Népújság, 1976. július (27. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-04 / 157. szám

k/müé^fa 1976. július 4., vasárnap A Nap kél 3.52 — nyugszik 19.44 órakor A Hold kél 11.49 — nyugszik 23.10 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon U L R I K nevű kedves olvasóinkat! Ögermán eredetű, jelentése bizonytalan. A sző második része a mai német „Reich” szó révén „bi­rodalmat” jelent. Hetvenöt évvel ezelőtt született Halász Gábor kri­tikus, irodalomtörténész. A budapesti Tudományegye­temen esztétikát, filozófiát, magyar irodalomtörténe­tet hallgatott; 1925-ben doktorált. Alig végezte el az egyetemet, a Napkelet című folyóirat avatta kriti­kussá; ennek hasábjain jelentek meg nagy tudásról, művészi érzékenységről és igényességről tanúskodó tanulmányai, bírálatai. Mindinkább az élő irodalom problémái érdekelték, s fő céljának azt tekintette, hogy az akkor jelentkező új nemzedék kritikusa le­gyen. De igényes tanulmányokban foglalta össze Szé­chenyi, Kazinczy, Batsányi, Bessenyei, Madách, Sza- lay László, Csengery Antal, Trefort Ágoston életmű­vét is. Az 1930-as évek végéig kritikáiban többnyire a romantikus messzevágyás, a halál-líra, a pesszi­mizmus, a formaművészet híve, míg az utolsó esz­tendőkben a társadalombíráló hangokra, a népi iro­dalom jelentkezésére figyelt fel jó érzékkel. Váloga­tott írásainak gyűjteménye 1959-ben látott napvilágot. Életében egy tanulmánykötete jelent meg, Az értelem keresése (1938) címmel. Motoros Várható időjárás ma estig: kevés nappali felhő­képződés, eső nélkül. Mérsékelt, időnként megélén­külő, változó irányú szél. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 30 fok körül. Dolgozók gimnáziuma Taritalelcszen Igen sokan folytatják ta­nulmányaikat felnőtt fejjel az egri Dolgozók Gimnáziu­mában. A vidékieknek sok­kal nehezebb, hiszen az oda- vissza út meglehetősen sok időt igényel. Rajtuk kívántak segíteni a tarnaleleszi általános iskola vezetői és tanárai. Szeptem­ber 1-től ugyanis a község­ben megindul a gimnáziumi levelező oktatás. A kedvező hírt örömmel fogadták. Ezt bizonyítja az. hogy már ed­dig 90-en jelentkeztek. Nem­csak a faluból, hanem Eger- csehiből, Bekölcéről, Fedé- mesről, Ivádról is. Az ősztől két osztály in­dul. Az egyikben azok a szakmunkások tanulnak majd, akik három év alatt szerezhetik meg az érettségi bizonyítványt. Az egyes tárgyakat az is­kola tanárai oktatják, s a felnőtt diákokat az egri Dol­gozók Gimnáziumának ne­velői számoltatják majd be. Próba a várban Robbantják - a „múltat” 10 család jobb lakásban A múlt egyik szegényes örökségeként maradt a vá­rosra az egri Legányi Fe- renc utca 4. számú, mintegy félszáz esztendős hajdani internátusból szükségből át­alakított lakóház, amelyben 10 család szorongott kényel­metlen Körülmények között egészen a legutóbbi időkig. A megrozzant, megkopott épület fölött ugyanis — miután alig 15 százalékán maradt meg a vakolat, tég­lái közül javarészt kipergelt a habarcs, s oszlopainak már legfeljebb csak a fele megfelelő — kimondták az ítéletet: meglévő állapo­tában nem használható töb­bé emberi hajléknak. A statikai és egyéb kifogá­sok megszüntetésére, a ház rendbetétele önmagában is sokba kerülne, az eddig mindössze egyetlen udvari vízcsapról ellátott, minden­féle komfortot nélkülöző la­kások korszerűsítése pedig egyenként, minimálisan 250 ezer forintba kerülnek . Ám, az északi elhelyezés miatt, sajnos még így sem lenné­nek ideálisak. Így inkább a lakóház lebontása mellett foglaltak állást, s a 10 csa­lád mindegyikét — amelyek között olyan is volt, amely­ben heten éltek 45 négyzet- méteren — megfelelő otthon­ba költöztették a közelmúlt­ban. Tekintve, hogy a hagyo­mányos bontás legalább 10— 15 kubikos háromhónapi munkáját igényelte volna mintegy négy , és félszázezer forintos költséggel, inkább a robbantást választották. Mert ez utóbbi megoldással négy szakember három hét alatt is végezhet a feladattal, s közreműködésük a szüksé­ges szállítási költségekkel együtt sem kerül többe 170— 180 ezer forintnál. Ennélfogva aztán az Egri Ingatlankezelő-, Közvetítő és Lakásberuházó Vállalat meg­bízására a Borsodi Szénbá­nyák kutatási és robbantási osztályának dolgozói hozzá is kezdtek érdekes munká­jukhoz, a lyukak sokaságát fúrták a falakba, szerkeze­tekbe az elmúlt napokban. Sőt a jövő héten, július 5—10 között — a környékbeliek előzetes értesítése, a kötelező biztonsági intézkedések meg­tétele után — már a robban­tásra is sor kerül. (- ni) EGERBEN s szombaton délután 2 órától hétfő reggel 1 óráig, a Bajcsy-Zsilinszky utcai rendelő­ben. (Telefon: 11-10) Gyermekorvosi ügyelet szom­baton 15 órától 19 óráig, vasár­nap délelőtt 0 órától 12 óráig. Délután 15 órától 19 óráig a Kos­suth Lajos u. 6. szám alatti ren­delőben (Telefon: 24-73). Rende­lési időn kívül az általános or­vosi ügyeletén. (Bajcsy-Zsllinsz- kv utca). Hétfőn 19 órától kedd reggel 7 óráig, a Bajcsy-Zsi­linszkv utcában Fogorvosi ügye­let 9—13 óráig, a Technika Há- zábsn GYÖNGYÖSÖN t szombaton 14 órától hétfő reggel 7 óráig. Az orvosi ügyelet helye: Széchenyi u i Ovrrm «■'Vorvosi (levelet: va­sárnap délelőtt 9 órától 11 óráig a PusKin utcában (Telelőn: 12-3501 HATVANBAN: szombaton 12 órától bét fő íeggel 7 óráig a rend?’(intézetben (Telefon: 10-041 Rendelés gyermekek ré­szére is Gyermekorvosi ügyelet vasár­nap 10—12 óráig a rendelőinté­zet gvermekszakrendelésén. (Te­lefon* 10-04) Fogorvosi ügyelet 8—10.30 órá­ié a rendelőintézetben. Állatorvosi ügyelet A hét utolsó munkanapján reggel 7 órától a munkaszüneti naDon 20 óráig: EGER: Állategészségügyi Állo­más Állatkórháza Eger Szövet­kezet u 4. (Az Egerhez tartozó, valamint a bélapátfalvi, bátor! éc a makiári állategészséeüevi körzetben). Telefon: 13-48, 12-87. < ^ESABONY Petőfi Mg. Ter­melőszövetkezet rodáia. Zrínyi u 11 Telefon: 99 132 Gyöngyös: Állatkórí^z. Tele­fon 11-645. HATVAN: Vágóhíd. . Telefon: 12-10 HEVES: Heves megyei Tanács V. B Járási Hivatala. Telefon: 124, Orgonahangverseny az egri Székesegyházban Az egri Székesegyházban megrendezett orgonahangver­senyek mindig nagy élményt szereztek a zenekedvelő vá­ros lakóinak, s a megyeszékhelyre látogató kirándulóknak, turistáknak. A jövő hét elején, hétfőn délután fél hatkor ismét megzendül majd a katedrális orgonája. Megszólalta- tója Andrija Galun, jugoszláv előadóművész. Műsorán Frescobaldi, Bach, Reger, Telemann, Franck és Messiaen művei mellett szerepel a művész saját szerzeményű szoná­tája is. Közreműködik a Magyar Barokk Trió, melynek tagjai Csetényi Csaba, Bartha Zsolt és Végvári Csaba. Az előadó egészen lelkes volt saját szavaitól. — Nehogy azt higgyék kérem. hogy nem lehet jól vezetni egy egyszerűen berendezett főnöki irodában. Nyugodt szívvel állíthatom önöknek elvtársaim, akik a vezetés különböző szintjein irányí­tanak, hogy nem feltétlenül szükséges a barokk stílbútor­utánzat, a pompázatos sző­nyeg, a csipkefinom függöny, és sorolhatnám még tovább. A vezető erénye nem az iro­dájában gyökeredzik. Higy- gyék el nekem, az a jó vezető, aki ismeri a munkahelyi problémákat, kellően infor­mált, tudja az országos és helyi politika fő vonalát. van átlátóképessége, szerve­zőkészsége. Az előadó kortyintott egyet a pohárból. Szólam LoGms-poc&i — Fuss, fuss patakocska! Kelj ú) életre kedves kis patak! — Gyerekkacaj, visongás, síkon- gó nevetés; a kora délutáni rekkenő hőségben 6—8 apró em­berke ugrál, pancsol a szom­szédos udvaron. A vastag su­gárban ömlő vizet a kellemes, szabadtéri házi zuhanyzót egy bájos fiatalasszony szolgáltatja locsolócső segítségével. Magas­ba irányítja a víz sugarát, s az cseppekben, szikrázva, szivár­ványszínekben hull visszafelé, hűsítve a boldog gyerekeket. Eltelik egy negyedóra, — épp csak elkezdődött méq a. mulat­ság. Eltelik egy félóra — most a legjobb, ki hagyná ilyenkor abba. Eltelik egy óra — de még mindig rimánkodnak a kicsik: „na, anyu. még egy picit!" És ömlik, ömlik a víz tovább, vas­tag sugárban. Hogy az egész városban vízhiány van? Kinek jut az eszébe ebben az őrült forróságban? N. Zs. A KRESZ TOTO nycrlesei Nem családi perpatvart mutat e fénykép, csupán az Agria Játékszín új bemutatójának egyik jelenet t, amely­ben Voith Ági és Bodrogi Gyula közreműködésével alakul, formálódik az egyik epizód. Az elmúlt napokban a várszín­ház művészei már megszállták a gótikus palota elé' épített hatalmas színpadot és megkezdődtek a Magyar Dekameron próbái. Ősbemutató július 9-én. (Fotó: Szántó György) Mai magyar művészet Újabb kötetek a könyváratoknak •— Látják elvtársik, ez a pohár csak egy egyszerű po­hár. Nem ólomkristály, csak üveg. Nincs rajta semmi fö­lösleges cicoma. Mégis, alap­vető funkcióját, mármint azt, hogy inni lehessen belőle, kitűnően ellátja. Ugyanúgy ellátja ezt a funkciót, mintha ólomkristályból lenne. Ezt csak azért mondom el önök­nek, mert — számtalan pél­dára hivatkozhatnék most — nagyon Sok vezető szereti a fölösleges páváskodást. szeret túltenni a másikon, bizonyít­ván, hogy őhozzá csakis a barokk bútor, az ólomkris­tály és mit tudom én mi illik. Pedig a jó vezető szerény. Es A Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalatának Mai Ma­gyar Művészet című, a könyvbarátok körében igen keresett sorozata néhány újabb kötettel gazdagodott. A kortársi képzőművészet va­lamennyi ágát feltérképező sorozatban most napvilágot látott négy könyvecske szem­lélteti a vállalkozás sokrétű­ségét, igényességét. Lossonczy Tamásról, a kor­társi festészet idősebb nem­zedékének jelentős egyénisé­géről, a hazai nonfiguratív piktúra egyik legrégebbi és legkövetkezetesebb művelő­jéről Bozóky Mária írt ta­nulmányt. Az ismert művé­szeti író a szakértő alapossá­gával, a szépíró stílusával írta tanulmányát. Gerzson Pál Munkácsy-díjas festő­művészről Losonczi Miklós írt kismonográfiát. Ez általa lottónyeremények IA Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 27. játékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négy találatot 70 fogadó ért el, nyereményük egyen­ként 83 091 forint. Három találatot 6360 fogadó ért el, nyereményük egyenként 457 forint. A kéttalálatos szel­vények száma 201 534 darab, ezekre egyenként 18 forintot fizetnek. mértéktartó. Még a irodája j berendezését illetően is. Nem\ akarok nagyon visszakanya- í rodni az időben, de bizonyá-i ra néhány an emlékeznek még} arra, hogy húsz-huszonöt év-l vei ezelőtt még motoron és\ biciklin is meg tudtunk olda­ni komoly dolgokat. Ezért $ imételten arra szeretném5 önöket kérni, hogy legyenek\ szerények. Az egyik hallgató odaszólt \ a másiknak: — Te, ez egészen úgy beszél,\ mint egy pap. Aztán ahogy kinézett az 5 ablakon, elmosolyodott: meg'S látta, ahogy a szónok vajfe-j hér Mercedese „szerényen” meghúzódott az egyik gesz-| tenyefa lombja alatt. (kapóst) megrajzolt pályaképben elemzi mindazt az élmény­anyagot, motívumot és indí­tékot, amely a művész egyé­niségét formálta, alakította. Csohány Kálmán Munká­csy-díjas grafikusművész balladai hangvételű, a népi szimbolika tömörségével, költőiséggel jellemezhető raj­zait Solymár István elemzi. Egyebek között megállapít­ja, hogy Csohány Kálmán grafikai munkásságára kez­dettől jellemző a tömör, la- konikus fogalmazás, és a külsőségek mellőzése. Egy fiatal szobrászművészt mu­tat be Rózsa Gyula az olva­sóknak. Kő Pál szobrai, élet­képei sorsokat, indulatokat, életformákat vonultatnak fel a szemlélődő előtt. (MTI) Befejeződött a Heves me­gyei Közlekedésbiztonsági Tanács és a Népújság közös KRESZ-TOTO pályázata, amelynek 4. fordulójában is sok százan vettek részt. Azoknak sikerült a megfej­tés, akik a következőképpen töltötték ki a szelvényt: — B, A, C, B, B, C, C, C, B. B, B, A, A. Telitalálatot az ér­tékelhető szelvények között az értékelő bizottság 219-et talált. Köztük sorsolással So­kol rádiót nyert Farkas Al­bert, Bodony, Hunyadi út 56., kristálypohárkészletet Papp Irén, Makiár, 150 forintos könyvutalványt Burkus Já­nos, Kompolt, Hámán Kató út 47., gépkocsi-égőkészletet Takács Gyuláné Eger, XIII., Szarvaskői út 13., százfo­rintos könyvutalványt Mar- tinkovics István, Szűcsi, Úttö­rő u. 17. A nyertesek a Nép­újság Szerkesztőségében ve­hetik át jutalmukat, ameny- nyiben a hét végééig nem je­lentkeznek, címükre postán küldjük ki azt. A 4. fordulóval befejező­dött a pályázat, amelynek fő­nyereményeit — autórádiót, tranzisztoros rádiót, bizton­sági övét, más autós felszere­lési cikkeket — azok között sorsoljuk ki, akik minden fordulóban beküldték hibát­lan szelvényüket. A nagy ér­deklődés miatt a főnyeremé­nyek sorsolását csak később bonyolítjuk le és azok neveit lapunk legközelebbi vasár­napi számában, július 11-én közöljük. . a gyász vámszedil Közel két esztendőn át, so­rozatosan elkövetett köz- és magánoikrat-hamisítás, ezzel párosult csalás gyanúja mi­att indított nyomozást ta­vasszal a hatvani rendőrka­pitányság Szalai Sándorné volt temetkezési kirendelt­ségvezető, Habány László büntetett előéletű temetés­rendező, valamint Tóth Gá­bor kórházi boncmester ügyében. Nevezettek, kihasz­nálva a munkakörükből adó­dó lehetőséget, a temettetők jóhiszeműségét, tájékozatlan­ságát, különböző címen je­lentős összegeket vettek fel az elhunytak hozzátartozói­tól, s a pénzt saját céljuk­ra fordították. Túra, Kartal, Apc, Hatvan, s még tucatnyi település, ahová a nyomozás szálai ve­zettek! S az így felderített esetek többségében Szalainé és Habány fiktív 'Számlákat adott a temetkezési vállalat nevében felvállalt különböző szolgáltatásokért, anélkül, hogy tejesítették volna a munkát. Tóth Gábor bonc­mester akként játszott ke­zükre, hogy a kórházban el­hunyt több kisgyermek te- mettetését közvetítőként vál­lalta, a szülőktől pénzt vett fel erre a célra, de az elhan- tolásról nem gondoskodott. Szalai Sándornét időköz­ben elbocsátották a temetke­zési intézettől, a temetésren­dező Habány azonban ezt követően is folytatta kegye­letsértő üzelmeit. Összedol­gozott Tóth Gáborral, s en­nek során a boncmester ál­tal felvett pénzekről hamis nyugtát készített, az össze­geken pedig megosztoztak, anélkül, hogy a vállalt kö­telezettségüknek eleget tet­tek volna. Habány attól sem riadt vissza, hogy közvetlen munkatársait próbálja be­szervezni visszaéléseibe. Kí­sérletei azonban nem vezet­tek célra. Több kisgyermek holtteste azonban méltatlan helyre került a hatvani köz­temetőben. Az imént vázolt nyomo­zati anyagot a Hatvan vá­rosi Rendőrkapitányság vád­emelési javaslattal átadta előbb a helyi ügyészségnek. Annak vezetője azonban el­fogultságot jelentett be. így az ügyirat a csatolt bizonyí­tékokkal együtt a Hevesi Já­rási Ügyészséghez került, amely már ki is adta a vád­iratot Szalai Sándorné, Ha­bány Lászlp és Tóth Gábor hatvani lakosok ellen, több­rendbeli köz- és magánoki­rat-hamisítás, csalás bűntet­tének és vétségének alapos gyanúja miatt. Habányék ügyét a Hevesi Járásbíróság fogja tárgyalni. A vádirat 29 személyt sorol fel, akiknek sérelmére a bűncselekménye­ket elkövették. (moldvay) t. Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a Heves megyei Tanács napilapja — Főszert:esztő: PÁPP JÁNOS — Kiadja a Heves mééVsF £9blcWÍ36 Vállalat Felelős kiadó: NOSZTICZIUS FERENC — Szerkesztőség — 3301 Eger. Beloiannisz utca 3. (Pf.: 23 3301) Telefon: 12-73. 20-29. 24-M 8200 Gyöngyös. Rózsa u 1L 111-697 8000 Hatvan. Kossuth tér 8. (Városi Tanács épülete) 10-51 Kiadóhivatal Eger 3301 Beloiannisz u 3 (Pf.: 23 3301) Telefon: 12-69 - Terjeszti a Magyar Posta Elő­fizetési díi egy hónapra: 20.- Ft. Előfizethető bármelyik postahivatalnál és kézbesítőnél, — indes: 20 062. — Heves megyei Nyomda Vállalat Eger, Vincellériskola cica s, szám. Igazgató: SO&YMOS JÓZSEF» . _. ___ » á

Next

/
Oldalképek
Tartalom