Népújság, 1977. november (28. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

m&G PSOLETÄEIAI. EGYESÜLIETEKI AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA IS A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXVIII. évfolyam, 257. szám ARA: 80 FILLER 1977. november 1., kedd Kádár «János vezetésével Magyar párt- és kormányküldöttség érkezett a Szovjetunióba Szövetkezeti seregszet Mezőgazdasági brigád vezetők megye) találkozója Ágazatok vetélkedője I üzcsabouvbaii A szocialista brigádok egy csoportja. x (Fotó: Perl Márton) A Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bizottsá­ga, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa és Minisztertanácsa meghívására Kádár János, az MSZMP Központi Bizottsá­gának első titkára vezetésé­vel vasárnap magyar párt- és kormányküldöttség uta­zott Moszkvába, hogy részt vegyen a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 00. év­fordulójának szovjetunióbeli ünnepségein. A küldöttség tagja Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Lázár György, a Minisztertanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai, Gyenes András, a Központi Bizottság titkára és Marjai József, a KB tagja, hazánk moszkvai nagyköve­te. A párt- és kormánykül­döttség búcsúztatására a Ke­leti pályaudvaron megjelent Aczél György, Biszku Béla, Huszár István, Németh Ká­roly és Óvári Miklós, a Po­litikai Bizottság tagjai, Bor­boly Sándor és Győri Imre, a Központi Bizottság titká­rai, Brutyó Janos, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsá­gának elnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Cseterki La­jos, az Elnöki Tanács titkára, Bankéi András belügy-, Púja Frigyes külügy- és Pullai Árpád közlekedés- és posta- ügyi .miniszter, valamint Be- recz János, a l£B külügyi osztályának vezetője. A búcsúztatáson jelen volt Fóliksz Bogdanov, a Szovjet­unió magyarországi nagykö­vetségének ideiglenes ügyvi­vője és a nagykövetség több . Mint már beszámoltunk róla, a Csepel Vas- és Fém­művek dolgozói a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának küldött levelükben jelentették, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak méltó megünneplésére tett munkaverseny-vállalá­saikat október 25-re mara­Kádár János (Népújság telefotó — vezető beosztású diplomatá­ja. Hétfőn délután megérke­zett Moszkvába a magyar párt- és kormányküldöttség. A magyar párt- és kor­mányküldöttséget a szovjet főváros magyar és szovjet zászlókkal feldíszített Kijevi pályaudvarán Kirill Mazurov, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­ső elnökhelyettese; Konsztan- tyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Leonyid Szmir- nov, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnökhelyet­tese, Ivan Pavlovszkij, köz­lekedési miniszter, Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete, az SZKP Központi Bizottságának tag­déktalanul, 1 milliárd 10 millió forint értékben téte­lesen teljesítették. Minderről levélben tájékoztatták Leo­nyid Iljics Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnökét is. Leonyid Iljics Brezsnyev most levél­ben válaszolt a csepeli kol­lektívának. az indulás előtt MTI — Szebeiédy Géza felv.) jai; Oleg Rahmanyin és .Bo­risz Gosztyev, az SZKP KB póttagjai, a Központi Bizott­ság osztályvezető-helyette­sei, valamint Gennagyi) Ki- szeljov, az SZKP KB osztály­vezető-helyettese fogadta- A fogadtatásnál jelen vol­tak a moszkvai magyar nagy- követség vezető diplomatái és a moszkvai magyar koló­nia tagjai is. Kádár Jánost, feleségét és a magyar kül­döttség tagjait magyar úttö­rők virágcsokrokkal köszön­tötték. Vasárnap a Parlament kongresszusi terméberi az országos vezetőség beszámo­lója fölötti vitával folytat­ta munkáját a Magyar Vö­röskereszt V. kongresszusa. Medve László egészség- ügyi miniszterhelyettes az Állami Egészségügyi Szolgá­lat dolgozói nevében kö­szöntötte a kongresszus résztvevőit. Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság el­nöke méltatta a Vöröske­reszt rendkívül aktív, hatá­rozott nemzetközi tevé­kenységét. Bodnár Árpádné, az Or­vos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének titkára, a szakszervezet elnöksége, köz­ponti vezetősége és tagsága nevében köszöntötte a kong­resszus résztvevőit, utalva arra, hogy a szakszervezet és a Vöröskereszt feladatai nagy területen kapcsolód­nak egymáshoz. Nagy érdek­lődést váltottak ki azok a felszólalások, amelyek a Vö­röskereszt munkáját elemez­ték. A vitában felszólalt Torr Józsefné gyöngyösi vö­röskeresztes titkár, aki az önkéntes ápolónők sokirá­nyú tevékenységével foglal­kozott. Gál Rozália hatvani küldött pedig írásban adta le felszólalását. A vitában elhangzottakra Hantos János főtitkár vála­szolt, majd a Magyar Vö­röskereszt V. kongresszusa jóváhagyta az országos ve­zetőség beszámolóját, elfo­gadta a módosított alapsza­bályt és az ötödik kong­resszus határozatát. Budapesten tárgyal Dusán Cskrebics Dusán Cskrebics, a Szerb Szocialista Köztársaság Vég­rehajtó Tanácsának elnöke Szeker Gyulának, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének meghívására hétfőn Buda­pestre érkezett. Dusán Cskre­bics kíséretében van Szlavol- jub Raskovics, a Szerb Szo­cialista Köztársaság nemzet- gyűlése társadalmi-politikai tanácsának elnöke, Rade Csolics, a Szerb Szocialista Köztársaság kormányának tagja, a külügyi bizottság el­nöke, Bozsidar Monies, a Szerb Szocialista Köztársaság kormányának tagja, Milorad Mijovics, a Szerb Szocialista Köztársaság külügyi titkár­ságának titkára. Vitomir Gas- parovics, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság budapesti nagykövete a magyar fővárosban csatlako­zott a küldöttséghez. Hétfőn az Országházban megkezdődtek a hivatalos tárgyálások. A SZOT elnökségének ülése A SZOT elnöksége hétfői ülésén állást foglalt a vál­lalati munkavédelem érté­keléséről, illetve arról, hogy a kitüntetések és egyéb elis­merések odaítélésekor az il­letékes szervek milyen mó­don vegyék figyelembe a munkavédelem eredményeit, illetve hibáit. A kongresszus küldöttei ezután nyílt szavazással megválasztották a Magyar Vöröskereszt vezetőtestüle­tét. a 99 tagú országos ve­zetőséget, amelynek tagja lett megyénk küldöttei kö­zül Hóna Gyuláné, Novak Béláné, valamint dr. Rácz Attila. Ezután választották meg a 15 tagú számvizsgá­ló bizottságot. Az országos vezetőség el­ső ülésén megválasztotta a tisztségviselőket. A Magyar Vöröskereszt elnöke ismét Gegesi Kiss Pál akadémi­kus lett. Három alelnököt választottak: Medve László egészségügyi miniszterhez Vasárnap délelőtt benépe­sült az egri Finomszerel- vénygyár tanácsterme. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom Cü. évfordulója tiszteletére a Heves megyei Termelőszövetkezetek terüle­ti Szövetsége találkozóra hívta a megye 58 terme­lőszövetkezetében és 6 szö­vetkezeti társulásánál dolgo­zó 467 szocialista brigád ve­zetőit. A vendégek között ott volt Somodi Lajos, az MSZMP Heves megyei Bizottságának osztályvezetője és Várallyay Pál, a megyei tanács mező- gazdasági és élelmezésügyi osztályának helyettes veze­tője is. A találkozót Sramkó . László, a szövetség titkára nyitotta meg, majd Tóth Mi­hály, a megyei párt végre­hajtó bizottságának tagja, a TESZÖV elnöke mondott ün­nepi beszédet. Méltatta a Nagy Októberi Szocialista Forradalom törté­nelmi jelentőségét és kiemel­te a jubileumra kibontako­zott munkaverseny jelentő­ségét. Szólt a szocialista bri­gádok.egész* évi helytállásá­ról és vállalásaik teljesítésé­ről] Áz ünnepi beszédet kö­vetően Tóth . Mihály a leg­lyettest, Ortutay Zsuzsát és Rostás Istvánt. A Magyar Vöröskereszt főtitkárává is­mét Hantos Jánost válasz­tották meg, főtitkárhelyet­tes Gyüszü Miklós és Ka­posvári Júlia lett. Az országos vezetőség a módosított alapszabálynak megfelelően 15 tagú országos végrehajtó bizottságot vá­lasztott, amelynek elnöke az országos vezetőség főtitkára. ★ A Magyar Vöröskereszt V. kongresszusán részt vett He­ves megyei delegáció vasár­nap visszaérkezett Egerbe. jobb eredményt elért terme­lőszövetkezeti