Népújság, 1973. október (24. évfolyam, 230-255. szám)

1973-10-14 / 241. szám

A Pokol Aforizmák filmen A zágrábi Jadran-Film és * római Gerico Sound film- vállalat elfogadta a Pokol dmű koprodukciós ssu per­film felvételi terveit Egye­sek szerint ez lesz a világ leghosszabb és egyúttal leg­drágább fáz előirányzott költség kb. 7 millió dollár), filmje. A film alapjául Dan­te remeke szolgál. A zágrábi sajtókonferen­cián a film Jövendő rende­zője, Franco Zeffirelli kije­lentette, hogy tízhónapos elő­készület után a Pokol fel­vételeit Jövő februárban megkezdik. A film nagy ré­szét Jugoszláviában forgat­ják, de úgy gondolják, hogy felvételekre sor kerül Olasz­ország vulkanikus tájain, s esetleg Csehszlovákiában is. Mines szomorúbb és lehangolóbb a későn érkezett bol­dogságnál. (lvan Turgengev) Az ember olyan, mint a zongora — minél idősebb, annál gyakrabban hangolódik le. (Stanislaw Wroblewski) Semmi más nem hiányzik ahhoz, hogy boldogok le­gyünk, csak az, hogy tisztában legyünk vele. (Paul Valérg) Az ember csak akkor nyugszik meg, amikor egyszer, s mindenkorra eldöntötte: csak azt fogja tenni, ami a természetével összefér. (Goethe) A sikerhez vezető utat valósággal eltorlaszolják azt* a feleségek, akik hajtják maguk előtt a férjüket (T. R. Deway) A boldogság nem a jólét, nem az élvezet nem a vágy, nem a megelégedés, nem az öröm — hanem mind­egyikből egy kevés.-*>] „ u (Coco Chanel) „Vitéz Mihály ébresztése’* ..Szavak, kiknek lóbusa volt Vitéz s gazdag pillangó szárnyakat adott szavak szárnyatok' bársonyára szedegessetek violaszagot midőn fölröpködtök öt dicsérni.” Ady így ébresztette valaha, s most, születésének második centenáriumára készülődve is ez az igény és ez a mérce: violaszagot, szedegető, bárso­nyos szárnyú szép szavak di­csérjék. Debrecenben elsősorban. De a város csak helyszín: az ország szava szólal meg ott,, hiszen a költő Debrecen fia volt, s nemcsak születése sze­rint. Szoros, bár ellentétek­ből szőtt viszonyban élt hol­tig a várossal, elszakíthatat­lan attól az emléke is. „Költő hazája széles nayy- oilág" — igaz, a képzelet a végtelenbe vágyik. Az övé Is bekóborolja az egész glóbust, („Víg borzadással jártam el a görög Szépségek és a római nagy világ Pompás maradványit, s ezeknek Sírja felett az olasz negédes Kertjébe Szedtem drága narancsokat A franc mezőket láttam; az Albion Barlangiban s a német erdők Bérceiben örömöt találtam”), maga azonban nem lép túl a honi tereken, álom marad a világ, melynek csak szellemi hatásait fogadja, s oltja hazai sarjakba, magyarrá téve mindent, amit átvesz és ne­mesebbé mindent, ami ma­gyar. Keze alatt nyelvünk játékosan röppen föl; a la­tinból jött, s oly honossá vált időmértékes sorok táncosain lebegnek, a népdal képei, ízei rokokó kecsességgel öltenek formát, a vens csipkefinom, mint Mozart muzsikája, s az Európán átsüvítő eszmék ha­zad gondokkal telítődnek. S az európai szellem fi­nom hangú költője közben nemcsak hű, de otthonos fia is várceának. Az ellentéteket szintézisbe olvasztó Hiszen ez a város egyszerre maradiság fészke és haladó tudományok vára, földönjáró anyagiassá­gé és merész tetteké, zsíros disznótoroké és délibábos ál­moké. Petőfi az* írja Debre­cenről a függetlenség kikiál- ‘ tása után, hogy jaj a függet­lenségnek, mely olyan vá­rosban születik, ahol a ka­pukra kiírják: „aki bejön, csukja be az ajtót, mert ki­megy a disznó”, Es mégis, itt született, itt formálódott, szellemileg is itt nőtt nngy- gyá a legiégiesebb magyar költő, ki líránk csaknem év­százados csendjébe úgy ha­sított bele, mint koratavaszi derengésbe a váratlan villám. A versek ive is igazi debre­ceni lélekre vall, a költő egy­szerre hajdúsági, európai és magyar, egyetemes, de szülő­földjétől elszakíthatatlan, „itt van zúzos december, bori igyék minden ember"; „Drá­ga kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám” — a bor dicséretéhez debreceni disznótorok ízei társulnak — de ott a tündérálom a nyo­mukban „a lenge hold halk­kal világosítja a szőke bikk­fák oldalát”. Hálátlan haza, zord. szigo­rú iskola, rebellis diák — sorsa törvényszerű, amikor elűzik, meghalni mégis haza­tér. A rövid, hányatott, nyo­morúsággal, csalódással teli életút — „az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon” — nem olyan hajszolt, roha- nós, sokfelé tartó, mint Pe­tőfié, hanem belefér egyetlen háromszögbe: Debrecen—Ko­márom—Pozsony—Csurgó, s a Balaton vonalával határolt térségbe. Az ünnepségek egyik köz­pontja tehát Debrecen lesz, a másik Csurgó. Kelettől-nyu- gatig hangzik a vers, hirdet­ve nyelv és gondolat csodála­tos lehetőségeit. Országos sza­valóverseny adja majd tele­vízión keresztül is hírül, hogy versmondőink milyen ered­ménnyel szedegetik a „viola­szagot”; Debrecenben talál­koznak a „névrokonok”, a Csokonai nevét viselő oktatá­si és közművelődési intézmé­nyek képviselői; „Rációtudo­mány — költészet” címmel itt tanácskoznak az irodalom- tudományok kutatói, itt ke­rül színre a Kamyóné és a Tempefői (Budapesten is a Karnyóné, Győrben pedig a Dorottya); november tizenha­todikén lesz a központi ün­nepség a színházban, mely­hez belépőjegyül egy bibliofil könyvecske szolgál, „Főhad­nagy Fazekas úrhoz” című, tíz verset tartalmazó, melyet debreceni grafikusok illuszt­ráltak Csokonai számot je­lentet meg az Alföld című folyóirat, s a Kossuth Lajos Tudományegyetem Utószakos kiadványa, a Studia Lttteré- ria is ; végül „Csokonai ko­szorúja" címmel az utókor verses és prózai reflexi >i lát­nak napvilágot. A fővárosi kiadók közül a Szépirodalmi az Arcok és Vallomásók soro­zatban adja ki Vargha Ba­lázs Csokonai élet rajtat: a Gondolat Julow Viktor mo­nográfiáját és egy hasonmás- kiadást a Lilla- és az Anak- reoni dalok. valamint az Ódák első megjelenési for­mái alapján; a Tankönyvki­adó pedig újra kibocsátja a Szilágyi—Papp féle Csokonai breviáriumot. Csurgó a tanárról, a nép­művelőről emlékezik, aki a somogyi iskoláról „jöven­dölt”, azért fáradozván, hogy „a szegény pór legény" ne váljék se zsivánnyá. se ,.hu­ny ikká"; Komárom’ pedig Lilla költőjéről — („ki fogod mindig Lillád derekát öleled e kis magyarságot Te örök, ó s új hunn poétaság, Ö ébredj, valahányszor ébresztünk’’) — hiszen, mint Ady is érzi, a Lilla dalok a modern ma­gyar szerelmi líra ősei, s a komáromi kereskedő annyi költői szépséggel felékesített leánya nélkül talán Lédára se került volna rá a halhatat­lanság palástja. Mivel ősz van, csendben ünnepel a Balaton, a szán­tód! rév és Tihany — csak hirüket viszi a messaehangzó költői szó szerte az országba, mert szebben a tóról, s a táj­ról senki sem szólt még, mint a távoli Debrecen szülötte. Ébresztjük Csokonait, „Hí­res Vitéz Mihályt”, az év­forduló alkalmat ad rá, hogy szép szavának ezüst hangja új árammal járja át lelkün­ket,, nyelvünket; fényét vesz­tő, elszürkülő kifejezőkészsé­günket. Reméljük, minde­nütt, ahol emlékeznek róla, méltóképpen teszik.’ Mert mint Illyés Gyulai írja: „Az aranyalmát termő fának sor­sa ápolóinak kezében van. Gyümölcsével a fa nemcsak magát vallja meg: kertészét is”. Bozóky Éva A Lfpovája utca egyik kis há­zacskájában, betegágyán feküdt Kalinja néni. Tekintete egyre csak a fehér virágú orgonára meredt, amely az ablak előtt hajlongott A szobába behallatszott az udva­ron bóklászó kecske mekegése, az utcáról pedig olykor-olykor a vil- iamoszörgés. Leánya ott állt mellette, • megkérdezte; — Hogy érzed magad? De válasz helyett kérdést ka­pott: — Nincs semmi hír Am óidról? — Innál egy kis hársfateát? Jót tenne... — Biztosan küldött táviratot, csak nem adod ide... — Nem küldött Igyál egy kis teát! —■ Talán nem is látom töb­bé... • • • Megérkezett az orvos, megmér­te a pulzust. — Ma nagyon jól néz ki, néni­kém! Egészen fiatalos...! — Doktor úr, nagyon szépen megkérem, nézze meg a levél- szekrényt nincs-e benne valami a fiamtól. A lányomnak nem hi­szek. Nézze meg, nagyon kérem! Az orvos elrakta a műszereit és valóban kiment hogy megnézze a levélszekrényt, de az üres volt. i A pitvarban, egy zománoos la­vórban kezet • mosott, közben a lánytól megkérdezte, mi van Ar- nolddal? — Megszökött hazulról. Senki nem tudja, hol, merre van. Nem ir, nem üzen... Az iskoláját se fejezte be. Csavargó! Született gazember! Azt hiszem, anyánk már nem is látja többé... — Az édesanyja nagyon rosszul van.;. Megtörölte a kezét a fehér len­vászon törülközőben, és elment Az udvaron bomlott az orgona, és az orvos arra gondolt hogy halni... Már azt is tudta, hogy ilyenkor milyen nehéz lehet meg- az öregasszony lánya és veje a halála után eladják a dűledező házat és a városba költöznek. ... Még hallotta, amint a lány az udvarra kiöntötte a vizet, ami­ben a kezét megmosta... • • • A kis utcába egy taxi kanyaro­dott be. Az orvosnak félre kellett állnia, hogy helyet adjon a kocsi­nak, amely a Kalinja néni háza előtt állt meg. — Megjött a fiam! —• slkoltott fel az öregasszony. — Szaladj, en­gedd be! Zelma kifutott a tornácra, ahol már feltűnt a fivére. — Hát ez a vén bakkecske még él? — kérdezte a fiú nevetve és a kecskére mutál ott. • • • Az öregasszony könnyes szem­mel nézte a fiát. — Milyen rövid a hajad... te huligán! „Hogy megöregedett...” gondol­ta a fiú. — El se köszöntél az anyád­tól... de én nem haragszom. Megnősültél? — Igen. — Befejezted az iskoládat? — Nem. — Milyen asszony a feleséged? — Mint a többiek. — Gyerek? — Nincs. — Adj innom! Zelma főzött ne­kem teát... A lány nyújtotta a csészét, de neki a fiától kellett. — Miért a feleséged nélkül jöt­tél? — Majd jön ő ia... — Ajándékot se hoztál! — Azt hittem, eladtad a há­zat ... — Olyan vagy, mint voltál! — Majdnem ... — Nem is borotválkoztál. — Nem... — Mint az apád. ö se szere­tett borotválkozni. A múlt ősszel halt meg ... Csend támadt. — Mama... én most elmegyek. — Ne menj még! Zelma, adj neki enni! — Azonnal jövökl Elszaladt. Anyja halkan zsörtö­lődött — Mindig ilyen volt... Azt mondta, visszajön? — Azt! Pedig a pokolban lenne a helye! — Gonosz a te szíved és nem tudod, mit jelent az; várni! Az utca végén, az autóbuszról különös öltözékű emberek szálltak le. Valóságos cirkuszi menet! Egy kövér nő kicsi kutyával, egy med­vetáncoltató, két súlyemelő, há­rom balettruhás lány. bohócok és egy nyurga, frakkos férfi. A frakkos ment be Kalinja né­ni házába elsőnek és ölben vitte ki az asszonyt a tornácra. Arnold hatalmas csokor fehér orgonát nyújtott át az anyjának. Aztán jöttek sorban, mind, akik az autóbuszról leszálltak, megha­joltak Kalinja néni előtt és vala­mi érdekeset csinált mindegyik. Ki ezt, ki azt, az öregasszony nevel­tetésére. — Melyik a feleséged? — kér­dezte türelmetlenül a beteg. — Jön azonnal... És jött egy törékeny kis nő, virágcsokorral, odament Kalinja nénihez és megcsókolta, aztán egy ezüst szállal hímzett kendőt terí­tett a vállára. Eközben azt mond­ta, hogy nagyon szereti a fiát és nemsokára gyermekük lesz... • • • Mindez olyan szép volt, hogy Kalinja néni elsírta magát. És sír­tak a többiek is. Arnold, és Zel­ma is. Csak a kecske nem értette az egészet, nézte a tarka ruhás bohócokat... — Nem tanított téged az élet semmire, fiam ... — mondta az asszony és azután mélységes nagy csend lett. Mindenki lehajtotta a fejét. És hallani lehetett, amint a szellő megzörrenti az orgonabokor leveleit... Oroszból fordította: Antalfy István

Next

/
Oldalképek
Tartalom