a díszlet, hogy társadalmi gyakorlattá és múló divattá váljék a szellemi — a nem létező szellemi hatalommal — való kérkedés. Ez a jelenség a felszín alatt burkoltan hordozza azt a hamisságot, hogy. a kultú­ra csak dísz, csak bokréta, csak tessék-lássék kell. hogy ott legyen a gazdasági életet vezetők birtokában. Az iro­da polcára közpénzen meg­vett kötetek azonban nem jelentik azt, hogy a vezető valójában birtokába vette volna ezeket a könyveket. Még csak azt sem mondhat­ni, hogy elegendő elolvasni ezeket a könyveket. A könyveknek ugyanis nem annyira a betűjét, mint in­kább a szellemét kell birtok* ba venni. Ám, aki nem ol­vassa betűjét, az nem érthe­ti a szellemét sem. Veszélyes dolog a díszlet- szemlélet, a parlagkönyvek elterjedése. Nem lehet ugyan adatokkal, tényekkel és szá­mokkal közvetlenül bizonyí­tani, hogy milyen kár éri a népgazdaságot, ha a polcon porosodnak a könyvek, de akik csak díszletként tartják irodájukban, azoknál félő, hogy megcserélődik a mi- van-miért ok-okozati rend­szer is. Azok előbb-utóbb a termelés díszletének fogják tartani a jó könyvet és fil­met, a színházat, az utcát, a sportpályát. Azok talán úgy gondolják, hogy a népgazda­sági tervek teljesítése önma­gáért fontos, nem pedig as életért. Törvényt nem lehet hozni a parlagkőnyvek hasznosítá­sáról, szót emelni érte azon­ban kötelesség. De talán nem Is kellett volna a par­lagföldekre törvényt hoznif ha nem hevertek volna par­lagon a könyvek a díszleti- polcokon. Szigethy András A hegesztőmérnök A hegesztés fontosságát, komolyságát sohasem vitat­ták, de — igaz, ami igaz — hosszú ideig nem volt kellő becsülete, jó darabig nem tartották „igazi” szakmának. Mert, hogy úgymond: sem­milyen iskola nem kellett hozzá, elleste minden vala­mirevaló lakatos gyakorlot­tabb társától, vagy legfeljebb megtanulta egy rövidke tan­folyamon. A feladatok súlyának nö­vekedésével hallunk utóbb már a minősített hegesztők­ről is —, akik meglehetősen nehéz próbatétel árán válta­nak „belépőt” a tekintélye­sebb szakmunkások közé, s a továbbiakban szinte napon­ként kötelesek bizonyítani rátermettségüket, tudásukat. Major László, a Könnyűipari Gépgyártó Vállalat egri gyá­rának fiatal osztályvezetője azt mondja magáról, hogy — második diplomája után —. hegesztő szakmérnök... Mint a gyár műszaki osztálya ifjú iíányítójának szavaiból egykettőre kiderül voltaképpen nincs semmi rendkívüli a dologban. A hegesztés ugyanis — bármi­lyen furcsán hangzik is —: bizonyos fokig tudomány, sok minden áll vagy bukik az elvégzett munkán. A szakma magasabb szintű művelése széles körű ismereteket igé­nyel. Több más mellett job­ban kell érteni a fémekhez, hiszen időközben egy sor helyettesítő anyag is szüle­tett. Aztán —, hogy mást ne mondjunk: a hegesztéshez mind elengedhetetlenebb a statikában való jártasság. Ez anyagtakarékossági szem­pontból sem utolsó. Mert. cseppet sem mindegy, hogy például 35 helyett 20 millimé­teres anyagból hegeszti-e össze az ember a szükséges szerkezetet. S így sorolhat­nék tovább... — Régebbi iskolámban, a miskolci egyetemen szerez­tem hegesztő szakmérnöki oklevelemet is — beszéli Ma­jor László —. Két éven ke­resztül, havonta egy hétig tanultam, amíg a tudnivaló­kat elsajátítottam. S a vá­laszásom korántsem volt vé­letlen, ötletszerű: kezdő szak­ember koromban ugyanis, gé­pésztechnikusként, tulajdon­nőkként folytattam a munká­mat. Jól emlékszem rá: a PEVA-térzsalu volt az első szép „gyártmányom”. Sike­rült a prototípus —, amin szintén jócskán kellett he­geszteni —, s jól vizsgázott a három zsalukészlet a hévízi SZOT.üdülőnél, illetve a sal­gótarjáni garzonháznál... — Mi a dolga hegesztő­mérnöknek? — Könnyű erre válaszol­nom, mivel még tanulmánya­im idején, 1973. január 1-én hegesztőmérnöki beosztásba kerültem, vezetőim előlege­zett bizalmával. Ezen a posz­ton lényegében minden he­képpen lakatos voltam ma­gam is, gyárunk műhelyé­ben. Itt természetesen he­gesztettem is, s elléggé megkedveltem ezt a munkát. Az üzemből kerültem — gyári ösz­töndíjjal — Borsodból. Ta­nulmányaim közben —, süni­kor például baleset, betegség miatt két esztendőre is visz- szajöttem az intézetből, majd pedig nyári termelési gya­korlatokat végeztem — szin­tén a termelésben dolgoztam, segédművezető voltam. S a továbbiakban sem szakad­tam el a termeléstől: első diplomámmal technológus­ként, míg később «sejimi ár­gesztessel találkoznom kel­lett, valamennyi lényege­sebb feladatból részeltem. Irányítanom, ellenőriznem. kellett a munkákat, s nyil­vánvalóan: segíteni, ahol csak szükség volt rá. Ekkor már javában foglalkoztatott egy téma, amit még első ta­pasztalataim között jegyez­tem meg a lakatosoknál, .technikus koromban: neve­zetesen az, hogy a „salako­lást” — a hegesztési varra­tokat védő bevonat aprólé­kos, vesződséges munkával já­ró eltávolítását — mikent le­hetne egyszerűbbé tenni,' esetleg kiküszöbölni. Tud­tam: technikai, technológiai kérdés ez, de megoldása nem éppen egyszerű. Szóval: ilyen és hasonló feladatok Is jár­tak az eszemben, s több más mellett ilyenfélékre kerestem az egyetemen a választ Az­tán a hegesztett gépvázgyár- tás feltételeinek megteremté­sével kellett nekem is foglal­koznom. Mindenekelőtt a szükséges hegesztő szakmun­kások kellettek, akiket a leg­kézenfekvőbb volt — tanfo­lyamokon — a gyári gárdá­ból képezni. Tanfolyam-szer­vező, szakelőadó is lettem hát egyszemélyben, s mint ilyenj próbálkoztam az egészen fia­taloknak, a szakközépiskolá­soknak nevelésével is. Jól­eső érzés számomra, hogy kikerült munkatársaimmal megismertetnem a széndiok- xid-védőgázos, fogyóelektró­dás korszerű hegesztést is, aminek minden bizonnyal az egész gyár nagy hasznát ve- szí a továbbiakban. — Jelenleg: a műszaki osz­tály vezetője. Jelent ez vala­miféle szakítást a hegesztő­mérnöki szakmával? — Amint említettem: ki«3 mondottan hegesztőmérnök, tulajdonképpen csak egy ideig voltam. Jó másfél esz-= tendeig, aztán a gépgyártás­technológiai csoport vezetésé­re, majd a műszaki osztály­vezető-helyettesi posztra kaptam megbízatást. 1976. nyarától pedig mostani mun­kakörömben dolgozom. Je­lenlegi beosztásomban foglal­kozom a műszaki fejlesztés­sel, a gyártmányfejlesztéssel és akarván-akaratlan kapcso­latban állok természetesen a hegesztéssel is. Nem tudok, de nem is akarok hátat for­dítani ennek a területnek. Tetszett a téma, vágyódtam uána' és meg' t^m. Nem bánam meg, hogy így vá­1*' I n! Győni Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom