Népújság, 1977. december (28. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

Ülést tart VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának ülését december 1-re összehívták. A Politikai Bizottság a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának megünnepléséről szó ló beszámoló, az 1977. évi népgazdasági terv teljesí­téséről szóló jelentés, illetve az 1978. évi terv és álla XXVIII. évfolyam, 283. szám ARA: 80,— FILLÉR 1077. december X., csütörtSfc AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA IS A MEGYEI TAN ÁCS NAPILAPJA mi költségvetés irányelveire vonatkozó előterjesztő megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. ' Bc'ejcztv venezuelai látogatását a magyar pártküldöttség A Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége Bisz- ku Bélának, a Politikai Bi­zottság tagjának, .a Központi Bizottság titkárának vezetésé­vel befejezte látogatását Ve­nezuelában. A magyar pártküldöttség cara^asi tartózkodása alatt megbeszéléseket folytatott Jesus Far iával, a Venezue­lai Kommunista Párt főtitká­rával és a párt más vezető­ivel. A megbeszélésekről közleményt adnak ki. A magyar pártküldöttség szerdán a Costa Rica-i Népi Élcsapat Párt meghívására San Jóséba utazott MTI Kapcsolataink fejlődési iránya: a szakosítás és kooperáció Szekér Gyula hazaérkezeit Moszkvából Budapestre érkezett az NSZK gazdaságügyi államtitkára Szerdán dr. Otto Schlecht- nek, az NSZK gazdaságügyi minisztériumi államtitkárá­nak vezetésével delegáció érkezett Budapestre a ma­gyar—NSZK gazdasági, ipa­ri és műszaki együttműkö­dési vegyes bizottság második ülésére (MTI) Szerdán hazaérkezett Moszkvából a magyar kül­döttség, amely a Magyar— Szovjet Gazdasági és Műsza­ki-Tudományos Együttmű­ködési Kormányközi Bizott­ság XX. ülésszakán vett részt. A delegációt Szekér Gyula, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az együttmű­ködési bizottság magyar ta­gozatának elnöke vezette. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Sághy Vilmos belke­reskedelmi miniszter, ott volt V. J. Pavlov, $ Szovjet­unió budapesti nagykövete is. Hazaérkezése után Szekér Gyula nyilatkozott az MTI munkatársának. A miniszterelnök-helyettes emlékeztetett arra, hogy Ká­dár János és beonyid Brezs- nyev ez évi krími találkozó­Katonai eskü Gyöngyösön Ünnepélyes percek színhe­lye volt a Táncsics Mihály laktanya: a közelmúltban be­vonult fiatalok elérkeztek es­kütevésük napjához, amelyet a csapatzászló, valamint Gyöngyös város párt-, állami és társadalmi vezetői, vala­mint a hozzátartozók előtt tettek le. Az eskü szövegét Thuróczy Zoltán honvéd ol­vasta fel, amelyet társai fenn­hangon mondtak utána. Az esküt tett fiatalokat később Vértes György tiszt köszön­tötte, majd a városi KISZ- bizottság nevében Csépány Ferenc kívánt becsületes helytállást, katonaszerencsét valamennyi ifjú harcosnak. Képeink az ünnepélyes pil­lanatról készültek. Thuróczy Zoltán az eskü szö­vegét mondja (balra). A csa­patzászló bevonulása (lent). (Fotó: Szabó Sándor) jukon nagy figyelmet fordí­tottak a két ország közötti szakosítás és kooperáció el­mélyítésének további lehető­ségeire. Ezt szem előtt tartva tűzte napirendre a bizottság a szakosítás és kooperáció hosszú távú fejlesztési prog­ramjának előkészítését Ez a KGST-célprogramok két­oldalú megvalósítását hiva­tott . elősegíteni, mégpedig nemcsak egy ötéves tervidő­szakra, hanem azon túlme­nően is. A két ország egyes ágazatai közötti szakosítás és kooperáció hosszú távú fej­lesztési programjának elő­készítése szervesen kapcso­lódik a következő ötéves időszakra szóló tervkoordi­náció munkálataihoz. Az öt évnél hosszabb időszakot fel­ölelő része azokra a terüle­tekre terjed ki, amelyek mindkét ország számára a legfontosabbak és egyben hosszú távra is megfelelő konkrétsággal áttekinthetők. A két ország közötti forga­lomnak már ma is körülbe­lül a fele ilyen hosszú távra szóló egyezmények alapján valósul meg. A továbbiakban Szekér Gyula egyebek között el­mondta: A bizottság tevékenységé­nek szerves része, hogy egyes munkacsoportokat időről időre' beszámoltat - a végzett­munkáról. A mostani tanács­kozáson beszámoló hangzott el az olefinegyezmény vég­rehajtásáról is. A kiemelkedő jelentőségű egyezmény meg­valósítása rendbén halad, t az ülésszakon megállapodtak a végrehajtás során felme­rült kérdések megoldásának módozataiban és határidői­ben. A bizottság meghallgatta a két ország külkereskedelmi minisztériumának beszámo­lóját az idei árucsere-forga­lom alakulásáról. Megelége­déssel állapíthatta meg, hogy az árucsere-forgalom 1977-ben eléri a négymilliárd rubelt. Az együttműködés gyors fejlődését jól érzékelteti, hogy kormányközi bizottsá­gunk . megalakulása, ' vagyis 1961 óta az árucsere-forgalom csaknem hétszeresére nőtt. — Igen fontos kérdés — mondotta a továbbiakban — a teherszállítási problémák megoldása is, éppen az áru­csere-forgalom további fejlő­dése érdekében. Megálla­podtunk egyebek között a ha­tárállomások átrakó és át­eresztő képességének további fokozásában. Az ülésszakon megállapí­tottuk, hogy a Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom 60. évfordulójának tiszteletére, a csepeli dolgozók által kezde­ményezett munkaverseny- mozgalom kapcsán tett fel­ajánlások kedvező eredmé­nyeket hoztak mindkét or­szág népgazdasága számára, elősegítik terveink teljesí­tését, s éreztették terméke­nyítő hatásukat a nemzetközi gazdasági együttműködésben is: 1 .w-'-v • Mindent egybevetve el­mondhatom, hogy a bizottság eredményes munkát végzett, elősegítette a két ország együttműködésének további fejlesztését, — fejezte be nyi­latkozatát a Minisztertanács elnökhelyettese. (MTI) I varsái szerződ ís hon/édslml miniszteri bizottsága folytatta munkáját A varsói szerződés tagálla­mai honvédelmi miniszteri bizottságának tagjai — Bu­dapesten zajló ülésük prog­ramjának részeként — szer­dán megtekintették a Dunán felépített vasúti uszályhidat, a polgári és katonai szakem­berek együttes munkájának eredményét. A bemutatón részt vett Borbándi János, a Miniszter- tanács elnökhelyettese, Rácz Sándor, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának osztályveze­tője, valamint Pullai Árpád közlekedés- és postaügyi mi­niszter. Eger: 4f3 éve szítad város Koszorúzás a népkerti emlékműnél Eger tegnap ünnepelte fel- szabadulásának 33. évfordu­lóját. Az alig több, mint há­rom évtizedet átölelő idő­szakban a város soha nem remélt fejlődésen ment ke­resztül. Vagy is nyugodtan állíthatjuk, hogy nem csu pán éveinek számát tekint­ve, de eredményeiben is fel nőtté vált a megyeszékhely. Ezt bizonyítandó elég lenne összehasonlítani a harminc- három évvel ezelőtti lakás- viszonyokat a mai korszerv lakótelepekkel. Gyarapodik, terebélyesedik Eger és nem kizárólag külalakjában. Az évforduló alkalmából tegnap délután 4 órakor, a népkerti emlékműnél koszo- rúzási ünnepséget tartottak A megemlékezés koszorúit az MSZMP nevében Kovács Já­nos, az egri városi pártbizott­ság titkára, és Simon Sán- áorné, a városi pártbizottság osztályvezetője, a tanács ne­vében dr. Varga János, Eger Város Tanácsának elnöke és Kalmár Péter, a városi ta- n ícs általános elnökhelyet­tese helyezte el a szobor ta­lapzatán. Megkoszorúzták az emlék­művet a KISZ, a Hazafias Népfront és a fegyveres erők képviselői is. úi partok A Földön élő fajok kö­zül az ember emelke­dett a legmagasabbra. Tudá­sa hatalmát mi sem jellem-' zi jobban, hogy olyan eszkö­zök birtokába jutott, ame­lyekkel gyógyíthatatlan se­beket tud ütni saját bölcső­jén: a Földön. Hányszor látni elhagyatott bányákat, hatalmas, tátongó, meddő kráterként ki tárulko­zó foltokat' a Föld irháján, hányszor látói a tenger áramlásaival sodródó sötét olaj foltokat, vagy hányszor hallani patakokba, folyókba ömlő vegyszerekről és a nyo­mukban pusztuló élővilágról. Újabban a tudósok azt vizsgálják, hogy milyen mér­tékben szegényedik a Földet körülvevő ózonréteg, amely mintegy pajzsként véd ben» nünket a kozmikus energia- őzön láthatatlanul romboló részecskéitől. Ez a pajzs egy­re vékonyodik, mert a szu­perszonikus gépek, s az egyéb szupercsodák feltépik az ózonburkot Persze vannak még bor­zalma ubb sebek is. A viet­nami háborúban országrész­nyi erdőket lombtalanított az amerikai hadigépezet, bravú­ros techníkáia. sőt kipróbál­ták azt is. hogy miképpen lehet befolyásolni egy adott területen az időjárást. Lehe­tett. Sivataggá változott ter­mőföldek jelezték a kísérlet „sikerét.”. . De vannak olyan sebesülé­sek' is. " amiéivek hérh rörtibő-' lóak. hanem gyógvítóak. Nálunk is lesz ilvén. He­ves megyében. Jövőre, a ta­vaszi zöldzár után : megtelik a kiskörei víztároló, s Po­roszlótól Kisköréig víz alá kerül a Velencei-tó-nagysága négyszeresének megfelelő, tér rület. Az ártéren már folyik a tó új medrének kialakítása. Irt­ják az erdőket, a fűrészgé­pek nvomán eltűnnek a Dar- ti nvárasok, ritkul a bozótos, s költözik az ártér; a legen­dás betvárok haidanvolt bú­vóhelyé t. a füriek fészkei* a nyulak vackait, őzek csapá­sait elfedi a víz. Elfedi a víz a rozzant kar­fáid tahidat is, amelven Óhalász felé lehetett leka- nvarodni elfedi azt.a facso- nortot. ahol a határba indu­ló emberek megpihentek. Jövőre már irdatlan víz­tömeg csap össze múltbeli emlékeink felett, emléke, te kapaszkodó érzelmeink fe­lett. A tó majd épülni, szé­pülni fog, elhozza az ország keleti felére is a vízpard üdülés igazi varázsát, teher­mentesítve a vendégek ölelő áradatában vergődő Balatont, Velencei-tavat. Majd emlékeink sérülése Is lassan beheged, ahogy fel- sarjazik a zöldellő sás az új parton. Tavat teremtünk, mi. emberek tervrajzainkkal, el­képzeléseinkkel. technikáink­kal. Jövőre új születik, olyan új, amely míndannyiunk örömét szolgálja majd. De mint minden új születésekor, nem árt ha egyetlen egyszer azt is megemlítjük, hogy minden új születése fájdal­makkal és kisebb vagy na­gyobb sérüléssel is jár. Ezt a sebet azonban már gvógvító orvosi kéz él ti, olyan műtét közben, amely az egész szervezet egészsége­sebb“ tételét szolgálja, a tó­val egészségesebben léi “z-ik, majd egész Kelet Magyaror­szág, s az ott élő ember is. } Szigcthy András

Next

/
Oldalképek
Tartalom