Népújság, 1977. március (28. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-25 / 71. szám

1977. március 25., péntek A Nap kél 5.38 — nyugszik 18.04 órakor A Hold kél 8.31 — nyugszik 23.46 órakor ' Szeretettel köszöntjük névnapjukon MARIA nevű kedves olvasóinkat! Származása: az óhéber „Mirjam”. Jelentése a gö­rög szóhasználat szerint lehet „reménység”, „felvilá- gosító”-t jelent. Tizenöt évvel ezelőtt halt meg Auguste Piccard világhírű svájci-belga fizikus, akinek nevét elsősor­ban sztratoszféra-repülései és mélytengeri kutatásai tették ismertté. 1884-ben született és érdeklődése fia­talon feltámadt a repülés iránt. 1932. augusztus 18-án született a világrekord: Piccard léggömbjével 16 900 méter magasságra emelkedett. Három hónap múlva léggömbjével újra rekordot állított fel... Azután 11 évvel később batiszfikájával a tenger mélységeinek felkutatására vállalkozott. Sztratoszféra-ballonja meg­nyitotta az utat felfelé, batiszfikája pedig meghódí­totta a tenger mélységeit. Hetvennyolc évesen hunyt el; kutatásait fia, Jacques Piccard folytatja. Időjárás: Várható időjárás ma estig: elsősorban a nyugati megyékben megnövekszik a felhőzet, de még számot­tevő eső nélkül. Mérsékelt, napközben megélénkülő déli szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 19—24 fok között. Megszűnt a látogatási tilalom az egri ás a gyöngyösi kórházakban A gyöngyösi városi tanács vL-üIéséröl Kiugró megtakarítás a távfűtésben A Hatvani Városi Kórház után az egri és a gyöngyösi kórházakban megszűnt a lá­togatási tilalom, amelyet a korábbi influenzajárvány mi­att rendeltek el. Az elmúlt héten ötven százalékkal csők­ként az influenzás megbete­gedések száma a megyében, es ez is indokolta, hogy a korábbi látogatási tilalmat feloldják. Néhol, mint pél­dául Egerben is az influen­zás megbetegedések száma , Értékes műemléképület és a helyiségeiben tárolt gyűjte­mény megmentéséért folyt a küzdelem szerdán délután Párádon. Mint a tűzoltóknak jelezték, kigyulladt a helyi pálócház, s veszélybe került a páratlan értékű múzeumi anyag. A helyi önkéntes tűz­oltók után megérkeztek az egri állami egység, valamint az egyik honvédségi alakulat tűzoltói is, így közösen si­került megmenteni a gyűjte- röényt, illetve az épület na­gyobbik részét. Nehezítette a lángok oltását, hogy a pa­lócház — az egykori építé­\ színház EGERBEN ESTE 7 ÓRAKOR DOHÁNYON VETT KAPITÁNY SHAKESPEARE BÉRLET + ORVOSI I ÜGYELET | EGERBEN: 19 órától szombat reggel 7 óráig a Bajcsy-Zsilinsz- ky utcai rendelőben. (Telefon: 11-10.) Rendelés gyermekek ré-» szére is. GYÖNGYÖSÖN: 19 órától szom­bat reggel 7 óráig a Széchenyi u. 1. szám alatti rendelőben. HATVANBAN: 19 órától szom­bat reggel 7 óráig a Kossuth tér 18. szám alatti rendelőben. bizonyos gondokat okoz még, de a KÖJÁL javaslata és a megyei főorvos rendelkezése szerint ez már nem ad okot nagyobb," jelentősebb óvin­tézkedéseik megtételére. A legfontosabb. hogy Heves megyében számszerűen olyan lényegesen csökkent az inf­luenzás megbetegedések szá­ma, hogy ennek alapján a kórházakban el lehetett ren­delni a látogatási tilalom feloldását szeti szokásoknak megfele­lően — zsúptetős volt A kór jelentős. A tűz oká. nak kiderítését a tűzvédelmi szakemberek a rendőrség se­gítségével . megkezdték. Ülést tartott a Hazafias Népfront Heves megyei Bizottsága A Hazafias Népfront Heves megyei Bizottsága csütörtö­kön délelőtt tartotta ülését Egerben, a népfrontszékház­ban. A megjelenteket, közöt­tük Rónai Rudolfot, a Kul­turális Kapcsolatok Intézeté­nek elnökét, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának alelnökét Fiala Tivadarné megyei népfrontelnök kö­szöntötte, Majd a bizottság tagjai meghallgatták az egri városi népfrontbizottság irá­nyító és koordinációs mun­kájáról szóló jelentést. Ezt követően a Hazafias Népfront megyebizottságá­nak tagjai a cigánylakosság Heves megyei helyzetével kapcsolatos kérdéseket vitat­ták meg. A napirend előadó­ja dr. Grúz János, a megyei cigányügyi koordinációs bi­zottság elnökhelyettese volt. Kér ekasztal-b eszélgetés a Megyei Könyvtárban A közművelődéssel foglal­kozók egy csoportja — 40 Heves megyei szakember — foglalt helyet csütörtökön dél­után Egerben, a Megyei Könyvtárban tartott ankéton. A megjelenteket Orosz Ber­talanná igazgató köszöntötte. Ott volt Búzás Lajos, az MSZMP Heves megyei Bi­zottságának osztályvezető­helyettese, valamint Szalay István, Heves megye Taná­csának általános elnökhelyet­tese is. Ezután Fábián Zoltán író, a Magyar Írók Szövetségének titkára tartott vitaindító elő­adást az olvasó mozgalomról. Az előadást kerekasztal-be- szélgetés követte, ahol a résztvevők elmondták véle­ményüket az említett témá­ról és a közművelődés aktuá­lis kérdéseiről. Halálos baleset Március 23-án, a késő esti órákban a gyöngyösi MAV- vasútállomáson egy Nagyré- déröl érkező szerelvény bor* szállító kocsiját ellenőrizte Varbai Károly 61 éves tsz* tag, nagyrédei lakos, aki az eddigi vizsgálat megállapítá­sai szerint ismeretlen körül* menyek között meghalt. A rendőrség a baleset körül­ményeinek kivizsgálására folytatja a nyomozást. Lakossági szolgáltatások: ezzel a közkeletű kifejezés­sel lehet jellemezni azokat a témákat, amelyeket Gyön­gyös Város Tanácsának vég­rehajtó bizottsága a tegnap megtartott ülésén megtár­gyalt Berényi József elnökle­tével. A Városgondozási Üzem vezetője, Majtényi Sándor arról a munkáról adott je­lentést, amellyel a város külső képének esztétikumát igyekeztek biztosítani. így a parkosításról, az utak és te­rek tisztán tartásáról, a sze­métszállításról, valamint az út- és járdaépítésről számolt be, a megnyugtató eredmé­nyekre alapozva előterjeszté­sét.-Az Ingatlankezelő Vállalat igazgatója, Marosán Lajos je­lentésében a lakások karban­tartásáról, felújításáról szólt. Elmondta, hogy a végzett munkák minősége és meny- nyisége ellen is volt kifogá­suk, az építőktől csaknem egymillió forint összeget von­tak le emiatt. A távfűtési üzemük 1632 lakást lát el. Üzemzavar ed­dig a fűtésben nem keletke­zett, ami a nyári felkészülés eredményességét igazolja. A jelentés hangsúlyozta, hogy az átlag hőfelhasználásuk huszonöt százalékkal volt ke. vesebb az engedélyezett mennyiségnél. Mint a takaré­A Ho Si Minh Tanárképző Fő­iskola három kollégiumának bizottsága március 25—26— 27-én kollégiumi napokat rendez Egerben. A mai, el­ső nap programjának színhe­lye a Hámán Kató Kollégi­um, ahol 19 órakor kerül sor a megnyitó ünnepségre. Dr. Pelle Béla megnyitója után a kollégium irodalmi színpa­da mutatja be műsorát „Én szólok, Kuba!’’ címmel, majd zenei műsorok következnek. Szombaton a Berzeviczy Gizella Kollégiumban rajzki­állítást nyitnak, majd szak­Szomorúan bandukoltam az utcán, a pszichológushoz mentem. Ha megérkezem, gondoltam magamban, be­csengetek. Valaki ajtót nyit, én köszönök, hogy jó estét kívánok, a doktor urat kere­sem. Akkor biztosan beve­zetnek az előszobába, és meg­kérnek, hogy várjak egy ke­veset. Később beengednek a pszichológushoz, neki is kö­szönök, hogy jó estét kívá­nok, erre ő szintén köszön, és megkérdezi, hogy mi a pa­naszom. Azt fogom monda­ni: Doktor úr, segítsen raj­tam, mert én valószínűleg megőrültem. Tetszik tudni, az utóbbi időben — fogjak bármihez is — én mindig előre kigondolom magamban, hogy kinek mit fogok mondani. Erre a pszichológus megkér­dezi, hogy miben nyilvánul ez meg. Akkor majd elmon­dom, hogy például most is, idefelé jövet arra gondoltam, hogy ha megérkezem, akkor majd becsengetek, jó estét kívánok, és mondom, hogy a doktor urat keresem ... stb. Egyszóval, elmondom az egé­szet, hogy én előre megfo­galmazom magamban, hogy kinek mit fogok mondani. Ha például a boltba készülök, akkor azt mondom magam­ban, hogy most bemegyek a boltba, és azt mondom az el­adókislánynak, hogy kérek tíz deka parizert. Ű leszele­teli és megkérdezi, nem baj- j e, ha tizenkét deka lesz? Mi- | re én, hogy nem baj, pedig í elég baj, mert nekem csak kos gazdálkodás kiemelkedő példáját említi ezt a tényt a jelentés. Ez a fajta takaré­koskodás nem váltotta ki a lakók egyértelmű elismeré­sét. Sokan panaszkodtak ami-1 att, hogy a lakások nem elég melegek, és a melegvíz-szol­gáltatással sem voltak min­dig elégedettek. A kattogó csövek pedig a lakók egy ré­szének okoztak kellemetlen­ségeket. Nehéz ésszerűnek tartani a takarékosságnak azt a mértékét, amely az or­szágosan engedélyezett káló. riafelhasználás mértékének egynegyedét elspórolja. A normától ennyivel kevesebb hő jut a csövekbe. Ha ennyi kalóriát meg lehet takaríta­ni a hőszolgáltatás színvo­nalának jelentős csökkenése nélkül, akkor az országos norma rossz. Gyanítjuk, hogy a fűtési és a melegvíz-szol­gáltatással összefüggő pana­szok végső oka ebben a rosz- szul értelmezett takarékos­ságban keresendő. Az Ingatlankezelő Vállalat nagy gondot fordít a felújí­tási munkákra, valamint a karbantartásra, a javítások­ra. Gyorsszervizt hoztak lét­re, naponta este tíz óráig tar­tanak ügyeletet, hogy a ha­lasztást nem tűrő javításokat a villany- és a vízszolgálta­tásban azonnal elvégezhes­sék. mai előadások hangzanak el. Délután a mostani és a volt kollégisták találkozójára ke­rül sor, amelyre az egyko­ri NÉKOSZ-kollégistákat is meghívták. A szombati program politikai vitafórum­mal zárul a Kun Béla Kollé­giumban. A vitafórum ven­dége Feuer András, a Ma­gyar Rádió külpolitikai mun­katársa. Vasárnap gyalogtúrát ren­deznek Almárba, s itt aka­dály- és főzőversenyben mé­rik össze képességeiket a kol­légisták. nyolc deka kellene, sőt, csu­pán hét deka, mert fogyókú­rázom, de ezt nem merem elmondani, így csak azt mon­dom, hogy maradhat a tizen­kettő ... Nem is beszélve ar­ról, ha a főnököm hívat, vagy ha randevúra készülök, ez esetben még dadogok is, márpedig dadogva gondol­kodni az ku ... kutya, kutya egy dolog. Mire eddig jutottam a gon­dolataimban, elértem a há­zat, ahol a pszichológus la­kik. Becsengettem. Minden úgy történt, ahogy eddig gondoltam, végül ott álltam a pszichológus előtt, és ő megkérdezte, hogy mi a pa. nászom ? Erre én azt mond­tam: — Doktor úr, segítsen raj­tam, mert én valószínűleg megőrültem. Tetszik tudni, az utóbbi időben — fogjak bár­mihez is — én mindig előre kigondolom, hogy mit fogok mondani... satöbbi. A pszi­chológus megkérdezte, hogy miben nyilvánul ez meg? Mire én elkezdtem, hogy most is, idefelé jövet elgon­doltam, hogy majd megér­kezem, becsengetek, és a ti­zenkét deka parizer, meg a főnököm, meg a randevúm a dadogással... de a doktornak felcsillant a szeme már ar­Mai Pártnap Egerben A 4. számú Volán Válla­latnál, 14 órakor: Pullai Ár­pád tart pártnapot Felújítási munkák a 3-ason A bét végén is dolgoznak az útjavítók Gyorsított ütemben végzi az Egri Közúti Igazgatóság és a Közúti Építő Vállalat a fagykárok helyreállítását me- , gyénk útjain. Folyamatos műi szakban, a hétvégeken is dolgoznak, hogy minél ha­marabb befejezhessék a munkát, eltűnjenek a közle­kedést zavaró kátyúk, göd­rök. Szombaton és vasárnap csaknem százan voltak kinn az utakon a közúti igazgató­ság dolgozói közül; körülbe­lül ugyanennyien tartanak műszakot e hét végén is, ki­egészülve a közúti építők brigádjaival. Nagy felülete­ken végeztek javításokat a gyöngyös—párád—egri úton, a gyöngyös—verpeléti, a gyöngyös—hevesi összekötő utakon, illetve az Eger— Hollóstető között és az ecsé- di bekötő úton. Mától, pén­tektől kezdik az útburkolat helyreállítását a 3-as út Gyöngyös—Hatvan közötti szakaszán. A főközlekedési úton nagyarányú munka kez­dődik és három héten at csaknem az egész szakaszon javítják az utat. Azokon a szakaszokon, ahol az útjaví­tók dolgoznak, természetesen a gépjárművezetők nagyobb figyelmére és türelmére van i szükség; az igazgatóság kéri a közlekedőket^ hogy óvato­sabban vezessenek. ra is, amit arról gondoltam,’ amit majd neki mondok. Felugrott a helyéről, és ahelyett, hogy pszichoanalizál­ni kezdett volna, rám kiál­tott: — Egy szót se tovább! Pon­tosan így vagyok én is, a kli­nikán, a boltban, az autóbu­szon, hogy jó reggelt, hogy tíz deka parizert, vagy egy jegyet a végállomásig... De mondja csak, ember, nem élt magának egy Amálka nevű nagynénje Bácsrnucsapusz- tán? — De igen — mondtam megdöbbenve. — És neki, Amálkának egy fivére, Jenő?,.. — Igen. — És Jenőnek felesége, Annabarbara? — Igen ... — És nekik két gyerekük, Nagyjenci, meg Kisjen- ci...?! — De, de. — Én vagyok Kisjenő! — tárta felém karját a pszicho­lógus. — Kisjenő! — Nagyjenő! — Testvérem! — Testvérem! Ott pihegtünk egymás ke­belén. Később megkérdeztem; — Hogy ismertél rám, Kis­jenő? Húsz éve nem, talál­koztunk ... — Könnyen, Nagyjenő — mondta ő. — Ilyennek szület­ni kell. Ebből a fajtából ket­tő, bátyám, ritkán születik külön családban. (ku-ti) Automatizált borpince Az Eger—Mátra vidéki Borgazdasági Kombinát növelni kí­vánja exportját. Ezt a célt szolgálja egyebek között az új íeldolgozósor az egri főpincészetben. Az érlelés, szűrés, fej­tés már az új, automatizált technológia szerint történik. (MTI fotó — Danis Barna felvétele — KS) Még vizsgálják az okát Leégett a parádi palócház egy része mustul, ®^^gyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a Heves megyei Tanács naDllada — Főszerkeszt A • papp tánc« !Uat. Felelős kiadó: NOSZTICZIUS FERENC - Szerkesztőség - 3301 Eger. BelolannlsrUt4 3 (PL: 23 lm Ttíefon* ZJSfiSí % HeveS* meKei Lapkladó 3000 Hatvan. Kossuth tér 8. (Városi Tanács épülete) 10-81 Kiadóhivatal Eger, 3301 Beloiannisz u 3 (Pf • 23; 3301) Telefon-’ 11-68 — TeriesJttGo°ntvrl2f,' R<^sa, u‘ „V, ,,I"ti97; postahivatalnál es képesítőnél. - index; 20062. - Révai Nyomda Rgrl" vÄÄ 1 i % Március 25—27: Főiskolai kollégiumi napok Egerben A nagy találkozás

Next

/
Oldalképek
Tartalom