Népújság, 1973. október (24. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-31 / 255. szám

KOSSUTH 8.20 Bartók: A fából fnragvM királyfi 9.00 Colas Breugiura. 8. folytatás 9.1» Táneietme 9.45 Kórusok 10.05 Nyitiiikéls , 10.40 Anyegin, opmircsdetck 11.30 A Szabó család 12.20 Ki nyer ma í 12.35 Tánczctio 13.20 Nólák 13.50 Válaszolunk Hallgatóinknak I 14.05 Éneklő ifjúság lf.;io .Nőkről — miknek 15.10 Harsait a kUrtszó! 15.45 l uvószene 16.95 ltlport 16.15 Operettrészleick 16.32 Kálonnőuek. I. rósz 17.20 A muzsikus válaszol 17.48 Kste a munkásszállón 16.03 Örökzöld dallamok 19.25 Kritikusok fóruma 19.35 Népi zene 20.06 ÜJ lemezeinkból 21.03 Szellemi munkások .», 21.33 Áriák 22.30 Zenék, pHlanatok. Honegger életéből *3,30 Daljálckokból PETŐFI *.05 Téuetlulok — Zenés játék- részletek 9.03 Kiváncsiak klubja 12.00 Zenekari muzsika 13.40 Orvosi tanácsok 14.00 Klubrádió 17.00 ötórai tea 18.20 Elet és irodalom 19.10 Régi hangmerek világa 19.31 Szimuláljuk a Jövőt 20.25 Kis magyar néprajz 20.30 Duna menti országok népzenei fesztiválja Újvidéken 22.27 A köznevelés fejlesztéséről 22.42 Joe Carr zongorázik 23.15 Mozart-müvek Szolnoki Rádió Alföldi Krónika Mezei szőttes Nők — vezető beosztásban Kulcsemberek Fúvószene Farmer és nyakkendő. Vezeti: Hayer Ilona és Feuer András MAGYAR ».20 lskola-tv 9.55 Óvodások műsora 10.35 Salto mortale. IV. Bem 11.25 Delta 17.05 Irány az egyetemé 17.38 Hírek 17.45 Nő három szerepben 18.00 Óvódások műsora 18.40 10 ooo lakás. ül. róoa 19.15 Esti mese 19.30 Tv-hiradó 20.00 Vlkkl Carr műsor». Zenés angol film 20.30 Európa—Dél-Amerika labda rógó-mérkőzés 22.20 Tv-híradó POZSONYI 19.00 és 22.20 Híradó *0.25 Európa—Dcl-Amerika labdarúgó-mérkőzés [ mozi EGRI VÖRÖS CSILLAG (Telefon: 22-33) 3. fél tf és 8 órakor Egy srác fehér lovon Magyar lilm. Főszereplő} Oszter Sándor. EGRI HRÖDY (Telelőn; 14-07) Fél 4 órakor Egy srác fehér lovon Este fél 6 és fél 8 órakor öt könnyű darab Színes, szinkronizált amerikai film. GYÖNGYÖSI PUSKIN Tóm Jones GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Fel 4 es fél 6 órakor Huszárkisasszony Este fél 8 órakor Száguldás a semmibe HATVANI VÖRÖS CSILLAG János vitéz HATVANI KOSSUTH * Sztrogof Mihály PÉTERVASARA A bostoni fojtogató Egerben, este 7 órakor TARTUFFF , (Bródy-bériet) ■f. ORVpS;ly niBYElET ni Egerben: 19 órától csütörtök reggel 7 0: u <'■ viesy-Zsi­linszky utcai rendelőben. (T*r- fon: 11 -10). Rendelés gyermekek tegzére is. Gyöngyösön: 1» órától csütörtök reggel 7 órái‘4. a 'Jókai ulrn 4L ^ilai i1 rcndeiobéfL tvm: U7-3J*. Nyugdíjasok találkozója Gyöngyösön félvezető. ' és gépgyár szakszervezeti bizottsága. a vállalat volt dolgozói meg­becsülésének újabb jele­ként, baráti, nyugdfjastulál- kozót rendezett október utol­só hetében. A meghívott nyugdíjasokat az szb képvi­selője köszöntötte, külön-kü­lön megajándékozva minde­gyiküket. Az ajándékok nem nagy értékűek. — m|nt ahogy hangsúlyozta is kö­szöntőjében, csupán figyel-' mességnek szánták, mintegy bizonyítva, hogy nem feled­keznek meg azokról sem. akik már nem lépik át min­dennap a gyár kapuját. Ismertették a nyugdíjasok­kal a gyár eredményeit majd ezt egy körséta követ­te, amelyből végül is több oras látogatás lett, hiszen többen felkeresték régi mun­kahelyüket, munkatársaikat ..öreg” gépeket. Bár ez utóbbiból szerencsére egyre van, hiszen mind több régi gépel cserélnek ki újabbra, modernebbre. A vi­dám hangulatú találkozó és j t?gulUK ve«ül is közös ebeddel ért véget. Csefán József Gyöngyös Nincs hiány kezdeménye­zésben Verpelét községben Is sok minden létesült az elmúlt evekben úgy. hogy a lakosok jelentős társadalmi munká­val járultak hozzá. Igaz itt néha talán nehezebb meg­mozgatni az embereket, mint egy kis községben, de kezde- menyezesben itt sincs hiány. Községünkben ha még nem is minden utca, de nagyon sok világos, tiszta. A nép- Jt^iLbl*°itt?Í'1 aktíváinak efm k ü,e ,adaU‘ eondja az elmaradok meggyőzése, hogy ne legyenek az utcákban el­hanyagolt kertek. Fákat is mind többen ültetnek a ha­zak ele, b ez a jövőben je­lent majd igazán szemet gyönyörködtető látványt és nem utolsósorban tiszta le­vegőt. évtizedben szin­ké^JaVarazSolódolt a ugrásszerűen nőtt a lakaskuUúra. Ami nemrég még luxusszámba ment _ mint a fürdőszoba —r ™?hn?ár esjme természete­tobLSt, A. háztartások mar háztartási m^á1funtetlk 8Z a^nyok kiro;ÍJ L Igény« sok te- a kÖzség lakossá­ga- Jelen esetben a vízmű nä?ata k,'éí,ító^t sürgetik, , a lakásokba is Kp akarjak mind többen vezetni ho«Tv-Beszéini teu3 IawL'anrVa, tOZds a rigánv- néi°i«^A íCUltUralis igényel­sz állnnHegnagyobb feladat kis­emberek kötődjenek i" ™ n^hel,Vükhöz. előbbre lépünk. 1 évrc Molnár Lajos Verpelét Munkavédelmi vetélkedő a kis­kereskedelemben * ”evJs megyei Élelmi­?*fr Kiskereskedelmi Válla­5íu XiU; KpVDSZ kultu­rális napok keretében jól: sikerült munkavédelmi vetélé­sed ot szervezett a bolti dől- kozok részére Voit már példa ilyen vetél­kedő megrendezésére az el­múlt években is a váHalat­ily-endri«B í,aiai°k részéről ^ ? lgv e,'deklódes csuk' most mutatkozott. Az egri és gyöngyösi terem kicsinek bizonyult, annyian érdeklőd­ted Természetesen a vetél­Balesetek - tanulságok } 2. CSAK ÜGY emlegették az eset után, hogy a „megva­dult sofőr”. Tulajdonképpen minden a szokásos módon történt. A szürke Trabant tulajdonosa odaállt Ívócimborája lakása elé. Bekiabált a kertben ka- pálgató munkatársának: — Nincs kedved egy kis kirándulásra? A cimbora átöltözött és negyedóra múlva már a szomszéd falu felé hajtottak. Közben a trabantos el­mondta. hogy összekapott az asszonnyal és a haragját akarja levezetni néhány frficcsel. A társa csak he­lyeselte. Egyáltalán nem szólt, hogy kocsival, volán mellett nem szabad Inni, hogy ebből még baj lenet Inkább biztatta: — így kell ezt csinálni, akkor majd megszelídül az asszony! Ittak a szomszéd község italboltjában és egy üveg bort fogyasztottak a követ­kező vendéglőben. Később a trabantos már nem emlé­kezett pontosan, hogy meny­nyit is fogyasztottak. A gon­dos vizsgálat viszont kide­rítette, hogy összesen négy nagyfröccs és két üveg bor (egyliteres és hétdecis) elfo­gyasztása után ismét kocsi­ba szálltak. Már elmúlt éj­fél, de nem hazafelé indul­tak, hanem a közeli község­be, ahol sejtették, hogy még találnak nyitott vendéglőt. HOLDVILÁG volt. akár lámpa nélkül is hajthattak. A trabantos időnként bizo­nyította is ezt. Bravúrosan leoltotta a lámpákat, sőt, időnként megcélozta a bal oldali útszegélyt. Ilyenkor nagyot nevettek, hogy elke­rülték az árkot. És egyszer csattant a kocsi elején va­lami. így és csupán ennyi volt az egész, amit észlel­tek. Kiugrottak a kocsiból. A Trabant előtt egy férfi fe­küdt. Már mozdulatlanul. Azonnal beállt a halál, olyan nagy ütést kapott. A kopo­nyaalapi töré6 végzett vele. A trabantos megvadult. Rug­dosta a földön fekvő áldo­zatot és szidalmazta, amiért az útjába került, amiért sza­bályosan, az úttest bal olda­lán, szemben a forgalommal hazafelé gyalogolt a kőzett gyárból, ahol dolgozott. A megvadult gépkocsive­zetőt a helyszínre érkező te­herautóban ülők fékezték meg. A következmény: börtön, elvonókúra, a gépjárműveze­tői jogosítvány elvonása és — természetesen — kártérí­tés az áldozat négytagú csa­ládjának, a feleségnek, a három árvának. Az összeg pedig 150 ezer forint. A tra­bantos éppen építkezett, be­költözés előtt állt a családi ház. Most ez is ráment az italos száguldozásra. A következő esetnek is az italozás volt az egyik indí­téka. A község feletti szőlő­hegyen iszogatott a társaság. Ki motorral jött, ki szé­kedet előtt szó esett a munka- védelemről, a balesetek meg­előzésének fontosságáról. A vetélkedőn dicséretre méltó­an szerepeltek a fiatalok, s a vállalat értékes tárgyjuta­lomban részesítette a győz­teseket. . Ttlky László Gyöngyös Szövetkezetek az iskolákban A szövetkezeti mozgalom egyre erősödő fiatal hajtása az iskolaszövetkezet. Heves megye AFESZ-ei és az is­kolák, beleértve az általá­nos és középiskolákat is, föl­ismerték, milyen fontos a szövetkezeti mozgalom meg­ismertetése a fiatal nemze­dékkel. Ennek eredménye, 1 hogy egyre több általános és középiskolában törekszenek diákszövetkezetek létreho­zására. A napokban a Gár­donyt Géza Gimnáziumban került sor az Ifjúsági szövet­kezet és a MÉSZÖV szerve­zésében egy tapasztalatcsere­értekezletre. Célja, hogy se­gítse új szövetkezetek alakí­tását, és hasznos tanácsokat adjon a meglevőknek. Rövid kultúrműsor után a részvevők előtt Forgács Bé­la tanár, az iskolaszövetke­zet vezetője ismertette a gimnázium szövetkezetének tapasztalatait. Ulrich Éva, az intéző bizottság elnöke, — negyedikes tanuló — ismer­tette a szövetkezet tulajdon­képpeni munkáját. Árulnak iskolaszereket, tejet és tej­terméket — figyelembe véve a korszerű, helyes táplálko­zás követelményeit —. de a gazdasági munkán túl kul- 1 úrtevékenységet is folytat­nak. Nem lebecsülendő a gazdasági eredmény sem. a büfé átlagos havi forgalma 30 000 forinté A vendéglátók beszámolói után a részt vevő iskolaszö­vetkezeti képviselők is be­számoltak eredményeikről. Hasznosnak bizonyult a ta­nácskozás, ugyanis a tapasz­talatok alapján az iskolaszö­vetkezet . további fellendíté­séhez nagyban hozzájárult. Süveges Benedek Eger Panasz a főutcáról Nagy örömmel látom sok egri lakótársammal együtt, milyen komoly költséggel, sok gondos munkával teszik az egri Széchenyi utca köz­lekedését biztonságosabbá, kulturáltabbá, gyorsabbá. Szerettük volna azonban ez­zel egy időben azt is látni, hogy amikor a forgalom ja­vításán fáradoznak, kiküszö­bölik azt a hibát is, amely az itt lakóknak .is, az itt közlekedőknek is sok bosszú­ságot okoz. Arról van ugyanis szó, hogy egy-egy eső után az utcán több he­lyen megáll a víz., Az autóka sáros, piszkos vizet felcsap­ják a járókelőkre és a ház­falakra egyaránt. Dr. Sánta István Eger WvW^/vWVWWNAAAVWWVVWVWVWW^WVW^A/W^^^W^VVVVVVVVVWWV'M/VVWWWVWVVyVW t mély gépkocsival. Keveseb­ben voltak, akik utasként érkeztek, a többségnek még volán mögé kellett ülnie, hogy hajnalban hazatérjen. ARRA EGYIKÜK sem gondolt, hogy ilyen állapot­ban tilos vezetni, hogy jobb lenne előbb kialudni magu­kat. Sorra búcsúztak egymás­tol. Aztán az egyik panno- níás nem tudta berúgni a motorját. Mint később ki­derült, semmi hibája nem volt a motornak. Inkább az erősen Ittas vezető okolhat­ta magát a kudarcért. — Semmi baj, komám; — így az ivócimborák — ülj csak fel, majd belökjük. És belökték a motort, nyergében az alaposan deli- rlumos emberrel. A kéz mar nem engedelmeskedett, a gáz adagolása sem volt egyenle­tes. Nagyon ráhúzta a gázt. a motor megugrott és alig száz méter rohanás után ne­kihajtott az út szélén kerék­párját .toló Idős embernek és a feleségének. Az öregnek eltört a lába, a felesége csak belegurult az útszéli árokba. A motoros viszont rázuhant az úttestre és szörnyethalt. Az ivócimborák csodálkoz­tak, amikor másnap számon kérték tőlük: Miért tolták be a halálba társukat ? A történetnek ezzel még nincs vége. Az áldozat fele­sége súlyos tüdőgyulladással feküdt odahaza. A nagy­lány — már hajnalodott — a gyárba készült, a fiú is felébredt az idegenek érke­zésére. Az orvos már előre elkészített injekciós tűvel lépett az asszonyhoz és azon­nal beadta a nyugtatót. Csak ezután közölték a családdal a szomorú esetet. Elsőnek a 14 éves fiú tért magához. — A Jóska bátyám volt. ö jött apámért, hogy men­jenek a hegybe... Kiderült, hogy ugyanez a Jóska segítette a másvilágra a családapát a pincénél. Hárman indultak a halász- csárdához. Otthon azt'mond­ták, hogy bort hoznak ka­rácsonyra és közben bekap­nak egy halászlevet. Az asz- szonyok megnyugodtak. a demizsonokat betették a Moszkvics hátuljába és a vacsora előtt megvették a bort A halászlé csípős volt, a csárda bora viszont ansia- 80«. — Igyunk a midikéből! — így az egyik. BEHOZTAK a kisebbik demizsont, az asztalhoz hív­ták az üzletvezetőt, oda in­tették a háromtagú cigány- zenekart és daloltak, Ittak. Egész este azt énekelték, hogy „Addig iszom, míg a világ világ fesz ...” Az üz­letvezető ismerte őket. Tud­ta, hogy egyikük gépkocsit vezet, de nem szólt, velük ivott, dalolt. * Hajnal felé elindultak. A háromtagú társaság leg­idősebb tagja útközben ki­szállt. Később azt mondta, hogy nem érezte biztonság­ban magát a száguldó, im­bolygó kocsiban. Ketten haj-; tottak tovább. Az egyik ka­Madárijesztöt az utcákra! Nyílt levél a Köztisztasági Hivatalhoz Alulírott Túzok Flórián — arra való tekintettel, hogy főútvonalaink fái őszi-téli és kora tavaszi délutánonként a verebek részéről túl élénk látogatottságnak örvendenek — a járókelők ruházatának védelmében ezennel indít- ványt teszek a szántófölde­ken ,iol bevált inadárijeszté- si rendszer bevezetésere a városokbun, községekben. A mozgó madárijesztői tisztre enmagamat ajánlom. A csa­tolt lakóbizottsági igazolás tanúsága szerint a gyakor­lati madárijesztés terén ak­kora respektussal bírok, hogy a legyek és a muslin­cák kivételével mindenne­mű szárnyas jószág — csir­két, libát is beleértve — messze elkerüli a házam tá­ját. Még mélyhűtött aprólék formájában is, sajnos. Természetesen fenti aján­latom a kollektív szerződés keretein belül kizárólag ve­rébriasztásra vonatkozik. Bagoly, barázdabillegető és tövisszúró gébics riogatásá­nak tarifája külön megálla­podás tárgyát kéoezendi. Vízimadarak után a vízdíjat is felszámítom. Éneklők el­riasztása csakis az Operaház és a Filharmónia, költözök zaklatása pedig kizárólag a iakáshivatal útján lehetsé­ges, erre tehát nem váiial- kozhatom. Végezetül: dol­mányosvarjak ijesztgetése vasár- és ünnepnapon szü­netel. a Ui.: Parjn nélkül fészkelő kuviknál különélést pótlék számítok fel. TÚZOK FLORIAN oki. szarka- és kakadu- hessegetó mester Közreadja: Heves Ferenc nyárt kilencvennel akárták bevenni. Nem sikerült. Be­lerohantak az ulszéli kiser­dőbe és szabályosan feiesa- varodtak az egyik fára Két halott muradt a helyszínen. Az egyik ajtót csak hideg­vágóval lehetett leválasztani a la törzséről. Addig ittak, míg számukra a világ világ voll és nem sokáig volt az. A gépkocsivezetőt odahaza fiatal felesége és iiuromhó- napos kislánya varia. Elgondolkodtam, hogy tör­vényeink milyen szigorral lépnek fel egyes bűnesetek­kel szemben. Például, ha va­laki orguzdusug vádjába esik, hiába bizonyított, nogv nem tudott, nem tudhatott az általa vásárolt áru ere­detéről, telelnie kell a tör­vény előtt. A közúti balese­teknél viszont igen enyhen Ítélik meg ma még azokat, akik tudnak a gépkocsive­zetők italozásáról. Látják is, hogy beül a kocsiba, hogy indulni készül. Ismerik it­tasságának fokát, mégsem szólnak. A szigort kellene növelni azokkal szemben is. akik el­nézik mások ittas vezetését, sőt. ebben segédkezet nyúj­tanak nekik, akár úgy. hogy kiszolgálják a nyilvánvaló­an még volán mögé ülő embereket, akár úgy. hogy vele együtt isznak. A TÁRSADALMI felelős- séget nem általánosságban, hanem balesetenként és sze­mélyenként kell szigornani. Csak így csökkenthetjük az elmondottakhoz hasonló szo­morú eseteket az onszágut- jainkon. — e-o — (■Folytatjuk.). Vízágyúval az erózió e íen Vízágyúval lövik a fűma­got az autóutak menti ré­zsűre. hogy meggátolják a talajeróziót. A Közúti Köz­lekedési Tudományos Kuta­tóintézetben kidolgozott kü­lönleges módszer a gyep- téglarakás hosszú, munka- igényes feladatát helyettesí­ti. Eddig 50 ezer négyzet- méter ütmen ti padkát, ré­zsüt vetettek be ezzel s módszerrel. A közúti hálózat fejlesz­tésénél gyakran okozott gondot az új utak mentén felhalmozott föld. kisebb dombok megkötése. Nagyobb esőzés alkalmával ugyanis a lezúduló víz gyakran inne­res árkot szántott a lejtős talajba, s veszélyezte Lte 07 utakat. Ezért dolgozta ki az intézet a vízágyús ;:tés módszerét. a sűrű fű ugyanis megakadályozza a mélyedések keletkezését. A vízzel 8 méteres távolságba kilőtt fűmag már néhány nap múlva kikel, mert olyan különleges vegyszert kever­nek a vízbe, amely gyorsít­ja a fű serkenését. Eddig az M—1-es út mel­lett, az M—8-as út Székes- fehérvár és Veszprém kö i zötti szakaszán és az M—1- es tatahányai út mentén hú­zódó sávon füvesítettek víz­ágyúval A következő évben 101» ezer négyzetméter terü­let füvesítését tervezik, s előreláthatóan ezzel a mód­szerrel gyepesítik majd a megépítendő 500 kilométe­res autópálya szélét is. ilpníiitSa d 1973. október 81.. szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom