Népújság, 1974. április (25. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

mAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! „Veled vagyunk Vietnam!" Szolidaritási nagygyűlés az egri főiskolán AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEVI^jq----------------------------------­X XV. évfolyam, 77. szám AKA: 80 FILLER 1997. 1974. április 2., kedd Bsszku Béla ünnepi | *■ ■■ „ »» köszöntője a rádióban és a te'evízióban Felszabadulásunk ünnepé­nek előestéjén hangzi k el a rádióban és a televízióban Biszku Bélának, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titká­rának ünnepi beszede. A kö­szöntőt április 3-án 18,20-kor sugározza a Kossuth adó, a televízió pedig 19,15-kor jaimeüiL Tito—Szadat közös közlemény BELGRAD Nyárádi Róbert, az MTI tudósítója jelenti: Belgrádban közétették: a Szadat egyiptomi államfő március 28-tól 30-ig Jugo­szláviában tett látogatásáról és Tito elnökkel Brioni szi­geten folytatott megbeszélé­seiről kiadott közös közle­ményt. A két fél úgy vélt, hogy a közel-kelbti problémát tartósan és igazságosan kell rendezni, mégpedig úgy, hogy „az izraeli csapatok­nak ki kell vonulniok az összes, az 1967-es háború Idején megszállt arab terü­letről. Biztosítani kell ezen­kívül a Palesztinái arab nép törvényes nemzeti és önren­delkezési jogainak érvénye­sítését”. A két elnök meg­győződése, hogy „a Szuezi csatorna mentén történt csa­patszétválasztás csak akkor járulhat hozzá a tartós béke megvalósításához, ha az va­lóban az általános rendezés­nek csak az első lépését je­lenti. A béke biztosításában minden érdekeit félnek részt kell vennie, így a Palesz­tina! felszabadítási mozga­lom teljes jogú képviselőjé­nek is.” 25 éves a i\ ép újság A kommunista sajtó legfőbb feladata a dolgozó a párt szolgálata Jubileumi (emlékülés Egerben REVÍZIÓ 2011. Negyedszázaddal ezelőtt, 1949. április 2-án jelent meg először a Népújság. Heves megye sajtótörténetének jubi­leumát ünnepelték hétfőn délután Egerben a pártszékhaz nagytermében. Az MSZMP Heves megyei Bizottsága vb. és Heves megye Tanácsa vb. által rendezett jubileumi emlékülésen megjelentek közéletünk vezetői, a lap egykori, s jelenlegi munkatársai, a nyomda, a posta képviselői, de eljöttek az ünnepségre a Népújság külföldi testvérlap­jainak vezetői is. A jubileumi emlékülés elnökségében helyet foglal­tak: Németh Jenő, az MSZMP Központi Bizottságánál:, munkatársa, Dr. Sípos Istvám a megyei pártbizottság titkára, Szalay István, a megyei tanács általános elnök- helyettese, Mihail Ivanovics Icanov, c. Csebokszáriban megjelenő Szovjetszkaja Csuvasia főszerkesztője, Hans Dieter Krüger, az NDK-beli Halle, Freiheit című lapjá­nak főszerkesztője> Bogdániul Veiinova, a bulgáriai Tar- goviste megye Zname na Kommunizma című lapjának fő­szerkesztője, Gábor Pál, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének megbízott főtitkára, Vass Henrikné a Hír­lapkiadó Vállalat igazgatóhelyettese, Lénard Sándor, a Népújság elődjének az Igazság című lapnak volt főszer­kesztője, és Papp János, a Népújság főszerkesztője. Az emlékülést az egri vonósnégyes műsora és Viragh Tibor szavalata vezette be, majd Szalay István, a megyei tanács általános elnökhelyettese méltatta az évforduló jelentőséget. Ezután dr. Sipos István, a megyei partbizott­ság titkára mondóit ünnepi beszédet. Bevezetőül elmondotta, hogy az a feladatunk, hogy inéi lassúk az eltelt negyed­század munkáját, eredménye­it, s köszönetét mondjunk ni rid azoknak, akik a lap mátkájához kapcsolódva se­gítették, szolgálták partmik politikájának megyei megva­lósítását. Ezután, a kommunista saj­tó szerepéről és feladatairól oeszélt az előadó. Hangsú­lyozta többek között, hogy a kommunista újságot úgy kell szerkeszteni, írni és ter­jeszteni, hogy minden párt­munkás fel tudja azt hasz­nálni napi munkájában, tá­jékozódhasson belőle a min­dennapok kérdéseiben, s jól megismerje az országban és a nagyvilágban történő esemé­nyeket. A kommunista sajtó Mihail Ivanovics Ivanov legfőbb feladata a dolgozó nép, a párt szolgálata — mon- iotta a pártbizottság titkára. — A párt lapja így lehet és csak így lehet valójában a marxista—leninista érte­lemben vett igazi harcos lap, a dolgozó nép lapja, csak így jelenítheti meg az igazi ér­telemben vett szabad sajtót é6 csak így és ezen keresztül lehet szűk eb b szakmai érte­lemben vett jó újság. A leg­nagyobb példányszámú és a legtökéletesebb technikával előállított lap is megszűnik marxista—•leninista lap lenni,' ha elfelejtkezik olvasóiról, a munkásokról, a dolgozó nép­ről. A továbbiakban dr. Sípos István arról beszelt, hogy . az eltelt 25 év alatt hogyan felelt meg a Népújság a kö­vetelményeknek. — A Népújság negyedszá­zada áll a pártpolitikai mun­ka, a tömegfelvilágosítás, az olvasók szolgálatában. E ne­gyedszázad alatt az alig né- hányezres példányszámú új­ságból, az Igazságból 30—32 ezres példányszámú napilap lett, amely megfelelő számú és képzett újságírogárdávail és a szükséges technikai fel­szerelésekkel rendelkezik, s az adott lehetőségeken belül igyekszik mindinkább meg­felelni a reá háruló felada­toknak. Egy megyei lap fel­adata nagyon összetett. A Népújságnak is úgy kell me­gyeinek lennie, hogy egyszer­re adjon számot Heves me­gye életéről és a világ dol­gairól; jól kell szolgálnia a helyi erdekekei, de ugyanak­kor mozgósítania kell az or­szágos érdekek szolgálatára; s mindemellett rendszeres és hasznos segítséget kell nyúj­tania a megyei pártbizottság helyi politikájának kialakítá­sához. Ezt a történelmi fel­adatot a Népújság teljesítette. Ügy értékeljük, hogy a lap a lenini megfogalmazás szel­lemében igyekszik dolgozni., s arra törekszik, hogy való­ban kollektív szervező, kol­lektív propagandista és kol­lektív agitátor legyen. Ezután a megyei pártbi­zottság- titkára arról beszélt, hogy milyen segítséget ad a iup terveink valóra vallási­hoz. — Hogy a szocializmus teljes felépítéséhez ránk váró nagy történelmi feladatain­kat megoldhassuk, hogy az üzemekben, a termelőszövet­kezetekben, valamint az in­tézményekben dolgozó kom­munisták jól es eredménye-' sen mozgósíthassanak ötéves tervünk befejezésére és az új ötéves terv előkészítésére — ehhez felbecsülhetetlen se­gítséget tud nyújtani a me­gyei lap. Hogv gyorsabban és alaposabban tajekoaodhasi­nak a megye különböző terü­letein élő és dolgozó embe­rek, szőkébb pátriájuk, He­ves megye életéről és ugyan­akkor gyors és megfelelő in­formációt kapjanak az or­szág és a nagy világ dolgai­ról — ehhez nélkülözhetet­len a Népújság. — Hogy a kommunisták kifejthessék álláspontjukat, véleményüket a holnapot il­letően, hogy