Népújság, 1975. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-22 / 18. szám

Régészetünk problémái E»y tudomány múltja és jelene í. A KfiGÉSZETTUDOAA.... (archeológia), a történeti ku látás egyik technikája: . ; toki íels/.ine alatt, esetleg <• felszínen hátrahagyott anya gi maradványok feltárásának megismerésének és magyará­zatának tudományos módja, ásatások, tudományos feldol­gozás és publikáció révén. Az egyes korszakok kutatásának m dszerei részben különbö­zőek. és az utóbbi évtizedek­ben lőleg a természettudomá- rvos kutatások bevonása to­va o • tagolta és bővítette a régészetet. Ma már egészen specializált régészeti ágaza- toKró! is beszélhetünk (pél­dául ipari archeológia, víz alatti régészet). A tudomány magyarorszá­gi kezdetei egybeesnek a múlt század második negye­dének nemzeti függetlenségi törekvéseivel. Első művelői ;)/. ókortudományokban, az ókori nyelvekben járatos pa­pok. tanárok, vagy művelt, gazdag, gyakran főúri gyűj­tők voltak. Munkájukat a tel­jesen esetleges, sokszor dilet­tánsnak nevezhető hazai le­letgyűjtés jellemezte. A fő régészeti módszert, az ásatást nem alkalmazták. A kiegyezés utáni évek gazdasági-társadalmi fejlődé­se nagyot lendített a magyar régészet tigvén is. Legkivá­lóbb régészeink (mint Römer Finns, a szabadságharc fő­hadnagya, vagy Pulsaky Fe­renc, Kossuth kormányának nyugat-európai nagykövete) ekkor nemzetközi mércével mérve is jelentős kutatók. Régészeti kutatásunk ebben az időben — eltekintve a nagy ásatások hiányától — elérte, vagy megközelítette a nemzetközi színvonalat. A múlt század utolsó ne­gyedében azonban — e* a fejlődés megrekedt Jelel, de észben okai a következők: nem alakult ki határozott magyar régészeti iskola, meg­gyengült a régészet egyetemi oktatása, sőt az első nagy nemzedék neveltjei sorra ki- zorultak a kutatásból. Az isatásokat továbbra sem te­kintették alapvető régészeti kutatási módszernek. Egyre erőteljesebbé vált — a vi­déki régészeti kutatóhelyek: a múzeumok számának sza­porodásával — a kutatás szétforgácsolódása, gyenge volt a központi szervezeti és tudományos irányítás. Elma­radt az ókori világ területén végzett nemzetközi ásatások­ba való bekapcsolódás. (E té­nyezők közül egyik-másik ta­lán egészen máig érezteti hátrányos hatását.) A KÉT VILÁGHABORÜ között történt bizonyos előre­lépés. Az ásatásokat elismer­ték fő kutatási módszernek, bár nagyszabású feltárásokra általában nem jutott pénz. Jelentős leíró jellegű össze­foglalások, tudományos köz­lemények sora jelent meg. Ugyanakkor — eltekintve a szegedi régészeti iskolától — a leletanvag gyűjtésében, a tudományos közlemények megjelentetésében, és az al­kalmazott szakemberek szá­mában a vidékiek aránya nagyon megcsappant A felszabadulás után gyö­keres szemléleti és szerkeze­ti változások következtek be. Döntő lépésként az addigi teljesen széttagolt, nemegy­szer dilettáns irányítású mú­zeumi ^régészeti hálózatot központi tudományos irányí­tás és ellenőrzés alá helyez­ték, egységes ásatási és rak­tározási elveket fektettek le. Többszörösére emelkedett az ásatásokra fordítható pénz­összeg. Az előlterült, feltárt régészeti leletek megőrzése, hiteles nyilvántartása és tu­dományos közzététele szak­Isteni előny — Tiszteletes úr, ez így nem tisztességes. (A Die Weltwoche-böl) szerűvé vált Azt mondhat­juk, hogy rendkívüli módon megnőtt a magyar régészet anyagi és társadalmi bázisa. Nem követte azonban ezt a fejlődést mindenütt a vidéki intézmények ellátása megfe­lelően képzett szakemberek­kel. A központi tudományos programok (ásatások) ebben az időben csaknem teljesen a fővárosi intézményekre és szakembereikre támaszkod­tak. A következő lépés a mú­zeumok. egyúttal tehát a mú­zeumi régészeti kutatások decentralizációja volt az 1960-as évek elején. Azóta a vidéki múzeumi intézmények a megyei tanácsok irányítása alá tartoznak. Ez az időszerű átcsoportosítás nyilvánvaló előnyökkel és bizonyos, akkor még előre nem látható és egyáltalán nem törvényszerű hátránnyal is járt. A megyei tanácsok szerencsés esetek­ben (helyi tényezőktől füg­gően) eddig soha nem tapasz­talt mértékű támogatást biz­tosítanak a régészeti kutatá­soknak. Ez a támogatás erköl­csi és anyagi téren egyaránt nagyobb, mint amit a köz­ponti országos szervek saját irányításuk alá tartozó intéz­ményeinek nyújtani tudnak. A RENDSZER HÁTRÁ­NYA nem a helyi, megyei szervezetek létében, hanem az országos áttekintés és irá­nyítás hiányosságaiban je­lentkezik. A kétségtelen ténnyel (t i. a vidéki intéz­mények jobb anyagi elátott- ságával) ellentmondásban áll, hogy az ország régészeinek csak mintegy 40 százaléka (mintegy 150—160 kutatóból 60) dolgozik a vidéki intéz­ményekben. Tehát az anyagi erőforrások nagy részének birtokában a legnagyobb arányú régészeti ásatások, és a leletmentések csaknem teljes számának elvégzése a számbelileg kisebbségben le­vő vidéki régészek feladata. Ugyanakkor a legtöbbször hiányzik az országos, elméle­tileg létező kutatási tervek­kel való összhang, az azok­kal való párhuzamosítás, vagy az azokhoz való alkal­mazkodás. A szakfelügyeletet gyakorló szervek ugyanis irányítási és végrehajtási le­hetőséggel alig-alig rendel­keznek. Így pedig éppen azok a nagy fontosságú munkák kerülnek hátrányos helyzet­be, amelyeket országosan kellene tervezni, végrehajta­ni és ellenőrizni. Az ilyen jellegű problémákra a kö­vetkezőkben egy-két példát idézünk. Castiglione László igazgató helyettes Makkay János tudományos munkatárs MTA Régészét! Intézete (Folytatjuk.) Nem lehetne magyarosabban? Nyelvében él a nemzet, mond­ják az Írók, akik arra nevelik és tanítják az embereket, hogy a szép magyar beszédet, írást jól sajátítsak el, es még tréfá­ból se okozzanak nyelvrontást. Sajnos ez ma divat, de még in­kább azt lehet mondani, hogy nyegleség, pongyolaság. Honnan is indul el és hogyan terjed? A rádió, televízió, de a sajtó is se­gít ebben, mert szóban, írásban ad nyilvánosságot a torz sza­vaknak. A fiatalság szívesen kap az alkalmon és átveszi, sőt sza­porítja. Pedig sok szakember foglalkozik a helyes írással és beszéddel. A rádió, a tv és a sajtó is gyakran használja pél­dául a főorvos asszony, főmér­nökasszony, miniszterasszony, miniszterelnök-asszony szavakat. Ez helytelen: ha egy nő állás­ban van, akkor a beosztás meg­nevezését kell használni, nem kell odatenni még azt sem, hogy nő, de azt hogy asszony, még úgy sem. Mi lenne, ha azt mon­danánk, hogy tanárasszony, ópolóasszony, gyógyszerészasz- szony, újságíróasszony, orvos­asszony. Mert akkor így kellene írni fez egri főiskola nevét: Ta­nár- és tanárasszony-képző főis­kola, Ha valaki nő és egy mun­kakört betölt, akkor az illető tanár, gyógyszerész, orvos, mi­niszter, s még a nő szócska sem kell hozzá. A rövidítések sokszor olyan túlzásba mennek, hogy gyakran alig érthetők, s a televízióban, rádióban és a sajtóban is hasz­nálják őket. Jó lernte, ha a pe­dagógusok az iskolában, a szü­lők pedig otthon arra tanítanák a fiatalokat, hogy ezek a rö­vidítések komoly mértékben rontják a szép magyar nyelvet, beszédet. Ne sajnálja senki a fáradságot, hogy a szavakat tisz­tán, úgy mondja ki, ahogyan kell. Ez műveltség kérdése 1s, márpedig az emberek ma annyit tanulnak, olvasnak, művelődnek, de a televíziónak, sajtónak, rá­diónak riem szabadna rossz pél­dát mutatnia ebben, hanem in­kább a szép beszéd ápolásában kellene segítséget adnia. Várhegyi Gyula Eger TIT-előadások a pincegazda­ságnál Az ÉDOSZ felhívása alap­ján az Eger—Gyöngyös vidé­ki Pincegazdaságnál, a közel negyven szocialista brigád tagsága részére szellemi ve­télkedőt hirdettek. A verse­nyek a következő témakör­ben szerveződtek: politikai, társadalmi ismeretek, szak­mai kérdések, munkavéde­lem, munkaegészségügy, kul­túra és sport. Az egri és az Eger környéki szocialista brigádok vezetői­nek a napokban tartott ta­nácskozásán Várhelyi Ist­vánná, a TIT városi titkára a munkások üzemi, tudomá­nyos ismeretterjesztésének fontosságát méltatta. Megál­lapodtak abban, hogy a vál­lalatnál hat témából álló elő­adást szerveznek. Elsősorban az egészségvédelemről, a szo­cialista hazafiságról, és a ■fogom sajnálni a munkadí- jat, de árulja el: mi a jó ebben a megrendelőnek? ön előbb elrontja s csak azután javítja meg a készüléket. A mester gőgösen nézett ránt; — Látom, nincs túl nagy fantáziája. Na jó, elmagyará­zom. Persze, nem lesz újdon­ság, amit mondok. Mint ön Több mint egy éve haszná­lom és semmi okom panasz­ra. — Nyugodjék meg, előt­tem nincs lehetetlen, ön ti­szív egy cigarettát s én a bojlert úgy elrontom, hogy megesküszik: itt már nincs segítség. S ekkor én csodát művelek. A bojler majd job­ban működik, mint új ko­rában. — Előre is hálás vagyok. Tehát megegyeztünk. Nem is tudja, sok probléma ran a szolgáltató iparral. A lakos­ság gyakran hetekig hiába várja a szerelőt. Igaz? — Igaz. — A készülékek pedig a legváratlanabb időpontokban mondják fel a szolgálatot. Igaz? — Igaz — válaszoltam alá­zatosan. — Namármost! Amíg az ipar nem gyárt tökéletes mi­nőségű termékeket, a fo­gyasztó tudja, hogy előbb- utóbb elromlik a masinája. Tegyük fel, hogy egy tévé- készülék öt perccel egy iz­galmas krimi előtt romlikéi. Katasztrófa! Nem szabad a véletlenre bízni a várható ..meghibásodást'’. Nem sza­bad a sors kénye-kedvére bízni, mikor romlik el az az izé. En átlag félévenként, a megrendelő felkérésére, el­rontom a gépet, garanciával, de aztán újabb fél évig töké­letesen szuperál a szerkezet. — Zseni! Kizárólag ez a jelző illik a mesterre! — hajoltam meg előtte. Felberregett a telefon. A vonal túlsó végén izgatott női hangot hallottam: — Könyörgöm, S. O. S. ! Siessen! A mosógépem már hetedik hónapja tökéletesen működik, tehát bármelyik percben baj lehet vele... — Ne nyúljon hozzá, azon­nal ott leszek a helyszínen! — kiáltotta a mester, majd autóba vágta magát és el­száguldott elsősegélyt nyúj­tani. .. Galambos Szilveszter modern otthonról kívánnak előadást hallgatni a szocia­lista brigádok tagjai. Meg­egyezés született abban is, hogy a szocialista brigádok szellemi vetélkedőjére való felkészülés jegyében a TIT egy irodalmi sorozatot is szervez, számítva arra, hogy ez segítséget jelent az iro­dalmi ismeretek fejlesztésé­ben. A pincegazdaság könyv­tárának munkáját segíti majd a „Mit olvassunk?” címmel tartott ismeretter­jesztő előadás. Lukács András Eger Hogyan él a Hámán Kató szocialista Drigád ? A Heves megyei Állami Építő­ipari Vállalat pénzügyi osztaiyári tizennégy nó dolgozni, egyedül uz osztaiyvezeto ferii. Az osztaiy uolguzoi i97U-ben alakítottak meg a brigádot, s láttak munkához, nogy elnyerjék a szocialista bri­gád címet. Az 1970-ben végzett munkáért megkapták 71-ben a ,, ki váló brigád” oklevelet. Ezt követően háromszor egymás után nyerték el a megtisztelő szocialista brigád címet Is. A mindennapi munka ponfos elvégzésén túl a brigád minden tagja évek óta részt vesz a po­litikai képzésben. Van, aki a marxista esti egyetemen tanul, többen marxista középiskolán. Van, aki pártoktatásban, van, aki a szakszervezeti oktatásban vesz részt. Szakmai vonalon is képezik magukat, 1975-re min­denki elvégezte a számviteli tan­folyamot. Kettő kivételével vala­mennyien családanyák. Bizony a kisgyermekeknél sokszor előfor­dul váratlan megbetegedés, az is megtörtént már, hogy heten dol­goztak egy-egy nap a csoport­ból, a gyerekek megbetegedése miatt. Mégis minden készen volt időben, mert úgy dolgoztak, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért. Nem lenne teljes a kép a brigádról, ha nem beszélnénk arról, hogy a brigád tagjai tár­sadalmi munkát is végeznek. Volt a brigádnak egy patronáltja a gyermekvárosban. Éveken ke­resztül látogatták, s amikor szakmunkástanuló lett. akkor Is törődtek vele. Most már szak­munkás, de a kapcsolat nem szűnt meg a ,,pótmamákkal'’, ma is elhívják brigádértekezle­teikre. Patronálnak egy egye­dülálló. mozgásban korlátozott nőt is. A brigád tagjai megosztják egymással gondjaikat, örömeiket, szívesen dolgoznak egvütt. é<? szívesen segítenek egymásnak. Ügy akarnak élni és dolgozni, hogy méltóakká váljanak néva­dójukhoz, Hámán Katóhoz. Erdős Tivadamé Gyöngyös Hozzászólás a „Színház kérdőjelekkel” c. cikkhez Anélkül, hogy ismételget­nénk a cikkben felvetett gondolatokat, csakugyan nem szerencsés megoldás ez a mostani a megye színházi életében. Jóllehet, nehéz vi­tába szállni a főhatóság, ez esetben a minisztérium dön­tésével, miszerint a két szomszédos megyében közös színházat, pontosabban kö­zös társulatot kellett létre­hozni, én csak azt látom, mint vidéki néző, hogy így nincs minden rendben. A cikk írója által felvetett gon­dolatok valódiságát éppen a közelmúltban tapasztalhat­tam, amikor a megye terme­lőszövetkezetei kulturális bi­zottságainak képviseletében továbbképzésen vettem részt Egerben. A továbbképzés szervezői szerettek volna egy színházlátogatást is program­ba iktatni. Sajnos, sikkor ép­pen nem tartottak Egerben előadást. Ez persze csak egyedi eset, mondhatják. De ezt nem lehet érvként elfo­gadni. Az utóbbi időben egy­re több szó esik a közműve­lődési irányelvek gyakorlati megvalósításáról. Sajnos, ez egyre nehezebb lesz. hiszen a növekvő színházi igényekkel csökkenő színházlátogatási lehetőség áll szemben. Ez pedig aligha lehet jó propa­ganda. Lehet, hogy az igé­nyek és az elképzelések túl naivak. amikor felvetődik sokunkban, miért nem lehet Heves megyének önálló szín- társulata, ha már van egy színháza és a közönség igé nye is nő? Varga Gyula Kál MAI műsorok: 811910 KOSSUTH 8.22 9.10 9.31 10. Oá 10.40 11.30 12.20 12.35 13.20 13.54 14.09 14.30 15.10 15.45 16.05 16.23 16.33 17.20 17.31 17.46 19.25 19.55 20.53 21.23 21.45 22.20 23.20 0.10 8.05 8.14 9.03 10.00 12.00 13.03 13.23 13.40 14.00 17.05 18.20 19.05 19.35 21.20 21.37 21.57 23.15 Népdalok, néptáncok Az elmés nemes Don Quijote de U Mancha Áriák „Nyifcnikék** Zenekari muzsika A Szabó c&alad KI nyer ma ? lánczenei koktél Nóták Válaszolunk nally utóink­nak Balladáink világa Nőkről, nőknek Harsan a kürtszó! Tűzön-vízen. OparettrészL A Quilapayun Együttes hangversenye Csodaszerek nélkül Ki port Franck*. , A-dúr szonáta Csárdások Csodaszerek nélkül Riport II. r. Lemezmúzeum Mikszáth: A fekete város örökzöld dallamok Orvosi táskával a frontokon Sztravinszkij: Zsoltár-szimf. Népdalok Esti hangverseny Mária királynő és n. La­jos király a zenetörténet­ben A színházi mama Musical-részi. Kodály-kórusmüvek PETŐFI Wedekind-dalok Barokk muzsika Kíváncsiak klubja A zene hullámhosszán Rossini operáiból Házunk tája Csajkovszkija kórusművek Orvosi tanácsok Klubrádió ötórai tea Üzenet. Hangjáték Az Állami Népi Egy üt re* zenekara játszik Nikita Magaloff zongoraestje Operettdalok Csodaszerek nélkül Riport III. r. Randevú. Sanzonok Heródiás. Operarészl. SZOLNOKI RADIO 17.30 Műsorismertetés — Hírek 17.35 üzemi lapszemle 17.40 Udvardy Tibor felvételei­ből 17.50 Világszínvonal. Feuer András riportja 18.00 Alföldi krónika 5.8.15 Könnyű iiangszerszólóu 18.30 /e lés autóstop. Szerkeszd: Forró Tan» »s 18.55 Hírösszefoglaló TEi MAGYAB ».28 9.30 9.55 10.20 11.50 12.15 17.28 17.30 17.35 17.55 18.35 19.05 19.10 19.15 19.30 20.00 20.20 22.20 Műsorismertetés Delta ITV Vészharang Olasz film (Ism.) Játék a betükkei örökség Műsorismerteté» Hírek Expedíció a kőkorszaki emberek nyomában. XII. r. Nevező Falujára« Reklám A Közönségszolgálat tájékoztatója Esti mese. Két kutya és az ellenfél Csehszlovák rajzfilm Tv-híradó „5-TUSA,. Papucs-játék Marx Frisch: Don Juan. avagy á geometria szerel­me. Komédia két részben Tv-híradó 2. műsor 20.00 Műsorismerteté« 20.01 Dráma és remény Cipruson. Riportfllm 20.15 Flczek úr. Tévéfilm 21.30 Tv-híradó 21.50 Montmartre-i ibolya. Kálmán Imre operett ja EGRI VÖRÖS CSILLAG (Telefon: 22-33) Du. fél 4, fél 6 és 8 órakor Bekötött szemmel A lelkilsmeret válsága. Magyar film. Rendezte: Kovács András EGRI BRÓDY (Telefon: 14-OT) • Du. 3 órakor Bekötött szemmel Este fél 6 órakor Ruszlán és Ludmilla A csodálatos mese kétrészes színes, szinkronizált szovjet filmen GYÖNGYÖSI PUSKIN Ámokfutás GYÖNGYÖST SZABADSÁG A betörés HATVANI VÖRÖS CSILLAG A Mattéi ügy Feszült figyelemmel olvas­atit a Délutáni Harsonában megjelent hirdetést: ELEKTROMOS HÁZTAR­TÁSI KÉSZÜLÉKÉIT, RÁ­DIÓJÁT, TELEVÍZIÓJÁT, VÍZCSAPJÁT, BOJLERÉT JUTÁNYOS ÁRON EL­RONTJA. MAJD GARAN­CIÁVAL MEGJAVÍTJA BRENNBERG ÁGOST KIS­IPAROS. Fehérszeder utca 1/D. Habozás nélkül a helyszín­re siettem. A pinceműhely­be tizenhét lépcső vezetett. ,Az alacsony, kissé pocakos mester barátságosan foga­dott. — Miben állhatok rendel­kezésére ? — Lenne egy-két megbízá­som. Például a televízió ké­szülékem tökéletesen műkö­dik. A mester fölényesen mo­solygott: — önnek szakemberrel van dolga. Néhány mozdulat, es a készülék garantáltan sü­ket és sötét lesz. Huszon­négy órán belül pedig töké­letesen helyrehozom a masi­nát. — Azonkívül a gázbojle­rom is teljesen hibátlan. A mester

Next

/
Oldalképek
Tartalom