Népújság, 1976. május (27. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-12 / 111. szám

jlnLJsealmLMreLiseaiB/it-tlrik... Buda lest — Kecskemét — Debrecen Színházi esték Egerben Folytatva a hagyományt, a Megyei Művelődési Központ az egri Gárdonyi Géza Szín­házban az idén is megren­dezi a tavaly oly jól sike­rült és népszerűvé vált szín­házi estéket. Elismerésre méltó kezdeményezés, hogy az idei nyáron az Agria 76’ rendezvénysorozat mintegy előjátékaként már nemcsak fővárosi, hanem két nagy si­kerű vidéki produkciót is láthat az egri közönség. Május ál-én kerül sor a Madách Színház vendégjáté­kára. Bemutatják Bródy Sán­dor Királyidillek című há­rom önálló részből álló mű­vét. Az egri író három kis remeke — a Mátyás király házasít, Lajos király válik és A fejedelem, bizonyára sikert arat a megyeszékhely közönsége előtt. A siker biz­tosítéka a rangos szereposz­tás is: Bessenyei Ferenc, Sztankay István, Sunyovsz- ky Szilvia, Cs. Németh La­jos, Zenthe Ferenc, Juhász Jácint neve szerepel a szín­lapon, de fellép a tehetsé­ges ígéretnek számító egri Saárossy Kinga főiskolai hallgató is. A három király- idillt Herényi Imre rendez­te. Érdekes sanházi csemegé­Mapirenden: az állategészségügy NEB-ülés a vizsgálat helyszínén (Tudósítónktól): Űj munkastílus a füzesabo­nyi járási NEB munkájában, hogy egyes üléseit a vizsgálat helyszínén tartja meg. így került sor a napokban a Fü­ll tárolóteremből Alkalom szüli... . (Tudósítónktól): Farkas Kálmánná és Far­kas Ferencné mezőszemerei lakosok 1975. november 27- én a Rima-patak partján rozsét gyűjtögettek. Közben találkoztak a kerékpárján arra közlekedő, ittas állapot­ban levő U. M.-mel, akivel beszédbe elegyedtek. Többek közölt ajánlásokról is szó esett... E rőzsegyűjtésnek aztán az lett a vége, hogy az egyik vádlott az ittas férfi­től elvette a pénztárcáját meg egy pár kesztyűt, majd mindketten kereket oldottak. A sértett még aznap felje­lentést tett. A házkutatás során megtalálták a lopott kesztyűt és az ellopott ösz- szeg maradékát. A Füzesabonyi Járásbíró­ság dr. Medgyesi Iván bün­tetőtanácsa társtettesi minő­ségben elkövetett lopás vét­ségében állapította meg Far­kas Kálmánná és Farkas Fe­rencné bűnösségét és ezért a bíróság tíz-, illetve nyolchó­napi szabadságvesztésre ítél­te őket. A bíróság figyelem­be vette, hogy a két asz- szonynak 5—5 kisgyermek neveléséről kell gondoskod­nia, s a vádlottak büntetlen előéletűek, ezért a szabad­ságvesztés végrehajtását há­romévi próbaidőre felfüg­gesztette. Az ítélet jogerős. Sziaetváry József zesabonyi Állami Gazdaság­ban tartott értékelésre, ahol a mezőgazdasági nagyüze­mek állatállományának egészségügyi helyzetét vitat­ták meg. A népi ellenőrök az állami gazdaság üzemegységein kí­vül a járási három nagy ál­lattartó termelőszövetkezet­ben is vizsgálatot végeztek. Megállapították, hogy a sza­kosított telepeken levő ál­latállomány elhelyezési, tar­tási és egészségügyi követel­ményei az előírásoknak meg­felelnek. A hagyományos te­lepek viszont járványvédel­mi szempontból nem megfe­lelőek. A szakosított telepeken hiá­nyosak a technológiai felté­tetek. és nem megoldott a berendezések rendszeres ja­vítása sem. A vizsgált üze- Császár István az elnökség mek a szükséges gyógysze­rekkel, oltó- és fertőtlenítő anyagokkal rendelkeznek. Sok esetben azonban körül­ményes és késedelmes o Phylaxia által gyártott ké­szítmények beszerzése. Az állami gazdaságban és a já­rás három szövetkezetében üzemi állatorvos látja el az egészségügyi teendőket. A vizsgálat tapasztalatai alapján a járási NEB több javaslatot tett a vizsgált egy­ségeknek, az állategészségügyi és más intézményeknek­Ezek többek között a sza­kosított telepek, szervizháló­zatának megszervezését, a tbc-mentesítéshez nyújtott fokozott segítséget és az álla­mi biztosítás feltételeinek korszerűsítését tartalmazzák. + ORVOSI I ÜGYELET J EGERBEN: 19 órától csütörtök reggel 7 óráig a Bajcsy-Zsilinsz- ky utcai rendelőben. (Telefon: 11-10.) Rendelés gyermekek ré­szére is GYÖNGYÖSÖN: 19 órától csü­törtök reggel 7 óráig, a Széche­nyi u. 1. szám alatti rendelőben. A vállalati ünnepségre szép számban összejöttek a vendégek, meg persze a dol­gozók is. Ahogy a vezetők szétnéztek a népes vendég­seregen, elálltak az előzetes listától. Mert hát az előzetes lista alapján csak alig né- nányan ültek volna az el­nökségben. — Hát igen, igen — csó­válta a fejét az igazgató, nem jó az, ha mindenki ott ül, de ha arra gondolok, hogy ez is megsértődik, meg az is. akkor megint más a helyzet. Ezért azt javaslom, hogy X elvtárs még kerüljön fel a listára. — De akkor mit szólnak a társvállalatok képviselői? — tette fel a kérdést drámai hangon a főkönyvelő. — őket a nézők soraiba küld­jük? Micsoda harag lesz en­nek a vége. — Jó, jó, — egyezett bele az igazgató- — ők még ke­rüljenek bele, de más aztán nem. Nyílt az ajtó, a műszaki osztály vezetője szaladt be szinte lihegve. Az igazgató füléhez hajolt! Főnök. Meg­érkeztek a ... vállalattól is. Nagy megtiszteltetés. Maga a vezér jött. nek ígérkezik a Budapesti Irodalmi Színpad június 7-i vendégjátéka is. Darvas Iván, Keres Emil, Mensáros Lász­ló és Kútvölgyi Erzsébet előadásában, Horváth Jenő rendezésében bemutatják Jaan Kross észt író Négy monológ című művét, amely négyféle igazság perlekedé­sét, lázadását, vágyakozását és egy bensőségesen szép szerelmi történetet ábrázol a színpadon. Június 14-én a debreceni Csokonai Színház művészei lépnek az egri színpadra, s bemutatják Shakespeare Sze­get szeggel című vígjátékát Sándor János rendezésében. A vígjáték népes szereplő- gárdájában két volt egri szí­nésszel, Szabó Ottóval és Sárközi Zoltánnal is talál­kozhat a közönség. A Színházi esték negyedik vendégjátékára június 21-én kerül sor. Ez alkalommal a kecskeméti Katona József Színház társulatát üdvözöl­hetjük, amely Beaumarchais Figaró házassága című víg­játékát mutatja be Trokán Péterrel, Szakács Eszterrel, Hídvégi Miklóssal és Fekete Tiborral a főszerepben. A kecskemétiek előadását az Egerben egykor sokat fellé­pő művész, Bozóky István rendezte. A színházi esték előadásai, ha szűkebb közönség előtt is, de jól kiegészítik a Gárdo­nyi Géza Színház műsorát. (m.) ■ Egészségügyi központ épült Lőrinciben Több mint hárommillióba került, ennek mintegy a fe­lét a megyei gyógyszertári központ adta, elkészült 11 hónap alatt, ünnepélyes ke­retek között átadták tegnap délután: ez a Lőrinci nagy­község új egészségügyi köz­pontja. Ahogy Szentgyörgyi János, a községi tanács elnöke elmond­ta, az összefogás szép példája az új, emeletes épület. A földszintjén a gyógyszertár, a gyermek- és felnőtt ren­delő található, minden igényt kielégítő elrendezésben, az emeleten pedig három há­romszobás lakás a két or­vosnak és a gyógyszerésznek. Az építkezést nemcsak rö­vid idő alatt, hanem kitűnő minőségben végezte el a Hatvani Építőipari Szövet­kezet. Az átadási ünnepségen je­len volt Komjáthy Aladár országgyűlési képviselő is. Az avatóbeszédet dr. Géczi József, a járási hivatal elnö­ke mondotta eL Dr« Bihari József előadása Miskolcon A miskolci Herman Ottó Múzeumban Görög kereske­dők Miskolcon címmel érde­kes kiállítást nyitottak meg az elmúlt hét végén. Ehhez kapcsolódott az a tudomá­nyos tanácskozás, amelyet a magyarországi görög és szerb kalmárok hajdani szerepéről tartottak. Szót kértek a té­mával foglalkozó neves ha­zai ' szakemberek, többek kö­zött — dr. Bihari József, a nyelvtudományok doktora, az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola orosz tanszékének vezetője, aki korábbi kutatá­sai alapján a kompániákba tömörült görög és szerb ke­reskedők Heves megyei te­vékenységéről tájékoztatta a hallgatóságot. Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Tegnap, május 11-én ülést tartott Egerben a megyei ta­nács végrehajtó bizottsága. Az ülésen megtárgyalták és elfogadták, a tanácsi válla­latok, valamint a mezőgaz­dasági termelőszövetkezetek múlt évi gazdálkodásáról készült jelentést. Ezt köve­tően a végrehajtó bizottság a tanácsi fejlesztési alap ke­retében folyó verseny múlt éves eredményét értékelte, és meghatározta az 1976. évi verseny főbb célkitűzéseit. Végül az Eger városban működő lakóbizottságok és a körzeti népfrontbizottságok kapcsolatát értékelte a vég­rehajtó bizottság. A téma Természetvédelmi feladatok Hevet megyében A környezetvédelmi tör­vény sokoldalúan igyekszik védeni az emberi élet és al­kotás feltételeit. Ezen belül igen fontos feladat a ter­mészetvédelem. A Magyar Földrajzi Társaság észak­magyarországi osztályának rendezésében a természet- védelem Heves megyei fel­adatairól lesz szó ma dél­után ötórai kezdettel Eger­ben, a tanárképző főiskola földrajzi tanszékén, ahol e témáról V. Szabó Ferenc természetvédelmi főelőadó beszél. Rákőcsi hadnagya, Az igazgató elsápadt. — Akkor őt is feltétlenül $ bele kell még vennünk­Közben a színpadon sza- J porodtak a székek. Az erede­tileg nyolcra „tervezett” ülő- j helyek száma először tizen- 5 kettőre növekedett, de aztán j újabb és újabb ülőalkalma­tosságok kerültek fel. Aztán megkezdődött az 5 ünnepség. Az elnökség tag- ] jai elfoglalták a helyüket. S Kissé szorongtak, hiszen aj színpad túlzsúfolttá váltó- J zott. Már javában tartott az ün- * népi beszéd, amikor megkés-j ve újabb neVes vendég érke­zett. Kissé kínos volt a hely-< zet, mert a színpadon már te- < nyérnyi hely sem volt. De az egyik vállalati veze-^ tő feltalálta magát, mert szé­pen, óvatosan „kikúszott” az < elnökségből, s a színpad mö- í götti függöny mögé állt. A manőver láttán — aj hallgatóságon halk nevetés < futott végig. Valaki oda is súgta a szom­szédjának: — Ez aztán az elnökség!* Majdnem nagyobb létszámú, mint a hallgatóság­(kaposi) ABimsm v Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága es a Heves megyei Tanács napilapja — Főszerkesztő: PAPP JÁNOS - Kiadja a Heves megyei LaDkladő Vállalat Felelős kiadó: NOSZT1CZIUS FERENC - Szerkesztőség — 3301 Eger. Beloiannisz utca 3. (Pf.: 23 3301) Telefon: 12-73. 20-29. 24-44 3200 Gyönayös, Rózsa u í. 11-697 3000 Hatvan. Kossuth tér 8. (Városi Tanács épülete) 10-51. Kiadóhivatal Eger 3301 Beloiannisz u. 3. (Pf.: 23. 3301) Telefon: 12-68 - Terjeszti a Magyar Posta Elő­fizetési díj egy hónapra: 20.- Ft Előfizethető bármelyik postahivatalnál és kézbesítőnél. — Inden: 20 062. — Heves megyei Nyomda VáüTSai, Eger. Vincellériskola 1976. május 12., szerda A Nap kél 4.11 — nyugszik 19.10 órakor A Hold kél 17.41 — nyugszik 3.09 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon PONGRÁC nevű kedves olvasóinkat! A latin Pankratius vagy a görög Pankratlos ne­vekből ered, melyben a „pan” jelentése: „összesség, egész”, a „kratos" pedig az „erő”-t, „hatalmat” je­lenti. Százhuszonöt évvel ezelőtt halt meg Christian Friedrich Tieck szobrászművész, a német romantika jeles képviselője. Nem volt termékeny művész, de az általa alkotott szobrok jó megfigyelésről, gazdag jel­lemábrázolásról tanúskodnak. Művei meggyőzően jel­zik, hogy ura volt az anyagnak) s abból próbálta mindazt kihozni, amivel alakjait közelebb tudta vin­ni a szemlélőkhöz. Kitűnő szobrászati szakember is volt; 1830-tól a berlini múzeum szoborosztályát vezet­te, majd néhány év múlva a berlini művészeti aka­démia helyettes igazgatója lett. Művészként Schadow és David d'Angers tanítványa volt. Az ő érdeme, hogy szobrászati müvekkel telt meg a weimari kastély, a berlini színház és múzeum. Kitűnő érzékkel tudta al­kalmazni díszítőelemként is a szobrokat, ö maga szá­mos mellszobrot készitett. többek közt Goethéről. Schillerről, Brentanóról, Schellingröl, s egyebek közt megmintázta Schinkel szobrát a berlini múzeum, Kopernikusz emlékszobrát Thom városa számára. időjárás: Várható időjárás ma estig: nappali felhőképződés, elszórtan záporral, zivatarral. Mérsékelt, napközben megélénkülő, változó irányú szél. Zivatar idején át­menetileg szélerősödés. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 19—24 fok között. BARABÁS TIBOR REGÉNYE NYOMÁN ÍRTA: CS. HORVÁTH TIBOR RAJZOLTA: ZÓRÁD ERNŐ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom