Népújság, 1974. június (25. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-01 / 126. szám

Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanács pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács el­fogadta az állami népesség­nyilvántartásra vonatkozó ■törvényerejű rendeletet, amely bevezeti az egységes és a korszerű gépi technikán alapuló személyi nyilvántar­tást. Az állami népességnyil­vántartás az ügyintézés kor­szerűsítését szolgálja. Az Elnöki Tanács törvény- erejű rendeletét hozott a közrendre és a közbiztonság­ra különösen veszélyes visz- szaeső bűnözőkkel szembeni szigorított őrizetről. Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésére vo­natkozó törvényerejű rende­let — amelyet az Elnöki Ta­nács megtárgyalt és elfoga­dott — lehetővé teszi a csa­ládjukat, kiskorú gyerme­keik fejlődését, környezetük biztonságát veszélyeztető, a közrendet és a munkahelyi rendet zavaró alkoholisták kötelező gyógykezelésének elrendelését. A gyógykezelést munkaterápiás intézetben hajtják végre a járásbíróság határozata alapján. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg, és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyekben döntött. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLTETEIH Biszku Béla hazaérkezett Be'cjrádbó! Biszku Bélának, a Politi­kai Bizottság tagjának, a KB titkárának^, vezetésével pén­teken hazaérkezett a Magyar Szocialista Munkáspár Köz­ponti Bizottságának küldött­sége, amely a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Elnökségének meghívására részt vett a JKSZ május 27— 30-a között megtartott X. kongresszusán. Biszku Béla a megérkezés után nyilatkozott a Magyar Televízió és a Magyar Táv­irati Iroda inunkaIár sának-. Befejezte munkáját Egerben a közlekedéstudo­mányi vándorgyűlés Kétnapos programmal Egerben rendezték meg a Közlekedéstudományi Egye­sület országos vezetőségi vándorgyűlését. Az első na­pon a közlekedés helyzetéről, a fejlesztés főbb irányairól folytatott eszmecserét az or­szág különböző vidékeiről érkezett mintegy négyszáz egyesületi tag, a második na­pon kibővített vezetőségi ülésre került sor, amelyen megszabták a célokat, ame­lyek irányában az egyesüle­ti munkát szervezni kell. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXV. évfolyam, 126. szám ARA: 80 FIELÉR 1971. június 1., szombat Aláírták a Szíriái-izraeli megállapodást Pillanatfelvétel GenfBSl. ahol a Nemzetek Palotájában pénteken aláírtál; a szíriai—izraeli csapatszétválasztási megállapodást. (Népújság-teleíoto — AP—MTI—KS) Genfben pénteken a nem­zetek palotájában, ahol 1973. december 21-én megnyílt a közel-keleti békekonferencia, megtartottál; a katonai kér­désekkel foglalkozó munka­csoport ülését. Az ülés kere­tében aláírták a csapatok szétválasztásáról szóló szíriai —izraeli megállapodást. A megállapodás aláírásá­nál jelen voltak a közel-ke­leti békekonferencia társel­nökei: Vlagyimir Vinogradov nagykövet, a Szovjetunió képviselője és Ellsworth Búnkéi- nagykövet, az Egye­sült Államok képviselője. Ugyancsak jelem volt Rober­to Guyer, az ENSZ főtitkár­helyettese, valamint Ensio Siilasvuo altábornagy a rend­kívüli közel-keleti ENSZ- erok főparancsnoka. Szíria részéről Tajara tá­bornok, izraeli részről Safir tábornok írta alá a megálla­podást. / A termelőszövetkezetek egyesüléséről és az iparszerű termelésről Hevesen ülésezett az országgyűlési képviselők megyei csoportja A közös gazdaságok sgák<* sodása, az optimális üzem­nagyság kialakítása, a haté­konyságot növelő iparszert! mezőgazdasági termelés ta­pasztalatai foglalkoztatták pénteken délelőtt Hevesen tartott ülésén az országgyű­lési képviselők megyei cso­portját. A járási pártbizott­ság székházában tartott ta­nácskozáson részt vett Vaskó Mihály, az MSZMP Heves megyei Bizottságának első titkára és dr. Szabó Kál­mánná, az országgyűlés iro­dájának főosztályvezetője is. Hever Lajos csoportvezető közvetlen szavakkal köszön­tötte a megjelent képviselő­ket, majd Koós Viktor, a megyei tanács mezőgazdusá- gi és élelmezésügyi osztályá­nak helyettes vezetője adott tájékoztatást a Heves me­gyei termelőszövetkezetek • egyesülésének helyzetéről és azokról1 a ■ törekvésekről,' amely megyénk közös gazda­ságaiban az iparszerű ter­melés bevezetésére irányul­nak. A képviselők megtud­ták. hogy jelenleg tíz mező­gazdasági üzem csatlakozott a nádudvari, illetve a bábol­nai kukorica- és cukorrépa­termesztési rendszerhez. A következő években ez a szám növekedik majd és újabb gazdaságok lépnek a rend­szereket megvalósító társu­lásokba. Arról is tájékozód­tak a képviselők, hogy _ me­gyénkben a közelmúltban több termelőszövetkezet egyesült — éppen a szako­sodás és a koncentráció je­gyében. A felszólalók között volt ■ Vaskó Mihály, az MSZMP Heves megyei Bizottságának első titkára is. Rámutatott, Megyei szakszervezeti tanácsülés Egerben Sebők Béla elnökletével ülést tartott a Szakszerveze­tek Heves megyei Tanácsa pénteken Egerben. A testület munkájában részt vett Né­meth László, a megyei párt- bizottság képviseletében dr. Varga József, a megyei ta­nács elnökhelyettese és Se- vella József, a SZOT megyei instruktora is. Mudriczki János, az SZMT vezető titkára előterjesztésé­ben először a legutóbbi ta­nácsülés óta végzett munká­ról tájékozódtak a részt ve­vők, majd a jelentést jóvá­hagyták. Ezután, dr. Varga József.. a megyei tanács el­nökhelyettest' ismertette He­ves megye V. ötéves terv- koncepciójával kapcsolatban az eddigi elképzeléseket, ki­alakult álláspontokat, továb­bi javaslatokat kérve a vég­leges programhoz. Előadásá­ban az elnökhelyettes utalt arra, hogy a tervező munka voltaképpen moszanaoan kez­dődött, a helyi, kívánságok, célkitűzések ezekben a hó­napokban fogalmazódnak meg. kerülnek papírra. Nap­jainkban meg csak a fejlesz­tés főbb irányai, hozzávető­leges méretei ismeretesek, amelyekhez majd igazítani kell a részfeladatukat. Nagy körültekintést, felelősséget jelent a téma, ezért feltét­lenül szükséges, hogy mind szélesebb kórból tájékozódja­nak a tervezők, mind többen mondják el véleményüket, hasznosítható javaslataikat. Nem véletlen, hogy több fó­rumot is megjár: valóban a legjobb, legreálisabb tervre van szükség. Szólt a meg­valósításról is, hangsúlyoz­ván, hogy több feladat sike­res elvégzésében — például a kommunális ellátás javítá­sában, a lakásépítésben, a gyermekintézmények fej ­lesztésében, a szocális, kultu­rális helyzet jobbá tételében — ismét nagy szerepet kap­hat a vállalati, segítség; a társadalmi munka, amivel célszerű is számolni. A nagy érdeklődéssel kí­sért előadással kapcsolatban többen tettek fel kérdést s kaptak választ az elnökhe­lyettestől, majd Szabó Ist­ván, az SZMT titkára, a szakszervezeti testület véle­ményét is tolmácsolta. Az elhangzottakkal valameny- nyi részt vevő egyetértett, majd úgy döntöttek, hogy a tanácsülés álláspontjáról a felvett jegyzőkönyv alapjait tájékoztatják a megyei taná­csot. A továbbiakban a megyei tanács és az SZMT együtt­működésére korábban kötött megállapodás végrehajtásá­nak eddigi tapasztalatait és a témával kapcsolatos to­vábbi feladatokat ismertette Mudriczki János jelentése, majd a testület végül sze­mélyi ügyekről tárgyalt. Az elhangzottakat egyhangúlag elfogadták. C—nij hogy napjainkban forradalmi feladat a mezőgazdasági üze­mekben a szakosodás, a ter­melés koncentrációja. Csupán nagy területen gazdaságos az iparszerű termelés, amely programszerű, pontos mun­kát igényel. Közös gazdasá­gaink látják is ennek jelen­tőségét és eddig is jó néhány szövetkezet választotta az együttes gazdálkodást. Ennek ellenére még kevés az olyan szakember, amely az iparsze­rű termelést irányítja. Szurdi István belkereske­delmi miniszter értékelő szavaiban aláhúzta, hogy na­gyon hasznos volt ezt a té­mát napirendre tűzni, annál is inkább, mivel az ország­gyűlésen a jövőben bőségesen találkoznak majd a képvise­lők az iparszerű mezőgazda- sági termelés kérdéseivel és állami támogatásával, A megyei képviselőcsoport tagjai ezután t a Hevesi Ál­lami Gazdaság és a hevesi Rákóczi Termelőszövetkezet földjein tanulmányozták az iparszerű zöldségtermesz­tést. A délutáni órákban pe­dig megtekintették a Kiskö­rei Vízlépcsőt és az erőmű­vet. (mentusz) Az eredményes oktató-nevelő munkáéit Kitüntetések a pedagógusnap alkalmából Csizmadia Sándorné átveszi a kitüntetést. (Foto: Perl Mártont A pedagógusnap alkalmá­ból pénteken ünnepséget tartottak Budapesten, a Par­lament kupolacsarnokában, ahol dr. Polinszky Károly művelődésügyi miniszter kö­szöntötte a kitüntetett ne­velőket, oktatásügyünk érde­mekben gazdag, szorgalmas munkásait, pedagógustársa­dalmunk kiemelkedő képvi­selőit. — Az ünnepi alkalomból egész népünk köszönetét és elismerését továbbítom: megköszönöm valamennyi pedagógusnak a fáradozást, a tengernyi feladat elvégzé­séért — mondotta többek között a művelődésügyi mi­niszter, majd 130 pedagó­gusnak adott át kitüntetése­ket. Az oktató-nevelő munká­ban kifejtett kimagasló te­vékenységükért tízen kaptak Apáczai Csere János-díjat, hetvenötén Kiváló tanár; harminchatan Kiváló tanító-, tizenkilencen pedig Kiváló óvónő-kitüntetést. A Heves megyei pedagó­gusok közül Fazekas Berta­lan, az egri Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépis­kola igazgatóhelyettese, va­lamint dr. Szűcs Lászlóné, az egri gyakorló iskola taná­ra Kiváló tanár-, Forgács Szovjet agrárközgazdászok Nagyrédén Nyolc szocialista ország agrárgazdasági kutató inté­zeteinek vezető szakemberei három napon át tanácskoz­tak Magyarországon. Megbe­szélték a KGST mezőgazda- sági állandó bizottsága 30. ülésének határozatából faka­dó feladatokat, ugyanakkor tanulmányozták a hazai me­zőgazdasági üzemek vertiká­lis kapcsolatait, szervezeti formáit. A KGST-tanácskozáw>n részt vevő szovjet delegáció rj- a kétoldalú együttaűkö­dés fejlesztésére —- még né­hány napot Magyarországon tölt. A szovjet agrárközgaz­dászok dr. Márton Jánosnak, az Agrárgazdasági Kutató Intézet igazgatójának társa­ságában pénteken Nagyrété­re látogattak. A vendégek behatóan tanulmányozták, hogy a szőlő- és borgazda­ságban a szaporítóanyag- készitéstől a fogyasztásra ke­rülő végtermékig egységes termelési láncolatot hogyan szervezte meg a nagyrédei közös gazdaság. . (k, ej Emöné, az egri 5. számú Is­kola szakfelügyelő tanítója Kiváló tanító-, Nemes Jó-* zsefné, a ' gyöngyössolymosi nápköziotthonos óvoda óvó­nője Kiváló óuónő-kitünite- . tést kapott. ★ Pénteken délelőtt' Eger­ben, az úttörőházban rén- dezték meg a pedagógusira. pi ünnepséget, amelynek keretében Fekete Győr End­re, a megyei tanács elnöke kitüntetéseket adott át. A kitüntetések átadásánál je­len ivóit dr. Sípos István', a megyei pártbizottság titkára' is. Az ünnepség bevezetője­ként Kruppa László, a me-, gyei tanács vb művelődés- ügyi osztályának vezetője méltatta a pedagógusok ál­dozatos munkáját. Az Oktatásügy kiváló dol­gozója kitüntetést kaptak: Ambrus Sándor, a hatvani 213. sz. Ipari Szakmunkásképző In­tézet igazgatója, Bagi Béláné, a Poroszlói Általános Iskola tanítója, Baráz Máté, a Tarna- zsadányi Általános Iskola igaz­gatója, Bodnár István, az egri Gárdonyi Géza Gimnázium és Szakközépiskola szakfelügyelő tanára, Csizmadia Sándorné, az egri Epreskert. úti óvoda vezető óvónője, Dienes Tiborné, az egri I. számú Általános Iskola tanara, Danes Lajosné, az egri 10. számú Általános Iskola ta­nára, Dobó Zoltán, az egri 1. számú Általános Iskola szakfel­ügyelő tanúra, Fejér Bernátné, az egri Beloiannisz úti óvoda vezetője, Ferenczi Paine, az egri Alpári Gyula Közgazdasági' Szakközépiskola tanára, Fe­renczi Istvánné, az Egerbaktai Általános Iskola tanára." Gerzp- vicii József, az egri 1. számú Általános Iskola szakfelügyelő tanára, Gönczi Lajosné. a Bél­apátfalvi Altalanos Iskola ta­nítója, Horváth Istvánné. a gyöngyösi Vak Bottyán Ipari Szakközépiskola tanára, Hor­vath Tamás, az egri 212. sz. Ipari Szakmunkásképző Inté­zet Igazgatóhelyettese; Kepics Ferencné. a hatvani Hámán Ka­tó Leánykollégium igazgatója. Kohajda József né. az egri 3. számú Általános Iskola tatiára, Iklády Lajosné. a Seli-pi Általá­nos Iskola igazgatója. Laczik Jinosné, a gyöngyösi 3. számú Általános Iskola igazgatóhe­lyettese, Lovász Sándorné, a hatvani 3. számú Általános Is­kola tanára. Musinszki Pálné az egri 7. számú Általános Is­kola tanítója, Németi Gaborrt. a hatvani 1, számú F Általános (Folytatás a 2, oldaloiti

Next

/
Oldalképek
Tartalom