a megyei párt- bizottság eljuttathassa gond­jait- terveit, politikai .szándékait mindenhová a megyébe — erre a feladatra is alkalmas orgánum a Nép­újság. De úgy apukkor fel­adata a lapnak az is, hogy helyet adjon a dolgozó em­berek terveinek, vágyainak, s hogy az olvasók kinyilvánít­hassák örömüket és gondjai­kat, es elmondhassák kriti­kai megjegyzéseiket' az or­szágos vagy helyi politikáról, áz esetleges torzulásokról. — Mindehhez azonban az ímmíMmiMiMiSXmA Bogdanka Veiinova szükséges, hogy a Népújság egy marxista— leninista napi­lap céljaihoz és feladataihoz megfelelően minél nagyobb (Folytatás a 2. oldalon) Losonczi Pál fogadta Npyen Duy Trinli-t Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke hétfőn az Országházban fogadta Nguyen Duy Trmh-t, a Vietnami Demokratikus Köztársaság miniszterelnök­helyettesét és külügyminisz­terét. A szívélyes, baráti találko­zón jelen volt Púja Frigyes külügyminiszter, illetve Hoang Van Lói, a Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminiszter-helyettese és Nguyen Manh Cam, a VDK budapesti nagykövete. Dr. Sípos István, & megyei pártbizottság titkára ünnepi beszédét mondja. AF»f®s Puskás Anikó) Hétfőn délután, a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola aulájában szolidaritási nagy­gyűlésre gyülekezett a főis­kola egész társadalma. A nagygyűlést, amelyet a Haza­fias Népfront Heves megyei Bizottsága, a Magyar Szoli­daritási Bizottság es a Ho Si Minh Tanarkpzö Főiskola rendezett, dr. Szűcs László főiskolai főigazgató nyitotta meg. Az elnökségben helyet foglalt Dang Tran Ngoan, a VÜK budapesti nagykövetsé­gének első titkára, Virág Ka­roly, a Heves megyei pártbi­zottság titkára, Pelyhe Szi­lárd, az egri városi pártbi­zottság első titkára, dr. Pa- pay Gyula, a megyei tanács vb-tit-kára, Páti Jenő, a Ha­zafias Népfront megyei tit­kára. A nagygyűlés szónoka dr. Molnár Béla, u Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak titkára hangoztatta, hogy a világ békeszerető közvéle­ményét nyugtalanítja, hogy a párizsi megállapodás nem teremtette meg a békét Dél- Vi-etnambau. A békeszerető erők követe­lik — hangsúlyozta az elő­adó —, hogy világszerte meg kell sokszorozni az erőfeszí­téseket az újabb tragédia el­hárítására. Felszólalt Nguen Thanh is, a követség másod titkára, a Ui kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet nehézséged ellenére meg vannak győződve arról, hogy Észak- es Del-Vietnam népének ereje, az indokínai országok, a szocialista tábor és a világ haladó népeinek támogatásával sikeresen meg­valósítják célkitűzéseiket: a békét, a függetlenséget, a nemzeti egyetértést és a ha-, za békés ujraegyesítesét. A szolidaritási nagygyűlés résztvevőivel Müller János főiskolai hallgató ismertette azt a nyilatkozatot, melyet a Ho Si Minh Tanárképző Fő­iskola tanórai, növendékei, Eger város dolgozoi, az egész magyar nép nevében elkül­denek a VDK budapesti nagykövetségéhez. Tiltakoz­nak a saigoni rezsim tör­vénytelen, a párizsi fegyver­szüneti egyezmény megsze­gő tevékenysége ellen. Szoli­daritást vállalnak a DIFK igazságos harcával és azon törekvéseivel, hogy biztosít­sák a párizsi megállapodás teljes és feltétlen végrehaj­tását. Az ünnepség az ínter.ia- cionale hangjaival ért végei.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom