Népújság, 1976. október (27. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-02 / 233. szám

P.QSTaJaBól A parádi úttörők üzenetei... Ifjúsági parlament Tarnamérán Hangulatos környezetben, a tamamérai ifjúsági tábor­ban rendezte meg az ÁFÉSZ ifjúsági bizottsága és az igaz­gatóság a fiatalok parlament­jét. A szövetkezet ifjúkom­munistáinak Somodi István igazgatósági elnök számolt be az ifjúsági törvény végrehaj­tásáról és a két évvel ezelőtt megtartott parlamenten el­hangzott kérések, javaslatok teljesítéséről. A beszámolót élénk vita követte. A fiatalok hasznos javaslatokat tettek, szóltak arról, hogy a GYES-en levő kismamákat évente legalább egy alkalommal tájékoztatják munkájukról. A parlament befejezése után. közösen megtekintették a tábor új létesítményeit, melyeknek építésénél a szö­vetkezet KISZ-esei is szor­goskodtak. Dzvonár Sándor, Tornáméra A recski közművelődés tapasztalatai Recsken a közelmúltban a az ifjúsági szerveket pedig közművelődési bizottság rög­zítette és értékelte a párt­ós az állami szervek, vala­mint az MSZMP XI. kong­resszusának a közművelődés fejlesztésére hozott határoza­tait. Megállapították, hogy a határozatok végrehajtása nyomán változás történt az általános iskolai oktatásban, a könyvtárfejlesztésben. a munkásfiatalok és a nők to­vábbképzésében is. A bá­nyász művelődési ház ad ott­hont a községi közművelődé­si csoportoknak, tanfolya­moknak. rendezvényeknek. A vizsgálat során kiderült, hogy a községi tanács irányító, el­lenőrző munkája jó. a tes­tületi üléseken rendszeresen foglalkoznak a közművelő­déssel. beszámoltatják a nem tanácsi szerveket is. A mű­velődési házat évi nyolcezer, 16 ezer forinttal támogatja a tanács. A további feladatok sem elhanyagolhatóak: a közművelődés, a közoktatás, eredményeire alapozva kell továbbfejleszteni, bővíteni, korszerűsíteni a könyvtárat, és jó lenne egy-egy főfoglal­kozású vezető mind a mű­velődési házba, mind pedig a könyvtárba. A recskiek a közművelődós középpontjába továbbra is a munkásműve­lődést állítják, a szocialista brigádok foglalkoztatottságát. Javítani kell a mozi és az üzemek közötti kapcsolatot, a TIT-csoportnak pedig az lenne a feladata, hogy gon­doskodjon minél több isme­retterjesztő előadásról. és természetesen rendezni kell kiállítást, művészeti bemuta­tót is. Maruzs János, Recsk Műszaki könyvnapok Gyöngyösön és a járás könyvtáraiban Ebben a hónapban rende­zik meg országszerte. így megyénkben is, a műszaki könyvnapokat. A városi és a községi könyvtárak erre az alkalomra gazdag program­mal készültek. Október 13- án, a Műszaki Könyvkiadó , munkatársai a gyöngyösi 214. számú Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet tanáraival és di­ákjaival találkoznak. A Vá­rosi—Járási Könyvtár pedig meglevő műszaki könyvállo- mányái-M. folyóirataiból ki­állítást rendez az olvasóte­Hathetes iskola Salgóbányán A KISZ salgóbányai veze­tőképző iskolájában Heves és Nógrád megye propagandis­tái vesznek részt. A hathetes turnus alatt minden lehető­sén biztosított a íiatalok szá- má' a. hogy magas szinten el­sajátítsák azokat az ismerete­ket amelyek nélkülözhetetle­nek a munkájukhoz. Így az á’ta'ános politikai tájékozta­tás mellett főleg a propagan­damunkára készítik fel őket de hallgatnak előadáso­kat a nevelési módszerekről is. Érdekes és újszerű okta­tási forma továbbá, hogy a gvakorlatban is megismerik a KISZ-esek feladatkörüket, ennek érdekében tartják a bemutatófoglalkozásokat. Hasznosi András igazgató és munkatársai mindent meg­tesznek azért hogy a képzés befejezése után jól felkészült fiatalok tevékenykedjenek a KISZ-szervezetekben. A ta­nulás mellett jut idő a szó­rakozásra is. A fotó. a mód­szertani. valamint az újság­írószakkörökben valamennyi­Füzesabonyi hírcsokor A szolidaritási hónap ke­retében külpolitikai tájé­koztatót rendezett a füzes­abonyi járási KlSZ-bizott- ság. A füzesabonyi film­színházban Berndth György, a. Magyar Rádió külpoliti­kai rovatának munkatársa találkozott a fiatalokkal akik nagy figyelemmel kí­sérték a chilei események­ről szóló tájékoztatóját. Ezt követően került sor a jó hírű Motolla együttes hang­versenyére. ★ A fegyveres erők napja tiszteletére átadták rendel­tetésének az ifjúsági park­ban létesített lőpavilont, melynek megépítésében je­lentős segítséget nyújtott a füzesabonyi járási fjivatal és a nagyközségi tanács, valamint a ktsz, a helyi lövészklubok pedig társa­dalmi munkát végeztek. Az általános és középiskoláso­kon kívül a már dolgozó KISZ-korosztályú fiatalok is igénybe vehetik a lőpa­vilont. ★ A MÁV Miskolci Magas- építési Vezetőség füzesabo­nyi kirendeltségének 16 fős Napsugár szocialista bri­gádja a helyi gimnázium­ban végzett nagyszabású társadalmi munkát. Kilenc tanteremben csaknem 1600 négyzetméter falat festettek ki, valamint padlózatjaví­tást végeztek. A társadalmi munka értéke több mint hatezer forintot tesz ki. Gyermekzajtól volt hangos a sándorréti erdőrészlet. Itt tartotta ugyanis úttörőparla­mentjét a parádi Fáy András Általános Iskola csapata. A pajtások tanácskozásán meg­jelent Kalina István, a me­gyei pártbizottság munkatár­sa. Káló László, a parádi nagyközségi pártbizottság tit­kára, Gönczi Balázs, a járá­si hivatal művelődésügyi osz­tályának vezetője, valamint a környező községek vezetői. Úttörők köszöntésével kez­dődött az ünnepség, majd ezt követően Novák Ágnes nyol­cadik osztályos tanuló lépett a „szónoki” emelvényre, és beszámolt a csapat életéről, eddig végzett munkájáról, eredményeiről, de nem hall­gatta el a hiányosságokat, problémákat sem. Ezután szót kértek a rajok, őrsök képviselői is. Felvetették töb­bek között — elküldték üze­neteiket a csapattanácshoz —. hogy szeretnék, ha az író­szerbolt korábban nyitna ki, ha építenének járdát az is­kola és a labdarúgópálya mellett, és jó lenne egy busz is, amely az iskoláig szállí­taná őket. A jól sikerült par­lamentet az úttörők és a szü­lők ízletes bográcsgulyása, valamint az osztályok közötti sportvetélkedő tette emlé­kezetessé. Gembiczki Béla, Parádsasvar A Tyereskova brigád dicsérete A MÁV füzesabonyi ál­lomásfőnökségén 1965-ben alakult meg a Tyereskova szocialista brigád, melynek vezetője Kerekes Istvánná, Legutóbb az 19Y5. évi ered­mények alapján ezüstkoszo­rús jelvényt kapott a hét­tagú — ebből öt női dolgo­zó — brigád. A „Szocialista módon dolgozni" jelszót évek óta maradéktalanul teljesítik. Ezt bizonyítják az ellenőrzések eredményei is. A kollektíva minden tagja részt vesz a pártoktatáso­kon. A közelmúltban az egyik női dolgozó sikeresen elvégezte a kétéves tűzvé­delmi tanfolyamot, a bri­gád vezetője pedig felsőfo­kú munkaügyi tanfolyamon tett vizsgát jó eredménnyel. A brigád egy félárva vas­utasgyermeket patronál Az állomás környékének csinosításában (takarítás, parkgondozás, festés) is je­lentős munkát vállaltak. A dekorációk anyagát (plaká­tok, feliratok, tablók) is minden esetben a Tyeres­kova brigád készíti. Ezek után érthető, hogy a bri­gádnak tekintélye van az állomásfőnökség dolgozói körében. sz. j. Elkészül vagy nem — az út? remben. s ekkor kerül majd sor a szakmunkástanulók könyvtárhasználati vetélke­dőjére is. A helyi Meteor Ktsz termékeit mutatják be Zagyvaszántón, ismeretter­jesztő előadásokat rendeznek Rózsaszentmártonban. Lőrin­ciben pedig Kocogh Ákos író találkozik majd olvasóival. Ugyancsak kiállítás kereté­ben mutatják be a háztartá­si kisgépeket Markazon. Barányi Imre, Gyöngyös en bővíthetik ismereteiket. Közös kirándulásokon ismer­kednek továbbá Nógrád me­gyével, annak népművészeti és munkásmozgalmi emlékei­vel. Tóth Kálmán, Salgóbánya Utcánk örömmel vette tudomásul, hogy korszerű­síteni fogják a 25, számú fő közlekedési utat Tudjuk, hógy egy ilyen építkezés mindig felfordulással jár, de arra gondoltunk, hogy az új út, a vízvezeték és a járda mindenkit kárpótolni fog. Mély árkokat ástak az utcán végig, de minden ház előtt kis hidat építettek, tehát zavartalan volt a la­kók közlekedése. A problé­mák csak akkor jelentkez­tek, amikor a lefektetett csöveket — a tervtől eltérő magasság miatt — újra fel­szedték egy hosszabb sza­kaszon. Sajnos eltűntek a hidak, s mivel erről előzőleg sen­kit sem értesítettek, sokak­nak a személygépkocsija azóta sem tud kijönni — hidak híján. Ez átmeneti állapotnak elfogadható, leg­alábbis úgy tűnt, hogy ha­marosan elvégzik a mun­kát. Az építés azonban megállt. Itt a szüret ideje, s az Egri úton sok szőlős­gazda lakik, de egyelőre valamennyiük előtt rejtély, hogy hogyan fogják a ter­mést behordani. És persze közeleg a tél is. Én három hónappal ezelőtt megvettem a tüzelőt, de még most is kinn tárolom. Az elmúlt napokban az építő vállalat alkalmazottja végigjárta a házakat, és egy listát íratott alá, amely szerint a tulajdonosoknak saját költségükön kell el­készíttetniük a bejáratot, mert a vállalat kétezer fo­rintért vállalja. Az utca la­kói megtagadták az alá­írást, és nem értik, miért Sít! fizessenek külön azért, amit a vállalatnak amúgy is kö­telessége megcsinálni. Az utcában lakók azt várják a vállalattól, hogy jobb, terv­szerűbb munkával folyta­tódjék az építkezés, megkí­mélve ezzel az ottlakókat a bosszúságoktól. Dr. Jakab