szocialista bri­gádoknak átnyújtotta a szö­vetség oklevelét és a vele járó pénzjutalmat. Kitünte­tésben részesült a nagyrédel Tyereskova és József Attila, a hevesi Béke, az andornak- tályai Ady Endre, a tarna- mérai Rakéta, a gyöngyös- pajíai Törekvés ifjúsági és a kál-kápolnai Zalka Máté if­júsági brigád. A találkozót vidám kultúr­műsor zárta. ★ (Tudósítónktól): A NOSZF jubileuma aJJ kalmából ■— mint ismeretes — a füzesabonyiak a magyar nyelvű szovjet lapok terjesz­tésében versenyre hívtak á megye mezőgazdasági, ipari és fogyasztási szövetkezeteit, Ugyanakkor a „Szovjetunió’1 c. folyóiratban megjelent anyagok alapján vetélkedőt kezdeményeztek szocialista brigádok részére, „Ki tud többet a Szovjetunióról?'1 címmel. A három szövetkezeti ága­zatban félezernél több csa* pat 22Ö0 versenyzője' helyi, erőpróbákon • döntötte el, hogy kik jutnak tovább. A megyei döntőbe 32 bri­gád 128 tagja került. Az el­múlt hét végén Füzesabony­ban sorra került verseny zsű­rijében Polgár Miklós^ a megyei partbizottság osztály- vezetője elnökölt, s mellette Parlay Rezső, a „Szovjet- unió’í című folyóirat helyet­tes főszerkesztője, Berecz Géza a MÉSZÖV, Dalos An­dor a KISZÖV, valamint Só­lyom Ernő, a TESZÖV kép­viselői értékelték a felelete­ket. A hat kérdéscsoportból összeállított feladatokat iz­galmas küzdelemben oldották meg a résztvevők, akik kö­zül végül is a füzesabonyi áfész „Magyar—Szovjet Ba­rátság" brigádja bizonyult a legjobbnak. A második he­lyen a hevesi áfész, harmadik helyen pedig a lőrinci áfész szocialista brigádjai végez­tek. A kiemelkedő teljesít­ményeket pénzjutalommal honorálták. A TESZÖV kü- löndíját a hatvani „Lenin" Tsz brigádjá, a KISZÖV-ét pedig a füzesabonyi Vegyes Ipari Szövetkezet kapta. Sz. L. Szadat Iránban Anvar Szadat egyiptomi elnök a Román Szocialista Köztársaságban tett látoga­tásának befejeztével hétfőn Teheránba érkezett. Az el­nök és a kíséretében levő Fahmi külügyminiszter a közel-keleti helyzet legújabb fejleményeiről tájékoztatja egynaposra tervezett látoga­tása során Mohammad Rezet Pahlavi iráni sahot, regioná­lis és nemzetközi kérdések­ről tárgyal az iráni Vezetők­kel. Szadat kedden utazik to-' vább három országot érintő kőrútjának utolsó állomásá­ra, Szaúü-Arábiáua. A Csepel Vas- és Fémművek Kollektívájához! Kedves Elvtársak, Barátaim! Nagy örömmel töltött el híradásuk arról, hogy a híres .Vörös Csepel” dolgozói sikerrel teljesítették a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletere tett vállalásukat. , Az önök sikerei — nagyszerű bizonyítéka a magas szin­tű társadalmi kötelességtudatnak, ragyogó megnyilvánulássá a magyar munkásosztály igazi testvéri internacionalista szolidaritásának. Ez a munkasiker méltó hozzájárulás a népi Magyarország ötödik ötéves terve feladatainak megvalósí­tásához, valamint a szovjet és a magyar nép közötti sok­oldalú együttműködés fejlesztését célzó közös feladatok megoldásához. önök a szocialista közösség országainak eleteben a szocialista munkaverseny olyan új formáját honosítottuk meg, amelynek jelentősége túlmutat az országhatárokon. A Szovjetunió, a Magyar Népköztársaság és a szocialis­ta közösség más országai embermillióinak alkotó lelkese­dése egy hatalmas, új világot teremtő törekvésben egyesül. N dQySZCTU jdlJcG'PS GZ CL ’fOTTCLClCLVmX tGStVGTÍSGQ7LGfct OTSZQ!■“ gaiiik munkásosztálya odaadásának október nagy eszméi iránt. A kommunista párt, a szovjet nép és a magam neveben forró jókívánságaimat és üdvözletemet küldöm önöknek. További nagy sikereket kívánok az új életet építő, a szo­cializmus és a kommunizmus ügyének győzelméért folyó nemes tevékenységükhöz. Elvtársi üdvözlettel: LEONYID BREZSNYEV Leonyid Brezsnyev válasza * ' a csepelieknek Befejeződött a Magyar Vöröskereszt V. kongresszusa Három Heves megyei küldött az országos vezetőségben Külföldi vöröskeresztes vendégek fogadása a Parlament­ben. A képen Aczél György Henrich Beer-t, a nemzetközi szervezet főtitkárát üdvözli. (Népújság telefotó — MTI—AP—KS)

Next

/
Oldalképek
Tartalom