Népújság, 1976. október (27. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-02 / 233. szám

Mi lesz a felnémeti iskolával? A kérdés június óta fog­lalkoztatja helybeli szülők százait. Ekkor tudták meg ugyanis, hogy a templomhoz közeleső két épületet — három napközis és négy ta­nulócsoport képzéséről gon­doskodtak itt korábban — életveszélyessé nyilvánítot­ták, s az egri városi tanács műszaki osztálya elrendelte a kiköltözést. Az indok érthető: megkez­dődött, illetve folytatódott a domb alatti pincerendszer feltárása és tömörítése. Szük­ség volt erre, mert az is­meretlen, a többszintes jára­tok — valaha a török elleni védekezést szolgálták — bár. mikor beomlással fenyeget­tek. Ezt mindenki helyeselte, a kedélyek csak később borzo- lódtak fel. Híre ment — s ez meg is felelt a valóságnak , hogy a munkálatokkal másfél — két év múlva vé­geznek. Mi tagadás: hosszú idő, ám ennél is jobban ag­gasztotta a szülőket gyere­keik sorsa. Hová kerülnek, hol tanulnak majd. Az Egerbe járást, a napi ide. és visszautazgatást elle­nezték, s ezért a városi mű­velődésügyi osztály illetéke­sei lemondtak alapjában vé­ve jó javaslatukról. A nehézségek ezután egy­mást követték. A napközisek otthona egy üresen álló ház lett, olyan épület, ahonnan hiányzott a kút. ráadásul akadt hideg- padlós szoba is. Megindulha­tott, méghozzá gyors ütem­ben a renoválás. Szerencsére az igazgatónő nemhiába for­dult segítségért az egyes üzemekhez. Az Érc- és Ás­ványbányák Kutató és Ter­melő Műveinek dolgozói megépítették a járdát, ce­mentet adtak, sártalanították az udvart. Jöttek a MEZŐ­GÉP-tői, s vállalták a taka­rítást, a lomszállítást. Meg­ígérték, hogy elektromos fű­tőtestet vásárolnak, mert az egyik helyiségből még a ké­ménybe sem vezet szellőző­nyílás. Az Egri Csillagok Termelőszövetkezet járműve­ket biztosított a fuvarozás­hoz. Egy tanulócsoportot meg­szüntettek, a többj három a tűzoltószertárba, a kultúrház klubtermébe, valamint a má­sik iskola gyakorlati oktatás, ra berendezett termébe ke­rült. Így aztán az utóbbiról a tél folyamán mindenkép­pen le kell monc'ani. Nem könnyű a nevelőknek, mert legalább tíz perc, amíg eljutnak egyik helyről a má­sikra. Jó néhány édesapa és édesanya ma }s méltatlanko­dik az áldatlan állapotok miatt. A betonpadlót ugyan szivacs alapú PVC-vel borít­ják. Ez áthidaló, de mégse végleges megoldás. Termé­szetes, hogy féltik fiaik-lá- nyaik egészségét. Feltételeket szabott a KÖJÁL is, épp az apróságok érdekeinek védel­mében. Az se valami jő do­log. hogy a napközibe vöd­rökkel kell hordani a moscó- és ivóvizet Mindenki belátja: más le­hetőség nem volt, így is csak azért kezdhették időben a tanévet, mert az üzemek, vállalatok önzetlen támoga­tása meggyorsította az előké­születeket. Ezt remélik a városi ta nács műszaki osztályától is. Pénz van, most már min den a jó szervezésen, a lelki- ismeretes munkán múlik. Ezt kéri, ebben bízik az igazga tónő, a művelődésügyi ősz tály. Jogos kívánság, hiszen a fiatalokkal való törődés mindennél fontosabb. Nos, az igyekezettel nin?s is baj. Az emberek nyár óta a vájatokbán serénykednek, ide azonban nem lehet több munkást irányítani. Egysze­rűen azért, mert nem férné­nek el. Sajnos elődeink nem hagytak hátra olyan térkép- vázlatot, amely a pincék fék' vését, kezdetét, végét, hosz' szát jelezné. így a szakembe­rek a szó szoros értelmében a sötétben tapogatóznak, ök sem tudhatják: mennyi ideig tart a feltárás. A feinémeti templomc'omb esetében le­het, hogy másfél év, de az is elképzelhető, hogy néhány hónap. A tömítéssel öt-hat hét alatt végeznének. Az iskola sorsa Fortuna kegyein múlik. Mégis meg­nyugtató, hogy a munkások a lehetőségekhez képest min den percet kihasználnak, mert szeretnék — s ameny- nyiben ez rajtuk múlik, úgy sikerül is — a szülők, a ne­velők és a diákok jogos óha­ját minél hamarabb teljesí­teniI—» Vrtt f 3’f ■T‘ (pécst) Összehangolt munka, egységes • fejlesztés Az Egri Járási Városi ÍNépi Ellenőrzési Bizottság a közelmúltban vizsgálta a járásban a kisebb telepü­léseket összefogó közös ta­nácsok munkáját. A vizs­gálat egyik fontos szem­pontja volt, hogy a közös feladatok megoldása mel­lett sikerült-e a párt- és a I tömegszervezetekkel, vala- ! mint a lakossággal jó kap- ! csolatot kialakítaniuk. t A községi közös tanácsok 1 első feladatként kidolgoz- ! ták szervezeti és működési szabályzataikat, amelyek elsősorban a társközségek kommunális és igazgatási 1 feladatait határozták meg: 1 a közös . tanácshoz tartozó 1 helységek az eltelt évek so­rán egységes egésszé ková- [ csolódtak, az egyrészt a 1 tervszerű testületi munká- ! nak, másrészt pedig a füg- ! getlenített tanácsi vezetők lelkiismeretességének kö­szönhető. Az 1973. évi tanácsválasz­tások után a tanácsok ve­zetői összegyűjtötték a vá­lasztáson elhangzott' javas­latokat, a települések fej- 1 lesztését szolgáló ötleteket és ezek figyelembevételével fiamarosan elkészültek a tervek. A községi közös ta­nácsok áz V. ötéves terv időszakára kidolgozták az elképzeléseiket; a teendők mellett megjelölik azokat a településeket, amelyek rá­szorulnak a segítségre. Eze­ken a helyeken az egyes problémák orvoslásához a tanács, valamint a nem ta­nácsi szervek anyagilag is hozzájárulnak. Egerbocson például az Egercsehi Építő- és Karbantartó Ktsz asz­talosrészlege a sportlétesít­mények javítását, a vízve­zetékszerelő brigádok pe­dig a kutak, valamint a vízhálózat kiépítésében se­gédkeztek. A bélapátfalvi cementgyár és az Egri Köz­úti Építő Vállalat félmillió forinttal járult hozzá a község fejlesztéséhez. Meg kell említeni a cementgyár szocialista brigádjait is, amelyek a kommunista mű­szakok munkabérét aján­lották fel iskolák, óvodák építésére, karbantartására. A közös tanácsok min­denkor fontos feladatuknak tekintik a lakosság egész­ségügyi, oktatási és kultu­rális ellátását is. A NEB felmérése szerint a felso­roltak közül egyet sem hiá­nyoltak a községek lakói; az elmúlt évek során egyet­len helyen sem kerültek hátrányos helyzetbe. Meg­állapítja azonban a vizsgá­lat, hogy a balatoni orvosi állás még mindig betöltet­len, és a hozzá tartozó két helység, Mikófalva és Bükk- szentmárton betegeinek, terhes anyáinak egészség- ügyi ellátása sokszor gon­dot okoz. A vizsgált községek álta­lános iskoláiban és óvodái­(ban mind a tárgyi, mtnd ■ pedig a személyi feltételek adottak. Szükséges azonban ezekben a községekben — az oktatás színvonalának emelése érdekében — az oktatók, a nevelők tovább­képzése. A közös tanácsok tömeg­kapcsolatait a NEB jónak j£ értékelte. Évenként min- f den településen megtartják a falugyűléseket, amelyek- t nék a megszervezése a he- | lyi párt- és népfrontszer- 2 vezetékkel együtt történik. J A közös tanácsok terü- ' létén a lakosság kereske­delmi igényeit is ki tudják elégíteni. A kisebb közsé­gekben egy-egy élelmiszer- bolt működik, míg a na­gyobb településeken ipar­cikküzletek és a meleg­konyhás vendéglátó egysé­gek is a lakosság rendelke­zésére állnak. Egyes fal­vakban azonban akadozik a zöldségellátás, gondot je­lent a háztáji gazdaságok részére szükséges növény­védő szerek, táptakarmá­nyok beszerzése is. A felméréseket végző szakemberek megállapítot­ták, hogy a közös tanácso­kat érdemes és szükséges is volt létrehozni. (sz. r.) Szépek és bolondok 0. 0­Remek, sokat mondó montázzsal indul a film. Pista, a kiöregedett pék, a tüzes kemencék mellett várja, míg kisül a kenyér, miközben megszokott moz­Új diszkül Kecskeméten Üj magyar film Az emberi sorsok, törek­vések egyaránt elmesélhe­tek, bemutathatok vígjáték, vagy dráma keretében. Semmit sem von le a mű értékéből, igazságából, ha a közönség — moziban, vagy színházban — nevet, kelle­mesen szórakozik. Egyéb­ként is dráma és vígjáték egy töröl fakad, különösen a moziban nehezen fér meg az úgynevezett tiszta mű­faj. A jó vígjátéknak min­dig lehetnek komoly pil­lanatai, mint ahogyan egy jó dráma is tartalmazhat humoros szituációkat. Ősi alapigazság ez, említeni csupán azért kell, mert a magyar filmgyártás igen­csak szűkén méri a vígjá­tékot Ma már a vígjáték­hoz vonzódó, a humort értő rendezőink sem vállalják egyértelműen a műfajt. Lám, még Szász Péter sem, aki pedig mint alkotó­társ közreműködött az egyik legsikeresebb filmvígjáték, a Tizedes meg a többiek . előkészítésében, s önálló ! művei — a Fiúk a térről, a I Kapaszkodj a fellegekbe, vagy legutóbb az Egy kis hely a nap alatt — is ma­sukban hordozták a vígján téki elemeket, szituációkat, sőt olykor még az ötletek, a geggek áradatával is szó­rakoztatták a közönséget. S éppen ez a Szász Péter siet kijelenteni, még inkább felkiáltani új filmjének be­mutatója előtt: „Nem víg­játék!!” Így, két felkiáltó­jellel. Miért nem vígjáték — a szó nemes értelmében — a Szépek és bolondok? ? Mert komoly dolgokról szól, mert nagyszerű emberi tu- ! lajdonságot mutat fel a í film hőse, vagy talán mert 4« kesernyés, sőt olykor szo- | morkás hangvétel torkunk- * ra forrasztja a nevetést? A rendezői nyilatkozat­tal ellentétben vígjáték ez a film, persze nem a köny- nyűek közé sorolandó. Olyan filmvígjáték, amely a moziban okosan és jól szórakoztatja, a vetítés után pedig elgondolkodtatja a nézőt. dulattal töri, majd falja a veknii Szereti a kenyeret, pedig de nehéz is cipelni a hátán a megrakott kosarat. Cipeli fel, le a lépcsőn, fá­sultan de szaporán, végzi a dolgát, hiszen ez a munká­ja, ö a kisember, az isme­retlen alkatrész a társada­lom gépezetében, aki nem csinál ugyan történelmet, de nincs is történelem nél­küle. S amikor eljön a hét vé­ge, ez a jelentéktelen kis­ember megváltozik. Leveti a szurkos munkaruhát, át­öltözik, még inkább átvál­tozik, szinte egy egész más ember siet már az állomás­ra, hogy elérje a hajnali vonatot. Pistából Ivicz lett, pontosabban Ivicz István elvtárs, vagy sporttárs. Mert futballbíró ő, ha csak NB III-as is de nélküle nincs mérkőzés, tekintetével, síp­jával parancsol, irányít. Te­hát fontos ember, akire figyelnek, aki számít vala­mit, aki főszerephez jut, ha csak néhány röpke órára is. A rendező nagyszerűen építi egymásra a humoros és a kesernyés, olykor szív- bemarkoló jeleneteket, ame­lyek megismertetik, meg­szerettetik, velünk, nézők-, kel ezt a hét végi futball- i bírót. Emberileg hiteles szi­tuációk ezek. Ahogyan pél­dául a vonatban félrevo- nultan, szinte gyerekes kí­váncsisággal kipróbálja az új sípot, majd átveszi a ha­talmat a partjelzői fölött, akiket mintegy ellenpont­ként rendelt melléje az írói ■ hogy ily módon is kiemelje puritán, megvesztegethetet­len magatartását. Szeretet­teljes iróniával ábrázolja hősét a rendező, s helyzet­ről helyzetre bontja ki éle­tét, becsületességének forrá­sait, s kicsit a múltját is. rA kisváros álmos világát; kisstílű embereit, éjszakai életét éppoly érzékletesen mutatja be a film, mint a korán özvegyen maradt szép cukrászné, vagy a III. osztályú bárénekesnő mini­drámáját. S miközben jól szórakozunk a félreértése­ken alapuló vígjátéki hely­zeteken, a különböző maga­tartásokon, megmosolyogjuk a hős ügybuzgalmát, elnéző­en tudomásul vesszük az egyik partjelző megveszte­getést elfogadni kész jópo- faságát, a másik szerelmi kalandjait, a stadion kopott sivárságát, a labdát kerge­tők nem éppen sportszerű magatartását Szász f élr eértheíétten módszere — s milyen jól csinálja! — megsejteti a drá­mát a vidám helyzetek mö­gött. Nem is az a legna­gyobb dráma, hogy a hazai csapat szurkolói elől szinte menekülnie kell a bírónak, hanem az, hogy ismét el­múlt egy hétvége, nem tör­tént semmi, s lám, a sport­láp is csupán egy sort szen­tel az egésznek: „Vezette: Ivicz. Jól.” Holnaptól pedig ismét a hétköznapok, s Ivicz elvtársból Pista lesz, a kenyérkihordó, akire bi­zony nem figyelnek az em­berek. De aztán ismét ün­nep következik, ........... 0 . Tetszett a film, mert nép­szerű történet keretében általánosítható emberi igaz­ságokat fogalmazott meg. Tetszett, mert tulajdonkép­pen a reményről szólt, ar­ról, hogy minden ember vár valamit az élettől, hogy mindenki többet akar, több­re vágyik. Nem csodára, egyszerűen csak valamiféle ünnepre a hétköznapok után, hogy történik valami az életében. És ha nem, akkor is élni kell, csinálni tovább, i mint ahogyan végzi a dolgát a film hőse, Ivica István is. ; ih|t' Szász Péter rendezői ötle­tei, Koltai Lajos hangula­tokat kifejező, helyenként groteszkre fogalmazott szí­nes képsorai pótolták a for- gatókönyvíró Szász Péter olykor fellelhető hibáit. Csu­pán egyetlen részlete van a filmnek, amelyet sem az író, sem a rendező nem tu­dott megoldani; a múltat idéző epikus elbeszélés, amely ilyen terjedelmes formában drámai betétként hat és szinte állóképpé me­revíti a jó iramú történetet. 1 Az Iviczet alakító Kállai Ferenc jellemszínészi tehet­ségének meggyőző, jó for­máját mutatja, Bodrogi Gyula jópofa Fedákja elő­nyösen elkerüli megszokott szerepkörének buktatóit, tetszett Meszléry Judit mű­vészi erővel megformált cukrásznéja és a Gadácsit alakító Andor Tamás is. Presser Gábor és Vukán György zenéje, valamint az L. G. T. közreműködése jól szolgálta a film mondani­valóját, emelte hangulatát. ä&S Márkusz László I 2. — Bűnöző — mondta — ez nappal lóg, éjjel betör, amíg el nem kapják! Higgyen az én emberismeretemnek! És megtárgyalta az egyik házmesternével, aztán a má­sik házmesternével és meg­tárgyalta a harmadik ház­mesternével az utcában, hogy ezt az embert fel kéne je­lenteni. mert ennek nem lesz jó vége. — Miért? — vette pártfo­gásába az egyik. —Tud róla valamit? — Mindent! — hördült fel e cipészné. — Nyár óta fi­gyelem, volt módom meggyő­ződni a disznóságairól. Ne akarja, hogy részletezzem! Kedveském. nekem elhiheti, az ilyenek teszik tönkre a szocializmust. Nem lepődnék meg — suttogta —, ha egy­szer az is kiderülne róla, hogy háborús bűnös! Mert, hogy sváb. az biztos! Hallot­tam, hogy németül telefo­nált! És egyik este, október vé­gén lehetett, kicsaptak az indulatok. A csokornyakken­dős férfi gyanútlanul fordult be az utcába. gyanútlanul -ment el a cipeszné elótt. ami­TÓTH-MÁTHÉ MIKLÓS: A csokornyakkendős kor egy üres konzervdoboz vágódott a hátának. A cipész- né kamasz unokája dobta. A csokornyakkendős férfi ta­nácstalanul fordult meg. mint aki nem tudja, mi történt. — Te dobtál? — nézett a kamaszra. — Én. — Miért? A kamasz vigyorogva vál­lat vont. — Nem szeretem a csokor­nyakkendőjét! Olyan, mint egy selyemhernyó. A cipészné nem szólt. Állt az ajtóban és figyelt. Kijött a cipész is. Aztán előkerült az egyik házmesterné, a má­sik, a harmadik. A. kisven­déglő üzletvezetője. Több törzsvendég. A szódás. az órás, a kárpitos, a fodrász. Némán állták körül a csokor­nyakkendőst. — Mit akarnak tőlem? — kérdezte, egyikről a másik­ra tekintve. Senki sem vá­' Jászolt, Ekkor-a csokornyak­kendős lassan megkerülte a csoportot és elindult, majd kis tétovázás után belépett a telefonfülkébe. Maga sem tudta, hogy miért nem ment haza. hiszen az lett volna ésszerűbb. de egyszerűen nem akart hinni az esemé­nyeknek. Leemelte a kagylót, bedobta az érmét, közben hátrapillantott: A lófejű cipészné ott állt a fülke előtt, körülötte az emberek. — Mit akarnak tőlem?! — tépte lei az ajtót a csokor­nyakkendős és ekkor kapta az első pofont, aztán gyorsan egy másodikat is. Aztán a cipészné felvisí­tott, lófeje eltorzult a gyű­lölettől, letépte a csokornyak­kendőt és beletaposta a sár­ba. — Mit követett el? — kér­dezte valaki, nem a környék­ről való. — Lopott — felelt neki egy asszony, mire a másik le­hurrogta. — Erőszakoskodott a ci pészné unokájával! Buzi! — Fúj! — mondták töt ben is. Egy drabális törzsvendé kirontott a kisvendéglőből — Ki bántja a haveromat — üvöltött fel és csak úg; találomra, beleöklözött a tr multusba. — A legjobb ha veromat! És akkor a férfi, akine nem is olyan régen még esc kornyakkendője volt. bele hasalt a sárba és a vére telefonfülke oldalára frees csent. És jött az URH és jött mentő, és aztán felvették csokornyakkendős férfi ada tait. aki nem volt művés: nern volt kém. nem volt bű nöző. aki nem volt stb.. stb... stb..., aki egyszerűen Dobozi Károly negyvenöt éves biztosítási ügynök. El vált. Két gyermek apja. Bűn teilen előéletű. Másnap a telefonfülk előtt, valaki egy összetapo sott, sáros, pettyes csokor nyakkendőt talált. Kis idei: forgatta, nézegette, aztán el dobta. Abban az utcábas nem viselt senki ilyet A képzőművészeti világhét rendezvényeinek során Kecskeméten, a Kéttemplom közben felavatták Kiss Ko­vács Gyula, Munkácsy-díjas szobrászművész „Művészetek kútja” című alkotását. Kecskemét helyreállított régi vá­rosközpontjában, a Kodály Intézet közelében felállított kút jól illeszkedik a régi épületekkel körülvett „sétáló” utca \ jaangulatához. (MTI fotó Karáth Imre)

Next

/
Oldalképek
Tartalom