Népújság, 1973. november (24. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

VILÁG PIOLETÄBJÄI, EGYESÜLJETEK AZ MSZMP HEVES MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYE! TANÁCS NAPILAPJA XXIV, évfolyam, 256. szám ARA s 80 FILLER 1973. november 1., csütörtök Felhívás a világ népeihez Svadat saitöérfekez'ete Diplomáciai nagyüzem Washingtonban A rendkívül élénk közel-keleti diplomáciai tevékenység egyik fontos eseménye: Szadat elnök Kairóban fogadta Kuz- nyecovot, a szovjet külügyminiszter első helyettesét, v > (Népújság-teleíoto — AP—MTI—KS) A békeerők moszkvai vi­lágkongresszusának záróülé­sé szerdán késő délután ült ősszé, hogy jóváhagyja a kongresszus záródokumen­tumait;, amelyek szövegét az összekötő bizottság szerda délutáni ülésén öntötték vég­leges formába, A záróülés először a kong­resszusnak a világ népeihez intézett felhívását hagyta jó- • vá, majd a Biztonsági Tanács A békeszerető erők világ­kongresszusa felhívta a világ népeit, hogy az igazságos és tartós béke szavatolása érde­kében egyesítsék erőfeszíté­seiket. A szerdán elfogadott fel­hívás leszögezi, hogy a béke- szerető erők sikerei követ­keztében az utóbbi időben javulni kezdett a nemzetkö­zi politikai légkör. Realitás­sá vált az a remény, hogy a mai és a jövőbeni nemzedé­kek megmenekülhetnek a nukleáris katasztrófa rémé­től. Az ellenségeskedés és a szembenállás a nemzetközi kapcsolatokban fokozatosan átengedi helyét a békés és kölcsönösen előnyös együtt­működésnek, valamint az államok közötti fokozottabb bizalomnak. Ugyanakkor — hangzik a ’ felhívás — maradtak még olyan térségek, ahol a fe­szültség ugyanolyan nagy, mint korábban volt. ahol Hortobágyi Gusztáv, gyön­gyöspatai tsz-elnök éppen a mezőgazdasági dolgozók ta­lálkozójára készült, amikor a Rosszija Szálló negyedik eme­letén. a magyar küldöttség ,.1'olladiszállásán” sí került szóra bírni. — Tavaly a Heves megyei békevonattal jártam először Moszkvában, most tehat má­sodszor vagyok a szovjet fő­városban. — Ali ragadta meg legjob­ban a kongresszuson? — Mindenekelőtt a mére­tek, 144 ország küldte el delegátusait, valamennyien egy célért, a békéért küzde­nek. A felszólalásokból ki­derült, hogy minden ország­ban más-más eszközök szük­ségesek a békemozgalom si­keréhez.'Ez mind a plenáris üléseken, mind a bizo .tág­ban elhangzott felszólalá­sokból k'tűnt. A kanadai de­legátus felszólalása merőben eltért mondjuk, egy afrikai küldött beszédétől. Kanadá­ban nagyon régen nem volt háború, tehát az emberek biztonságban érzik magukat, az afrikai országok küldöt­tei pedig saját felszabadító harcaik alapján ítélik meg a világot, aki nem ismeri a háborút, az sok tekintetben másképpen foglal állást Btint aki* többé-kevésbé ma te benne él. A végsőd az ­»közel-keleti határozatainak támogatására szólította- fej a világ közvéleményét egy Kü­lön erre a célra megfogalma­zott, rövid nyilatkozatban. Ezt követően Mihail Zim- janyin, az összekötő bizott­ság szovjet alelnöke felol­vasta a kongresszus nyilat­kozatát, amely a bizottságok­ban végzett munka eredmé­nyeit összegezi. még mindig nem sikerült felszámolni az egész embe­riséget veszélyeztető agresz- szió tűzfészkeit. A kongresszus felhívta a népeket: követeljék a nem­zetközi biztonságon és a köl­csönösen előnyös együttmű­ködésen alapuló békés együttélés érvényesülését, szorgalmazzák a fajüldözés, a gyarmatosítás és a neoko- lonializmus felszámolását. Követeljék az általános és teljes leszerelést, a katonai támaszpontok és szövetségek felszámolását, a nukleáris fegyverek alkalmazását, gyár­tását, kipróbálását és fel­halmozását eltiltó nemzetkö­zi konvenció elfogadását, va­lamint az agresszió összes formáinak beszüntetését. Követeljék, hogy a há­borús célokra előirányzott összegeket fordítsák a nyo­mor megszüntetésére, az írás­tudatlanság felszámolására. alapvető cél azonban vala­mennyiünknél közös. Ezért le­het a határozatokat is vé­gül közös nevezőre hozni. Rendkívüli élmény volt számomra, hogy közel­ről ■ hallottam Brezsnyev be­szédét. Mélyen elemezte a nemzetközi helyzetet, az eny­hülés irányában elért sike­reket és ä jövő. feladatait. Szerdán véget ért az ága­zati minisztériumok, szerve­zési intézetek, és a nagy- vállalatok vezetőinek három­napos munka- és üzem- szervezési tapasztalatcseré­je. A nagy jelentőségű ta­nácskozás tapasztalatairól Buda István munkaügyi mi­niszterhelyettes nyilatkozott az MTI munkatársának: — A kitűzött célt elér­tük : felmértük az eredmé­nyeket, ismerjük az erőfe­szítéseket, látjuk a problé­mákat is. Mindezek alapján a tanácskozás részvevői kör­vonalazhatták & következő •az oktatás.. az. egészségügy fejlesitésere, követeljék az igazságtalanság kiküszöbölé­sét, ’valamint azt, hogy min­den nép saját belátása sze­rint használja fel nemzeti erőforrásait, A felhívás kimondja, hogy a béke, a biztonság és az igazságosság szavatolásának elengedhetetlen feltétele­ként végre kell hajtani az ENSZ-határozatokafc Ezek a követelmények: ■ hangoztatja a felhívás — megfelelnek az ENSZ-alap- okmány, a bandungi konfe­rencia, az el nem kötelezett országok konferenciája el­veinek, valamint azoknak az elveknek, amelyeket nemrég hirdettek nteg a különböző társadalmi rendszerű álla­mok vezetői által aláírt bé- kedbklaráeiőkban " és okmá­nyokban, A Közel-Kelettel kapcsola­tos kongresszusi okmány ki­mondja: „A. pillanatnyi helyzet gyors és hatékony in­tézkedéseket követel. A bé­keszerető erők nemzeti és nemzetközi kötelessége, hogy aktívan részt vegyenek ab­ban a tevékenységben, amely annyira szükséges mind a közel-keleti. mind pedig az egész világ népei szempontjából”» — Mii üzen haza, az ott­honiaknak? — Mint a Hazafias' Nép­front Heves megyei elnöksé­ge és az Országos Béketanács tagja, tudom, hogy otthon mar hozzáláttak a beszámo­lóm szervezéséhez. Igyekszem tapasztalataimat és élménye­imet mielőbb, minél . több ember előtt elmondani időszak feladatait. Karakas László munkaügyi miniszter bevezető előadását 27 korre­ferátum, illetve hozzászólás követte, s így több forrás­ból meríthettünk, ami elő­segítette, hogy minél tisz­tább helyzetkép alakuljon la. — A szervező ' intézetek jól haladnak a párt- és kor­mányhatározatban megjelölt célok felé, de még messze vagyunk attól, hogy az álta­luk kidolgozott szervezési elvek megvalósításában meg­felelő gyakorlati segítséget nyújtsanak a vállalatoknak. Sppen ezérí nagyon fontos­Böcz Sándor, az MTI tudo- ' sitója jelenti: — Békét akarunk, igazi békét, ami azt jelenti, hogy teljes egészében végre kell hajtani a Biztonsági Tanács 242. számú határozatát —, jelentette ki Szadat egyipto­mi elnök szerdai sajtóérte­kezletén. — A magunk részé­ről készek vagyunk azonnal Elnökségi ülés az SZMt’aé) A Szakszervezetek Heves megyei Tanácsának einöksé- . ge ülést tartott szerdán Egerben. A testületi • érte­kezleten részt vett Németh Tibor, a megyei pártbizott­ság osztályvezető-helyettese is. Az elnökség ez alkalom­mal a szocialista munkaver- seny-mozgalom továbbfej­lesztésére hozott párthatáro­zat végrehajtásáról tájékozó- . dott, s meghallgatta az ÉDOSZ üzemeiben dolgozó nők helyzetéről adott jelen­tést. A résztvevők tudomá­sul vették a beszámolókat^ s több fontos határozatot hoz­tak a mozgalmi munka to­vábbi javítására. Ezután egyebekről esett szó. Az elnökségi ülésen el­hangzottakra későbbi lap­számunkban részletesebben is visszatérünk. nak tartjuk, hogy az inté­zetek ezt a tevékenységet az érintett vállalatokkal közö­sen végezzék, s, ne csak a tanulmányszintű kidolgozás­ban, hanem a bevezetésben is együttműködjenek. — Nagyon fontos a ter­melés: folyamatokat kiegé­szítő tevékenységek célsze­rű szervezése. Nemcsak gaz­dasági, hanem politikai, a munkások hangulatát érintő kérdés is, hogy a követel­mények ne csak a termelő folyamatban fokozódjanak, hanem az adminisztráció, az ügyvitel terén 1«, , , i teljesíteni a határozatból eredő kötelezettségeinket, be­leértve azt is, hogy hat hó­napon belül hajózhatóvá ten­nénk és megnyitnánk a Szuezi-csatornát. Egyiptom —mondotta — továbbra is elveti a közvet­len tárgyalások gondolatát, de az ENSZ égisze alatt haj­landó béketárgyalásokat foly­tatni Izraellel, ahhoz hason­lóan, ahogyan az egyiptomi és az izraeli hadsereg képvi­selői találkoztak az, ENSZ zászlaja alatt, az ENSZ- . megfigyelők jelenlétében. Szadat rámutatott, hogy a .tárgyalások megkezdése Iz­(Folytatás a 2. oldalon) | Ülést tart a Magvar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága <5 A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak soros ülését november 1-re összehívták. A Politikai Bizottság időszerű nemzet­közi kérdések megvitatását javasolja a Központi Bizott­ságnak. Papír és vaSéság Hogyan érvényesül az if­júsági törvény egy hat­vani üzemben? A Cipész­ipari Szövetkezetnél szer­zett tapasztalatokról ír munkatársunk a 3. oldalon. Van-e kitt a Dankfr- telepröl? Munkatársunk, a megyei tanexs mellett működő ci­gányügyi albizottság tit­kárával, Mészáros György- gyel beszélgetett. írását la­punk 4. oldalán olvashat­ják. Tudós’tiink leieniiJt Tápunk. tudósítót, ezúttal Pétervásáráról, Adácsról, Poroszlóról, Kompoltról és Tiszariánáról jelentkeztek hogy beszámoljanak áz-.oW történt eseményekről, ösz- szeállításunJS'a lap 5. olda­lán olvasható. \ Az üvegfúvás zsonglőré Olykor szokatlan feladatra is vállalkoznak a Parádt Üveggyár zsonglőr-ügyességű dolgozói. Bizonyság erre a na­pokban készíteti fel 'étel. amely nem kissebb, mint 15 lite­res :nagyságú váza születésének egyik pillanatát örökítette meg. Mint megtudtuk: a különleges rendelést svájci kérésre teljesítik, s ennek során egy egész szériát exportálnak üvegedényből---------------- . _ {Foto; Puskás Anikó) A békeszerető erők felhívása Hortobágyi Gusztáv: Igyekszem tapasztalataimat minél több embernek elmondani Gáti István Oyfimftlcsöző volt fiz iizeng­és -munkaszervezési tapasztalatcsere Buda István miniszterhelyettes nyilatkozata ft békeerök moszkvai ivi ä * Ica n g reá m» um >< 11 c zörőiilée®

Next

/
Oldalképek
Tartalom