Népújság, 1974. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

WILÄG PROLETÁRJAI, EGYSSÜIJETEÜ1 REVÍZIÓ 2011. AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYE! TANÁCS NAPILAPJA XXV. évfolyam, 1. szám AHA: 80 FILLER 1974. január 3., csütörtök Losoncai Pál újévi hossouíoje Tisztelt honfitársaim! A hagyományokhoz illően elbúcsűztattuk az óévet, és köszöntöttük az újat. Az óesztendőnek búcsút mondva, visszaemlékeztünk az eltelt 365 napra, és elgondolkodtunk, hogy mit is hoz számunkra ez az újabb 12 hónap! Mérleget készítettünk végzett munkánkról, hogy felkészültebben láthassunk idei teendőinkhez. Az országos számvetést elkészítette és az új felada­tokat kimunkálta pártunk Központi Bizottságának no­vemberi tanácskozása, valamint országgyűlésünk decem­beri ülésszaka. A jól végzett munka tudatával nézhetünk vissza 1973- ra, amelynek során népünk a fizikai és szellemi munka minden területén becsülettel helytállt. Jó. eredménnyel zártuk ötéves tervünknek harmadik évét. A nemzeti jö­vedelem, az ipari és a mezőgazdasági termelés szintje, a munka termelékenységének alakulása meghaladja a ter­vezettet, és felülmúlja várakozásainkat. Gazdasági ered­ményeink lehetővé tették az életszínvonal — elsősorban a nagyüzemi munkásság életszínvonala —, gyorsabb üte­mű emelését, a lakásviszonyok javulását, az egészség- ügyi, szociális és kulturális ellátás bűvölésát. Népünk teljesítményei kiállják , az összehasonlítást a fejlettebb országokéval is. A szocialista országokból ér­kező barátaink és a világ minden tájáról ide látogatók is tanúsítják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gondtalan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar korszerűsítésének problémáival, az utóbbi évek legnagyobb aszályával, nagy­arányú száj- és körömfájás által okozott kárral kellett megküzdenünk. Társadalmunk életét mégis a kiegyen­súlyozottság és a biztonságérzet jellemzi, nincsenek poli­tikai kitérők és nem fenyeget bennünket a tőkés világ- gazdaság egészét megrázó pénzügyi és energiaválság, az utói nem érhető áremelkedés és a nyomukban járó mun- jkanélküliség mind ijesztőbb réme. Számunkra nem volt „kiemelkedő”, „különleges” esztendő. Munkás hétközna­pok váltották egymást,' a munka éve volt. Munkánknak köszönhetjük, hogy kedvezőek a felté­telek nemzetünk felemelkedését szolgáló terveink meg­valósításához. Elmondhatjuk, hogy sikeresen munkálko­dunk pártunk X. kongresszusa határozatának végrehajtá­sán: a szocializmus magasabb szinten történő építésén. Lelkesítő, alkotó program ez munkásosztályunk, pa­rasztságunk, értelmiségünk, egész népünk számára. A na­gyobb feladatokhoz nagyobb erővel kell hozzálátnunk. Mindannyiunk közös erőfeszítésével elégíthetjük ki az egyén a család, a kis és a nagy közösség igényeit. To­vábbra is csak szorgalmas munkával érhetjük el, hogy az eddiginél több család juthasson lakáshoz, hogy könnyebb legyen a n^gy családosok sorsa és a dolgozók nők hely­zete, hogy gyermekeink élete mind tartalmasabb legyen. Azért, hogy jobban boldoguljunk, gyümölcsöztetnünk kell a szocialista demokráciában, milliók tevékeny részvételé­ben, társadalmunk egyre erősödő' szocialista jellegében rejlő lehetőségeket. Az óesztendőt búcsúztatva elmondhatjuk: 1973-ban is adva volt számunkra a legfontosabb, a teremtő, az alkotó munkához szükséges béke. Megvalósul az a nagyszabású, világmérvű békeprogram, amelyet a Szovjetunió Kom­munista Pártjának XXIV. kongresszusa dolgozott ki: előbbre jutottunk a két világrendszer kapcsolatainak ren­dezésében, a nemzetközi helyzet alapvető normalizálásá­ban. A Szovjetunió és a testvéri szocialista országok együttes erőfeszítései nyomán — a békés egymás mellett élés elve alapján —, kezdenek kibontakozni az európai biztonsági rendszer körvonalai. Az elmúlt esztendőt úgy fogja számon tartani az em­beriség, mint a békéért küzdő erők nagy győzelmeinek évét. Oly hosszú szenvedés, hősi küzdelem és pusztítás után a vietnami nép győzelmével az amerikai csapatok kivonulásával véget ért Délkelet-Ázsiában a jelen törté­nelem hosszú és. véres háborúja. És úgy tűnik, hogy egy újabb, nagyon súlyos, az egész világ békéjét fenyegető válság után, a Közel-Keleten is lehetőség nyílt a békés rendezés előkészítésére. Szálijanak most gondolataink a világ azon tájaira, ahol a népeknek még tovább kell folytatniuk küzdelmü­ket szabadságukért, függetlenségükért. Köszöntjük az el­nyomói ellen harcoló chilei népet. Köszöntjük a gyarmati elnyomás ellen harcoló szabadságharcosokat, köszöntjük az öt világrészben küzdő haladó erőket. Nemcsak hisz- szük. hanem meg is vagyunk győződve, hogy a társadal­mi haladás törvényszerű folyamatát feltartóztatni csak ideig-óráig lehet, megállítani pedig sohasem. Hazánk mindenkor cselekvőén kivette részét a szo­cialista közösség külpolitikai tevékenységéből, a békéért folyó harcból. Lehetőségeinkhez mérten, a jövőben is mindent megteszünk a béke, zálosának. a szocializmus erőimk tömörítéséért, egységének megszilárdításáért. Kedves barátaim! Hagyomány, hogy az új év első napja a jó kívánsá­goké. Magam is csatlakozom ehhez a jó szokáshoz. Szívből kívánom, hogy kísérje siker és szerencse né­pünk minden jó szándékú törekvését. Kívánom, hogy boldoguljon és szeretettel gondoljon a szülőhazára minden becsületes, a haladást támogató magyar, bárhová vetette is a sors. Külön szeretettel és megbecsüléssel köszöntőm test- híreinket. a szocializmust építő népeket. Poldog és békés új esztendőt kívánok önöknek, egész •tgHiiüknek, minden barátunknak] .. , . , ... (MTI) Az év első munkanapja Hatvanban. Lássuk, hol és mit gyártanak újdonságként? Milyen friss termékkel kap­csolódnak a helyi üzemek kereskedelmünk vérkerin­gésébe? Első interjúalanyunk Kozák Géza, a Duna Cipő­gyár üzemvezetője. — Éppen e percekben in­dult két új szalagunk, ame­lyeken 240 millió forint ér­tékben 600 ezer műbőr fe­kete női harisnyacsizmát gyártunk az év végéig. Ez nálunk az idei sláger! Ám Bán Mihílyné és Tripszki István műszakvezetők adtak jelt a fejsőrészkászí tőknek és az összeszerelőknek a mun­ka megkezdésére. Mire a délutáni váltás érkezik, az első ezer pár csizma már raktárunkba kerül. Termé­szetesen az új iparcikk új gépi berendezést feltételez. Mi ezt gazdaságosan, megle­vő s gépparkunk átalakításá­val oldottuk meg. •k ■— Háziipari szövetkezet? — Igen, Borosi István el­nök. Parancsoljon! — Mit nyújtanak az idén a fogyasztóknak? — Az év első napján mind az öt részlegünkben megin­dult a negyedév terv, sze­rinti munkája. Kapacitásun­kat a megrendelések teljesen lekötik. S az öt üzemrész ötmillió forint értékű divat­cikket, gyermekruházati árut bocsát forgalomba. Sláge­rünk 1974-ben a jersey- pizsama. De szolgálhatok ennél is jobb hírrel! Ma kaptam meg új üzemházunk tervdokumentációját. Éppen a tanácshoz készülök, hogy a területfelhasználási enge­délyt megszerezzük az épít­kezéshez. Új otthonunk a korábbi tervtől eltérően a kenyérgyár mellett, a Zagy- va-híd szomszédságában' fog felépülni. ★ A konzervgyárban 200 munkás kezdte meg az esz­tendő ú.i termékének, a za- kuszkának az előállítását. — Számításunk szerint a szovjet exportra készülő áruhoz az első negyedévvé­géig lesz elegendő a papri­kából, paradicsomból, sárga­répából, zellerből és külön­böző fűszerekből álló alap­anyag — mondotta Szek­szárdi Dezső osztályvezető. — Ez a cikk valójában nem új nálunk, az idei 200 va­gont azonban az eddiginél jóval korszerűbb technoló­giával .állítjuk elő. A gép­sorba paradicsom-előlevezőt répavéglevágót, automata kosárba rakót iktattunk, ami Megnyílt a IX. tá'i úttörS-otimpia Tegnap este Egerben, ünnepi díszbe öltözött Do'oo téren ünnepélyesen megnyi­tották a IX. téli úttörő-olim­piát, amelynek keretében négy napon át birkózás, sakk és asztalitenisz sportágakban mérik össze tudásukat az or­szág legjobb pajtásai, akik a területi döntőkön vívták ki a jogot a részvételre. Az elnök­ségben helyet foglalt többek között Pelyhe Szilárd, az egri városi pártbizottság első tit­kára, Szalay István, a megyei tanács elnökhelyettese, Né­meth Tibor, a megyei pártbi­zottság osztályvezető-helyet­tese, Kiss Sándor, a megyei KISZ-bizottság első titkára, dr. Varga János, az Egri Vá­rosi Tanács elnöke, Tekauer Péter, az OÁIST elnöke, ijerbssi Pusztai László, a megyei sporthivatal vezetője, Krup­pa Lá-szló, a megyei tanács osztályvezetője, Péli Báláné, a megyei úttörőelnökség el­nöke, Molnár Lászlóná, a megyei pedagógus szakszer­vezet titkára, valamint a szakszövetségek vezetői,- a társadalmi és fegyveres szer­vek képviselői. A majd félezer fiatal, a nagy olimpiai megnyitókra emlékeztetve, megyénként, táblák alatt, zeneszóra vonul­tak fegyelmezetten a térre. Az ünnepségvezető jelentést tett Péli Bálánénak, az olim­piai rendező bizottság elnö­kének, aki üdvözölte a paj­tásakat, majd dr. Varga Já­nos Eger Város Tanácsának elnöke megnyitotta a IX. téli Ezután az úttörő-olimpia indulójára behozták az olim­piai zászlót és felhúzták a , vörös és a nemzeti zászló kí­séretében a téren felállított olimpiai zászlótartó rúdra. Később Soós Ferenc,' Papp Tibor és Csoszó József a tér­re Hozta az olimpiai lángot, meggyujtötták a kandelá­bert, amelynek fellobbanó lángja mellett Liptai Ágnes olimpikon vezérletével letet­ték az úttörő-olimpia eskü­jét. Az ünnepséget a fanfárok hangjai zárták, amelyet a résztvevők díszelvonulása kö­vetett. A versenyekre ma reggel 8 órától kerül sor a Malom úti Gép- és Műszeripari Szakkö­zépiskolában. egyszerűbbé, gördülékenyeb­bé teszi a munkát ★ A Könnyűipari Gépgyártó Vállalat egri gyárának igaz­gatója, Veréb József így tá­jékoztatott az idei első munkanapról: — Az elmúlt év végi meg­felelő műszaki előkészítés­sel,. anyagbiztosítással, vagy­is zökkenő nélkül indult meg a munka. Öt irezőgép gyártását, kezdtük meg az első napon, ezek. mindegyi­ke exportra, az NDK-ba, Csehszlovákiába, Bulgáriába kerül. Hazai megrendelésre készülnek holland kooperá­cióban a textilfestő beren­dezéseink, ezekhez szintén máris hozzáfogtunk. A soro­zatgyártás mellett az • első hónapok újdonságát két gép prototípusának elkészítése jelenti: az egyik az úgyne­vezett csákózógép, amelyet a cipőiparban talpkivágáshoz használnak,, a másik a tex­tiliparban használatos sza­lagnyújtó berendezés lesz. Megrendelésünk is van -mar mindkettőre, a prototípusok után kezdhetjük is azok tel­jesítését. — A tavalyi evünk jól si­került. Árbevételben, ered­ményben túlteljesítettük a tervünket, s a megrendelé­sek ismeretében mondha­tom, sikerre az idén is le­hetőség van... Ahogyan a tsz-tag látja Egyszerű tsz-tagokat ke­resett fel munkatársunk: mit tudnak, mi a vélemé­nyük a szövetkezetről. A riport a 3. oldalon olvas­ható. A képernyő előtt Bizonyára sokan látták ol­vasóink közül a televízió szilveszteri műsorát. Most arról olvashatnak a lap 4. oldalán, hogy milyennek látta kritikusunk a mű­sort. Kell e irodalmi színpad Egernek? Fenti kérdésre keres vá­laszt Farkas András írása a. " lap 4. oldalán. Történelmi évszázadok tükre Az 5. oldalon található ri­port az Országgyűlési Könyvtár érdekességeit mutatja be az olvasóknak. úttörő-olimpiát. Képünkön: dr. Varga János, az Egri Városi Tanács elnöke megnyitja az úttörő- olimpiád . . , ' .________________________________(Foto: Püisy Eleaér) Az év első munkanapján fá \ íj “«710 üi termékek, ül tecMóila ii¥ém!er]a iliemsinkbsn

Next

/
Oldalképek
Tartalom