Népújság, 1975. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-14 / 11. szám

Sugár István: így írtak ők... (\ második világháború az egykorú magyar sajtó tükrében) (7.) Adott Hitler, a c-od*ténv Nemcsak külön cikket, de e... •>/. kötetet érdemelne a? a kép. melyet a németorszá­gi források és példák nyo­mán a hazai sajtóban a ma­gyar fasiszták festettek a mindenható Führerről. A’ább egy kis ízelítőt adunk (i.'ííztó mementónali. Az 1919. évi sikertelen müncheni merénylet után í :y áradozott a magyar fa­s' iák szócsöve, a Magyarság, 1939. novem­ber 12-én: „A Führer megmenekülé­sének a csodája rendíthetet­lenné tette azt a meggyőző­dést. hogy a Gondviselés tar­totta meg nefcünk a Führert, s a Gondviselés megtartja nekünk, mert a Gondviselés küldötte őt... Magyarság, 1940. május 21-én: .,Hitler a mostani háború Innglelkü vezére .. Magyarország, 1940. május 19- én: „Hitler úgy jár a csaták­i\m. mi i !" ’/•." ’' ’ rí ’•>.? korzikai (tudniillik Napóle­on) járt." Magyarság. 1940. július 20- án: „Hitler egy mozgó kórhá­zat látogatott meg. Szemé­ből könnyek törtek elő: „Az anyák mialt fogtam a hábo­rút a legrövidebbre .. (De bezzeg még közel négy esztendeig csapolta nemcsak a német, de Európa népei­nek a vérét is a könnyező szemű Vezér!) Magyarság, 1940. július 20-án: „Hitler lelke sohasem bosz- szúálló, sohasem vérszomjas és sohasem romboló. Fizikai fájdalmat okoz neki egy összedőlt emberi hajlók, amelyben tegnap még meg­bújt egy boldog kis családi' élet.. .” Uj Magyarság, 1942. ápri­lis 19-én, a hírhedten hír­hedt Milotay István cikke: .. A német nép vezére . .. egy alapjában véve érzé­keny, szinte túlgyönge lelki konstrukció és unyanilyen id ^szerkezet birtokában . . . v'm akarta, nem akarta a hxborút. Minden gondolata, minden idegszála tiltakozott ellene, irtózott attól... Hit­ler kezdettől fogva tudta, hogy a kicsinyes hazudozás, a mellébeszélés, a tények le­tapadása, meghamisítása .. . nem lenne méltó ahhoz a politikához, amelyre ő vál­lalkozott.” A NÉP, 1943. április 22-én: „Hitler Adolf minden érző ember szíveben megpendíti a szeretet húrjait, mert Hit­ler vezérből szeretet árad. Az igaz. hogy e szeretet min­denekelőtt az ő népét illeti, de ebből az egyetlen igaz ér­tékből oly sok van neki. hogy még nekünk is jut be­lőle ... Voltak már idege­nek, akikért lelkesedtünk, de akiket hamar elfeledtünk, voltak már néhányan, akik kedveseket mondtak nekünk és melegség támadt a szí­vünk körül. De olyan még egy sem al-adt. aki emberi nagyságával indított volna mag bennünket. Hitler Ve­zért emberi tulajdonságai miatt szerettük meg és ezért hiszünk Neki ... Mi Hiller Vezérrel az élen a szeretet jogát hlrdeljiijk. Ezért arra kérjük a Mindenhatót, ad­jon Neki erőt, egészséget, hogy mindazt elvégezhesse, amiért küldetett." Magyarság, 1944. június 28-án: ,.A Führer sajátmaga irá­nyítja az összes hadművele­teket. csodálatos hadvezetési tehetsége szinte csalhatat­lan ...” Kétségtelen, hogy így vé­lekedni egy emberről, aki éppen nem mutatkozott „a magyar nép nagy barátjá­nak”. vagy valami zsenge szívű, érzékeny lelkű csupa­szív embernek, méltán csak eav szóval jellemezhetjük: patologikus jelenség volt. — melyért azonban sajnos a magyar nép is súlyos vérál­dozattal fizetett. S hogy a hitleri portré még tökéletesebb legyen, ol­vassuk csak el a nyilas Hu- bay Kálmán cikkének né­hány passzusát. Magyarság, 1943. június 13-án: .,Hitler Adolf nemcsak zse­niális hadvezér és lángeszű államférfi, hanem. — és ta­lán nem utolsósorban — mű­vésziélek is. Ifjúkori hajla­mai kifejezetten a művésze­tek felé vonzották s egy ró­la megjelent díszalbumban közölt, frontkatona korában festett akvarelljeit mély táv­lataival, tökéletes, páratla­nul biztos rajzaival akkor is elismeréssel szemlélnénk, ha nem tudnánk, hogy alkotó­jukat Hitler Adolfnak hív­ják ...” Úooteveilról és (hurch'llrol Érdemes felfigyelni, hogy a „zseniális” Führer ellen­feleiről miként vélekedett a korabeli honi sajtónk. Magyarság, 1940. december 25-én: „Roosevelt, mint tizenegy­éves fiú Németországot ke- resztül-kasul járta. Gyakran kellett büntetéseket fizetnie a fákról lelopott gyümölcs, vagy a kerékpárral elgázolt baromfiak miatt.” Magyarság, 1942. február 27-én: ..Roosevelt családját ere­detileg Rosenweltnak hív­ták." De a „jól értesült” nyilas újság, mit sem törődve e közleménnyel, három hónap múltán így írt az Egyesült Államok elnökéről: Magyarság, 1942. május 16-án: „Rooseveltet ezelőtt Rosen­fe'dnek hívták.” E fasiszta „igazmondáshoz” nem kell kommentár! Magyar Szó, 1944. május 22-én: "Roosevelt megtestesítője az amerikai gengsztertörek­véseknek .. No és miként vélekedtek Cmírchill cm? Magyar Nemzet, 1942. feb­ruár 18-án: „Churchill — mondta Hit­ler — katonai műkedvelő, erkölcs nélküli politikus, s hozzá még szerencsétlen fló- tás is, akinek semmi sem si­kerül, amihez nyúl.” Esti Újság! 1941. január 8-án: „Helmut Sündermann ta­nulmányából kiderül, hogy Churchill csak nagy kínnal tudta elvégezni középiskolá­it. Felsőbb tanulmányokról szó sem lehetett nála, mert teljesen kilátástalan volt az a remény, hogy egyetemi ta­nulmányait elvégezhesse.” I (Folytatjuk.) | — Gondolja meg. uram! Nem olyan forrón eszik a kasai. Miért kell ebből olyan nagy ügyet csinálni? Felnőtt, meggondolt, megfontolt em­berek. mi több. együttérző emberek vagyunk! Némáé­ba r? — Nézze! Bocsánat: tessék nézni. Én megértem önt. Az elvfarsnak vagy kartársnak, szóval magának uram ez a dolga. Az, hogy békítsen, bé­kéltessen. Mármint a felesé­gemmel. Hogy ne váljunk. A család, a kis közösség, meg a gyerek, tudom én azt. No de hát hol tartunk? Jog meg demokrácia! Értem én! Ma már nem úgy van, mint ré­gen, hogy meguntam a fele­ségem, vagy ö unt meg engem és le is út, fel is út, szia kispajtás. Nem, ma nem olyan egyszerű, hogy jöjjön a tárgyalás, pecsétet rá. jó utat, volt párom, nincs pá­rom. Igaza van. Azt se mondják: ön pedig továbbra is ezzel a növel köteles az ipart űzni, mégpedig egy fe­dél alatt, ágy, asztal marad. Igen. Mielőtt mindennek az ellenkezőjét kimondanák, meghívnak bennünket, be­szélnek a lelkűnkről és a testünkről, próbáljak ismét egymáshoz igazítani azokat. Kgyszóval: békéltetnek. — Ugyan, kérem, gondol­kozzon! A család! Nagyon jól tudja, hogy a család szocia­lista társadalmunk alapsejtje. — Persze hogy az. A lexi­konban, meg a szemináriu­mokon — vág vissza a cin­gáz, 30 év körüli, akit békél­tetnek.— Ott az. De nálunk, odahaza? — ön is tisztában van ve­le, hogy a házasság rezervá­tuma nálunk állami védett­séget élvez — szól rá emelt hangon az, aki a békességet akarja. — Természetesen így van — válaszolja az, aki a békes­ség ellen van —, de engedje meg, hogy erről én ne szól­jak. Csak azért jöttem — közli a cingár 30 körüli —, hogy ön, előtt is megerősít­sem: válni akarok. Válók és kész! — ön nem fog válni és punktum — dörög az, aki bé­kéltet. Azért vagyok, hogy erről lebeszéljem. Hogy meg­próbáljam lebeszélni. Tessék egy pillanatig normálisan gondolkodni, ön és a kedves neje majd nyolc évet éltek le szerelemben, békességben, szeretetben. És van egy kis balhé, egy nem tisztázott fél­reértés, buliznak, höbörögnek és máris túladnának egymá­son elválnának ágytól és asz­taltól. Hát a XX. század em­bere ön? — Éhben a században szü­leit. i és válni akarok. Ná­lam ez eldöntött dolog! — Igen? Ma! És holnap? A jövő hónapban? Egy fél év, mit ne mondjak, egy év múltán? Képzelje el: este hiába csenget, ha a munká­tól, vagy az italtól fáradtan hazatalál. Nincs, aki ajtót nyisson. Nincs, aki levetkőz­tesse és ágyba vigye, aki für­dővizet. vagy hidegvizes bo­rogatást adjon. Gondolt er­re? — Ugyan, nekem gázam is, bojlerem is, meg hűtőszekré­nyem is van. — Van, persze, hogy van! De van-e akinek elpanaszol­hatja gondját, baját, van-e kinek kinyitni a feszültség szelepét, amely olykor már majd szétrobbantja? Akinek szívét-lelkét kiöntheti, akinek ölébe ül. amikor szólítják: mi fáj. gyere, mesélj! — Ugyan kérem, írok hat napilarmak, a rádiónak, a te­levíziónak, a különböző tár­sadalmi, politikai és állami szerveknek, elmondom nekik, mi fáj és ez ugyanaz. Sót. a panaszkönyvbe is írhatok. Az úgyis majdmindenhol teljesen üres. A lebeszélő utolsó, leroha­Nyugdíjasok bálján... / — És gondolja Lajoska, megélnénk a maga nyugdí­jából ...? Védik a Velencei-tó vizét A . Velencei-tó vízminőség romlásának megakadályozá­sára, s a tó természetes el­öregedési folyamatának meg­állítására, az OVH vízminő­ségvédelmi tervet dolgozott ki, amelynek legfontosabb célkitűzése, hogy a tóba még tisztított állapotban se ke­rüljön szennyvíz, s távol­tartsák a tó vízgyűjtő terü­letén levő minden vízfolyás­tól a mérgező anyagokat, melyek a növényeket, vagy a vizet károsítják. Időszerű a kötelező gépjármuíelelősségi biztosítás Magyarországon — a gép- járműlelelösséigi biztosításon kívül — valamennyi biztosí­tás önkéntes jellegű. Ez a ki­vétel fontos közérdeket szol­gál: egységes védelmet a közlekedésben résztvevő gya­logosnak, a gépjármű utasai­nak és a karambolban vétlen gépjárműtulajdonosnak egy­aránt. A gépjárműfelelősségi biztosítás társadalmi jelen­tősége elismert, mert az or­szág minden' lakosát védi a gépjárművek által okozott károk anyagi következmé­nyeitől. Gyakran fordul elő, hogy a kárt okozó gépjármű­vezető fizetőképességét meg­haladják