Népújság, 1975. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-11 / 59. szám

Megjelent az egri tanárképző főiskola Tudományos Közleményeinek legújabb, 1974. évi kötete MEGYÉNK tudományos életének minden évben je­lentős eseménye a tanárkép­ző főiskola közleményeinek megjelenése. Éppen ezért nagy várakozással vettem kézbe a napokban megje­lent legújabb, immáron a 12. kötetet, amely a főiskola tanárainak tudományos mun­kásságából ad ízelítőt. Az 582 oldalnyi, vaskos kiad­vány öt fejezetre tagozódik. Az intézmény jellegéből kö­vetkezik, hogy az első rész­ben az oktatás és nevelés kérdéseiről írott dolgozato­kat olvashatunk. Á fejezet­ben közreadott dolgozatok nagy része közvetlen szol­gálja az általános iskolai oktatást. Ilyen jellegű mun­ka Bihari József és Saiga Attila közös írása: Néhány észrevétel a mozgást meg­előző igék elméletéhez és ta­nításuk gyakorlatához cím­mel. Béky Lóránd dolgozata az általános iskolai nyelvi laboratóriumok létesítésiének kérdéséről, Petrovai József írása a 6—10 éves korú gyermekek képességfejleszté­si lehetőségeiről. Olasz Ist- vánné és Szepesi Györgyné tan ulmánya az ének-zene ta­nításban folytatott szocialis­ta hazafisagra és internacio­nalizmusra való nevelésről. Chikán Zoltánná értekezése a magyar’ nyel vtankönyvek Iskolai oktatásban történő felhasználásáról (1869— 1905), Szőkefalvi-Nagp Zol­tán közleménye a Bach-kor­szak alatti hazai kémiaokta­tásról neveléstörténeti iro­dalmunk jelentős nyeresége. Asztalos Miklós, Semperger Tibor és Tóth Vümos dol­gozatai a tudomány termelő­erővé válásával kapcsolatos marxi gondolatokról, a ma­tematikai megismerésről, mint problémamegoldásáról, a köznapi tudat vizsgálatá­rak fontosabb filozófiai előzményeiről inkább külön fejezetbe kívánkoznának, mi­vel azokban nem esik szó a nevelésről és oktatásról. Ezek az írások a filozófiai és politikai gazdaságtan tárgykörébe tartoznak. A KÖZLEMÉNYEK má­sodik és hajmadik fejezeté­ben a főiskola tanárai szak­tudományi kutatásait tükrö­ző dolgozatok találhatók. Hét tanulmányt olvashatunk a nyelvészet köréből, Bakos József Cornénius emblémá­ja és jelmondata című elő­adásának egy részletét kö­zölte. Raisz Rózsa Mikszáth Kálmán nyelvhasználata alapján adalékokat közölt a személynevek előtt álló ha­tározott névelő statisztikájá­hoz. L. N. Gyegyuhina, M. Cvetajeva Honvágy c. ver­sének nyelvi elemzését vé­gezte el orosz nyelvű írásá­ban. Saiga Attila a szlavista Bonkáló Sándor életéről és munkásságáról írt. Budai Lászlótól Az angol és a ma­gyar nyelv konstrukció- funiketó egységeinek kont- rasztivitásához címmel ol­vashatunk tanulmányt. Sza­bó István A szemantika ge­neratív vagy interpretativ jellegének kérdéséhez cím­mel értekezett. 