Népújság, 1975. május (26. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-23 / 119. szám

i I 1975. május 23., péntek \ Nap kél 3.59 — nyugszik 19.23 órakor A Hold kél 17.35 — nyugszik 2.37 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon DEZSŐ nevű kedves olvasóinkat! A Dezső eredeti formája a latin „Desiderius” volt. Jelentésére a latin „desiderare” ige ad magyarázatot, mely óhajtást, kívánást fejez ki. Százötven évve] ezelőtt született — és 70 éves ko­rában halt meg — Barna Ferdinand nyelvész, műfor­dító, könyvtári szakember, aki sokat foglalkozott a magyar és a finnugor népek rokoni kapcsolataival. Középiskoláinak befejezése után Nagyváradon filozófiát, majd Szatmáron, Pesten és Pécsett jogot tanult. Ezután négy évet a keszthelyi Georgikonban töltött. 1846-ban tette le az ügyvédi vizsgát, s 1848-ban önkéntes nemzetőrként részt vett a szabadságharcban. Arinak leverése után Szatmáron és Nagykárolyban ügyvédeskedett. 1860-tól Budapesten dolgozott, az Országos Széchenyi könyvtárban volt tisztviselő. Érdeklődése sokoldalú volt. Tanulmányaiban a magyar és a finnugor népek őstörténetével, vallásá­val. nyelvével, irodalmával foglalkozott. ‘Lefordította magyarra a Kalevalát (1871) és Galeotfco Mátyás királlyal foglalkozó művét is. Időjó ras: Várható időjárás ma estig: időnként borultságig növekvő felhőzet, többfelé ismétlődő zápor, zivatar. Mérsékelt, napközben megélénkülő déli, délnyugati, a nyugati, északnyugati megyékben átmenetileg meg­erősödő és északnyugatina, északira forduló szél. Vál­tozékony idő. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet északnyugaton és az esős helyeken, 20 fok körül, máshol 25 fok közelében. AZ EZERARCÚ LÉLEK — NÉVTELEN LEVELEK — ÍGY ÖRÜLT NAPLÓJA — FANYÜVÖ ÉS BARÁTAI Négy színház négy produkció A Gyöngyösi Városi Tanács vb-üléséről jelentjük Javul az Ingatlankezelő Vállalat munkája Négy színház nagy sikert aratott műsorát kötötte cso­korba a Megyei Művelődési Központ Színházi esték cím­mel Május 27-én a budapesti Irodalmi Színpad vendégjáté­kát láthatja az egri közönség. Bemutatásra kerül Az ezerar­cú lélek, amelyet Ka posy Miklós szerkesztett Karinthy Frigyes írásaiból. A műsor szereplői: Keres Emil, Latino- vits Zoltán, Mensáros László, Székhelyi József és Dőry Vi­rág. Rendezte: Bozóky István. Június 2-án a budapesti Madách Színház vendégszere­pei Egerben, s bemutatja Il­lés Endre Névtelen levelek Bánffy György előadóestje Egerben című kétrészes játékát. A főbb szerepeket Hnszti Peter, Bencze Ilona, Mensáros Lász­ló, Deák B. Ferenc, Bálint András, Káldi Nóra, Cs. Né­meth Lajos és Horváth Fe­renc játssza. Rendező: Len­gyel György. Június 9-én a Pesti Színház nagy sikerű előadását, Gogol Egy őrült naplóját láthatja a közönség. A nem mindennapi produkció egyetlen szereplője Darvas Iván. Az előadást Horvni István rendezte. Az Állami Bábszínház jú­nius 16-án vendégszerepei a megyeszékhelyen, s bemutat­ja a Fanyüvő és barátai cí­mű kétrészes műsorát. Ren­dező: Bánd Anna. A Színházi esték előadásait a Gárdonyi Géza Színházban rendezik. Nem volt nagyobb jégkár az egri borvidéken Mint lapunkban beszámol­tunk róla, kedden jégesővel kísért kiadós zápor vonult vé­gig a megyeszékhelyen. Eger történelmi borvidékén az új telepítésű szőlőket sem ke­rülte el a vihar, az Egri Csil­lagok Termelőszövetkezet tábláiban azonban csak mi­nimális kárt okozott a borsó- és cseresznyeszem nagyságú jég. A szakemberek első felmé­rései szerint mintegy ötszáza­lékos a kár, amelyet főleg a Nagy galagonyás, Cigléd és Felsögalagonyás szőlőiben, az érzékenyebb kékfrankos, olaszrizling és a leánvka faj­tákon észleltek. Tanfolyam, gépkocsi­előadóknak A KPM autóközlekedési fő­osztálya, az Autóközlekedési Tanintézet és a TIT Heves megyei Szervezete háromna­pos, bentlakásos előadássoro­zatot rendez a Heves, Borsod és Nógrád megyei intézmé­nyek, hivatalok, vállalatok gépkocsi-ügyintézői, -előadói részére. A ma délelőtt, kezdődő tan­folyamra 200-afí jelentkeztek. A résztvevők a közúti közle­kedés korszerű üzemanyag- gazdálkodásának feladatairól hallgatnak meg tájékoztatót, amelyeknek alapvető célja az ésszerű takarékosság elveinek megvalósítása. Szombaton az új KRESZ bevezetésének tennivalóival ismerkednek meg. A gyöngyösi. Ingatlankezelő Vállalat munkájának jelen­tőségét fejezi ki az a szám, amely szerint több mint há­romezer család otthonának állapotáról gondoskodik a vállalat. Ennyi család közér­zetét befolyásolja az ingat­lankezelő tevékenysége, hang­súlyozta a Gyöngyösi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsá­gának tegnap megtartott ülé­sén Berényi József, a városi tanács elnöke. A jelentést Marosán Lajos, az Ingatlan- kezelő Vállalat igazgatója terjesztette elő. A testület megállapította, hogy egyre jobb munka fo­lyik a lakások és a közületi helyiségek állagának megőr­zésére. A lakók és az Ingat­lankezelő Vállalat kapcsolata javul, bár súrlódások előfor­dulnak, főként a Javítások elhúzódása, vagy azok minő­ségi hiányosságai miatt. Küz­tTudósítónktól); A füzesabonyi járás közal­kalmazottai, a járási hivatal és a községi tanácsok dolgo­zóinak képviselői Füzes­abonyban rendezték meg szakszervezeti vezetőségvá­lasztó küldöttértekezletüket, A járásban dolgozó 237 köz- alkalmazottat 80 küldött kép­viselte. Jelen volt dr. Pápay Gyula, a megyei tanács vb- titkára, dr. Varjú Vilmos, a Közalkalmazottak Szakszer­vezete megyei bizottságának elnöke, Jenei Jánosné, az SZMT képviselője, és Joó Ist­ván, a járási pártbizottság osztályvezetője. A szakszervezet járási bi­zottsága négyéves működésé­ről szóló beszámolót Zay Béla művelődésügyi osztályvezető, a bizottság titkára terjesztet­te elő. Méltatta azt a mun­kát, melyet a járás közalkal­mazottai végeztek az állam- igazgatási munka zavartalan végzése, továbbfejlesztése ér­dekében. A szakszervezeti bizottság irányításával foglalkoztak deni kell az ellen a nézet el­len is, amely szerint a mun­ka csak akkor lesz gyors és pontos, ha megfelelő borra- való serkenti a szerelőket, erre. Az is kiderült a jelentés­ből, hogy a lakásbérleti di­jak fizetését sem tekinti min­den lakó szívügyének, bár a notórius nem fizetők száma nagyon csekély. Az Ingatlankezelő Vállalat folyamatosan felújítja, vagy felújíttatja a korábban épült lakásokat, fokozza azok kom­fortját, ha erre lehetőség nyílik, és a nagyközüsségi tv- antenna felszerelésével az eddigi szolgáltatásait is ki­bővíti. A végrehajtó bizottság fog­lalkozott még a költségvetési feladatok teljesítésével, a gyermek- és ifjúságvédelmi munkával, valamint a né­pességnyilvántartás új rend­szerének működésével. többek között a bérpolitikai kérdésekkel, a közszolgálati munka továbbfejlesztésével, a tanácsi munka korszerűsí­tésével- Sokat tettek a nőpo­litikái határozatok és az if­júsági törvény eredményes végrehajtásáért is. A hozzászólások során' dr. Pápay Gyula elismeréssel szólt a szakszervezeti bizott­ság munkájáról, majd fel­adatként a községi igazgatás segítését, a továbbképzések korszerűsítését jelölte meg. Ezulan a küldöttértekezlet megválasztotta a kilenc ta­gú járási szakszervezeti bi­zottságot, a háromtagú szám- vizsgáló bizottságot, és az öt­tagú társadalombiztosítási ta­nácsot! A szakszervezeti bi­zottság elnöke Kacsmarik Lászlóné, a Füzesabonyi Nagyközségi Tanács csoport- vezetője, titkára pedig ismét Zay Béla, a járási hivatal művelődésügyi osztályának vezetője lett. Császár István Vécsen: Megvár - NDK baráti találkozó Magyar—NDK baráti talál­kozóra kérült sor tegnap, május 22-én Vécsen, ahová Werle Kuhbernek, a Német Demokratikus Köztársaság, Kulturális és Tájékoztatási Központja igazgatóhelyettesé, nek vezetésével látogattak el NDK-beli vendégek. Útjuk­ra elkísérte őket és a talál­kozón részt vett Juhász Ta­más, a Hazafias^ Népfront megyei elnökségének tagja i» Mibe kerül a tulipán? Nemrég írtunk ezen az ol­dalon arról, hogy az Egri Városi Tanács Mélyépítő Üzemének kertészete milyen szép tulipánbemutalőt rende­zett nemcsak az egri Nép­kertben, hanem a város más parkjaiban is, mint például az egri Dobó téren. Későb­biekben szó esett arról, hogy felelőtlen emberek hagymás­tól kitépik a virágokat, vagy letördelik — tehát pusztítják azt, ami szemnek szép és gyönyörködtető. Az elmúlt hét végén T, 3 bélapátfalvi lakos, a cement­gyár autószerelője Egerben járt, s miután néhány ven­déglátóipari létesítményt ala­posan meglátogatott, a késő esti órákban elhelyezkedett a Dobó tér egyik tulipánnal gazdag virágágyásában- Itt elvolt egy ideig, aztán né­hány szálat kitört, magával vitie, s nem messzire el is dobálta. A rendőr éppen ek­kor fogta meg. Az ügyből szabálysértési eljárás lett: az Egri Városi Tanács igazgatási osztálya, mint elsóíokú szabálysértési hatóság, a parkrongálásért kiszabható legmagasabb bír­sággal — ezer forinttal — sújtotta a bélapátfalvi fiatal­embert. Tegyük hozzá, hogy a város szépítésének szimpa­tikus programjában csupán az egri Népkertben több mint százezer forintba kérült a virágültetés ... 4 felnőttoktatás módszereiről tanácskoznak Egerben Bánffy György érdemes mű­vész közreműködésével rendez előadóestet május 26-án, hét­főn este 7 órakor a Zeneis- zola hangversenytermében a Gárdonyi Géza Társaság. A népszerű művész Ékes-érdes anyanyelvűnk címmel mutat­ja be műsorát. Egerben este 7 órakor: MIELŐTT A KAKAS MEGSZÓLAL (Shakespeare bérlet) + ORVOSI | UGYEUT )1 EGERBEN: 19 órától szom­bat reggel 7 óráig, a Bajcsy- Zsilinszky utcai rendelőben- (Telefon: 11-10) Rendelés gyermekek részére is. GYÖNGYÖSÖN: 19 órától szombat reggel 7 óráig, 3 Jókai utca. 4L szám alatti rendelőben. (Telefon: 11-727) A látszat Kétnapos országos felnőtt- oktatási konferencia kezdő­dött csütörtökön Egerben a Megyei Művelődési Központ­ban. A Népművelési Intézet az ország különböző részéből hívta meg azokat a szakem­bereket, pedagógusokat, akik a művelődési házak keretei Az országban kevés helyen, Heves megyében pedig csak az egri 3. számú Általános Is­kolában oktatják kísérleti jel­leggel az eszperantó nyelvet, alsó tagozatos kisdiákoknak. Az intézet harmadik, negye­dik osztályos eszperantistái október óta ismerkednek, ta­nulnak eszperantóul. A nyelv- oktatás érdekességéhez tarto­zik, hogy a tanulmányi év végén, vizsga helyett játékos vetélkedőn mérik össze tudá­sukat a kisdobos eszperantis- ták. A héten, a Magyar Eszpe­rantó Szövetség Heves—Nód­között foglalkoznak a felnőtt- > oktatással, azokkal a tanfo- > lyamökkal, amelyek a közép- > iskolai érettségire készítik | elő a hallgatókat. ? A konferencia első napján 1 tantárgyanként vitatták meg í a tapasztalatokat, a haszno- > sitható módszereket. > rád megyei Területi Bizottsá- s ga és a Megyei Művelődési 5 Központ a 3. számú Általános s Iskolában rendezte meg ezt 5 a vetélkedőt. Az izgalmas s versenyt Rácz Csaba negye- | dik osztályos tanuló nyerte meg, második helyezett Krá- S nicz Erzsébet harmadikos kis- \ diák lett. Az első két helye- > zetten kívül az országos esz- > perantóvetélkedőn — melyet > júliusban Gyulán rendeznek > meg — Ivády László és Szala- < gyi Judit harmadik osztályos > tanulók képviselik majd He- < vés megyét. 5 Kovács Janos a főnök. Ezt tudja ő maga is. de tudják róla mindazok, akik irányítá­sa alá tartoznak. Úgy is bánnák vele, mint a főnökkel. Kovács János is úgy visel­kedik, mint ahogy a főnök­nek illik. — Nézze, szaktárs, már a múltkor megmondtam, hogy a gép mellett ne egyék. Vilá­gos? Ha enni akar, várja meg, amíg ennek is eljön az ideje. Világos? Választ sem várva, máris továbbmegy, és néhány lé­péssel arrébb ismét megszó­lal. — Miért van ez az olajos rongy itt a padlón? Tessék felvenni, tessék odatenni a tartóba! Hiába beszélek én? Megjegyzem ezt, és a pré­miumnál gondolni fogok a szaktársra. Világos? Nehéz lenne azt állítani, hogy a beosztottak körében népszerű ember Kovács Já­nos. — Nem kellene folyton kö- tözködnöd — állt egyszer elé­je a komája, Szabó Miska. — Hallgass rám. Ha folyton csak lebarnítod az embereket, akkor nem vesznek komolyan. Ha nincs dicséret a letolás mellett, akkor a letolásnak sincs értéke. — Ne szólj bele, még ak­kor sem, ha a komám vagy. Itt én felelek mindenért, és jól tudom, mit kell tennem. — Elnézést, komám uram, dehogy akartam én a te fe­ne nagy tisztségedbe beleko­tyogni. Azt csinálsz, amit akarsz. Minden felnőtt em­bernek joga van a saját éle­tét úgy eltolni, ahogy neki tetszik. Világos? De ne fe­ledd, amikor már nem leszel főnők, és senki észre sem vesz. akkor még mindig lesz egy ember, aki megkérdezi tőled: no. pajtás, hogy vagy? És az. tudod ki lesz? Én le­szek. Félrehúzta a szája szélét Kovács János, és odébb ment. Amikor össze kellett hívni az embereket, hogy mondják el észrevételeiket a munkáról, a vitában néma csend ülte meg a műhelyt. — No, szaktársak, tessék szóljanak. Most mondják el. mi nyomja a bögyüket. Itt az alkalom, ez a demokrácia, ez a mi üzemi demokráciánk. — Én azt szeretném csak mondani — nyújtotta fel a kezét bizonytalankodva a csupa csont és bőr Vágó Pé­ter, aki két héttel ezelőtt jött le a pesti nagy gyárból —, hogy a munkaszervezés körül nincs minden rendben. ,— Micsoda? Azt állítja a szaktárs, hogy én rosszul végzem a munkámat? — kap­ta fel a fejét Kovács János. — Honnan veszi a bátorságot magának, hogy új ember lé­tére felelőtlenül rágalmazza a főnökét? Hogy képzeli ezt? Mifelénk az a szokás, hogy csak megalapozott dolgokkal állunk elő, nem vagdalkozunk bele a nagyvilágba. Világos? Több hozzászóló ezután nem akadt. Azóta sem Kovács Jánossal mindenki úgy bánik, mint ahogy a fő­nökkel kell. Senki nem vi­tatkozik vele soha, minden véleményére bólintanak, tö­kéletes az egyetértés vele. A beosztottjai mindig kész­ségesen előre köszöntik. Fél­reállnak még az útjából is. (gmf) Ki tud többet eszperantóul? A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a Heves megyei Tanács napilapja. — Főszerkesztő: PAPP JÁNOS. Kiadja a Heves megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: NOSZTICZIUS FERENC. — Szerkesztőség — 3301 Eger Beloiannisz utca 3. (Pf. 23. 3301) Telefon: 12-73, 20-29 , 24-44. 3200 Gyöngyös: Rózsa u. 1-, 11-697. S000 Hatvan: Kossuth tér 8. (Városi Tanács épülete). 10-51. Kiadóhivatal: Eger 3301 Beloiannisz u. 3. (Pf. 23. 3301) Telefon: 12-68. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetési tiji egy hónapra 20^—^ Fti Előfizet he tő bármelyik postahivatalnál és kézbesítőnél. — Index: 20.062. —■ Heves megyei Nyomda Valisiat* Eger, Brody Sándor utca 4. szaza. Igazgató: SÓLYMOS JÖZSSS» l eietőségel választottak a füzesabonyi járás közalkalmazottai

Next

/
Oldalképek
Tartalom