Népújság, 1977. december (28. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-30 / 306. szám

JireLmmúnyek.JlreLmményeL.lilrek... kfofoUkäßa Új vasútállomás Makiáron 1977. december 30., péntek A Nap kél 7.32 — nyugszik 10.01 órakor A Hold kél 21.13 — nyugszik 9.55 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon DÁVID nevű kedves olvasóinkat! A Dávid ősi héber név és jelentése: — O — .kedvenc". Száz évvel ezelőtt született Boross Mihály újságíró, író. Egész fiatalon újságírónak állt, s több lapnál dolgozott; többek között az Esti Kurír színházi kritikusa volt. A'z újságírás mellett írói ambíciói is voltak. Regényei kö­zül azok a legjelentősebbek, amelyekben izgalmas — bar sokszor utópisztikus — történetek során bemutatja kora szociális mozgalmait, a társadalmi ellentéteket, a proletariátus nehéz helyzetét, s a kommunista forra­dalmi megmozdulásokat. Fontosabb művei: Homályban című verseskötete, amely 1900-ban jelent meg: Pün­kösdi királyság, Az ékszer című elbeszéléskötetei (ezek 1904-ben láttak napvilágot); A kék hattyú és a Noé bar­langja című két fantasztikus regénye, amelyeket 1918- ban. majd 1929-ben követett A harmadik testamentum és Az ész sztrájkja című, szintén fantasztikus regény. Időjárás: Várható időjárás ma estig: időnként felszakadozó fel­hőzet, szórványosan eső, elsősorban északon havas eső. Gyenge, változó irányú, majd nyugatira, északnyugati­ra forduló és megélénkülő szél. Reggel több helyen még köd. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 2, plusz fl fok között. Bővült a hatvani kórház munkaköre Csütörtökön délelőttöt me­netrend szerint nem állnak meg a személyvonatok a makiári régi vasútállomás épülete előtt Nagytálya megállóhely és Makiár vas­útállomása között csupán egy kilométer volt a távolság, ezért a MÁV a két szolgála­ti hely közép táján új, kor­szerű állomásépületet létesí­tett. Ebben kapott helyet a forgalmi iroda, valamint az utazóközönség váróterme, A forgalmi irodában integra- dominó berendezést építettek ki. Az új létesítményt — amelynek az üzembe helye­zése miatt Nagytálya megál- . lóhelyen a jövő évi új me­netrend szerint nem állnak meg a vonatok — jó minősé­gű út köti össze a községgel. Az Eger—Füzesabony vas­útvonal automatizálásának első ütemeként ezúttal her Á hatvani kórház betegfel­vevő területe eddig is igen nagy volt, a közelmúltban azonban tovább növekedett. A szakminisztérium rendel­kezése értelmében a szom­szédos Pest megye három községét — Zsámbok, Vác- szentlászló, Valkó — csatol­ták az intézményhez. Ezzel százezerre emelkedett a kór­házi betegellátás szempont­jából Hatvanhoz tartozók lé- lekszáma. Az intézkedést a budapesti Hókus kórház ja­vítása indokolja, s átmeneti jellegű. Ha Kistarcsán fel­épül az új Pest megyei kór­ház, visszaáll a korábbi hely­zet. A közös jövő mellett dön­töttek megyénk három váro­sának szövetkezeti fodrászai, kozmetikusai, fényképészei, így az eddigi Hatvani Fod­rász Ktsz, a Gyöngyösi Szol-> gáltató Ipari Szövetkezet, va­\ színház EGERBEN ESTE 7 OKAKOR VARÁZSKERINGÖ BÉRLETSZÜNET Csaknem száz belföldi mentesítő i szerelvény szilveszterre és újévre Külön munkásvonatok az NDK-ba EGRI VÖRÖS CSILLAG (Telefon: 22-33) Du. fél 4 és fél 6 órakor: \ csillagszemü Színes magyar film Este 8 órakor: Tójásrántotta Színes, szinkronizált francia filmszatíra EgTRi bRÖdy (Telefon: 14-07) Du. fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: A fekete farkasok üvöltése Színes NSZK film GYÖNGYÖSI PUSKIN Zsarutörténet GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Du. fél 4 és fél 6 órakor: /V kis hableány Este fél 8 órakor: A szerelem rabja HATVANI VÖRÖS CSILLAG Zsarutörténet HATVANI KOSSUTH Hintónjáró szerelem FÜZESABONY Riasztólövés HEVES Focizzon, aki tud LŐRINCI Fény a redőny mögött PETERVÁSÁRA liakaruhában + ORVOSI ÜEYItET I Egerben: felnőttbetegek részére Bajpsy-Zsilinszkv 'tea 6. szám alatt. (Telefon: 11-10.) Gyermekbetegek; 1 „szere Kos­suth Lajos u. 6. szám alatt. (Te­lefon: 14-54.) Mindkét ügyelet este 19 órától reggel 7-ig tart. Gyöngyösön: 19 órától szom­bat reggel 7 óráig a Széchenyi u. 1. szám alatti rendelőben. Hatvanban: 19 órától szombat reggel 7 óráig a Kossuth tér 18. szám alatti rendelőben. Szilveszterre és újévre már kevesebb, de még mindig a szokásosnál jóval több utas­ra számít a MÁV. Ezért 92 többletvonat közlekedését tervezik. Pénteken 10, szom­baton 22 mentesítő vonatot indítanak a fővárosi pálya­udvarokról. Ezenkívül szom- ; baton például a Déli pálya­udvarról Induló Zselic ex-; pressz „kettéosztva” önálló; vonatként megy külön Ka­posvárra és külön Pécsre. Zsúfoltság várható janáur el­sején. amikor viszont 45 : mentesítő szerelvény közle­kedik. Akárcsak az előző; hét végén oda, ezúttal visz- ; sza már most elkelt a Sza­bolcs expresszre minden helyjegy, ezért nem nagy; időkülönbséggel mentesítő; gyorsvonatot indítanak Nyír- ; egyházáról Budapestre. Gon- ; doltak arra is, hogy a ka-; rácsonyi szünet után, január j 3-án kezdődik a tanítás, éz- ; ért elsősorban az iskolások ; zavartalan visszaszállítására ; még hétfőn is indítanak 15; kisegítő vonatot. Az igényeknek megfelelő- I en szilveszterre és újévre is ! megerősítik hatvan kocsival: a nemzetközi expresszvona- tokat. Gondoskodtak az: NDK-ban dolgozó, s az ün­nepekre hazalátogató több ezer fiatal szakmunkás za­vartalan visszautazásáról is. Részükre a Nyugati pálya­udvarról január 3-án, 11 óra 35 perckor indítanak Greifs- waldba, 22.25-kor pedig Lip­csébe, január 3-án, 4-én és 13-án, 22.25-kor ugyancsak Lipcsébe különvonatot, ame­lyekre nem kötelezően hely­jegyek is válthatók. A len­gyel vasutakkal együttmű­ködve ugyancsak különvo- nattal hozzák vissza Krak­kóból a kábái cukorgyár építőit. (MTI) lamint a megyeszékhelyi Technolux Ktsz 1978. január Vtöl Technolux Szolgáltató Szövetkezet néven folytatja munkáját. Az egyesült szövetkezetek tagsága — a napokban tar­tott közgyűlésen — Pólónkat Lászlót választotta elnöknek, míg a felügyelő bizottság el­nöki tisztére Miskolczi Fe­rencnek szavaztak bizalmat. Mint az új elnöktől tájé­kozódtunk : a Technolux Szolgáltató Szövetkezet lé­nyegében eddigi profiljában dolgozik tovább: fodrász, koz­metikus, fényképész, nyom­daipari, könyvkötő, mű­anyagfeldolgozó, takarító te­vékenységet folytat. A jövő év vége felé pedig — ha el­készül a hatvani új kisüzem — textiltisztításra is vállal­ANőAÁÁAAáAÁÁAAAáAAAÁÁAVVNáMAAV^MA >ÁAAAAÁÁAÁAWVNÁA/VWWV>AAW' /vwvwwmwvnaaáaáááaáav A meggyszínű Skoda ott állt az útkereszteződésben. Pontosan úgy, hogy sem az egyik, sem a másik oldalán nem lehetett elmenni mellet­te. Ketten gesztikuláltak a Skoda mellett. Láthatóan egymást igyekeztek meg­győzni valamiről. Ügy gondolta, hogy a baj oka és minősége fölött vitat­kozhatnak. Mást mond az egyik, mást a másik. Ahogy ez lenni szokott, ha két „ma­szek” összefut, és mindegyik a saját megváltó módszereit kezdi sorolni. Mit csinálhatott? Megállt az úttest jobb oldalára hú­zódva, élénken figyelte a két férfit. A motort nem kap­csolta ki, abban reményke­dett, hogy a meggypiros Sko­da nem sokáig' állja már el az utat, a két férfi megegye­zik valamiben, eldöntik, mit kellene csinálni a mozdulat­lan kocsival és akkor min­den ismét rendbe jön. Ő pe­dig folytathatja az útját. Utóvégre vele is, bárkivel megeshet, hogy a legváratla­nabb helyen és időben adja be a kulcsot, stílszerűen: a slusszkulcsot az autó. És akkor nincs kellemetlenebb, mintha még a többi autós is türelmetlenkedik, rádudál, megjegyzéseket tesz, kétség­be vonja esetleg azt is, hogy a pórul járt. autótulajdonos egyáltalán kiérdemelte-e a' jogosítványt. Csak nyugi, nyugi, intette magát, neki is jólesik, ha megértést tapasztal mások­nál, amikor ő kerül zűrös helyzetbe. Különben is a két férfi, ott a meggypiros Skoda mellett már odapillantott rá, tudo­másul vették, hogy ő is ott áll, és szeretne továbbmen­ni, tehát bizonyára rövidebb- re fogják a mondanivalóju­kat és rendbe hozzák a ma­gát megmakacsolt járművet. Egészen új masina, állapí­totta meg, ahogy a rend­számtáblájára nézett. Ennek még nagy baja nem lehet. Ta­lán egy rövidzárlat a gyertyák­nál, vagy a legrosszabb eset­ben elfogyott a tartályból a benzin. Megesett már ilyen más kezdő autóssal is. Önmagára gondolt, amikor mindjárt a második útja al­kalmával járt hasonlóan: az országúton merevedett le alatta a kocsi. Hördült egyet- kettőt a motor, aztán ... semmi. Szerencsére ő tiz 4 MEGÁLLAPODÁST KÖ­TÖTT a hatvani cipőgyár cs a helyi tanács a gyermek- intézmények támogatására. Á KAZEM központi igazga­tósága három cs tél millió forinttal segíti az óvodák, is­kolák építését, a hálózat fej­lesztését. O IDEI UTOLSÓ program­ját tartotta Hevesen a nagy­község nyugdíjasklubja, ahot a gyermekklub tagjai adtak színes műsort. Ezt követően került sor arra a találkozóra: ahol az idős emberek a klu­bot patronáló ABC-áruház Kosstjjh szocialista brigádja tagjainak munkájával, életé­vel ismerkedtek meg. lyezték üzembe Füzesabony és Makiár között az önmű­ködő térközbiztosító berende­zést is. Ez azt jelenti, hogy ezentúl az állomásközben egy időben több vonat követ­heti egymást. A hagyományos sorompókat fénysorompók váltották fel a közúti keresz­teződésekben. Jövőre Makiár és Eger között is elkészül az önműködő térközbiztosító be­rendezés. Az orkán letépte egy kansasi farmer házának a bádogtetejét. A kárvallott barátjának tanácsára az össze-vissza görbült tetőt bevitte Detroitba egy gép- kocsijavitó-miihelybe. Két nap múlva ezt a levelet kapta: „Tisztelt uram! Nem tudtuk megállapítani, mi történt a gépkocsijául, ie három nap múlva üzem képes lesz”. Három város szövetkezetei-együtt Új és vonzóbb fodrászszalonok kozik. Az összesen 680 dolgo­zót foglalkoztató szövetkezet egyébként 1978-ban 45,3 mil­lió forintos árbevételt tervez — kétharmad részben fo­gyasztói szolgáltatásokból. Az első évben 16,6 millió forintot költenek beruházá­sokra, zömmel építésre. Az esztendő első felében Eger Csebokszári városrészében nyitnak új, korszerű férfi-nói fodrász-, illetve kozmetikai szalont, s az év folyamán ha­sonlóan ízléses üzlettel sze­retnék gazdagítani Recsket is. Hatvan számára — a már említett textiltisztító kisüze­men kívül — új fényképész­műtermet is terveznek. Fej­lesztik a gyöngyösi fotórész­leget, s iparkodnak vonzóbbá tenni a mátraalji város fodrászüzleteit is. perc elteltével, amikor már ' konyákig olajos lett a mo- I torban való türkálás nyomán, \ megnézte a benzinóra állá­sát is. Mondani kellene ezeknek ! is, hogy... Á, minek legyen I ő az okos két idegen férfi ' esetében. Azok csak álltak a meggy- < piros Skoda mellett, lendüle- ' tes mozdulatokkal kísérték a ' mondanivalójukat, időnként j oldalt pillantottak rá, és ez- ' zel kész. Lehúzta az ablaküveget. — Segítsek árrébb tolni az autót? — kérdezte halkan, készségesen. Az egyik férfi, aki a bal tenyerével a meggypiros Skoda hűtőjére támaszkodott, megütközve nézett rá. — Arrébb tolni? Ezt? Mi­ért tennénk? — Ha egyszer nem megy tovább... ha egyszer elrom­lott ... — Nincs ennek semmi ba­ja, apuskám. Bár a magáé lenne ilyen jó kocsi, mint az enyém. — Akkor miért állnak itt annyi ideje? — Annyi ideje? Legfeljebb tíz perce. Nem látja, hogy miért? Beszélgetünk a ha­verommal. Utóvégre rá­érünk. (gmf) + NAGYKÖKÉNYESEN, je­lentős társadalmi hozzájáru­lással, befejeződött az Arany János utca építése, valamin! a Petőfi út felületi kezelése O KÉT ÜJ ÜDÜLŐ fogadj; a vendégeket Mátraszentim- rén és Mátraszentistvánon Az Országos Takarékpénztái és a KIOSZ üdülőjéber csaknem száz vendég kö­szönti majd az új évet. O GYORSHÍR. A XUl. út törő-olimpián Borsod é. Györ-Sopron megyét meg előzve Heves megye nyert az asztalitenisz csapatbaj nokságot. A győztes csapa összeállítása: Szabó Zsókc Fodor Gábor, Deme Erzsé bet, Doros Zsuzsanna vol akiket Szobó József edző ke szitett fel a versenyre. + FELVEVŐHELYET léte sített Heréden a Heves me gyei Patyolat Vállalat, i helybeliek hetente kétszei kedden és csütörtökön adhal ják be tisztításra szánt ni hóikat, fehérneműjüket. O TÖBB ÉVE PATRONÁL JA a ludasi napközi otthe nos óvodát a MÁV Hámá Kató szocialista brigád), melynek tagjai karbantarl ják az óvoda berendezésé játékait, s a különböző üt nepeken ajándékokkal kec veskednek a gyerekeknek. O MINDENÜTT JÁRHATÓ és többnyire szárazak a nu gye útjai. Hajnalban viszoi mind az alföldi, mind ped; a hegyvidéki területeke erős köd várható. + ÜLÉST TARTOTT a KIS Heves megyei pénzügyi ellei őrző bizottsága. Megtárgya ták a Gyöngyös városi és megyei ellenőrző bizotts: tagjainak munkáját, ma személyi kérdésekről döntc tek. O TOVÁBBKÉPZÉSEN vés nek részt a Mátra—bük Üdülő Igazgatóság népm velői. A három megyéből é kezett kultúrfelelősök könyvtárosok a könyvtár feladatairól, az irodaié propagandájáról és az üd lók irodalmi programjai! hallgattak előadást, továb beszámoltak munkájuk s rán szerzett tapasztalatai ról. O ÉRTÉKELTE az úttS szövetség és a MÉH Trö az idei hulladékgyűjtési v• senyt. Az értékelés szer Heves megye úttörőelnök ge harmadik helyezést el, és átvehette az ezzel ró nyolcezer forint jutáin Különösen jó munkát v> zett a kékestetői úttörőé pat, amely országos másoi helyezésével járult hozzá sikerhez.- ----­Mimim A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a Heves megyei Tanács napilapja — Főszerkeszt«: PAPP JANOS — Kiadja a Heves megyei taptdadő Vál- lalat. Felelős kiadó' l:R. NŐSZ 1TCZIUS FERENC — Szerkesztőség — 3301 Eger. Beloiannisz utca 3. (Pt.: 23. 3301) Telefon: 12-73. 20-29. 24-44.3200 Gyöngyös. Rózsa u t. 11-6S7. 3000 Hatvan. Kossuth tér 8. (Városi Tanacs épülete) 10-n Kk'* 1 hivatal Eger, 3301 Be; mntsz u I (Ff.: 23. 3301) Telefon: 12-68 — Terjeszti a Magyar Posta »Üdfizetési díj egy hónapra: 20,— Ft. Előfizethető bármelyik poslaiuvatalnal és kézbesítőnél. — Index; ZUUM. — Béyaj Nyomda Kgc* Gyáregysége. Eger; Kinceucuaitoia g (, * Igazgató; BEDE Í5XYÁN. - SS ISSN SISfePTOS.------------—---------- " ' ________* • - 'iYWHW ______________________-­M unkában a műszakiak (Fotó: Tóth Gizella) Készsé­gesen

Next

/
Oldalképek
Tartalom