Népújság, 1974. szeptember (25. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-05 / 207. szám

X Visszapillantás Bee ISi'@ Az úszó EB tapasztalatairól nyilatkozik Yisontai József A létrehozásának ötven­éves jubileumát ünneplő eg­ri úszósport idén a szép hagyományokhoz illő ered­ményeket vallhat magáénak. Tizenkét esztendő múltával — Katona József 1962-ben Iá pcsében szerzett Európá­ba ' löki címet — Bécsben is­mét volt egri résztvevője az Európa-bajnoki küzdelmek­nek. Arról már tájékozód­hattak olvasóink, hogy Pel­le Judit és Lázár Eszter rajtkőre lépett a magyar vá­logatott tagjaként ezen a rangos versenyen. De azt talán kevesebben tudják, a Magyar Üsző Szövetség ja­vaslatára, az OTSH jóváha­gyásával elkísérte őket Bécs- be az Egri Dózsa úszóinak vezető edzője, Visontai Jó­zsef is. Öt kértük meg, hogy számoljon be tapaszta­latairól, s a két egri kis­lány szerepléséről. — Mindenekelőtt azt sze­retném elmondani, hogy a válogatott szakvezetői na­gyon elégedettek voltak két versenyzőnk teljesítményé­vel — mondotta. — A vá­logatottságot eredményeik, két-két magyar bajnoki cí­mük és fejlődési ütemük alapján érdemelték ki. Va­lóban, egész évben az Euró- pa-bajnokságig bizonyítani­uk kellet* s még ott is fu­totta ei ívből a sikeres helytállásra. Ebből a szem­pontból különösen Pellé Ju­dit nyújtott kiválót, aki nemcsak a szakvezetőknek — hanem nekem is, aki évek óta szemlélem fejlődését — nagyon kellemes meglepe­tést szerzett. Ezen a nagy versenyen a legtermészete­sebben, magabiztosan moz­gott, versenyláza is csak a természetes szintig foko­zódott. Már az első napok­ban csúcsformában volt, éle­te legjobbját úszta, és egy hét múlva, az utolsó napon a vegyes váltóban, amikor a formában általában stag­nálás, vagy visszaesés követ­kezik be, kiváló akarati adottságaival hozta a ki­emelkedő eredményt. Nem érheti szemrehányás Lázár Esztert sem. Annak ellené­re megfelelően szerepelt, hogy egész idő alatt- bete­geskedett, sajnos, kellemet­len, elég nagyfokú hörghu­rutja volt. Alig maradt el legjobb eredményétől, ez a néhány másodperc hosszú távon nem számottevő. Az első néhány szó? méterénél-, ért részeredményei azonos szinten vannak azzal, amit a döntősök elértek. Tovább­fejlődéséhez állóképességé­nek javítása a feladatunk. — Képesek lesznek-e a jövőben lépést tartani az úszósportban évek óta ta­pasztalt rohamos fejlődés­sel? — Bécsben olyan versenyt Jattunk, amelyrőt bár hiá­ny or* a k az ausztrálok, ame­rik;.** ,v, japánok, mégis vi­lágcsúcsok dőltek meg, s ha azokat a számokat tekint­jük, ahol nem született új rekord, a győztesek eredmé­nyei ott is világszínvona­lon mozogtak. Ha figyelem­be vesszük a mi versenyző­ink korát, az általuk vég­zett munkát, a leúszott ki­lométereket, az edzések in­tenzitását, merem állítani, hogy igenis el lehet jutni az élvonalba. Ha pedig ők ké­pesek erre. akkor a náluk fiatalabD garnitúra legtehet­ségesebbjei jó felkészítéssel nemzetközi szinten képesek helytállni. Eddig közismer­ten nagyon nehéz körülmé­nyek között végeztük mun­kánkat. Olyan akadályok hátráltatták tevékenységün­ket, melyek legtöbbje nem is egyes emberek jóindula­tán múlott, hanem az objek­tív lehetőségeken. Szakosz­tályvezetésünk, szakembere­ink mindent megtettek a mostani szint eléréséért. Az úszásra jellemző az, hogy ha a korábbi évihez hasonló szintű munkát végzünk, az már nem élegendő az előző évi eredmény eléréséhez sem, mert a szervezet meg­szokja a terhelést. Ez az ál­lóképesség! sportokat jel­lemzi. Ha tovább akarunk lépni, fokozni kell a terhe­lést, ehhez viszont nagyobb vízfelületre, és a higiéniai feltételek javítására is ok­vetlenül szükség lenne. Jól­eső érzés volt a magyar fel­nőtt bajnokság után, hogy Vaskó Mihály, a megyei pártbizottság első titkára, Fekete Győr Endre, a me­gyei tanács elnöke és Pálin­kás Ferenc, a megyei rend­- őr-főkapitányság- vezetője kedves hangú levélben gra: túlélt eredményeinkhez. Bi­zakodással tölt el bennün­ket, hogy a megye, a város vezetői figyelik munkánkat, kifejezik elismerésüket, s hisszük, hogy támogatásuk­kal megoldódnak a jelenleg még meglévő gondok. — Bizonyára sok értékes tapasztalattal gazdagodott a bécsi Európa-bajnokságon. Említene ezek közül néhá­nyat? — Az eredmények össze­hasonlításának lehetőségén túl számos tanulságuk volt a versenyeknek. Például ha­zai mezőnyben sem Pellé- nek, sem Lázárnak nem kel- Telt nagy erőfeszítés á dél­előtti futamokban a döntő­be jutáshoz. Bécsben vi­szont éppen délelőttönként . az előfutamokban kellett hozni legjobbjukat, ha a szoros mezőnyből tovább akartak kerülni. A jövőben ennek megfelelően módosít­juk edzésterveinkben a ter­helés elosztását a napszako­kat figyelembe véve. Az NDK úszóinak felkészítése jól példázta az edzők és sportorvosok kitűnő együtt­működését. Sportorvosunk, dr. Halmos Béla, eddig is nagyon sokat segített, bí­zunk benne, hogy a továb­biakban még inkább hasz- «•^.íthatjuk majd értékes is­mereteit. — Nemcsak külföldön, de itthon is sok vitára adott okot a doppingvizsgálat el­törlése. Mivel indokolták a rendezők ezt a lépést, s ön­nek, mint szakvezetőnek, mi erről a véleménye? —t Ez a vizsgalat igen nagy anyagi befektetést ige­nyel, s az EB rendezői, mi­vel később ezeket a beren­dezéseket nem tudták volna hasznosítani, ezt az anyagi többletet nem vállalták. Köztudott, hogy az osztrák úszósport nem tartozik a világ élvonalába, most is csak egy versenyzőjük ju­tott el a döntőig. Hiányosak a létesítményeik, s a ver­seny megrendezése már ma­gában óriási erőfeszítéseket igényelt az úszószövetségtől. Kezdetben a szakembereket is zavarta a vizsgálat hiá­nya. Az első napok kiemel­kedő eredményei után jel­lemző volt még a gyanak­vás, később azonban foko­zatosan csökkent. Jelenlegi ismereteink szerint dopping­szer használatakor néhány nap után nagymértékű visz- szaesés következik a ver­senyzőnél. Ez a reakció Bécsben elmaradt, így alább­hagyott a vádaskodás is. Az köztudott, hogy a doppingo­lás nagyon nagy veszélyek­kel jár. Általában az a ver­senyző, aki használja, rövid „csillogás” után eltűnik az élvonalból. Az a tapasztalat, hogy ilyen kockázatot nem vállalnak reálisan gondolko­dó szakemberek. S talán mindezeknél jobb bizonyí­ték volt az a hihetetlen fe­gyelmezettséggel és intenzi­tással végzett edzésmunka, amit elsősorban az NDK úszói végeztek. Amikor elismeréssel szó­lunk úszóink szerepléséről, meg kell említeni, hogy ez az eredmény egy jó edzői kollektíva összehangolt mun­kájának a bizonyítéka. Bics­kei Aladártól, aki évek óta fáradhatatlanul ismerteti meg a legkisebbekkel az úszás alapjait, az Utassyné Gyergyák Magda által ve­zetett sportiskolái csoportok­hoz, s onnan az egyesület úszószakosztályának vezető edzőjéhez, Visontai József­hez töretlenül fejlődve ke­rülnek a fiatalok. A munka megszervezésének ez a mód­ja kizárja az edzők közötti rivalizálás lehetőségét. Egy- egy siker után így méltán részesül az elismerésben mindenki, akinek előbb vagy utóbb része volt az ered­mény elérésében. Végezetül összefoglalva, a két egri versenyző a követ­kező eredményeket érte el Bécsben. Pslle Judit: 100 m gyors 1:00.56 (korábbi leg­jobbja 1:01.3), 200 m gyors: 2:11.28 új országos csúcs (ré­gi Gyarmati 2:12.9, régi legjobbja 2:13.6). Ebben a számban mindössze héttized másodperc választotta el Ju- ditot a döntőbe jutástól! 4x100 m gyorsváltó 7. he­lyezés, 4:02.75 (Pelle ered­ménye 59.61). 4x100 m ve­gyes váltó 5. helyezés, 4:3(*.08. új országos csúcs, (Pelle ideje 59.56). Lázár Eszter: 400 m gyors: 4:41.11. 800 m gyors 9:38.65. Virágh Tibor Fölény *C3Í SZŐ győzelem öli ns» 1 8I*ii N A mag)ar csapul eiii^lérines Szalay Péter, az MTI tu­dósítója jelenti Moszkvából: Szerdán délelőtt a Lenin- hegyen a terepfutással beíe- jezdődött a XX. felnőtt és a IX. junior öttusa-világbaj­nokság. A felnőtt csapatver­senyben a szovjet válogatott biztos győzelmet aratott, Magyarorszag megőrizte má­sodik helyét, a bronzérmes Romania" lett. Egyéniben megismétlődött a tavalyi londoni VB sor­rendje, három szovjet öttu­sázó állt a győzelmi emel­vényre: 1. Lednyev. 2. Smej- lov, 3. Onyiscsenko. A magyarok közül Ma- racskó végzett a legjobban, 4. lett, mögötte Kancsal kö­vetkezik, Villányi a 11. hely­re szorult. A Junior csatver- senvben is a Szovjet hármas vitte el a pálmát, az egyéni összetettet ugyancsak hazai versenyző, Galavtyin nyerte. A magyar fiatalok csapat- versenyben 4.-ek lettek, Szombathelyi 11.-ként vég­zett az összetettben. Tömegsport Minden pálya foglalt.,. Heves megyében már hagyo­mányos, rangos eseménynek számit a vasassportnapuk ver­senysorozat. A Siroki Vasas sporttelepén 13 üzem, illetve in­tézmény közzel 800 versenyzője állt rajthoz. Különösen atlétiká­ban születtek figyelemre méltó eredmények, de a többi sportág küzdelmei is arról tanúskodtak, hogy jói felkészültek a verseny­zők. Eredmények. Asztalitenisz. Nők: 1. Sirok, 2. Gyöngyösi Iz­zó, 3. Lőrinci. Férfiak: 1. Lőrin­ci, 2. Apci Qualität, 3. VILATI Eger. Atlétika. Nők: 100 m: 1„ Fülöp Mária (Berva) 13.7, 2. Molnár íren, (Berva) 14, 3. Bodó Erzsébet (Sirok) 14.2. Súly: 1. Katona Erzsébet (Berva) 878, 2. Barta Irén (Gy. Izzó) 843, 3. Ja­kab Erzsébet (Berva) 823. Ma­gasugrás: 1. Bárdos Éva 135, 2. Lajtos Mária ISO, 3. Búzás Anna (mind Berva) 125. Távolugrás: 1. Molnár Irén 429, 2. Kovácsi Mária (Gy. Izzó) 422, 3. Bodó Erzsébet 414. Férfiak. 100 m: 1. Schwarczkopf Sándor (Sirok) 12, 2. Erdélyi István (Sirok) 12.1, 3. Kovács Zoltán (Berva) 12.5. Súly: 1. Zagyva György (Sirok) 1109, 2. Erdélyi Sándor (Berva) 1080, 3. Juhász Tibor (Gy. Izzó) 1065. Magasugrás: 1. Liptai Jó­zsef (Sirok) 165, 2. Prommer Béla (Berva) 155, 3. Kovács Kálmán (KAEV Eger) 150. Tá­volugrás: 1. Schwarczkopf Sán­dor 629, 2. Liptai József £15, 3. Ökölvívó Mátra Kupa Gyöngyösön szeptember 6-án kezdődik az 1974. évi Mátra Ku­pa ökölvívó verseny, melyre elő­zetesen 90 ökölvívó küldte be nevezését. A havannai VB-n sze­repelt öklözőink kivé-elével vala­mennyi válogatott szorítóba lép a gyöngyösi versenyen. Sajná­latos, hogy a Zalka SE egyik biztos esélyese, Fischer ebben az időpontban külföldön, Bécs­ben szerepel, így nem indulhat. Az előzetes nevezések alapján úgy tűnik, hogy a Bp. Honvéd a Máira Kupa várományosa. Ez az egyesület 18 versenyzővel képviselteti magát, s természe­tesen valamennyi válogatottját szerepelteti. A mérkőzések 6-án, 17 órakor, 7-én, 18 órakor, 8-án pedig délelőtt 10 órakor kezdőd­nek. Oláh László (Gy. Izzó) 539. Csa­patban: JSók: 1. Berva «9, 2. Gy. Izzó 13, 3. Sirok 12, 4. VILATI 4, 5. HAFE 3, 6. KAEV Gyöngyös 2 ponttal. Férfiak; 1. Sirok 38, 2. Berva 16, 3. Gy. Izzó 14, 4. Lőrinci 7, 5. HAFE 7, 6. KAEV Eger 4 ponttal. Labdarúgás. Nők: 1. Berva, 2. Gy. Izzó I., 3. Füzesabony. Fér­fiak: 1. Sirok, 2. Hf^FE, 3. Ber- via. Kézilabda: Nők: 1. Gy. Izzó, 2. Berva .3. VILATI. Férfiak: 1. Gy. Izzó, 2. Sirok, 3. HAFE. Lövészet. Nők: 1. Gy. Izzó I., 2. HAFE Eger, 3. KAEV Eger. Férfiak: 1. KAEV Gyöngyös, 2. Lőrinci, 3. Gy. Izzó. Röplabda. Nők: 1. Berva, 2. Gy. Izzó I., 3. Sirok. Férfiak: 1. Füzesabony, 2. HAFE Eger, 3. Gy. Izzó. Teke. Nők: 1. Sirok, 2. HAFE I. , 3. Gy. Izzó I. Férfiak: 1. HA­FE I., 2. Gy. Izzó, 3. Lőrinci. Természetjárás Nők: 1. Berva II, 2. Lőrinci, 3. Gy. Izzó. Férfi­ak: 1. EMÁSZ, 2. Izzó, 3. Apci Qualitál. Sakk: Nők: 1. Sirok II., 2. VI­LATI. 3. Sírok I. Férfiak: 1. Si­rok, 2. KAEV, 3. Tanintézet. összesített csapatversenyben: 1. Gyöngyösi Vasas Izzó 262, 2. Mátra viaeki Fémművek, Sirok 201, 3. Finomszerelvénygyár (Berva) Eger 162, 4. HAFE 126, 5. Lőrinci Erőmű 87, 6. VILATI 81 ponttal. ALKOTMÁNY Tsz. Egercsehi fa-falburkolat (bükk. tölgy, akác, stb.) készítést GYORS HATÁRIDŐVEL VÁLLAL magánosoknak, közéletek­nek egyaránt. Érdeklődni lehet 7—16 óráig személye­sen, vagy telefonon a tsz. központjában. Innenoiman Postás SE—Egri Vörös Meteor 18:7. NB I-es női asz­talitenisz-mérkőzés. Gy.: Schneller 5, Séra 4. Rozsnyó 4, Klampár 3, Gacsályi 2, il­lőivé Parik 3, Egerváriné 3, Kiss. ★ Budapesten, a Népstadion­ban, a serdülő A kategóriá­sok országos atlétikai baj­nokságáéi a 15 évesek között Kelemen Rita, az Egri Dó­zsa Sí versenyzője (edző: Póesik Dénesné), magasug­rásban 163 cm-rel bajnoksá­got nyert, 100 m-es síkfutás­ban pedig 12,5 mp-cel a 2. helyet szerezte meg. ■¥­Egerben, szeptember 8-án 81 órai kezdettel, a városi te- kecsamokban rendezik meg az Egri Nyár tekeversenyt, melyre szeptember 7-ig lehet nevezni. A sorsolás 7-én, szombaton, 15 órakor a teke­csarnokban lesz megtartva. ★ A Szaboles-Szatmár megyei Természetbarát Szövet­ség országos természetjáró fotópályázatot hirdetett. A természetjárásnak bármely ágával kapcsolatos témájú felvételeket szeptember 15-ig a Szabolcs-Szatmár megyei szövetség címére (4401 Nyír­egyháza, pf. 136) kell bekül­deni. A képek hátoldalán a jeligét, a mű címét, a jeligé­vel ellátott zárt borítékban pedig a szerző adatait (név, lakcímét) kell feltüntetni. Egri Iparvállalat beruházás­lebonyolítási, tervezői, kivi­telezői gyakorlattal rendel­kező építészmérnököket, építész üzemmérnököket, építész­technikusokat, épületgépész mérnököket, épületgépész technikusokat, épületgépész üzemmérnököket keres felvételre műszaki ellenőri munkakör betöltésére. Jelentkezés írásban „Szak­ember” jeligére a Magyar Hirdető Egri kirendeltségé­be kérjük beküldeni. REf fffiwssíl kiállítás Ugyähäznap, ugyanott két látványos, éíményszámba menő kiállítást tekinthet meg a BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁRKÖZPONTBAN /X.. Albettirsai út 10./ * . . - ­AZ ŐSZI BUDAPESTI «AZ . NEMZETKÖZI VÁSÁR AGR0MASEXP0 74 ********************************­ar öltözködés, az otthon, a háztartás, az élelmezés, a szabadidő-felhasználás és a közlekedés eszközeinek bemutatója, a fogyasztási cikkek szakkiállítása/ • a jövő agrotechnikáiénak, az élelmiszer- és fagaz­daság korszerű gépeinek, műszereinek és berendezé­seinek nemzetközi bemutatója, . ÖN IS TEKINTSE MEG A KIÁLLÍTÁSI szeptember 14-e és 22-e között! nyitva; fO-tol 19 óráig.a szakmai napokon, szeptember 16-án, 17-én. 18-án és 19réna nagyközönség részére 14-től 19 óráig. 33 V®? utazási heshfiziüéfly. Rendező: HLN36XFD Magyar Külkereskedelmi Vásár és Propaganda Iroda Telefon. 470-990. a

Next

/
Oldalképek
Tartalom