1. Matejcik, a besztercebányai főiskola dékánja német nyelven kö­zölt tanulmányt készülő táj­szótára szerkezetéről, cím­szavainak helyzetéről. A főiskolán folytatott iro­dalomtörténeti kutatásokat Lökös István Miroslav Krie- zaról, Varga István Ler­montov Ligovszkája herceg­nő című befejezetlen regé­nyéről, Hekli József Jevtu- senkő költőd pályakezdésé­ről, Szokolay Károly Shakes­peare Lear király c. drámá­ja magyar fordításairól írott dolgozatai reprezentálják. A TÖRTÉNELMI irodal­mat gazdagítja Kávássy Sán­dor Latinca-dokumentumok c. közleménye és lllényi Do­monkos Gondolatok Pest- Buda szerepéről a magyar gazdasági életben, a reform­kor idején c. írása. A természettudományok köréből tizeinkét dolgozat olvasható a kötetben. Pergő Imre a számítógépek fel­használásának egy esetéről, Palkó György fizikai, Szűcs László, Molnár Dezső kémiai témákról írtak. A trópusi növényvilág megismerését Varhelyi József: A ssatmave Parádés Gyepű Mihály az ágya szelén ült, egyik mez­telen lábfejével vakargatta a másikat, és igen nem sze­retem ábrázattal méregette a távolságot maga meg a szék között. Azon hevert a levetett gúnyája. Kicsit szé- delgett még — második nap­ja nyomta az ágyat — mind­azonáltal úgy érezte, éhes is meg szomjas is, két nap óta először. Üres volt aj ház, a veje korán kelő ember, a városba jár dolgozni, a lá­nya meg a tsz-baromfit daj­kálja. Így van a magányo­san maradt nyugdíjas öreg­ember: magad uram, ha szolgád nincsen. A vejéről eszébe jutott, milyen jóízűen falogatta az este a frissen megkezdett préshurkát. Akkor csak émelygő gyomorral nézte, de most megkívánta. Már nyúlt is a nadrágjáért, hogy ki­megy a konyhába, amikor kopogtak. Gyorsan visszabújt. Vékony, tatárbajszú fiatal­ember, meg egy kisasszony­forma nyomakodott be az ajtón. A kisasszonyt mind­járt megismerte, meg is örült neki. Jó tréfás kis fe­hérnép, benn dolgozik a já­rásnál. sokat furikáztatta a tsz hintáján, amikor még a bakon ült, mert hol ezt akarta megnézni, hol azt. De a fiatalembert nem ismerte. — Doktor Kiskun László — mondta az, és vizslató szemekkel körülnézett. — Csak nem beteg maga is, Mihály bácsi? — ijedt meg a járási leányzó. — Mér, hát még ki? — A veje. Mozsár Janos ma délelőtt rosszul lett a tsuuikahelyéa — mondta át­segíti Pócs Tamás és a francia Bízó* professzor kö­zösen írt, angol nyelven köz­zétett munkája, a kelet-af­rikai mohákról. Károlyi Ár­pád—Pócs Tamás és Balogh Márton a Délnyugat-Dunán- túl flórájáról írott dolgoza­tuk VI. részét publikálták. Vajon Imre önállóan, vala­mint Csoknya Máriával kö­zösen írt munkáiban a lep­kékre vonatkozó eddigi is­mereteket bővíti. Vágás Endre, a gombakártevőik sejtfonalai mikroszkópos ki­mutatásának megkönnyítésé­re szolgáló új módszerét is­merteti. Pápista Jánosné adatokat közölt az Arlói tó környékének mikroklímájá­ról. Tóth Géza a Nyugat- Bükk területén végzett karsztvíz összefüggés-vizsgá­latainak eredményeit vázol­ja. Zétényi Endre és Strbák István közös írásukban Eger 1972. évi időjárását elemez­ték. A tudományos közlemé­nyek Miscellanea fejezeté­ben Baskai Ernőné Kazin­czy Ferenc művészettörténe­ti érdeklődéséről írott köz­leménye található. Az ismertetett kiadvány végén a főiskola tanárai: Blaskó János, Katona Zol­tán, Nagy Ernő, Seres János és Kárpáti László festőmű­vészek munkáiról készített reprodukciók láthatók. A KIADVÁNY tanulmá­nyozása után jóleső érzéssel állapítjuk meg, hogy a köz­lemények 12. kötetében olyan főiskolai oktatók is publikáltak, akiknek nevét eddig még nem olvashat­tuk a korábbá kötetekben. Elszomorító azonban az, hogy az 1974. évi kötetben alig található megyei jelle­gű dolgozat. A 35 közle­ményből mindössze kettő foglalkozik helyi témával, pedig a megye történelmi és irodalmi műltját, művé­szettörténeti. zenetörténeti stb. hagyományait * legala­posabban a megyében élő kutatók tudnák feldolgozni. A főiskola kozlenignyei régebbi köteteiben sóikkal több helyi jellegű írást ol­vashattunk. A jövőben ezt a nemes hagyományt folytatni kell! Szecska Károly Meglepetés — No, mit kapsz tőlem? Gőzbusz és Szögdécs Madár... A gyerekek föltalálják a jövő gépkocsiját A szovjet rádió népszerű f yenmekműsora. az „Üttörő bresztő” gyakran hirdet pá­lyázatokat, lehetőleg olyano­kat, amelyek nemcsak isme­reteket, hanem leleményt is követelnek. Csak az utóbbi pár évben tíz- és tízezer gyerek vett részt ezeken a pályázatokon. Amikor meghirdették „A jövő autója” című pályáza­tot, a műsor megkérdezte a gyerekeket: .Milyenek legye­nek a jövő autói? Használ­játok a fantáziátokat és a hozzáértéseteket... És ne felejtsétek el közben, hogy ezek a járművek valód uta­kon futnak majd városok és falvak, gyárak és csűrök között. . Ilyenformán a gyerefcék­- nek a képzeletükből kellett meríteniük, de gyakorlatia­san. Volt egy másik cél is (a szervezők glighanem ezt tar­tották fő szempontúknak): megismertetni a fiatalokkal azt a rengeteg szakmát és munkát, amely az autógyár- ‘ jár. vatalos hangon az orvos — a kórházi vizsgálat ételmér­gezést állapított meg. Prés­hurka. Az öreg csak nézett. — A Janim, az lenne be­teg? A préshurkátul? — Attól, Mihály bácsi — bizonykodott a leány —, maga is evett belőle? — Most akartam. — Hát akkor mitől beteg? — nézett rá az orvos. — Attul, hogy tegnap reg­gel összetalálkoztam a Há­mész Gyuri komámmal, — Csak nem? — De. Aztán úgy berúg­tunk, hogy a világomat se tudtam. Hát ha vót így a doktor úr, tudhatja, hogy a másnapos ember még an­nak a fődnek is nehéz. — Az nem olyan nagy baj, Mihály bácsi — mosolygott az orvos —. de hogy na­gyobb ne legyen, mi azt a préshurkát most elvisszük. — El-e? Aztán mér, hall­ja-e? \ — Azért, hogy a vizsgáló­intézetben megállapítsák, van-e benne szalmonella. Ha nincs, akkor visszakapja. — Az öreg megsértődött. — Nézze, doktor úr, ma­ga a vizsgálatot jobban tud­ja. De hogy mi van a prés­hurkában, azt meg én tu­dom jobban. Magam aprí­tottam, csináltam tőteléket, magam gyömködtem bele, magam ákláltam össze, ma­gam tettem a kifőző be. Hát, hogy a fészkesbe került vó- na abba a szalmavella? — Elhiszek én mindent, Mihály bácsi, de a préshur­kát muszáj elvinnünk. Hol van?? Az öreg hitte is meg nem k. Hetykén iatetí hat a, jp~ jével a konyha felé. — Kinn a hűtőszekrény­ben. A kisasszony már is­meri a járást. Amikor az ellenőrlány el­indult a kony a felé, az öreg komolyan megijedt. Sajnálta volna nagyon a szép préshurkát, hát más úton próbálkozott. — Ismerősforma nekem a doktor úr. Hová valósi? — Itt lakom a szomszéd faluban, Mihály bácsi, — Na hát akkor azért. Emlékszem én, amikor még az uraságnál parádeskocsis voltam. Az orvos nevetve rále- gyintett: — Ojjé, talán még a vilá­gon sem voltam akkor! — Na, nem maga, hanem az apja. Vagy maga nem a Madzag Lajcsi fia? Nem, nem, én Bara­nyában születtem. — Attul még lehet — rö- hentett az öreg, de mire az orvos megtalálta volna a megfelelő választ, megérke­zett a préshurka. Mind a hárman el ismerő­it nézték. Mint egy tgAMz kerék. Lehetett vagy hat ki­ló. Az orvosnak hirtelen eszébe villant valami. — Meddig főzte maga ezt az elefántot, Mihály bá­tyám? Az öreg felhúzta a vállát, az inge alatt megvakarta a hónalját, aztán kibökte: — Nem akarok hazudni, meg aztán értsünk szót, hát egy jó félórát. — Na, látja, itt a baj, Mi­hály bácsi. Kevés az, na­gyon kevés. Az ilyennek leg­alább hat óra kell. A hatalmas gömböc sorsa ezzel tulajdonképpen meg is pecsételődött. Az öreg ke­serves arccal nézte, hogyan készülődik hivatalos útra, a hivatalos kezek között az a sok finom falat. De nem szólt. Csak amikor az ajtó­ból köszöngettek vissza, ha­jított még egy utolsó horgot az elúszó csemege után. Tet­tetett vidámsággal utánuk kiáltott: — Nem bánom, hát csak keressék meg azt a szalma- vellát. De ne ám úgy hozzák vissza, ahogyan elvitték, ha­Iflkimmlf kt! hpirtiAl líüüftí -C2S2SÍ!Suse-Í" rfifij r»J“yro Kis híján ezer pályamű érkezett. A zsűri elnöke, I. A. Zaj- csev — a Lenini Komszo- mol Autógyár főkonstruktő­re — így beszélt róluk: „A gyerekek a különböző rendszerű gépjárművek ter­vezése és gyártása iránt nemcsak nagy érdeklődést mutattak, hanem meglepő tájékozottságot is árultak el az autóipar pillanatnyi irányzatairól. A pól., ázatok nem vesztek el a technikai részletekben. Miközben meg­tervezték a maguk jövőbeli gépkocsiját, szüntelenül szem előtt tartották például a környezetszennyeződés problémáit. Pályamunkáikat természetesen jó adag hu­mor is átitatja.” íme, néhány javaslat: „A mai autókat belsőégésű motor hajtja, ami szennye­zi az atmoszférát. Miért ne csinálhatnának olyan mo­tort, amelyikben van turbi­na, generátor, meg elektro­motor? Gőzbusz lenne: a gőz forgatná a turbinát, az hajtaná a generátort, a ge­nerátor meg áramot fejlesz­tene az elektromotornak. Az elektromotor forgatná a légcsavarokat, amelyek a gőzbuszt a levegőbe röpítik. Szása Antonov Toguetemir, Orenburg körzet ..Az én autómnak Szök­décs Madár a neve. Olyan, mint egy nagy fémmadár. Csapkod a szárnyával, ugrik és „tojást” toj. Például valaki venni akar egy Szökdécs Madarat. El­megy a gyárba és kivált egy speciális Szökdécs Madár tojót Azzal jár egy hétig, miköziben állandóan beszél hozzá. Például azt mondja néki: „Egy picit gyorsab­ban” sitb. A gép egyik része mindezeket az információkat tárolja. A hét végén a gép tojik egy tojást, amelyikben az összes információ benne van. Azt be kell nyújtani a gyárnak. Ott azt odaadják egy robotnak, amelyik el­készíti az illető autóját, amelyet teljesen az illető igényeihez szabnak. Nyikoláj Mencsukov, 12 éves Gsemogolovka, Moszkvai körzet” B Z ■BM műsorok: DIDID KOSSUTH 8.22 blagermúzeum. S.57 Harsan a kürtsao: 9.32 Bach-müvek. 10.05 Iskolarádió. 10.35 Zenekari muzsika. 11.24 Szerkesztői üzenetek 12.20 Ki nyer ma? 12.35 Melódiakoktél. 13.45 Alkotó politika. 14.05 Fúvószene. 14.14 Babszem Jankó. 14.47 Éneklő Ifjúság. 15.10 Kadnai György nótákat énekel. 15.24 Hadió iskola 16.05 Hallótávolság 16.15 Operakórusok 16.34 Jókai és korunk 17.05 Kapcsoljuk a 22-es stúdiót 18.15 Allatgenetika és világélelmezés 18.30 A Szabó család 19.25 Kapcsoljuk a 6-os stúdiót 20.43 Ének Igor hadáról 21.29 Népdalok 22.30 Bukaresti slágerkok tej 23.10 Antigoné PETŐFI 8.05 Operarészletek 9.03 Az Állami Népi Együttes felvételeiből 9.S0 Kritikusok fóruma 10.00 Ä zene hullámhosszán 11.45 Öregedés és életkor 12.00 Zenekari muzsika 13.03 Mozart-felvételeiből 14.00 Kettőtől hatig... 18.10 Hanglemezgyüjtöknefc 19.10 A Magyar Rádió népi zenekara játszik 19.24 Indiánok között az Amazon vadonábán 20.25 ÜJ könyvek 20.54 Edith Plaf életregénye a.35 A Magyar Rádió és Televízió énekkara énekei 21.45 Levél barátomnak 2L55 Kapcsoljuk a 22-ee stúdiót 23.15 Népdalok SZOLNOKI RADIO 18.00—19.00 Népdalfeldolgozások — Kis győzelmek nyomában. Feuer András műsora — — Nada énekel — üzemi lapszemle — Szerkesztik a hall­gatók T V MAGYAR 9.0# iskola-tv 9.25 Battonyától Debrecenig 11.05 Iskola-tv 14.30 Iskola-tv (lstn.) 18.15 Beszélgessünk.. 18.45 Játék a betűkkel 18.15 Esti mese 19.30 Tv-hiradó 20.00 Idősebbek is elkezdhetik... 20.05 Owen Marshall ügyvéd (Amerikai film) 21.35 Kezdőkör 22.35 Tv-lürad6 3. 2. műsor« 20.01 Városok, müvek NSZK filmsorozat 20.30 Sylvie. . . 21.15 Tv-hiradó 2. 21.35 Sólyom a sasíeszekben Tévéfilmsorozat n. rész (Ism.) POZSONYI 8.30 Híradó, sport 9.00 Iskolásoknak 9.25 A potsdami konferencia 11.20 Üzemi riport 14.10 Iskolásoknak 17.10 Kulturális, magazin 18.10 Zenés vetélkedő 20.15 Pusztákon és őserdőkön át (Filmsorozat) 21.05 Híradó EGRI VÖRÖS CSILLAG (Telefon: 22-33) du. fél 4 és fél 6 órakor A keresztapa másik arca Színes, olasz bűnügyi film- ' vígjáték , Este 8 órakor: A gammasugarak hatása a százszorszépekre Színes amerikai film EGRI BRODY (Telefon: 14-07) du. fél 4, fél « és fel 8 órakor Az Olsen banda nagy fogása Színes, szinkronizált dán film vígjáték GYÖNGYÖSI PUSKIN Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Eglatine HATVANI vörös csillag du. fél 4 órakor A császár parancsára du. fél 6 és este fél 8 órakor: A titkok néma háza. HEVES Bekötött szemmel FÜZESABONY Fogják el Olchit élve vagy holtan te 'gjeAa.'V •

Next

/
Oldalképek
Tartalom