Népújság, 1974. április (25. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-13 / 86. szám

^CM? fetótoiétájíi 1974. április 13., szombat A Nap kél: 5.00, nyugszik: 18.30 órakor A Hold kél: 0.28, nyugszik: 9.16 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon IDA nevű kedves olvasóinkat! Tálán nem is sejtik a mai Idák, hogy nevük mi­lyen misztikus eredetű. Az ógermán „idh", vagy „Aidh” szavak görög eredetijükre, az „aither"-re utalnak, mely szót régebben a filozófia, a világűrt kitoló finom anyagként jelölte meg. „itis” az ófelné­met nyelvben az istennők, a walkürök megnevezése, az „ita, ite" szavak képzeletbeli lényeket jelentenek. Kétszázhuszonöt évvel ezelőtt született Győrben Rát Mátyás újságíró, az első magyar nyelvű újság, a pozsonyi Magyar Hírmondó szerkesztője. Tanul­mányait a göttingeni egyetemen végezte. Hazatérése után, Pozsonyban telepedett le és megindította a Magyar Hírmondót; a kis lapot egymaga írta. Hazai tudósításokat inkább csak nyáron kapott, ezért főleg külföldi híreket közölt. Az első magyar nyelvű lap szerkesztője, a magyar újságírás úttörője sokoldalú tudományos tevékenységet is kifejtett. Neve ott sze­repel a még Révai Miklós tervezte Magyar Tudomá­nyos Akadémia számításba vett tagjainak névsorá­ban. s tagja volt az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaságnak is. IDŐJÁRÁS: Várható időjárás ma estig: túlnyomóan felhős idő, elszóltán kisebb futó esővel. Mérsékelt, napközben megélénkülő, változó irányú szél. A nappali felmele­gedem kissé gyengül. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet ma 14, 18 fok között. Szakszervezeti közgazdasági felelősök továbbképzése KriOi Jön a földipper Hét vége a hatvani piacon A két havaim piacon ktiílö- Tuosebb árváltozást nem ész­leltünk pénteken. így a Szovtermék elárusítóhelyein a burgonya 2,90—3,50 forint, a vöröshagyma 5 forint, a zöldhagyma csomója 1,40— 1,90 forint volt. A nemrégi­ben megjelenít hegyes zöld­paprika 2,60-ért, a kovács­házi 3,60-ért kelt darabon­ként Volt bőséggel saláta, fejenként 1,60—2,50-ert, míg a hónapos retek csomójáért 2,30-at kértek. Tartja magát erősen a gyökér. Kilogramm­ja 10,80—12 forint volt. A sárgarépa ára 4,20—1,80 fo­rint között mozgott A sós­káért 8,50-et, a spenótért 6,50-et, a karalábért 3,80-at kellett a házi asszonyoknak fizetniük. Gyümölcsök közül csupán almát lehetett tete­mes mennyiségben találni. Ennek kilogrammja 3,50 és 8,50 köizott mozgott. A közeli napokban újaibb primőr várható a hatvani piacon. Nagyobb mennyisé­gű földiepret ígér a Szövter- mék. vállalatok munkavédelmi értekezlete Szórják és szedik Az építőipari, a kommuná­lis és a vízügyi ágazathoz tartozó tanácsi vállalatok képviselődnek részvételével, pénteken éves munkavédel­mi értekezletet tartottak Egerben, az SZMT tanácster­mében. Az egybegyűltek előtt ez alkalommal Kisgergely Ist­ván, a megyei tanács ÉKV osztályának csoportvezetője értékelte az érintett vállala­tok műnk a védelmi helyzetét, Göcző Géza, az SZMT főfel­ügyelője ismertette tapasz­talatait, majd dr. Gyulavári) Endre, a Heves megyei Fő­ügyészség csoportvezető ügyésze szólt a balesetek ki­vizsgálásával és a kártalaní­tási eljárással kapcsolatos testületi észrevételekről. I*‘ ii*a *i parlament a pincegazda*á*?uál Pénteken délelőtt Eger­ben, az Eger—Gyöngyös vi­déki Pincegazdaság Vasút utcai kultúrtermében több mint 500 fiatal képviseleté­ben 80 küldött ült össze ta­nácskozásra. Az ülésen részt vett Farkas Mária, a KISZ egri városi bizottságának munkatársa is. Az ifjúsági parlament résiztvevőd előtt Dancz Pál, a vállalat igazgatója foglal­kozott az ifjúsági törvény érvényesülésével, s az dfjú­Heves megyei diákok az ország legjobbjai között ságpolitikai intézkedések gyakorlati végrehajtásával. Hangsúlyozta, hogy a válla­latnál dolgozó fiatalok közül 150-nek felső- vagy középfo­kú végzettsége van, 53-an pedig most folytatnak tanul­mányokat. Az elmúlt évben a vállalati lakásépítési köl­csön 58,3 százalékát a fiata­lok kapták. A közelmúltban végrehajtott bérfejlesztések során pedig a fiataloknak is jelentősen, emelték a fizeté­sét. Az igazgatói tájékoztató­hoz 17 fiatal szólt hozzá. Keli a reklám, a propa­ganda, kell bizony. Kér­dés csak az: miyen pro­paganda'! Tegnap például Gyön­gyösön kilószámra hajigál- tak ki egy autóból olyan papírokat amik tudtul ad­ják „mindenkinek", hogy megnyílt Egerben a Va­dászkürt. Lám, hadd tör­jék magukat a jó gyöngyö­siek az egri Vadászkürt­ben fogyasztandó ebédért. De ugyan hányán ro­hantak ki az úttestre, ta­postak bele az út mellett húzódó parkba azért, hogy ezeket a lezseren szétszórt papírokat felszedjék? Egy­két gyerek, akik mit sem törődtek az aszfalton köz­lekedő autókkal, motorok­kal. Saját és mások testi épségét veszélyeztették a szórólapok miatt. Aztán megindultak az utcaseprők és a parkőrök is, hogy morogva „be- gyűjtsék” a szemetet, ne­hogy felelősségre vonják őket azért, mert csupa pa­pír minden. Egy szó, mint száz: ki­nek használ a szórólapok­kal való szemetelés — ilyen módon? (—ár) Ki nyer ma? — Egerben Gyöngyösön, pénteken vé­get ért az SZMT által szer­vezett három hetes tanfo­lyam, amelyen a szakszerve­zeti bizottságok közgazdasá­gi felelősei vettek részt. A mintegy harminc részt­vevő az eltelt három hét so­rán — többi között — idő­szerű bel- és külpolitikai kérdésekről kapott tájékoz­tatást, a munkaügyi döntő- bizottságok tevékenységével, bér- és munkaügyi felada­Hatvani mintára tokkal, a fogyasztói érdek­védelemmel összefüggő ten­nivalókkal ismerkedett. A foglalkozásokon bélül kiemelkedett, érdekes volt az Egri Munkaügyi Bíróság bemutató tárgyalása, továb­bá az az üzemlátogatás, amelyet a dohánygyárban tettek. Ez utóbbi alkalmával a hallgatók munka- és üzemszervezési kérdésekkel, a DH-mu n/kamódsaar ta­pasztalataival ismerkedtek. A Zántea és BaLatonákáli kö­pött épülő balatoni úttörő vá­rosiban pénteken befejeződtek az országos úttörő szaktárgyi ve­télkedők. Az úttörő világjárók versenyében Hajós Éva Tolna megyei versenyző bizonyult a legjobbnak. A fiatal vegyészek szellemi felkészültségük mellett gyakorlati tudásukat is bizonyí­tották. A veszprémi Vegyipari Egyetem és a Vegyipari Techni­kum laboratóriumában oldották meg gyakorlati feladataikat. Kö­zülük a Komárom megyei Ba­logh Gábor szerezte meg az első helyet, a matematikusok vetél­kedőjén Gubicsák István Heves megyei fiatal bizonyult a leg­jobbnak. Míg a fiatal természet­A városkörnyéki községek rendszerét tanulmányozták Szolnok tanácsvezetői Egy nupot Hatvanban töl­töttek Szolnok város tanácsá­nak vezető munkatársai, hogy itt tanulmányozzák a 'város környéki községek együttműködésének, közigaz­gatási kapcsolatának több éves, jól bevált renSszerét. A vendégek — dr. Tóth Éva vb-titkár, dr. Krizsa Sándor szervezési, Farkas Sándorné pénzügyi, Mészáros Istvánná terv- és munkaügyi osztály- vezetők — nemcsak a hatva­ni tanács szakigazgatási szer­veinél tájékozódtak tapasz­talatgyűjtés céljából, hanem kilátogattak az egyik város környéki községbe, Herédre is. A látogatás végeztével dr. Krizsa Sándor a következők­ben fogalmazta meg útjuk célját, s a szerzett benyomá­sokat: — Minisztertanácsunk ta­nácsi szervek osztálya, éppen a kitűnően bevált hatvani példa nyomán, szorgalmazza az új közigazgatási fonna népszerűsítését, elterjeszté­Vasáruap Egerben A Harlekin bábműsora a Gyermekszínházban Az egri Gyermekszinház bérletes előadássorozatának újabb programját a Harlekin Bábegyüttes biztosítja: va­sárnap délelőtt tíz órától be­mutatja a gyerekeknek a Já­A lottó e heti nyerőszámai: A Sportfogadási és Lotto Igazgatóság tájékoztatása szerint a Baján megtartott lottósorsoláson, a 15. játék­héten, a következő számokat húzták ki­tékmaci kirándul, a Vitéz László csodaládája és a Pé­ter és a farkas című bábjá­tékokat. A Hámán Kató Úttörőház­ban sorra kerülő előadásra a kisdobosbérletek érvényesek, s a húsvéti bábmúsorra a helyszínen i6 lehet még je­gyeket kapni. sét. Szolnokon megvannak 3 —4 község városhoz kapcso­lódásának adottságai, s ma­guk a falvak is vonzódnak hozzánk. Közeli terveink kö­zött ezért szerepel Rákóczi- falva, Szajol, Tószeg és Rá- kócziújfalu város környéki községgé formálása, közigaz­gatási feladataik megosztása tanácsapparátusunkkal. Ez késztetett bennünket arra, hogy Hatvanban tájékozód­junk a megoldás itteni for­máiról, s a vezetők tapaszta­latairól. Benyomásunk igen jo. Mind Fehér István és Temesvári József tanácselnö­kök, mind dr. Lukács Lajos vb-titkár és dr. Zölei Dávid osztályvezető a falvakkal va­ló együttműködés olyan gaz­dag ténybeli eredményeiről informált bennünket, hogy nincs kétely, Szolnokon is a polgárok javára, a közigaz­gatás korszerűsödésére szol­gálhat az említett községek városhoz kapcsolása. Az át­szervezés természetesen nem megy egyik napról a másik­ra. S megvalósulásáig né­hányszor még Hatvanba láto­gatunk, ahol igen szívélyes, szolgálatkész vendéglátókra találtunk a varos vezetőiben. kutatok idei versenyén Sára Pé­ter Borsod megyei úttörő ke­rült az első helyre. A diákköltők és diákírók III. országos találkozója pénteken Sárvárott, a Tinódi Sebestyén Gimnáziumban a pályaművek értékelésével folytatódott. A ta­lálkozóra kiírt pályázatra 408 írást — verset, novellát, riportot és kritikát — küldtek a toll­forgató gimnáziumi, szakközépis­kolai és szakmunkásképzős diá­kok. Az irodalmárokból, írók­ból, költőkből álló zsűri a pá­lyaművekről közölte: az Idén a versanyag volt az erősebb, pe­dig úgynevezett „kötelező gya- korlatok”-at, kötött — például antik formájú, Balassi- stróf ás, stb. —, verseket írtak elő. Emellett természetesen a kötet­len verseknek is tág teret en­gedtek. A mezőny erősségét mutatja, hogy a versenykategó­riában két első díjat adtak ki, amelyeknek Szokolay Zoltán (Eger, Gárdonyi Géza- Gimná­zium) és Sebők János (Buda­pest. Radnóti Gimnázium) lett a tulajdonosa. A Szombathelyen megjelenő „Életünk” című nyugat-dunan- túli irodalmi folyóirat — a ko­rábbi találkozók gyakorlatának megfelelően —, külön fejléc alatt közli a nyertes pályamun­kákat legközelebbi számaiban. SJKi nyer ma? — Játék és muzsika tíz percben című, közkedvelt rejt vény műsor unlcat ezúttal •Egerből közvetít­jük” — konferálta a rádióbemondónó, s pénteken pontosan 12 óra. 20 perekenaz egri Dobos presszóban felcsendült az első zeneszám. Aki kérdezett, Boros Attila, s aki a feltett zenei kerdesekre sikeresen válaszolt Agyagási Dezsőné volt. (Foto: Puskás Anikó) A MERKUR-tól jelentjük \ GEFKOCSISORSZAMOK ÁLLASA PENTEKEN: Trabant Lim. 58 822 Moszkvics Combi 1115 Trabant Combi 9 178 Polski Fiat 1500 8 241 Wartburg Lina. 24 695 Zaporozsec 18 972 Wartburg de Luxe 21 427 Zsiguli (Budapest) 49 098 Skoda Skoda 100 l 19 800 2 932 Zsiguli (Debrecen) 17 590 Skoda 110 L 3 129 Zsiguli Combi 1672 Moszkvics 34 195 Dácia 2 967 Az egyik tizenkilenc, a má­sik egy híján húsz éves. Az egyik neve Ani, a másiké Edit. Az egyiken éppen olyan bő szárú pantalló, vastagí- tott talpú és magasított sar­kú, több színű cipó, nagy­kockás, színes dzseki, mint a másikon. Tarisznya az olda­lukon, a kezük csuklóig a zsebbe gyömöszölve, a haju­kat pedig vidáman fújdo- gálta a makrancos tavaszi szél. Álltak a Fő tér sarkán, a Mátra Szálló előtt. — És mit szóltak otthon? — kérdezte Edit kíváncsian. — Semmit — hangzott a , közönyös válasz. Hazavittem, bemutattam. Nézzétek, ez itt Joe. Egyenesen a sötét Afri­kából. Igaz, a papája otthon valami törzsfő, aki több kunyhó felett is uralkodik, de Joe a szocializmust akar­ja majd építeni, ha haza­megy diplomával a kezében. Agrármérnök lesz. Azt akar­ja, hogy a hazája minden la­kosa legalább naponta egy­szer jollakha&sék, hogy a gyerekeknek ne puffadjon fel a hasuk a rendszertelen táp­lálkozástól. Ez a Joe már csak ilyen. — Gondolom, kitört a há­ború otthon. Ani elhúzta a száját, keser­nyésen mosolygott, a fejével pedig a nyomaték miatt bó­logatott hozza. Klassz fej az apád — Tévedsz. Mindenki hall­gatott. — Hanyatt estek a megle­petéstől, mi? — Anyám azt mondta, Is­ten hozta nálunk, foglaljon helyet. Főzhetek egy kávét? Az apám pedig éppen csak felnézett az íróasztaláról és csak ennyit mondott: Nagyon rendes dolog ez, fiatalem­ber. Majd váratlanul meg­kérdezte: Egyáltalán tud ma­gyarul? — Irtó klassz fej az apád — lelkesedett Edit. — Joe úgy beszél már ma­gyarul, mintha Markazon született volna. Csak jóval barnább a markaziaknál. — Mégiscsak izgi lehet a dolog — erősködött tovább Edit. — En is azt hittem, en is azt akartam. De hat az apá­mat most is csak a garázs érdekli. A kocsi már meg­van, kell hozzá a garázs is. Nem is akármilyen, hanem olyan csodagarázs, amiben minden van és amiben min­den gombnyomásra működik. Az ajtó is fotocellával vezé­relhető. Ül az íróasztala előtt, számol és számítgat, tervez és elképzel. Mivel Joe nem szerelő, de még csak nem is kőműves, a számára teljesen közömbös volt a lé­nye. Engem is csak úgy tart számon, mint segédmunkást, aki sok-sok. napszámot taka­rít meg a számara, mivel in­gyenesen családtag. — Nem ő az egyetlen, akii leköt az autó és a többi — igyekezett enyhíteni a dol­gokon Edit. — De őt csak ez érdekli, nem érted? Mit bánja ö, hogy én mit csinálok. Joe vagy nem Joe, sárga vagy fekete, milliomos vagy kol­dus. Ót egyáltalán nem ér­dekli. Csak az autó, csak a garázs. Érted már? Es én? En senki sem vagyok? Es anyu? Ö se létezik? Edit megdöbbent. Aztán igyekezett rendbe szedni az arcvonásait és valami vi­gasztalót is mondani. — No, ne hülyéskedj, más örülne, ha az apja békén hagyná. — En akkor szétpukkad­hatok az örömtől, annyira te­le lehetek vele. A keserűség ólomként húzta le Ani szavait. Edit be­lekarolt. — Gyere, menjünk be egy kávéra a Kolumbiába. Fel­teszünk néhány lemezt is. Ne edd magad, tartózkodj észnél, kisanyám. Szó nélkül megindultak. (gmf) 3i, 33,54,62, 85, A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a Heves megyei Tanács napilapja — Fószerkesrtó: PAPP TANOS. — K'adja a Heves megyei lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: NOSZT1CZIUS FERENC. — Szeikoaztóség — 3301 Eger BelotanrriS Si. 3. iPi 83. 3301) lei tton: 12-T3. 24-44. 8800 Gyöngyös: Rozsa u. 1.. 11-S9T 3000 Hatvan: Kossuth tér 8. (Városi Tanács épülete). 10-51. Kiadóhivatal: Eger 3301 Beloiannisz u. 3. (Pl. 23. 8301) Telelőn: 73-68. — Te rjeszti a Magyar Posta. Előfizetési ujj cuy hónapra 30>— it, fcofetstbeta baimeü'* Sttitatiivatatoai úti kézbesítőnél. -- index: 20.06?.. - Huvea BwtKdsi la, vauatot, sgett, Bsócur Sándor utót «. um jgaagatfc SOWFhlOS íűaöi**

Next

/
Oldalképek
Tartalom