Népújság, 1976. augusztus (27. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-15 / 193. szám

Hétfőn szurkológyűlést rendez az Egri Dózsa Sikeres lesz-e a folytatás? Kitűnőnek mondható a nemzeti bajnokságban szereplő csapataink ma egy hete elért eredményei, nyitányon nyúj­tott teljesítményei. Valamennyien „pontosan” fejezték be a küzdelmet, egyetlen együttes sem akadt, amely döntetlen­nél alább adta volna. A két egri csapat például győzni is tudott. Ez minden esetre jó jelnek mondható a mai össze­csapásokon várható eredményeiknek latolgatásához. Nem véletlen, hogy a szurkolótábor mellett a vezetők is bizako­dóan fogadják az újabb kilencvenperc csatáját, s külön nagy figyelemmel kísérik a két újonc, az NB Il-es Egri Dó­zsa és az NB III. Hatvani Kinizsi teljesítményét. Minden­esetre mai eredményes szereplésük tekintélyt parancsoló lenne a jövőt illetően. AZ EGRI DÓZSA vasárnap volt NB I-es játé­kosokkal tűzdelt Vasas Iz­zót győzte le az NB II. nyi­tányán. Győzelme szép fegy­vertény volt, a játékosok a kritikus percekben is egy­mást tudták felülmúlni, ami elismerést váltott ki a lelá­tó közönségétől is. Persze nagy merészség lenne az el­ső 90 perc után ilyen, vagy olyan jóslatokba bocsátkoz­ni — 37 mérkőzés még hát­ravan —, ám azt minden­esetre el lehet mondani, ha megmarad az a tűz, az az akarat, amit láthattunk be­mutatkozásukkor ; alapvető célkitűzésüket az NB II-ben való bentmaradást ki tudják harcolni. Ma újabb lehető­ség nyílik arra, hogy a fi­úk bizonyíthassák: a ma egy heti teljesítmény nem volt szalmaláng. . Bánkúit László, a Dózsa edzője a következőket mon­dotta el: — Az Izzó elleni győze­lemmel elégedett vagyok. Jó volt nyitánynak. De igaz­ság, hogy hetven percig nem úgy nézett ki, ilyen biztosan nyerünk. Nyílt volt a mér­kőzés, csak a hajrában tud­tuk bebiztosítani a győzel­met. A lelkesedéssel, az akarattal, a játékfegyelem­mel elégedett voltam, a szín- vonód azonban még ha­gyott maga után kívánni valót. Hét közben az Özd elleni felkészülésünket ki- sebb-nagyobb sérülések aka­dályozták. Tudom, hogy unalmas panaszkodni, de azért elmondom, hogy az a már ismerteié mellé ä Gyön­, gyös ellen „feliratkozott” Fo- dór és Burján is a sérültek listájára került. Edzés közben sérült le Vígh, egészségileg pedig Horváth sincs telje­sen rendben. Volt olyan nap, hogy csak tizenketten voltak a pályán. Szerencsére úgy néz ki, hogy Csuhay rendbejött, de számítok az előbb felsoroltak játékára is, hiszen fiatalemberek, s ráadásul kitűnő orvosok ke- zelik őket. — Az Ózd — mai idegen­beli első ellenfelünk — jó csapat, de mi nem fogunk ellenük beállni védekezni. Igyekeztem támadószellem­ben felépíteni és kidolgozni taktikánkat. Személy sze­rint a tisztes eredményben bízom, a találkozót három­esélyesnek tippelem. A csa­pat összeállítása jelenleg így fest: Flak (Rozsnaki) ka­pusok, Fodor, Zsidai, Bur­ján, Csathó, Horváth (Csu­hay), Patvaros, Galántai, Barta, Vígh (Homonnai), Dudás. Készenlétben áll még Birincsik és Molnár. Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy meg­hívjam szurkolóinkat a hét­fői, augusztus 164 szurkoló­gyűlésünkre, amelyet Eger ben, a Fegyveres Erők Klub­jában rendezünk meg 18 órai kezdettel. Remélem, sok kérdést és ötletet kapunk majd a lila-fehérek szurko­lóitól, támogatóitól. EGRI VASAS Bizonyára az ismeretlen ellenféltől való tartózkodás tette ideges-kapkodóvá a Vasas I. félidei játékát ma egy hete az Ikarus otthoná­ban. Ideges, túlfűtött volt a hangulat a két kispadon is. Várallyay Miklós edző gyak­ran . felugrált helyéről és he­vesen magyarázott. — A vártnál keményeb­ben, sőt szándékos rúgások­tól sem visszariadva ját­szott ellenfelünk, amit a játékvezető nem torolt meg förkéflüim $976. augusztus 15., vasárnap kellően — mondta a szakve­zető. — Igen. Több játékosom viseli lábán a mérkőzés nyomait, elsősorban Páz- mándi, Zay, Rási, Csapó és Sulyok. Valamennyien rú­gást kaptak, így volt mit borogatni. Ma az északkeleti csoport egyik legjobb csapata a Le- ninváros lesz a bervaiak vendége. Mit vár az edző a mérkőzéstől és kikre számít az összeállításnál? — Nem téveszt meg ale- ninvárosiak egy héttel ez­előtti minimális győzelme. Jó képességű játékosok egyik hétről a másikra ké­pest feljavultak. A szezon első hazai mérkőzésén sze­retnénk győzelemmel be­mutatkozni a közönségnek, amihez elsősorban csatára- - inknak kell feljavulni. Nagy küzdelemben győzelmet vá­rok. Csak a mérkőzés előtt hirdetek csapatot a sérülé­sek miatt 15 fős keretből, az alábbi játékosok közül: Ma- , gyár, Bende, Zay, Rási, Ba­logh, Mezei, Pázmándi, Bóta, Sulyok, Csapó, Mundruczó, Cseh, Berecz, Hajdú, Nagy. GYÖNGYÖSI SPARTACUS Nehéz helyzetből rajtolt csapatunk az új bajnoki évadban — summázta véle­ményét Cserrvyánszky Ta­más sportköri elnök hétvé­gi beszélgetésünk során.- A régi játékosok közül Bányai, Sármány, Ullmann elment, Réthy leszerelt és távozott, s Királyhegyi is búcsút mondott Gyöngyösnek. A - közelmúlt napokban jelen­tette be Adonyi, hogy ő is távozni készül. A szurkolók azt beszélik, hogy a kitűnő védőjátékos Ózdon akarja folytatni játé­kos pályafutását. A tavalyi standard csapatból tehát hatan hiányoznak, akiknek a helyét igyekeztek megfe­lelő játékosokkal pótolni, így került Gyöngyösre dr. Galgóczi, Benei, Dénes, le­szerelt és a Spartacusban játszik újra Szabó és közöl­te Budai is, hogy visszatér Salgótarjánból. Mint ismere­tes, Pallagi edző nem újí­totta meg szerződését és a Debreceni MTE-hez ment, helyette Nagy Jánost szer­ződtették, aki Tarnamérán született és mostanáig a fő­városban tevékenykedett testnevelő tanárként és ed­zőként. Közel egy hónapja már ő készíti fel a csapatot a bajnoki mérkőzésekre. A vasárnapi mérkőzésre a Kovács, Varga, Bársony, Ács, Juhász, Szonda, Huszár, F erencz, Gábor, Horváth, dr. Galgóczi és Szabó ke­retből jelöli ki az edző a kezdő 11-et. A körülmé­nyekhez képest a Spartacus jól helytállt a nyitányon a DMTE ellen. Ma az újonc Salgótarjáni Síküveggyár otthonába látogat a szövet­kezeti gárda. A gyöngyösi vezetők javuló játékot és két bajnoki pontot remél­nek ettől a találkozótól. HATVANI KINIZSI A hatvani labdarúgó-szur­kolók körében egész héten át beszédtéma volt a Kini­zsi nagybátonyi sikeres be­mutatkozása. Fazekas Zsig- mond sportköri elnök véle­ménye szerint egy kis sze­rencsével akár nyerhetett is volna a gyári csapat, de döntetlent is szép fegyver­ténynek tartja. Ezek után érthetően jó hangulatban készült hét közben a Szim- csák István edző által irá nyitott gárda. Nem titkol ják ma — várhatóan nagy közönség előtt — győzelem re számítanak a Balassa­gyarmati SE ellen. A kezdő tizenegy a következő keret­ből kerül ki: Takács, Var­ga, Szekeres, Gulyás, Lud­vig, Nyéki, Tóth, . Baranyi, Kővágó, Szabó, Bó na, Hor­váth, Kerek és Mészáros. • 'V «----­É pül a pécsi sportcsarnok Az ország legnagyobb küzdőterű sportcsarnoka épül Pécseit. Az itt készülő sport­csarnok küzdőtere 50x33 méter alapterületű. Ez a nagyság lehetővé teszi, hogy példá­ul teniszt is közvetíthet a televízió. A nézőtéren 3000 ülő- és 500 állóhely lesz. ököl­vívó-, birkózó- és cselgáncsmérkőzéseken még + 1500 nézőt lehet elhelyezni. A kor­szerű villamos eredményjelző táblával felszerelt terem összesen tizenhét sportág küz­delmeire lesz alkalmas. A megnyitót november elejére tervezik. Képünkön: a sport- csarnok belseje. (MTI Fotó: Kálmándy Ferenc) Sorsolás Egri járási labdarúgó-bajnokság A MEGYEI BAJNOKSÁG második fordulójának több mérkőzésén is döntet­lenhez közeli szoros ered­mény várható. A kilenc ta­lálkozó közül a GYESE győ­zelme látszik a legvalószí­nűbbnek. Takács László ta­nítványai a bajnoki nyitá­nyon kitűnő támadójátékot nyújtva biztosan nyertek a MÁV HAC-pályán. Soron következő ellenfelük a Novaj > viszont csalódást keltett hazai környezetben. Nem valószínű, hogy a ho- vaji fiúk éppen a GYESE- pályán köszörülik ki a va­sárnap ejtett csorbát... A tarnaméraiakat ugyan „feldobta” a vasárnapi no­va ji sikerük. Nem titkolják, hogy lelkes közönségük előtt győzelemre számítanak a Petőfibánya ellen is. Nagy küzdelem várható a Sirok— Apci Vasas-rangadón. A Fémművek gárdája az^ át­igazolások során jelentősen megerősödött (Abuczki, Pat­varos, Váczi), s hazai kör­nyezetben akár nyerhet is. A Kál-Kápolna otthonában esélyesebb a Rózsaszentmár- tonnál. Az újonc Horti Va­sas jól mutatkozott be va­sárnap. Most a kitűnő raj­tot vett hevesieket fogad­ják, s bíznak az egyik pont megszerzésében. Az újonc besenyőtelki gárdának na­gyon fel kell javulnia ah­hoz, hogy pontot, vagy eset­leg pontokat tudjon elcsíp­ni a rutinosabb egercse- hiektől. Még Selypen is esélyesebb a képzettebb já­tékosokat felvonultató Recs­ki Ércbányász. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy veresége ellenére sem játszott rosszul a Selyp Egercsehiben. Bélapátfal­ván két újonc . csapat ta­lálkozik, ahol legutóbb ‘ a járási bajnokok tornáján az átányiak nyertek. A két csapat legutóbbi játékát fi­gyelembe véve ez most alig­ha- - következik -bér—-A—H; Gáspár -SE—M-ÁV- HAC- .he-_ lyi rangadónak a, piroájfc- ‘ hér gárda az esélyesé. Tipp- jeink a következők: GYESE —Novaj 1, Tárnáméra—Pe­tőfibánya x, Sirok—Ape 1, Kál-Kápolna—Rózsa- szentrhárton 1, Hort—Heves X, Besenyőtelek—Egeresein x, Selyp—Recsk 2, Bélapát­falva—Átány 1, H. Gáspár SE—MÁV HAC 1. T. forduló, augusztus 20. (16.00) : Egerszalók—Andornaktá- lya. Istenmezeje—Tarnalelesz, Bekölce—Mátraballa, Hevesara­nyos—Egerszólát, PAKÜSE— Mátraderecske, Erdőkövesd— Egerbakta, Makiár I.—Felsőtár- kány. II. forduló, augusztus 29. (16.00) : Andornaktálya—Felső­tárkány, Egerbakta—Makiár I* Mátraderecske—Erdőkövesd, Egerszólát—PAKUSE, Mátrabal- la—Hevesaranyos, Tarnalelesz— Bekölce, Egerszalók—Istenmeze­je. III. forduló, szeptember 5. _ (!5,3Q1; .Istenmezeje—Andornak- "tálya, "BéKSIce—Egerszalók, He- JKSSaianyos—Xarnalelesz, PAKU­SE—Mátraballa, Erdőkövesd— Egerszólát, Makiár I.—Mátrade­recske, Felsűtárkány—Egerbak­ta. IV. forduló, szeptember 19. (15.00) : Andornaktálya—Eger­bakta, Mátraderecske—Felsőtár- kány, Egerszólát—Makiár I.» Mátraballa—Erdőkövesd, Tarna­lelesz—PAKÜSE, Egerszalók— Hevesaranyos, Istenmezeje—Be­kölce. v. forduló, szeptember 26. (16.00) : Bekölce—Andornaktálya, Hevesaranyos—Istenmezeje, PA­KÜSE—Egerszalók, Erdőkövesd L OSZTÁLY ,i&7 '—Tarnalelesz, Makiár I.—Mát- raballa, Felsőtárkány—Egerszó­lát, Egerbakta—Mátraderecske. VI. forduló, október 3. (14.00): Andornaktálya — Mátraderecske, Egerszólát—Egerbakta, Mátra­balla—Felsőtárkány, Tarnalelesz —Makiár I., Egerszalók—Erdő- ■kövesd, Istenmezeje—PAKÜSE, Bekölce—Heves arany os. VII. forduló, október 19. (14:00): Hevesaranyos—Andor­naktálya, PAKUSE—Bekölce, Erdőkövesd—Istenmezeje, Mak­iár I.,—Egerszalók, Felsőtár­kány—Tarnalelesz, Egerbakta— Mátraballa, Mátraderecske— Egerszólát. vili. forduló, október 17. (13.30) : Andornaktálya—Eger­szólát, Mátraballa—Mátraderecs­ke, Tarnalelesz—Egerbakta, Egerszalók—Felsőtárkány, Is­tenmezeje—Makiár I., Bekölce— Erdőkövesd, Hevesaranyos—PA­KÜSE. IX. forduló, október 24. (13.30) : PAKÜSE—Andornaktá­lya, Erdőkövesd—Hevesaranyos, Makiár I.—Bekölce, Felsőtárkány —Istenmezeje, Egerbakta—Eger­szalók, Mátraderecske—Tarnale­lesz, Egerszólát—Mátraballa, X. forduló, október 31. (13.30)1 Andornaktálya—Mátraballa, Tar­..... nalelesz—Egerszólát,' Egerszalók —Mátraderecske, Istenmezeje— Egerbakta, Bekölce—Felsőtár­kány, Hevesaranyos—Makiár la PAKÜSE—Erdőkövesd. XI. forduló, november ti (13.00) : Erdőkövesd—Andornak­tálya, Makiár I.—PAKÜSE, Fel­sőtárkány—Hevesaranyos, Eger­bakta—Bekölce, Mátraderecske —Istenmezeje, Egerszólát—Eger­szalók, Mátraballa—Tarnalelesz. XII. forduló, november U. (13.00) : Andornaktálya—Tarnale­lesz, Egerszalók—Mátraballa, Is­tenmezeje—Egerszólát, Bekölce— Mátraderecske, Hevesaranyos— Egerbakta, PAKÜSE—Felsőtár­kány, Erdőkövesd—Makiár I. XIII. forduló, november 2U (13.00) : Makiár I.—Andornaktá­lya, Felsőtárkány—Erdókövesd, Egerbakta—PAKÜSE, Mátrade­recske—Hevesaranyos, Egerszó­lát—Bekölce, Mátraballa—Isten­mezeje, Tarnalelesz—Egerszalók. Megjegyzés: Makiár—Nagytá- lya egyesült, ezért Makiár L. alatt volt Nagytálya értendő. Makiár I. a hazai mérkőzését a nagytályai pályán játssza aa őszi fordulókon. Az ifjúsági mérkőzéseket a felnőtt mérkő­zések kezdési időpontja előtt 3 órával kell kezdeni, , Montreal ’76 TV. KOROIBOSZ UTÓDAI Montreal bajnokairól az utókor történetírói szinte minden lehetséges adatot megtalálhatnak majd, hi­szen az „elektromos agyak” félelmetes pontossággal dol­goztak mérlegeléstől időmé­résig^ A verseny közben dől el minden, mondják, de azt is tudni kell, hogy ezek a küzdelmek egyszeriek és megismételhetetlenek. A mű­szerek az adott pillanat eredményét rögzítik, amely­nél döntő szerepe van az idegi-fizikai felkészültség­nek, de sok másnak is. Egy példát említve, a magyar öttusázók lovagló eredmé­nye komoly csalódást oko­zott mindenkinek. Nem vol­tak kellőképen felkészülve? Valószínűleg mindent meg­tettek, de tény, hogy a kel­lő pillanatban nem hozták azt, amit kellett volna, egy­szerűen azért, mert jól akar­tak lovagolni. Egy hasonlat­tal élve: a biztosított lovak Chevroletek voltak, amin kis túlzással ülni kellett volna csak az 1100 pontért —sok, náluk gyengébb versenyző meg is tette ezt — a mi- versenyzőink meg Trabant­ra számítottak, amit kemé­nyen meg akartak lovagol­ni és ez lett a baj. Az per­sze más kérdés, hogy an­nak, aki olimpiai bajnoksá­got akar nyerni, pónilovon is kell tudni legalább 1000 pontot. Aztán egy másik: Ver­rasztó Zoli 100 méter háton döntőbe sem került,' ami részben magyarázható csak azzal, hogy előzőleg beláza­sodott egy fogínygyulladás kapcsán, orrmanduláinak megduzzadása miatt még le­vegőt is alig kapott, így aztán szó szerint majdnem belefulladt a vízbe. Mindezt egy, a repülőgép ülése feleit nyitva hagyott légfúvóka okozhatta. A montreali pletyka szerint az olimpia előtt enyhén szólva feszült volt a légkör közte és Szé- chy mester között. A recept tehát összeállt, ki-ki választ­hat, mi okozta a gyenge szereplést... Az amerikaiak híres és különc magasugrója, Stones hiába ugrott az olimpia után világcsúcsot, és hiába szid­ta az esőt, Montrealban csak bronzérmet kaphatott. Van­nak versenyszámok, ahol né­hány másodperc alatt lehet olimpiai bajnoki címet nyer­ni és vannak, ahol óriási a küzdelem órákon, sőt napo­kon át. Természetesen nem lehet párhuzamot vonni egy felemáskorlát-gyakorlat és a maratoni futás között. Ko- robiosz utódai nemcsak adott perc teljesítményéért kapják az aranyérmet és dicsőséget, sokkal inkább azért az éve­ken át tartó fantasztikus munkáért, ami alapján ké­pesek csodálatos teljesítmé­nyükre. \ SZENZÁCIÓK, FURCSASÁGOK ÉS A HANGULAT A sok világra szóló ered­mény ellenére is az olimpia legnagyobb szenzációját, cse­megéjét a torn^versenyek — ezen belül is a nők gyakor­lata — jelentették, legalább­is az amerikaiaknak. A sta­tisztikák szerint a torna belépői keltek el leggyor­sabban, a fekete piaci árak­ról már személyesen győ­ződtem meg. Tudni kell, hogy Amerikában rendkívül népszerű ez a látványos sportág. A női csapatdöntő előtt, amikor a Fórum Sportcsarnokhoz értem, szin­te minden talapatnyi he­lyen ültek vagy álltak a környező parkban. Minden második ember cédulát tar­tott a kezében, vagy kis táb­lát: „Jegyet veszek!” Csalá­dosok várták a vak szeren­csét, hátha valaki jegyet kí­nál, hiszen kizárólag azért utaztak 6—8 órát kocsijuk­kal New-Yorkból, hogy sze­mélyesen is láthassák a- sztárokat. A két szupersztár a ver­seny előtt Olga Korbut és Nadia Comaneci volt. Kettő­jük közül Korbut már ko­rábban nagy népszerűségre tett szert e kontinensen, na­gyobbra talán, mint Euró­pában. Comanecit pedig su- perlativusok harangozták be, amit csak tovább fokozott a kötelező gyakorlatok során kapott maximális (10.00) pontszáma. Amikor a csapa­tok bevonultak, hatalmas taps fogadta őket a gyönyö­rű csarnokban, ahol talán még a plafonon is ültek. A román kislány még az ün­neplés fogadására is fel volt készítve, még ha kissé „sztár- alűrökkel” tette is azt és nem mindig volt kedve au­togramot adni sem. De egy­maga annyi aranyat gyűj­tött, amennyit sok más or­szág verejtékesen sem! Meg­halt a király, éljen a ki­rály! Miközben Comanecit állva, tombolva ünnepelték az amerikaiak, Korbut át­ütő sikert csaík a korláton! bemutatott csodálatos Kor- but-szaltóval aratott. Nála talán a 14 éves Maria Fila- tovának is nagyobb sikere volt, aki szinte minden sze­ren meglepte a jelenlevő­ket gyakorlataival, no meg az alig 130 centiméteres ma­gasságával és 28 kilójával. Mellesleg Turiscseva, Nelli Kim, vagy a magyar Eger­vári Márta is csodálatosad tornázott. Utóbbi nagy örö­münkre 9,9-et kapott. Kevésbé örvendetes szen­zációnak számított a nagy port felvert „Onyiscsenko- ügy”. A szovjet öttusázót a vívásnál az angolok óvására diszkvalifikálták, miután egyértelműen kiderült, hogy — enyhén szólva — nem a szabályoknak megfelelő tőrt használt. A technikai trükk egy, a tőr nyelébe beépített rejtett plusz elektromos szálakkal ellátott gomb volt, amely találatjelzést idézhe­tett elő. Működését a vívás estéjén a kanadai adók szí­nes műsorában hosszasan elemezték, hasonlóan a más­napi lapokhoz. Az egyik szakember kommentálását azzal fejezte be, hogy a ki­vitelezés műszaki bravúr. A szovjet sportolók egyöntetű­en elítélték a történteket* kizárták Onyiscsenkót, a ko­rábban rendkívül népszerű sportembert az olimpiai csa­patból és el kellett hagyni)» az olimpiai falut is. ASzent- Lőrinc folyón veszteglő szovjet kereskedelmi hajók egyikén várta be az olimpia végét, és nyilvánvalóan ez­zel az eset még nem zárult le. (Folytatjuk.) Nagy György

Next

/
Oldalképek
Tartalom