Gábor . Eger Napirenden: Heves nagyközség egészségügyi helyzete Panaszkönyv helyett... Ülésezett Heves nagyköz­ség Tanácsa művelődésügyi és egészségügyi bizottsága. Fehér Lajosné vezető óvónő ismertette a helység 2-es számú, napközi otthonos óvo­dájának oktató-nevelő mun­káját. A vezetőnő elmondot­ta többek között, hogy a gyerekek neveléséhez nagy segítséget nyújt a szülői mun­kaközösség, különösen a tár­sadalmi munkából veszik ki a részüket. Egyelőre azonban mind az óvónők, mind pedig a szülők munkáját nehezíti az intézmény zsúfoltsága, de remélik, hogy a tervezett óvodaépítés ezt a problémát is megoldja. Sajnos ebben az évben is sok szülő kis­gyermekének felvételét uta­sították vissza helyhiány mi­att. Csak azokat a 3—5 éve­seket vették föl, akiknek édesanyjuk is munkaviszony­ban áll. Tóth Mária, Heves A Népújság szeptember 25-i számának Pf. 23 elnevezésű ro­vatában egy hírt olvastam Ked­ves figyelmessée címmel, az el­adók udvariasságáról. Jó halla­ni, hogy egyes üzletekben meny­nyire tisztelik a vásárlót, kellő udvariassággal szolgálják ki őket. Bezzeg nálunk, Petőfibányán, pontosan az ellenkezőjét tapasz­talja az ember. Naponta járok vásárolni a csemege- és élelmi­szerüzletbe, de még nem volt olyan alkalom, hogy ne távoz­tam volna bosszúsan. Az eladók udvariatlanok, türelmetlenek, nem sokat segítenek a vásárlók­nak. A minap például tejet vá­sároltam. és az egyik vevőtár­sam a fülembe súgta, hogy a tej tegnapi. Megnéztem a dátumot, s az valóban az előző napot je­lezte. Felforgattam a három te­jesláda tasakjait, abban bízva, hogy hátha ez a lejárt határide­jű véletlenül keveredett az az­napi tej közé. Sajnos, tévedtem, mindegyik régi volt. Arra is gondoltam, hogy talán még nem érkezett meg a friss tej. Ezt a választ kaptam az egyik eladó­nőtől is. A pénztárnál ácsorogva azonban valaki a hátom mögött újra megszólított és közölte, hogy van friss tej, már régen megérkezett, csak addig, amíg a tegnapi el nem fogy, nem rak­ják ki a pultra. Amikor rekla­máltam a pénztárosnőnél, hogy miért nem kaphatunk a jó tej­ből, ő szinte fenyegetően rend- reutasított, s durva hangnemben közölte, hogy azért, mert elő­ször vegyük meg azokat, amik megmaradtak. A községben sok a kismama, idős embnr. A nem­törődömség ebben az üzletben egyelőre még nem okozott bajt. Egyelőre. • . Dobrocsi Pál Petöfibánya m lI I műsorok: 8.27 8.35 9.00 9.30 10.05 11.06 12.20 12.30 12.45 14.05 14.25 14.55 15.30 16.00 17.30 18.25 18.40 19.35 19.57 20.55 21.30 22.20 22.59 23.15 8.05 9.10 11.00 11.15 11.33 11.38 12.00 12.20 12.33 13.02 13.15 13.33 14.00 14.45 15.00 15.25 15.33 16.19 16.33 17.30 18.15 19.05 19.30 20.00 20.33 21.24 22.33 23.15 RADIO KOSSUTH Tomkins: Két madrigál Lányok, asszonyok Külföldön jártunk... Mindenki iskolája A hét műsorából Barokk mesterek muzsikálnak Zenei anyanyelvűnk Magyarán szólva. •, Melódiakoktél Népi zene Termelői társulás — fogyasztói érdekeltség Üj zenei újság Slágerek 168 óra Beethoven-művek Üj könyvek „Szerencse, kerülj el?” Bemutatjuk új opera­felvételeinket Közvetítés az U. Dózsa— FTC bajnoki labdarúgó­mérkőzés n. félidejéről Nóták Schubert: V. szimfónia Madárénekek éneke Bartók: III. vonósnégyes A beat kedvelőinek PETŐFI Népi zene Szabad szombat — két városban Richard Tauber énekel Válaszolunk hallgatóinknak 3000 másodpere Vonószenekarok felvételeiből Perui népzene Klasszikus kórusmuzsika Két szimfonikus költemény Bányászdalok Százhal ombattaUk (Riport) Filmzene Fiataloknak? Mindenki iskolája A mosoly országa Orvosi tanácsok — a sárgaságról Napraforgó Éneklő ifjúság ötórai tea Nóták Közvetítés az MTR-VM— Bp. Honvéd bajnoki labdarúgó-mérkőzés CL félidejéről A kinevezés Sanzonok j­Dzs ess zf elvétel ek Vezetni emberi dolog... Jó hangulatban! Slágermúzeum Cár és ács 9.00 9.05 9.40 10.25 11.20 11.45 15.10 16.15 16.50 17.35 17.55 18.15 18.55 19.20 19.30 20.00 21.35 22.35 22.45 TEJ MAGTAR Tévétoma (Ism*> Iskolatévé Perpetuum mobile Nagy kalandom Északon (Olasz filmsorozat) A sebészek évszázada ..Életet az éveknek** Rajmonda (Balettfilm) Utazás Attenboroogh­val Pergő képek Tájak, városok, emberek Nézzük meg együtt! Beruházási körkép — beruházási kórkép Egymillió fontos hangjegy Tévétorna Tv-híradó 25 éves a Vidám Színpad Stone és Charden a párizsi Olympia színpadán Tv-híradó 2. Diploma előtt (Amerikai film) EGRI VÖRÖS CSILLAG; (Telefon: 22-33) de. 10 órakor A bagdadi tolvaj Színes angol film du. fél 4. fél 6 és 8 órakor Szépek és bolondok Egy futballbíró vasárnap- , jai. Színes magyar film Éjjel negyed ll órakör A bagdadi tolvaj EGRI BRÓDY: (Telefon: 14-07) du. fél 4 és fél 6 órakor Vadvízország u...0yar te :'iiv;sz.: film Este fél 8 órakor Szépek és bolondok Színes magyar film EGRI ÜTTÖRÖMOZI; du. 3 és 5 órakor Veronika és a bűvös zsák GYÖNGYÖSI PUSKIN: du. fél 4 órakor A cél kiválasztása I—-II. Este 7 órakor Olcsó regény GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: du. fél 4 órakor Egykoronás románc du. fél 6 órakor A cél kiválasztása I—n. HATVANI VÖRÖS CSILLAG: De hová tűnt a 7. század? HATVANI KOSSUTH: Csizmás kandúr FÜZESABONY: Az utolsó találkozás PÉTERVASARA: Aki esőben ment el Az Eger—Gyöngyös vidéki Pincegazdaság valamennyi szőlőfeldolgozó telepén éjjel­nappal zúgnak a gépsorok. Csúcsidőszakához érkezett a szőlő szedése, felvásárlásra, feldolgozása. A vállalat ed­dig már mintegy százezer mázsa szőlőt vett át. A megfeszített, többműsza­kos munkában a néphadse­reg katonái mellett diákok százai segédkeznek, szüretel­nek. Az egri Dobó Gimná­zium tanulói, a Gép- és Mű­szeripari Szakközépiskola 12 osztályának diákjai az eger­baktai és az egerszóláti ültet­vényeken szedik a fürtöket. Az Alpári Gyula Közgazda- sági Szakközépiskola 480 ta­nulója nyolc napon át az eged-hegyi szőlőtáblákon gyűjtötte kádakba a hegy termését. Lassan már húsz éve, hogy a szüreteken rend­szeresen részt vesznek az ál­talános és középiskolások, va­lamint a főiskola hallgatói is. Eddig oportó szőlőből fe­jenként 140—150 kilogram­mot szüreteltek le a diákok. Lukács András, Eger Diákok százai a szőlőültetvényeken...

Next

/
Oldalképek
Tartalom