Népújság, 1974. június (25. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-09 / 133. szám

L.hogy a Verne Gyula Bégumának ötszázmilliója volt, míg a Kék fényben szereplő Szaniszlónak csak másfél, és lám az egyikről mégis regényt írtak, amit még az ifjúságnak is ajánlanak, míg a másik csak televíziósztár lett a Markó udvarán, alig több mint ötödannyi pénzért Hol a boldogság mostanában és az igazság is hol? Mert — és most hagyjuk az in­diai maharadzsát békén nyugodni Verne regényében — végtére is mit csinált ez a Szaniszló? Ügyeskedett Mint ama termelőszövetkezet vezetősége, amely mér­leget hamisított, de senkinek a zsebébe közvetlenül bele nem nyúlt sőt a tagságnak még néminemű hasznot is hajtott A Szaniszló pulóvert köttetett, igaz, kissé ke­véske pénzért de akinek kevés volt az ne vállalta volna el; a szövetkezeti vezetők meg egy hónappal előbbre könyveltették azt, amit egy hónappal később úgyis eladtak volna. Ennyi az egész. És ennyiért az a szegény Szaniszló ország-világ elé került ott sé­táltatják a Markó udvarán - a Margitsziget helyett, a szövetkezeti vezetők pedig visszafizetnek, mint a kö­les, s gondolom, ők sem ott sétáinak, ahol nyugodt nyárról susognak a lombok. Egyszerű kis ügyeskedés, — erről van szó és ar­ról, hogy miért kell ebből ügyet csinálni... Szaniszlót, ha hagyják, illetőleg ha hagyták volna, még jobban megszállja a szerzés ördöge, amely már eddig sem maradt éppen nyugton nála. öt ember, tíz, huszonöt bedolgozó: ennyi embert zsákmányolt volna ki ez az ember, uzsorázta volna ki nyomorult helyzetüket, mert az ilyen Szaniszló-féléknél nem fo­cisták feleségei, nem mérnökök lányai, orvosok anyó­sai, rádiószereilők jövendőbeli menyasszonyai dolgoz­nak „be” töredék forintokért Az ilyen Szaniszló-fé- lék nyilván az igen rászorultak kiuzsorázói, a nyomo­rúság, a kényszer vámszedői, akik minden különö­sebb munka nélkül gyarapodnak, mint a pulóverek szemei a könnyedző szemek alatt, a remegő ujjak között. Ez és ennyiben azonban még csak „egyszerű­en” etikai kérdés: a jó szívű kispolgár felháborodása, s egyetértése is, hogy az ilyeneket meg kell büntetni. Ám az ilyen Szaniszló-féllék tevékenysége, gaz­dasági léte és lehetősége alapvetően ellentmond tár­sadalmi rendünk lényegének, s éppen emiatt egybe­vág természetesen a kapitalista társadalom lényegé­vel: az erősebb a gyengébb letaposott hátán jut egy­re feljebb. A ma még kis hal, a még kisebb halat fal­ja fel, hogy holnap nagyobb hal legyen... .Ugyan, kérem, csak nem félti a szocializmust az üyen Szaniszló-féléktől?” —- lehet látszólag joggal is, meg okkal is feltenni a kérdett. Nos, a magam részéről nem is fettem a szociaü»- nost tőlük, mert börtönbe zárjuk őket. Nem en­gedjük meg még azt sem, hogy puszta létükkel, tevé­kenységükkel olyan közszellemet alakítsanak ki, ahol az effajta szerzés legfeljebb rátermett ügyeskedésnek számítson, hogy az emberi munka holmi pénzhalmo- zási, újfajta „eredeti tőkefelhalmozási” lehetőséggé devalválódjék. Valamit tudniillik fűik tudnia a mai fiatal ge­nerációnak és nem elfelejteni az öregebb jének sem, hogy a kaptalizmus nem más, mint a kisebb és na­gyobb Szaniszlók összessége. Persze nagyon leegysze­rűsítve, de a dolgok lényegét talán így legjobban meg­közelítve. És ha engedjük, ha hagyjuk, hogy a mi társadalmunkban jópofa ügyeskedésnek számítson Szaniszló másfél milliója — pénz az? Ugyan! Lottón kétmilliót is lehet nyerni, — akkor holnap szanisz- lóskodni bölcsebb és hasznosabb dolog lenne, mint dolgozni, márpedig mi már egyszer és végérvényesen leszámoltunk egy olyan korszakkal, ahol a munka és a munkás a kis és nagy Szaniszlók, a kevesek hasz­nát és javát, társadalmát és politikai hatalmát szol­gálta. Milyen társadalom az, milyen állam egyáltalán, amely népével és állampolgáraival egyetértésben, azok megbízatása alapján megalkotott törvényeit, a tör­vények rendjét saját maga nem tartja be? Amely egyszerű fejcsóválással intézi el, hogy égy szövetkezet vezetői meghamisítanak egy mérleget — még akkor is, ha nem lenne belőle egy fillér hasznuk sem, pedig tízszeres volt! —: ügyeskedésből? Amely tűrné és el­nézné, hogy valaki munka nélkül milliókat harácsol­jon össze, s amely nem vetne gátat az ilyen szanisz- lóizmusnak? Milyen társadalom és állam lenne az? Semmiképpen sem a szocializmus társadalma és állama. Ügyeskedni a labdarugó-pályán kell, — vagy kel­lene. A munkapad mellett, hogy jobban menjen a munka, a tervezőasztalnál, hogy olcsóbb és mégis szebb lakások épüljenek: ügyeskedni? — ügyesen tenni. Ez a feladat. Bégum ötszázmilliójából Verne- regény" ím és hős lett. Szaniszló és a szövetkezeti ve­zetők millióiból: Kék fény! f ' Csupán ez és ennyi történt az elmúlt harminc esztendő alatt Csupán. P urcsa falu. Házait * ide rakták fel a hegy tetejére. Némelyik utcája olyan, mintha sze­szélyes nemtörődömséggel szórták volna szét az épü­leteket. Aztán modern, fa­ragott köves épületkolosz- szusok bukkannak elő a kanyar mögött. Arrébb olyan üzletház, amit bár­melyik város megirigyel­hetne. És a lakói. Itt szinte mindenki szlovák. Igaz, inkább magyarul beszél­nek még egymás között is. Palócország közepén egy kis szlovák sziget: Mátra- szentimre. + Klubová Kniznica: olvas­ható a felirat, amit' nem kell senkinek sem megfejtenie, mert mindjárt mellette ott a magyar szöveg is: klub­könyvtár. Aztán egy műsor: csupa magyar szó, ahogy a nyitvatartási időt,, a foglal­kozások rendjét is csak ma­gyarul írták ki. A művelődési ház vezetője Kerek István. Akik idejárnak szórakoz­ni, művelődni, azok szinte mind szlovák anyanyelvűek vagy szlovák származásúak. A fiatalok irodalmi színpa­da is szlovák műveket mu­tat be, de az ünnepségeken keverik a verseket: felváltva a szlovákot a magyarral. ★ = Miért nem beszélnek magyarul, ha itt laknak? — Mert szlovákok va­gyunk. — Magyar kenyeret esznek és szlovákul beszélnek. Ez szép! — A kenyér nemzetközi, egyébként is, ahány nyelvet tud az em/ber, annyit ér. Ilyen csípős szócsata elő­fordul Mátraszentimrén, a buszon, vagy olyankor, ha messzi tájról érkezik idegen a faluba nyaralni, szétnézni, és fogalma sincs arról, hogy tulajdonképpen egy szlovák településre vitte el a kíván­csisága, érdeklődése. ★ — Hogy hívnak? — Ottó Julianna. —--Tudsz szlovákul? — Igen, de nem szeretek szlovákul beszélni. . — Ki a szlovák a csalá­dotokban? — Apu. De nagymama be­szél csak mindig szlovákul. — Hányás voltál szlovák­ból az iskolában? — Négyes. Én még csak alsós vagyok, nálunk ma­gyar irodalom nincs. írásból hármasom, olvasásból négye­sem volt. —i Mondták már neked úgy, hogy tót vagy? — Hallottam már ezt, de csak akkor mondják a gye­rekek, ha csúfolni akarnak. De mi nem szoktunk vesze­kedni az iskolában. Én meg gyermeknővér leszek, ha megnövök, és akkor a' gye­rekekkel foglalkozom majd. dk Az iskolában, a tantestü­let fele szlovák. Hárman vannak, közülük egy ideva­ló. A többi más .szlovákszi­getek szülötte.. Ügy tanítják a szlovák nyelvet is, mint a magyart Azon kí vül még az orosz is kötelező. Bizony, a három nyeiv tanulasa nem könnyű. — Sok ez a három nyelv a gyerekeknek. De tanulják a szlovákot a magyarok is. Itt ebből nincs vita. Szabad Lajos maga is szlovák tanár, az iskoláit is szlovák nyelven végezte an­nak idején. Általában is jól érzik itt magukat a tanárok, pedagó­gusok. Az óvodában Zakupszky Lászlóné törődik a kicsik­kel, akiknek a szlovák itt a játéknak is a nyelve. ★ — Az én feleségem is szlovák, én is tudok annyit A két­nyelvű falu szlovákul, - hogy megértsem., ha valaki így szól hozzám a hivatalban — mondja László Gyula vb-titkár. — Ha a község lakói közül va­laki szlovákul akarja előad­ni ügyes-bajos dolgait a ta­nácsházán, teheti, mert a tolmács a rendelkezésére áll. — Tolmács? — Ügy értve, hogy a ta­nácsnál is dolgoznak szlo­vák anyanyelvűek. — Hogyan élnek itt egy­más mellett a szlovákok es a magyarok? — Nincs itt semmi baj. Hiszen ebben a községben mindenki tud szlovákul. Az is, aki más vidéken, magyar te­lepülésen született, de ide nősült be, vagy ide jött férj­hez. — Mikor volt verekedés utoljára a faluban? — Talán két éve, szilvesz­terkor. A dobozgyári üdülő­ben, de akkor is idegenek verekedtek össze lányok, mi­att. Szlovák a magyarral, soha, amióta az eszemet tu­dom. Bedig lassan harminc éve, hogy én is ideköltöztem (Mátraszentimrére. ★ Takaros kis porta. A ve­teményes kert az utca felé esik. Középkorú asszony ka- pálgat az ültetvény körük — Én szlovák vagyok, a lánykori nevem Czetner Ilo­na, az asszonynevem pedig Földi Istvánná. A férjem nem idevaló. \ Csak a kiejtése idegenes.-— Szlovák ételt mondjak? Sztrapacska. De azt a ma­gyarok is ismerik. Más nincs is. Mi már magyar ételeket eszünk. — Van-e szlovák nyelvű könyvük? — Három, a kislányomé, Kataliné. Azokat is Rómá­ból kapta. i — Honnan? — Rómából. Volt itt nya­ralni egy kislány Rómából, azzal összebarátkoztak, ő küldte emlékbe a könyveket. Olyan kis könyvek azok. — Olvasnak-e szlovák nyelvű újságot? — Nem, cak a Népújságot olvassuk. Pedig akkor még nem tudta, hogy akivel beszél, maga is ennek az újságnak a dolgozója. ★ Zöldségűzi et, a cégtáblán a SZÖVTERMÉK neve ol­vasható. Fiatal, barna hajú, karcsú, kedves arcú asszony­ka az eladó. —* Ha valaki szlovákul kér valamit, megérti? — Hogyne. Én magam is tudok szlovákuL Blaskó Györgyné vagyok, a férjem itt .tanár, de mi Mátraszent- istvánban lakunk. Magam is szlovák családból szárma­zom, de szívesebben beszé­lek magyarul, mert azt job­ban tudom. Békésből jöt­tünk ide, nagyon jól érez­zük , magunkat. Az én nagy- szüleim csak. „tönk a ma­gyar nyelvet”, a szüleim is szlovákul beszélnek egymás között, de mi már nem. —- Gyerekek vannak? — A fiam, György tizen­két éves, ő mérnök szeret; ne lenni, a kislányom, Eme­se tízéves, ő óvónő. — Szép szlovák nevet ad­tak a kislánynak: Emese. — Igen — mosolyog vidá­man a fiatalasszony. ★ A kispadon, ■ szemben a nagy és bő választékot kí­náló üzlettel: férfiak ülnek, beszélgetnek. — Én magyar vagyok, itt élek már huszonöt éve, tu­dok is szlovákul, de soha nem fogok úgy beszélni. — Miért? — Ügy jártam egyszer, hogy. mutatni akartain, mi­lyen jól beszélek már én szlovákul. Megszólaltam, és akkorát nevettek rajtam, hogy akkor megfogadtam, én szlovákul ' többet ,'ki ném nyi­tom a számat. — Az én nevem Odler Sándor, hatvanhét éves va­gyok. Szlovák, de én szlo­vákul sem írni, sem olvasni nem tanultam annak ide­jén. Csak ezek a mai fiata­lok tanulnak most az isko­lában. — Én is ott tanultam meg szlovákul írni-olvasni — mondja Szabad Rudolf. — Az én nevem már magyar, de én szlovák vagyok. Az is igaz, az iskolában irodalmi szlovákot tanítanak, amit pedig az öregek otthon be­szélnek, az konyhanyelv. Sokszor meg sem értik egy­mást az unokával a saját anyanyelvükön. ★ A község lakóinak mint­egy kétharmada települt ki 1947-ben Csehszlovákiá­ba. Megtörtént, hogy az egyik testvér itt maradt, mert már annak a Családja nem ment át Elszakadtak egymástól a rokonok. Az üresen maradt házak egy részét lebontották, hogy valamennyire jobb külseje legyen a községnek, a más részébe pedig olyanokat köl­töztettek be, akiknek nem volt önálló lakásuk. A szétszakadt családok ma mar rendszeresen felke­resik egymást A határon túlról is jönnek évente leg­alább egyszer-kétszer, de az itteniek is kiváncsiak a kin­tiekre. Ha lakodalom, név­adó vagy temetés van, is­mét összegyűlik az egész nagy rokonság. Senki sem néz már ferde szemmel a másikra, sem azok, akik elmentek, sem azok, akik itt maradtak. Ha együtt vannak, a legfőbb beszédtéma: kinek hogyan megy a sora, mire vitte, mi lett a gyerekekből. A szentimreieknek az élet­körülménye szemlátomást változott: új házak, új üz­letek, nyaralók, a gyerekek a nyolc osztály után vagy szakmát tanulnak, vagy ok­levelet szereznek. Ma már az idegenforga­lom is jövedelemforrás a (Mátra tetején. ★ Az idősebb Zakupszky László úgy hozzánőtt a köz­ségház, hogy nélküle el sem lehet képzelni Mátraszent- irarét. öt is messziről hoz­ta ide a sorsa, és itt nősült meg, az ifjabb Zakupszky seaii ment el máshová lak­ni. —• Kétszáz évvél ezelőtt telepedtek ide, a környékre az első szlovákok a huták­ba. Történetükről igyekez­tem minden meglevő tárgyi emléket összegyűjteni. A három település: Imre, Ist­ván és László valamikor Hasznoshoz tartozott. Önál­ló község csak az utóbbi időkben lett belőlük. Ez már a mi társadalmi rendünk következménye. — Miből élnek az itteni­ek? .............. — Megművelhető földje alig van a községnek, itt termelőszövetkezetet alakíta­ni nem lehetett. A föld ar­ra sem lett volna elég, hogy a háztájit kiszabják belőle. Az erdőgazdaság, a bánya és gyöngyösi, Mátra környé­ki üzemek adják a munka­alkalmat Autóbuszok viszik és hozzák az embereket na­ponta. Valamikor gyalog tet­ték meg az utat Hasznosig és vissza, ha ügyes-bajos dolguk akadt a községhá­zán. ★ Népművészet. Énekkar, tánccsoport: rádióban szere­peltek gyakorta. Ma is ide­járnak a határokon túlról is a néprajzosok, a folklóro- sok, ha eredeti ízeket akar­nak : kapni. Magyar nyelvű postai lapot is hozott már Japánból ide a posta, amit japán anyanyelvű kutató írt Zakupszky Lászlónak, kö­szönve benne a népdalok megismerését. Ezt már an­nak idején mi is tudattuk olvasóinkkaL Évek óta nincs művészeti csoport. Legutóbb a nemzetiségi ta­lálkozóra állt össze az al­kalmi kórus, de olyan si­kerrel léptek színpadra, hogy akkor újból felbuzdultak: felújítják a régi szereplése­ket. Persze, azóta az élet fel­gyorsult, az idő egy részét nemcsak az anyagi javak gyarapítására való törekvés viszi el, hanem a tv is be­települt a szobákba, adva sok minden érdekeset, és le­kötve hosszú-hosszú órákat. Lesz még népi együttes Mátraszentimrén? '. _ • s _' i -íjjí Si. — Szégyen-e szlovákul be­szélni? — Nem. Miért lenne az? — Került-e már hátrá­nyos helyzetbe azért, mert szlovák anyanyelvűnek val­lotta magát? —i Nem, soha. — Akarja-e valaki is, hogy megmagyarosodjanak? — Nem. Sőt: inkább a szlovák származásunkat han­goztatják, azt emlegetik, ar­ra figyelmeztetnek és azt erősítik. ★ — Inkább csak maguk között beszélnek az itteniek szlovákul — halljuk - Za­kupszky Lászlótól. — Ha üzletről van szó, és a másik magyar, akkor egymás kö­zött szlovákul tanácskoznak. Mennyiért adják a szobát, mennyit adjon a borjúértés így tovább. Mondtam már nekik, vigyázzatok, a mai fiatalok az iskolában már tanulnak oroszt. Jól megér­tik tehát a szlovákot 1«, Nem titkolhattok el előttük semmit. — Milyen itt az élet? — Nagyon szép és nagyon jó. Mátraszentimre. kezd ide­genforgalmi, nyaralóhellyé fejlődni. Vizünk már van, a házak egy részét ügy épí­tik, "hogy kiadó szóba is le­gyen benne. Ha a fürdőszo­bát is felszérelik mindenütt, és ha a szennyvíz-elvezetést is meg tudjuk'majd valósí­tani, Mátraszentimre jövője akkor lesz majd igazán, szép és biztató. * Kétnyelvű falu a Mátra tetején. Kuriózum, éló skanzen, nemzetiségi „vé­dett övezet”, csodálni var- ló furcsaság? Egyik sem. Sokan azt sem tudják, akik itt töltenek rövidebb- hosszabb időt, hogy ez valóságos szlovák falu. Legfeljebb a kétnyelvű feliratok keltik fel a fi­gyelmüket. G. Mólnál Fereac

Next

/
Oldalképek
Tartalom