az anyagi kötele­zettségek: a vétlen üzemben­tartó kocsijában keletkezett károkon kívül megsérülhet­nek emberek, akiknek gyó­gyítási költségeken, kereset- kiesést, rokkantság esetén életjáradekot kell fizetni. Ezeket a kötelezettségeket vállalja át teljes mértékben a Biztosító a balesetért fele­nó győzelmet ígérő támadá­sa: — Beszélt már önnel vala­ki úgy, mint férfi a férfival? Én most azt teszem. Kérem, sőt, követelem: emlékezzen azokra a forró éjszakákra, amelyet bódultán, egymástól megrészegülten töltöttek. Azokra a kellemesen nyu­godt órákra, amikor egymás szépségéről, tehetségéről cse­réltek véleményt. Vagy: nem is olyan távolink még azok a víkendek, ahc-1 együtt bohó- káztak azon, ki kivel, ki kié­vel, ki mikor és hol. Akkor még tökéletes volt az össz­hang, az egyetértés kettőjük között abban, hogy nincs a Földön szebb, boldogabb, ne­mesebb munkára, alkotásra, tenniaknrásra serkentöbb in­tézmény, mint a házasság. És önöknek igazuk volt — akkor. Ezt vallottam és val­lom magam is, ezért vagyok hű, fáradhatatlan, áldozat­kész apostola a házasság in­tézményének. A lelki nagyfröccs hatásá­ra a cingár és 30 körüli el­kezd rángatózni, majd csuk- lani kezd: — Nincs a földön szebb, boldogabb és nemesebb, mun­kára, alkotásra és tennlaka- rásra serkentöbb intézmény, mint a házasság? Ugyan, el­nézéstf Hány éve űzi ön ezt a műfajt., hány ilyen csodá­latos éjszakához és nappalok­hoz gratulálhatok? — Ugyan, kérem! Nekem? Honnót vesz ilyet. Én kérem becsületes, kiegyensúlyozott — ugrik fel dühösen a békél­tető — nőtlen, egyedülálló állampolgár vagyok. ÉS hál i stem már negy­ven éve! (papp) lös gépkocsivezető helyett a gépjárműfelelősségi biztosítás alapján. A kötelező gépjárműfele- lössógi biztosítás 1975. évi dí­ja január 1-én esedékes. A magánautó- és motorkerék­pár-tulajdonosok már meg­kapták a felelősségbiztositá- si díj rendezésére szolgáló átutalási postautalványt. A személygépkocsik évi biztosí­tási díja változatlanul 460 Ft, amely két egyenlő rész­letben: január és július hó­napban fizethető; a motorke­rékpárok évi biztosítási díja 100 Ft, amely januárban egy összegben esedékes. A bizto­sítási díj kiegyenlítését a postautalvány postai kelet­bélyegzővel ellátott feladó­vevénye igazolja. Azok a gépjárműtulajdono­sok, akik januárban nem kapták meg az értesítést és a postautalványt, az állandó lakhelyük szerint illetékes ÁB Igazgatóságnál, vagy fióknál vehetik át, az 1974. évi díj kiegyenlítését igazo­ló feladóvevény bemutatása mellett. A postautalvánnyal együtt a gépjárműtulajdono­sok űrlapot is kapnak, ame­lyen az esetleges változást (járművét nem üzemelteti, a járművet eladta, elajándé­kozta, vagy a Közlekedésren­dészet a forgalomból kivon­ta) 30 napon belül be kell je­lenteni az állandó lakóhely szerint illetékes ÁB Igazgató­ságnál, vagy fióknál. Szemé­lyes reklamáció esetén gyor­sítja az ügyintézést, ha a gépjárrnűtulajdonosok bemu­tatják a kiküldött átutalási postautalványt, valamint az 1974. évi díj átutalását iga­zoló postai feladóvevényt. A változások bejelentése min­den gépjárműtulajdonösnak érdeke. mozi EGRI VÖRÖS CSILLAG (Telefon: 22-33.) clu. tél 4. fél 6 és 8 órakor A lopakodó hold Izgalmas vadnyugati történet, színes amerikai filmen. Főszereplő: Gregory Peck. EGRI BRÖDY (Telefon: 14-07.) du. 3. fél 6 és este fél 8 órakor A lopakodó hold Izgalmas vadnyugati történet, színes amerikai filmen. Főszereplő: Gregory Peck. GYÖNGYÖST PUSKIN f Hószaka das GYÖNGYÖSI SZABADSAr du. 3 órakor Hószakadás du. fél 6 órakor Helló Dolly HATVANI VÖRÖS CSILLAG Tibbs és a szervezet HEVES Mattéi ügy FÜ7ESABONY Jó megjelenésű ausztráliai feleséget keics *ri műsorok: HADID üOSSUTH 8.22 Harsan a kürtszó! 9.01 Cimarosa: A három szép? tevő. Kétfelvonásos vígopera. 11.17 Arcaepvázlat. 11.47 Liszt: Az ébredő gyermek himnusza. 12.20 Ki nyer ma7 12.35 Melódia koktél. 13.43 Párbeszéd magunkról. 14.03 A tréfáskedvü hóember. Mesejáték. 14.43 Éneklő ifjúság — Sopronban. 15.10 Beethoven: E-dúr szonáta. 15.24 Rádióiskola. Meteorológia. 16.05 Aktuális gazdasági jegyzet. 16.15 Nemzetiségeink zenéjéből, 16.29 A magyar könyvkiadás műhelyei. 17.05 Az MRT szimfonikus zenekarának új felvételei­ből. 17.40 A rádióégbolt megfigyelői. 17.55 Részlelek Lehár operettjeiből. 18.30 A Szabó család. 19.25 Töltsön egy órát kedvenceivel! 20.25 Jan Peeree énekel. 20.50 Verseit elmondja: Illyés Gyula. 21.03 Népdalok. 21.30 Hindemith: Mathis, a festő: — Szimf. 22.30 Évfordulók nyomában. 23.26 Népi zene. 0.1Ó Két Böieldieu-nyitány. PETŐFI 8.05 Az orosz forradalom dalaiból. 8.24 Brahms: c-moll zongoranégyes. 9.03 Verbunkosok, népdalok. 9.50 Kritikusok fóruma. 10.00 A zene hullámhosszán. 11.45 Eleven ősállatok nyomában. 12.00 Zenekari muzsika. 14.00 Kettőtől — hatig ... Zenés délután. 18.10 Év eleji látogatás a negyvenhármasoknál. 18.40 Fúvószene. 19.00 Az ember tragédiája. Madách Imre drámai költeményének rádió- változata. 22.44 Népi zene. 23.15 Richard Tauber éneket 23.30 Dietrich—Schumann— Brahms: F—A. E szonáta. SZOLNOKI RÁDIÓ 18.00 Alföldi krónika — Az Unió együttes felvételei­ből — Kis győzelmek nyo­mában. Feuer András ri­portja — Mezei szőttes — Üzemi lapszemle — Tánc- lépésben* MAGYAR 9.0« iskola-tv. 10.20 Pengető. 11.05 Iskola-tv. 14.30 Iskola-tv. 17.23 Műsorismertetés. 17.25 Hirek. 17.35 A boldogulás ígérete. 18.05 Emlékhangverseny. 18.45 Játék a betűkkel. 19.10 Reklám. 19.15 Esti mese. Az ecset és az egérke. Lengyel rajziam. 19.30 Tv-hiradó. 20.00 Gép indul... Moszkva. 20.25 Wilhelmlna. NSZK tv- fllni. 21.40 Jogi esetek. 22.20 Tv-hiradó. 2. műsor 2Ó.00 Műsorismertetés. A szkopjei televízió estje 20.01 Jo völgy . .. Jügoszláv íilm. 21.05 Tv-hiradó. 21.25 A mi melódiánk . .. Szkopjei népzene. 21.40 Kurbinovól angyalok. Képzőművészeti rövidfilm 21.50 Hegyi pásztorok. Rövidfiim. POZSONYI 8.3a Híradó, 9.00 Iskolásoknak. 9.30 A Buddenbrook-ház. 10.43 Publicisztika* 14.13 Iskolásoknak. 17.00 Pozsonyi híradó. .17.15 Fiatal láthatár. 18.10 Zenés szórakoztató műsor. 19.00 Híradó, publicisztika. 20.no A rencVírség száma uo. (NDK filmsorozat.) 21.oy Híradó, publicisztika. 22.03 :v?nés krónika éa sajtó­szemle. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom