Népújság, 1974. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-23 / 18. szám

A mérlegen: 1973» IL Határozott javulás van az ugrószámokban Távolugrásban ismét van 7 m-es ugrónk, a főiskolára került Henyecz személyében és Verb M-nek sem sok hiányzott (9 cm), hogy elér­je a 7 m-t. A fiatalok szé­pen fejlődtek. Soha sem volt még ennyi 6 m-t-n felüli ug­rónk. Meg is javítottak min­den átlagot. A hatvani Body, az egri Seres és Simon mel­lett ott van még a 14 éves gyöngyösi Szalay Miklós, aki 614 cm-re javította korosz­tálya megyei rekordját és országos úttörő olimpiai bajnok lett. Magasugrásban, bár sokan ugranak már a korszerű technikával, nem javult az átlag. Még egyéni kiemelke­dő teljesítmény sem volt. Itt is az egészen fiatalok javu­lásától várjuk a fejlődést. Sokat - javult 'viszont a hármasugrás átlaga. A rang­sort' Verb vezeti és az igen tehetséges Szabó Gábor, He­nyecz, Kovács N. után még vannak, akiktől 1 év -alatt, akár 1 m-es javulást is ter­mészetesnek vehetünk. .Rúdugrásban a hatvaniak átírtak a csúcslistái' Ruda­kat és műanyag . ugródombot kaptak és ezt a sorozatos csúcs ja vitással hálálták-, rne'g. Lichy A., Szél M'„ Kovacsík F.; ’Farai': és Kovács Gv közül többen az országos bajnoksá­gon is helyézést értek él és nagy hasznát vették a rúd­ugrásnak az összetett verse­nyeken is. A súlylökés,, díszkoszvetés, kalapácsvetés úgy látszik el­vesztette vonzerejét. E há­rom számban alig akadt rangsorolható versenyző. Az, hogy a megyei bajnokságo­kat , e számokban .'iö—40 éve­sek fölényesen nyerik, nem vet jó fényt a fiatalabbak szorgalmára. Mert tehetség az még akad, de a technika csiszolására már nincs türe­lem ... A súlylökésben a ser­dülő „B”-s egri Kónya az országos bajnokságon is he­lyezve volt. Alakja, ereje, gyorsasága meg van ahhoz, hogy ai öregek örökébe lép­jen, 'A gyöngyösi Lassú Ist­ván és Kisfaludi P. is sokat javulhat. A diszkoszvetők között csaknem azok szere­pelnek, akik a súlylökőknél. Így a,fentiek: rájuk is-vonat­koznak. Az „öreg” Citrom T. mellett, a. fia Citrom II. ke­rült 40 m fölé a 1,5 kg dísz­kosszal, de a szorgalma... Kovács G. itt is jó lehet. Kár, hogy egri Benkár, aki nagy tehetségnek indult, el­tűnt a súly és díszkosz. rang­sorról és a pályákról is ... Gerelyhajííásban Nagy Sán­dor vezeti fölényesen a rang­sort és ő az egyetlen II. osz­tályú dobóatlétánk is . .. Mö­götte sokan vannak 50 m-en túl vagy közelében és való­színű, hogy a gerelyiiajítás- ban következik be leggyor­sabban,' talán már 1974-ben a nagy javulás. Erről Kisfa­ludy Sós, Nagy J.. Gulyás stb. goníöqskpclHátfiak. A "kis Szalay Miklós itt is nagy te­hetség. Kalapácsvetésről szinte sernmit sem mondhatunk. Mindössze hármán vették kezükbe a kalapácsot. Közü­lük tálán a hatvani Bene fejlődése várható. Hiányoz­nak a selypiek, akik éveken át legjobbak voltak e szám­ban, s most edző nélkül ma­radva még a szakosztály is feloszlott... Az összetett versenyeken kiválóan szerepelt Szalay Miklós, aki minden négypró- baversenyt megnyert, még az országos bajnokságot is aranyjelvényes eredménnyel. Nagy tehetség , itt az egri Seres és Konya is, akik a megyei bajnokságon elérték az aranyjelvényes szintet. A Hatvani Kinizsi ifjúsági tízpróbázói (Kovács G., Pa­A MlßjfBirSß január 23., szerda ray, Lichy) megnyerték az országos tízpróba csapatbaj­nokságot — igen nagy fö­lénnyel, Kovács, Paray és a jelenleg katonáskodó Szél is elérték az aranyjelvényt. A férfiak csúcs javításai: felnőtt 6, ifjúsági 24, serdü­lő „Ä” 16, serdülő „B” Z6 csúcs, összesen 62 férfi csúcs. Külön öröm, hogy a gyen­ge felnőtt mezőny mögött erős ifjúsági és legalább olyan erős serdülő korosz­tály van, akik felemelhetik megyénk atlétikáját Távolugrás: 711 cm He­nyecz László (E. Tanárkép­ző), 691 cm Verb Mihály (GYESE), 667 cm Kovács Gá­bor (H. Kinizsi), 663 cm Tóth Győző (E. T.), 651 cm Kovács Nándor (E. Tanárképző), 638 cm Bártfai József (H. Kini­zsi), 638 cm Bódi János (H. Kinizsi), 622 cm Simon Fe­renc (E. Dózsa), 617 cm Fá­bián M. (H. Bajza G.), 615 cm Szél M. (H. Kinizsi), 614 cm Szalay M, (GYESE). Át­lagok: 5-ös 676 cm új csúcs, 10-es 650,3 cm új csúcs, 15-ös 635,3 cm új csúcs! Magasugrás: 182 Szél M„ 18.0 Kamrás Lajos (E. Szilá­gyi), Farai I. (H. Kinizsi), 178 .Lichy .A. . (H. Kinizsi), Í76. Stál J. (Gy. Vak Boty- tyán), 176 Henyecz L. (E. Ta­nárképző), Kovács G. (H. Ki­nizsi), Kóródy L. (H. Kini­zsi), 172 Fehér Béla (Gyön­gyösi Vak Bottyán), .170 Fó- nai Tamás (Gyöngyösi Vak Bottyán), 170 Boda Gy. (Fü­zesabony). Átlagok: 5-ös: 179,2 cm, 10-es: 176,3, 15-ös: 174 cm. Hármasugrás: 1381 Verb M. (GYESE), 1358 Szabó G. (GYESE), 1354 Henyecz L. 1345 Kovács N., 1309 Szabó Attila (Bajza G.), 1296 Lichy A. (H. Kinizsi), 1248 Fábián M. (Gyöngyösi Bajza G.), 1246 Szél M., 1231 Ko­vács S. (Egri Dobó G.) 1220 Korodi L. (H. Kinizsi). Átla­gok: 5-ös: 1349 cm új csúcs, 10-es: 1299 cm, új csúcs, 15-ös: 1258 cm, új csúcs. Rúdugrás: 380 Lichy A. .(megyei felnőtt és ifjúsági csúcs), 370 jSzél M., 360 Ko- vacsik í. (H. Kinizsi), Párái I. 350 Kovács G., 320 Fekete A. (GYESE), 290 Nyizsnyi F. I (H. Kinizsi),. 280 Meldrik (H. [ Kinizsi), Sike Gy.-(Selyp), 250 Ceglédi S. (H. Kinizsi). Átla­gok: 5-ös: 362 cm, új csúcs, 10-es: 323 cm. Súly lökés.'1360 Hevesi S. (E. Dózsa), 1226 Nagy S. (Selypi K.), 1222 Czitroin T. (GYESE), 1201 Sallay M. (E. Tanárképző), 1164 Kisfaludi P. (GYESE), 1137 Juhász T. (GYESE), 1128 Pelle J. (GYESE), 989 Balázs Cs. (E. Dózsa), Lassú I. (Gyöngyösi Vak Bottyán), 978 Szél M. Átlagok: 5-ös: 1234 cm, 10-es: 1139 cm. Diszkoszvetés (2. kg): 4192 Czitrom T. (GYESE), 3860 Márkus F. (GYESE), 3692 Hevesi S. (E. Dózsa), 3680 Balázs Cs. (E. Dózsa), 3656 Juhász T. (GYESE), 3630 Sallai M. (E. Tanárképző), 3516 Márkus J., 3242 Kisfa­lud! P„ 3150 Zagyvái S. (E. Tanárképző), 3048 . Nagy S. (Selypi K.). Átlagok: 5-ös: 3816 cm, 10-es: 3566 cm. Gerelyhajítás: 6070 Nagy S. , 5228 kisfaludi P., 5220 Sós G. (H. Kinizsi), 5124 Nagy J., (Selypi K.). 5084 Gulyás G. (E. Tanárképző), 5014 Kovács G. (H. Kinizsi), 4978 Surányi J. (Gy. Vak Bottyán) 4958. Szél M., 4806 Söregi F. (Gy. Vak Bottyán), 4780 Lichy A. Átlagok: 5-ös: 5345 cm. 10-es: 5126 cm, 15-ös: 4967 cm. Kalapácsvetés (7.25 kg): 3456 Benei-- S. (H. Kinizsi), 3370 Nagy S., 3060 Czitrom T. * Az ifjúsági és serdülő at­léták könnyebb súly, disz­kosz és gerellyel elért ered­ményeiről, valamint a kü­lönböző magasságú gátakkal rendezett versenyek eredmé­nyeiről, külön rangsort köz­lünk. (Komiéi Károly) Sí, siónké, biatlon Szánkóval a lejtőn. (Gyöngyös IV.). 5. Bartók Zol­tán (Parádsasvár), 6. Sebők István (Kékestető). I. korcso­port: 1. Zám Zsolt (Recsk), 2. Farkás László (Gy.-sólymos). 3. Juhász Tamás (Becsk), 4. Szá­lai Zoltán (Gyöngyös VII.), 5. Szabadi István OVL-szentimre). 6. Fekete László (Gyöngyös VII.). Biatlon: 1. Kocsis Zoltán, 2. Kivés József, 3. Marosi Lász­ló (Gyöngyös VI.), 4. Asztalos András, 5. Varga György, 6. Várhelyi Árpád. A verseny után Gerzovich Jó­zsef vezető szakfelügyelő, az AIST megyei elnöke arról tájé­koztatott bennünket, hogy az úttörő-olimoia országos döntő­jére 22 sízőt és hat szánkózót küldenék. Január 24-én, a reg­geli gyorsvonattal Mészáros István, megyei csapatvezető kí­séretében a következők utaz­nak a sátoraljaújhelyi, országos Színvonalas versenyek az úttörő-olimpia megyei döntőjén a Népújság tippjei a 4. hétre 1. Cagliari—Róma 1 2. Cesena—Internazionale x 2 3. Lazio—Bologna 1 4. Milan—Foggia 1 x 5. Sampdoria—Fiorentina it 1 2 6. Verona—Torino £ 7. Arezzo—Catanzaro 1 x 8.. Atalanta—Avellino 1x2 9. Brescia—Spal x 2 1 10. Catania—V arese x 2 11. Novara—Brindisi 1 12. Parma—Aseoli x 2 13. Taranto—Ter na na t x pótmérkőzések 14. AS Reggina—Perugia i 15. Juventus—Lanerossi 16. Napoli—Genoa 1 Kézilabda Eger Városi Tanács V. B. Test- nevelési Sportfelügyelősége és a városi kézilabda szakszövetség Öt nőt (Egri Dohánygyár I., E. Do­hánygyár II., E. Spartacus, E. Vasas, Füzesabonyi Vasas) és nyolc férfi (Füzesabonyi Vasas, Tanárképző Főiskola, 212. sz. ITSK, Finommechanika n., He­ves, Dormánd, Finommechanika I., E. Öregfiúk) csapat részvéte­lével városi bajnokságot bonyo­lít le. Az első fordulóra január 20-án került sor. Eredmények. Nők: E. Spartacus—E. Vasas 3:14, Füzesabony—E. Dohánygyár T. 4:26, Füzesabony—E. Spartacus 14:5, E. Vasas—E. Dohánygyár II. 20:6. Férfiak: Füzesabony—E. Öregfiúk 19:17, Főiskola—Heves 22:14, 212. sz. ITSK—Dormánd 18M8, FinommeQhanika L—Főis­kola 14:21, Heves—Füzesabony 21:21, Dormánd—E. Finommecha­nika H. 38:12, E. öregfiúk—Fő­iskola 21:23, A következő fordulókat január 26-án és 27-én, valamint február 3-án rendezik még. A legkisebbek sem vallót- tak szégyent a lesíklópá- Igán. (Foto: Molnár István) Király Magdolna (Gy.-solymos). Fiúk. Óriás műlesiklás: 1. Asztalos András, 2. Kivés Jó­zsef, 3. Varga György, 4. Ko­csis Zoltán, 5. Asztalos Miklós, 6, Papp Tamás (mind Kékeste­tő), 7. Fejes Péter (Eger II.). Sifuiás: 1. Kocsis Zoltán, 2. Maróst László. (Gyöngyös VT.), 3. Szűcs Attila (M.-szentimre), Az úttörő-olimpia sí, szánkó és biatlon versenyszámainak megyei döntőit a hét végén kedvező hóviszonyok között ren­dezték meg a Mátrában. A két­napos versenyen összesen 126 fiú és 40 leány állt a rajthoz. Az indulók magas száma főleg an­nak tudható be, hogy a Mátra környéki iskolákban egyre töb­ben kapcsolód nak be a havas sportágakba. Hazai viszonylat­ban a bajnokság színvonala magas volt. Üttörő sportolóink tudásszintje az előző évekhez viszonyítva tovább fejlődött, eh­hez jelentős segítséget nyújtot­tak a sportkörök (Kékesi Sa­sok SK, Gyöngyösi VSC, Zalka SE, Gyöngyösi Energia, Bükki Vörös Meteor, Parádsasvár, Eg­ri Vasas) az AIST és a megyei síszövetség. A megyei döntőt Gerzovich József, az AIST megyei elnöke nyitotta meg, majd Kiss Tiva­dar, a versenybizottság elnöke tartott . technikai tájékoztatót, ezután kezdetét vette a kétna­pos küzdelemsorozat. Eredmények. Lányok. Óriás műlesiklás: 1. Bácsy Rita (Eger, X. sz. iskola). 2. Hor­váth Katalin (Gyöngyös, VIII. sz. iskola, Kékestető. a továb­biakban csak Kékestető), 3. Horváth Éva (Kékestető), 4. Ju­ha Márta (Kékestető), 5. Fekete Edit (Gyöngyös, V. sz. iskola), 6. Tóth Katalin (Gyöngyös II.). Sífutás: 1. Juha Márta (Kékes­tető), 2. Szabad Katalin (Mát- raszentimre), 3—4. St.uller Mag­dolna (Mátraszentimre) és Tirna Andrea (Eger I.), 5—6. Molnár Gizella . (Gyöngyössolvmos) és Göröcs Gizella (Mátraszentim­re). Szánkó. I. korcsoport: 1. Svoraka Rita (Mátraszentimre), 2. Csapó Edit (Gyöngvös III.), 3.. Homoki Ildikó (Mátraszent­imre) , 4. Gaál Ágota (Gyöngvös- sólymos), 5. Danyi Anna' (Gy.- solymos), 6. Molnár Gizella (Gy.- solymos). II. korcsoport: 1. Stullér Franciska (M.-szentim­re). Kisdobos szánkó: 1. Ottó Julianna (M.-szentimre). Biat­lon: l. Juha Márta (Kékestető), 2. Bácsy Rita (Eger X.), 3. Mol­nár Gizella (Gy.-solymos), 4. Szabad Katalin (M.-szentimre), 5. Tirna Andrea (Eger I.), & Az óriás műlesiklás győztesei (balról jobbra): Asztalos András és Bácsy Rita. 4. Asztalos András, ,5. Várhelyi Árpád (Gyöngyös VI.), 6. Ki­vés József. Szánkó. Kisdobo­sok: 1. Búzás Csaba (M.-szent- imre), 2. Stuller László (M.- szentimre), 3. Hangyái András (Gyöngyös VII.), 4. Babiczki Attila (Gyöngyös VII.). II. kor­csoport: 1. Boros Attila, 2. Far­kas Tamás (mindkettő Párád- sasvár), 3. Stuller István (M.- szentimre), 4. Tamás Dezső döntőre. Bácsy Rita, Horvath Kati, Horváth Éva, Juha Már­ta, Fekete Edit, Tóth Katalin, Szabad Katalin, Stuller Magdol­na, Tirna Andrea, Molnár Gi­zella, Borsos Andrea, Svoraka Rita, Ottó Julianna, Stullner Franciska, Asztalos András, Ki­vés József, Varga György, Ma­rosi László, Szűcs Attila, Kocsis Zoltán, Asztalos Miklós, Papp Tamás, Fejes Péter, Pálfalvi Zsolt, Várhelyi Árpád, Zám Zsolt, Boros Attila, Búzás Csa­ba. Vezetőként utazik még Fe­kete.. János" és Dóbiás János. A sátoraljaújhelyi verseny befeje­zése után Fekete János és a Ké­kest Sasok ünnepélyesen átve­szik az olimpiai zászlót, mivel a következő olimpiai bajnokságot a Mátrában rendezik. C—váry) HEVES NAGYKÖZSÉG TANÄCSA pályázatot hirdet az Egységes Szakigazgatási Szervnél betöltendő 1 EÖ MŰSZAKI-FEJLESZTÉSI CSOPORTVEZETŐI ÁLLASRA. Az állás betöltéséhez felsőfokú műszaki iskolai végzettség szükséges. Illetmény: A 121/1969. Mü. M. sz. utasítás szerint; az 1922 kulcsszám, szolgálati idő és korcsoport figyelembevételével. Mátravldéki Cukorgyárak FELVÉTELT HIRDET j 18. évet betöltött, 8 általánossal rendelkező FÉRFIAK RÉSZÉRE. nehézgépkezelői i TANFOLYAMRA, BEISKOLÁZÁS CÉLJÁBÓL. A tanfolyam idejére a cukorgyár átlagfizetést, munkaidőkedvezményt, sikeres vizsga után rakodógép-kezelői Ez úton értesítem mind­azokat, akik ismerték sze­retett halottunk ORBÁN JÓZSEF — január hó 19-én meg­halt. Felejthetetlen halot­tunktól, január 25-én, két órakor veszünk búcsút a Hatvani temető ravatalo­zójában. Gyászoló család munkakört biztosít. Részletes felvilágosítás S «a le le A füzesabonyi járási sakkszö­vetség jariuár 18-án szakosztály- vezetői értekezletet tartott. Ek­kor adták át a csapatbajnokság első három helyezettjének (1. Besenyőtelek 41, 2. Poroszló 31, 3. Füzesabonyi Komarov SE 28,5 ponttal) az okleveleket. * ■ A hevesi és a füzesabonyi já­rási sakkszövetség példamutató, egyben követendő kezdeménye­zése sikerrel zárult. Közös ren­dezésben bonyolították le a II. o. egyéni minősítő versenyt. He­vesen és Besenyőtelken megoszt­va játszották a fordulókat. A bajnokság végeredménye: 1. For­gó (H. MEDOSZ) 12, 2. Máté (Besenyőtelek) 11, 3. Orosz (H. MEDOSZ) 10. 4. Báaer (H. ME- DQSZ) 9.5, 5. Kriston (Besenyő­telek) 6.5. 6. Csélce (H. MEDOSZ) 6.5 ponttal. A versenyen nyolc hevesi és hat; besenyőtelki sak­kozó indult. * Még csak az év elején vagyunk, de máris érkeznek a nevezések a XIX. Országos Mátra Villám- bajnokságra. Legutóbb a ma­gvar bajnokcsapat, a Budapesti Snartacus szakosztály vezetője Haág Ervin nemzetközi mester közölte indulási szándékukat. A Heves megyei Sakkszövet­ségben négy évre az alábbiak kaptak megbízást. Elnök: Dobry- viczky Ferenc, főtitkár: Józsa Antal, titkár: Máté Gáspár, el­nökségi tagok: Dobroviczky Fe- rencné és Vitéz Dezső. innen*onnan A Magyar Tollaslabda Szövet­ség kijelölte az 1974. évi váloga­tott keretét. Megyénkből a kö­vetkezők lettek kerettagok. „A” válogatott: Nők: Szabó I. (H. Spartacus). „U” válogatott: lá­nyok: Fábián (H. Spartacus). Tóth (Gybngyösoroszi Tsz SK), fiúk: Toth s. (Gyöngyösoroszi), Tóth 11. J. (Gyöngyösoroszi). * A magyar síugró válogatott szerdán reggel utazik Csehszlo­vákiába a hagyományos három­sánc versenyre. A Magyar Sí­szövetség megbízásából a kül­döttséget Horváth Béla, a Gyön­gyösi VSC kitűnő edzője vezeti, •ár A füzesabonyi járási labdarúgó játékvezetői testület megtartotta szokásos vacsorával egybekötött évnyitó értekezletét. amelyen megjelent a megyei jb képvise­letében Koncz István _ HATRA VIDÉKI CUKORGYÁRAK. H A T V A N . Román Gyula gépüzem vezetőnél. • A MŰSZAKI ANYAG ÉS GÉPKERESKEDELMI VÁLLALAT miskolci kirendeltsége, MISKOLC, SZELES ÜT 22. Telefon: 16-638, 17-868 műszaki becslést tart 1974, január 24 ~ 25-én Egerben. írásbeli bejelentésüket kérjük a Magyar Hirdető Eger, Dózsa György tér 4. címre beküldeni. Foglalkozunk használt gépek, műszerek, szerszámok vételével, eladásával és közvetítéséveL Ügyintéző: Varga.

Next

/
Oldalképek
Tartalom