Népújság, 1975. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-01 / 51. szám

Péntek esti külpolitikai kommentárunk: Az olajcsúcs előtt CSÜTÖRTÖKÖN még egy utolsó ülést tartottak az olajtermelő országok szervezetének (OPEC) küldöt­tei Bécsben, péntek délelőtt pedig különrepülőgépen már az osztrák fővárosból Algírba repültek, ahol szom­baton megkezdődött az OPEC kibővített miniszteri ülése. Ezen már részt vesznek a szakminisztereken kí­vül a külügy- és a pénzügyminiszterek is. A jövő hét keddjén pedig Algírban megnyílik a szervezet csúcstalálkozója, amely az OPEC történeté­ben rendhagyó: most először ülnek tárgyaló asztalhoz a kőolaj-exportáló országok államfői is. Bécs is fontos állomás az olajtermelők szervezeté­nek históriájában: a háromnapos tanácskozáson egyez­tették az álláspontokat a csúcstalálkozón megvitatandó közös állásfoglaláshoz. A viták összegezésével — bécsi források szerint — kialakultak azok az irányelvek, amelyeket az olajtermelők a nyugati olaj fogyasztó ál­lamokkal kezdődő tárgyalásokon követnek majd. Különösen figyelemre méltó a bécsi rendkívüli miniszteri ülés két témája: az egyik: az OPEC — első­sorban Algéria és Kuwait javaslatára — meghirdette a támadást az amerikai dollár ellen. Bár a kérdés rop­pant bonyolult, annyi bizonyos, hogy az olajexportáló országok foglalkoznak a gondolattal: a jövőben az amerikai dollár alapon történő elszámolásról — tekin­tettel a dollár rohamos gyengülésére — áttérnek más nemzetközi valutára. Az arányokat és azt, hogy melyik valutával helyettesítik a dollárt, egyelőre nem döntöt­ték el, s az egész kérdéskomplexust a csúcstalálkozó elé terjesztik. A MÁSIK téma sem kevésbé fontos: eszerint a kőolaj árának emelését egyelőre nem tartják idősze­rűnek. Miután azonban szombaton és vasárnap — a csúcstalálkozó előkészítésére — Algírban a külügyi és a pénzügyi tárcák vezetői is bekapcsolódnak a tárgya­lásokban, könnyen lehetséges, hogy az árkérdés ismét előtérbe kerül. Annál is inkább, mert egyes olajexpor­táló államok megítélése szerint a dollár értéke az utób­bi időben jelentősen csökkent, s ez növelte a termelők veszteségeit, nem biztosította az olajbevételek szilárd­ságát. j Hz emberroblők fogságában Pénteken «.'iuttatták az cm- ’berrablók a nyugatnémet saj- } tóhoz Peter Lorenz képét. A äfelirat: Peter Lorenz június $2-i mozgalom foglya. (1967- >ben az iráni sah elleni tünte­tés egyik résztvevőjét a rend­őrök agyonlőtték június 2-án.) (Népújság telefoto — AP— >MTI—KS.) ; lljabb találkozó Génben A hadászati fegyverek kor­látozásával kapcsolatos tár­gyalásokon részvevő szov­jet és amerikai delegáció pénteken Gertiben újabb találkozót tartott. (TASZSZ) Avanfe!- választás Az Avente!, a Portugál Kommunista Párt központi lapjának legfrissebb száma az antikornmunista válasz­tási propagandával foglal­kozva vezércikkében a kö­vetkezőket írja: A választási kampánynak bizonyos politikai pártokat, csoportokat illetve csopor- tocskákat vezérlő fő vonala mindenki előtt nyilvánva­lóan taz antikommunizmus. Ezt a témát ultrabaltól az ultrajobboldaliakig napiren­den tartják, s annál jobban jobban éleződik, minél job­ban közeledik a kampány kezdete. Kinek használ jelenleg az antikommunizmus? Milyen célt szolgál? Politikailag szűklátókörűség volna azt hinni, hogy a támadások qsak a Portugál Kommunista -Párt ellen irányulnak. E „szentszövetség” támadása minden kétséget kizáróan az " egész nemzeti demokratizá­lási folyamat ellen irányul, az antikommunizmus leple alatt. Kudarcra vannak ítélve azok a fáradozások, amelyek arra irányulnak, hogy elszi­geteljék a kommunistáikat és más következetes demokra­tákat „A Portugál Kommu­nista Párt ostromlott, de nem bekerített vár.” Fő fá­radozásaink a néptömegek megnyerésére és a demokra­tikus erők közötti megértés­re irányulnak. Március 1-től megváltozik egyes konvertibilis valuták árfolyama A Magyar Nemzeti Bank közleménye Március 1-től megváltozik érintett valuták leértékelését egyes konvertibilis valuták jejeny árfolyama. A változás — a J svájci frank kivételével — az va. a forinthoz viszonyít­A március 1-től érvényes árfolyamok: Pótlékolt középárfolyam forint ______ 1 angol font 1 ausztrál dollár 100 kanadai dollár 1000 olasz líra 100 spanyol pezeta 100 svájci frank 100 USA dollár A fel nem sorolt valuták forint árfolyamáról a valuta­szolgáltató és beváltó helyek adnak felvilágosítást. Az ár­folyamok változásával kap­csolatban a külkereskedelmet érintő intézkedések bevezeté­49,07 27,02 2.005,52 32,16 36,25 761,81 2.044,86 1-i sere ugyancsak március hatállyal kerül sor. Az árfolyamok fenti módo­sítását a konvertibilis valu­ták árfolyamarányaiban ar. utóbbi két hónapban bekövet­kezett pénzpiaci változások tették szükségessé. (MTI) Fogadás az NDK nagykövetségén A • Német Demokratikus Köztársaság Nemzeti Nép­hadserege megalakulásának 19. évfordulója alkalmából Heinz Barthel ezredes, az NDK budapesti nagykövetsé­gének katonai és légügyi at­taséja pénteken fogadást adott a nagykövetségen. A fogadáson megjelent Pacsek József vezérőrnagy, honvé­delmi miniszterhelyettes, Rácz Sándor, az MSZMP KB közigazgatási és adminisztra­tív osztályának vezetője, a Magyar Néphadsereg tábor­noki és parancsnoki karának sok tagja, a társfegyveres testületek több vezető beosz­tású munkatársa. Részt vett a fogadáson a budapesti diplomáciai képvi­seletek több vezetője, kato­nai és légügyi attaséja. Ott volt V. K. Andrjucsenko al­tábornagy, a Varsói Szerző­dés egyesített fegyveres erői főparancsnokának magyaror­szági képviselője, valamint az ideiglenesen hazánkban ál­lomásozó szovjet déli hadse­regcsoport parancsnokságá­nak több magas rangú kép­viselője. Különleges körzetek Japánban A japan kormány pénteken „különleges körzetnek” nyil­vánított kilencvenöt olyan helységet, amely vagy az amerikai, vagy a japán had­sereg támaszpontjai közelé­ben fekszik. A kijelölt kör­zetek helyi hatóságai két­milliótól harmincmillió jenig terjedő állami szubvencióban részesülnek, amiért a lakos­ság kénytelen elviselni a ka­tonai támaszpontok okozta kellemetlenségeket, köztük a gyakorlatozó repülőgépek, va­lamint a bombázások és 16- gyakorlatok zaját. Az ellenzéki pártok a kormány „gondos­kodását” arra irányuló kísér­letnek minősítik, hogy lesze­relje a helyi lakosságnak az amerikai és a japán katonai támaszpontok felszámolását követelő mozgalmát. Fenyegetőzik az UDA Észak-írországban Csütörtökön éjfélről pén­tek délután hat órára tolta ki ultimátumának határide­jét az UDA nevű észak-íror­szági fegyveres szervezet. Az UDA és néhány vele együtt­működő protestáns csoport;, azzal fenyegette meg a brit hatóságokat, hogy barikádok­kal zárja el a tartomány vá­rosainak protestáns negye­deit, ha a rendőrök nem men­nek vissza a katolikus kör­zetekbe. Mint emlékezetes, a katolikus IRA és az angol kormány közötti tűzszünet egyik hallgatólagos feltétele volt, hogy a rendőrök be­szüntették tevékenységüket a katolikus kisebbség lakta ke­rületekben. Az UDA vezetősége három órán át tanácskozott Belfast­ban a tartomány ügyeiben il­letékes angol minisztérium képviselőivel, ezután közölte: terveit módosítja ugyan, de mindenképpen végrehajtja. Az UDA most saját „rendőri” őrjáratokat indít a protes­táns kerületekben, anélkül, hogy kirekesztené onnan a hivatalos rendőrség embe­reit. A tűzszünet ellenére Bel­fastban péntekre virradóra folytatódott a lövöldözés: előbb egy protestáns járóke­lőre lőttek rá a város nyuga­ti részén, azután egy kato­likus polgári személyt ért lö­vés. Mindkét ember súlyosan megsebesült. Londonban a rendőrség be­jelentette, hogy egy rendőr- gyikos után folytatott nyo­mozás egy bombákat gyártó üzem leleplezéséhez vezetett. A gyilkosság szerdán történt a nyugat-londoni Hammer­smith kerületben és a Scot­land Yard több ezerrendőrt indított a rendőrgyilkos nyo- ; mára. A rendőrség most azt is be­jelentette, hogy a gyilkos, aki továbbra is szökésben van, az IRA ideiglenes szárnyához tartozott. Elnapolták a ciprusi vitát Az ENSZ Biztonsági Taná­csa csütörtökön folytatta a ciprusi kérdés vitáját, majd kellő egyetértés és általános elfogadható határozattervezet híján, meghatározatlan időre elnapolta ülését. Az eddigi viták során ki­kristályosodott néhány véle­mény, amelyek munkaokmá­nyokban öltöttek testet. A ciprusi küldöttség által fel­vázolt dokumentum javasol­ja, hogy a Biztonsági Tanács követelje az ENSZ határoza­tainak végrehajtását, különö­sen az idegen csapatok Cip­rusról történő mielőbbi ki­vonását és valamennyi me­nekültnek szülőhelyére való visszatérését. 'L Ü7S, március L szombat Ciprus ezenkívül javasol­ja, hogy a Biztonsági Tanács nevezzen ki saját kebeléből egy tárgyalócsoportot,. amely közvetlenül részt venne a válság megoldására irányuló, tárgyalásokon. Törökország és NATO-körök azonban heve­sen ellenzik ezt a javaslatot. A csütörtöki vitában fel­szólalt egyebek között Tanzá­nia, Románia, az Egyesült Államok, Kína és a Szovjet­unió képviselője. Ion Datcu román delegátus javasolta, hogy a BT keres­sen új utakat az érdekelt fe­lek tárgyalásai sikerének biz­tosításához. Felvetette azt a lehetőséget, hogy célszerű lenne bevonni a balkáni és a földközi-tengeri országokat, mint amelyek közvetlenül érdekeltek a tírség biztonsá­gában. John Scali amerikai fődelegátus üdvözölte Wald­helm főtitkár szándékát, hogy hozzájárult a tárgyalások új körülmények között való előmozdításához. Scali saj­nálkozását fejezte ki a cip­rusi török közösség vezetői­nek egyoldalú döntése miatt, ami a közösségek tárgyalá­sainak megszakadásához ve­zetett. Huang Hua kínai födelegá- tus megpróbálta elvonni a BT figyelmét a tárgyalt prob­léma lényegéről. Ismét elcsé­pelt szovjetellenes koholmá­nyokkal hozakodott elő. és lámadta a Szovjetunió külpo­litikáját. Jakov Malik, a Szovjetunió ENSZ-képviselő- je visszautasította rágalmait, és rámutatott, hogy a kínai küldött ezekkel a kirohaná­sokkal csupán azt akarja lep­lezni. hogy nem óhajtja ke­resni a ciprusi kérdés igaz- , ságcs megoldását Az ultrajobb is tíintetTokióban Pénteken a déli órákban ötven ultrajobboldali tünte­tő hatolt be a. japán külügy­minisztérium területére, hogy tiltakozzék az atomso­rompó egyezmény tervezett parlamenti ratifikálása el­len. A tüntetők azt követel­ték, hogy fogadja őket Mi- jazava Kiicsi külügyminisz­ter. A rendőrség, amely na­pok óta riadókészültségben van a külügyminisztérium épülete körül, huszonhét tüntetőt letartóztatott. A nap folyamán több jobboldali csoport „ostromolta” meg a külügyminisztérium bejára­tát, a rendőrség azonban visszaszorította őket. A tün­tetők zöme a „nagy japán hazafias pártja” elnevezésű fasiszta jellegű párt tagjai­ból került ki. Állón — elégedett Pénteken délben befejezte nyugat-németországi hivata­los tárgyalásait Jigal Alton izraeli külügyminiszter. Ál­lón — aki csütörtökön este Franz-Josef Strauss CSU-el- nökkel is találkozott — pén­teken délelőtt újabb megbe­szélést folytatott Hans-Diet- rich Genscher szövetségi kül­ügyminiszterrel. Ezt követően tartott sajtó- értekezletén igen elégedetten nyilatkozott bonni eszme­cseréinek eredményeiről. Anélkül, hogy részletezte volna, kijelentette, hogy tár­gyalásai felülmúltak vára­Ázsia békéjéről Bagdadban Az ázsiai békeszierető erők nemzetközi konferenciája háromnapos munkáját befe­jezve közzétette az értekezlet záródokumentumait, amelye­ket a részvevő negyven or­szág, valamint tizennégy nemzetközi szervezet küldöt­tei a záróülésen jóváhagytak. A határozatok közül a leg­fontosabb az ázsiai békesze­rető erők bagdadi nyilatko­zata, amelyben sürgetik az ázsia minden népére váró, halaszthatatlan problémák megoldását: az ázsiai konti­nens és az Indiai-óceán tér­sége tartós békéjének és kollektív biztonságának meg­valósítását. A nyilatkozatban leszögez­ték, hogy az ázsiai biztonsá­got a békés egymás mellett élés elvére, a bandungi érte­kezlet szellemének fejleszté­sére, az el nem kötelezettség' mozgalomra, az erőszakról való lemondásra, a szuvere­nitás és a területi egység tisz­teletben tartására kell ala pozni. A záróülésen határozató hoztak a közel-keleti hely­zetről, elítélve Izrael agresz szív politikáját. A küldöttei; rámutattak, hogy a Paleszti­nái arab népet támogatni kell törvényes jogai helyre- állítására indított harcában Határozat született a ciprus: kérdésről is. A konferencián sík rászáll tak az Indiai-óceán békeöve- . zetté nyilvánítása mellett. • - Felhívást intéztek a nemzett v közi közvéleményhez, fokoz- • ■ za harcát az Indiai-óceánon • levő imperialista katonai bá-„ zisok megszüntetéséért. Próbáljon * • újra szerencsét! Az ÁFÉSZ Áruházban 1975. március 3-tol április 3-ig i az élelmiszerosztályon minden 200 Ft érték feletti, az ( iparcikk és ruházati osztályon minden 400 Ft érték ' feletti vásárlásnál ajándéksorsjegyet adunk . I; I Sorsolás 1975. április 9-én a Gárdonyi Géza Színházban. Nyeremények, Jupiter televízió 7.500 Ft Szaratov hűtőszekrény 3.280 Ft Sanyó rádió 2.650 Ft Étkészlet 2.864 Ft Mk 26-os 1 magnetofon 1.780 Ft Nápoly rádió 1,94» Ft Ajándékkosár 300 Ft Ajándékkosár 500 Ft >. CT

Next

/
Oldalképek
Tartalom