Népújság, 1973. szeptember (24. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-12 / 213. szám

MAI műsorok: RÁDIÓ 8.20 8.50 9.00 9.17 10.05 10.40 11.30 12.20 12.35 13.20 13.38 13.56 14.40 15.10 15.45 16.05 16.35 17.20 17.45 18.00 19.25 20.15 21.03 22.20 22.38 22.58 0.10 KOSSUTH A bűn nyomában, vj. Britten: Menyegadi kantáta. Regényrészlet. Liszt-művek. Nyitnikók. Zenekari, muzsika. A Sz.i bó család. Ki n^er ma? Tánczene. Vita a korszerű mező­gazdaságról. Népi zene. Egy pünkösdista szektáról. A Gyerrnekrádió ój zenei felv. Harsan a kürtszói Operettdalok. Diáktarisznya. Csajkovszkij; Rómeó m Júlia. Népi zene. IVIunkásstudló. Egy rádiós naplójából, Mozart: A varázstuvtHa Részletek. Gondolat. Há ttér bes zélgetés, Villa-Lobos; Gitárvmeny., A Danánál. ^ Kamarazene. Fanfárok. PETŐFI 8.05 Táncdalok. 9.03 Verbunkosok, 9.50 Riport. 12.03 Zenekari muzsika. 13.03 Francia szerzők. 13.40 Közgazdasági kislexikon, Kettőtől — hatig .. , Zenés délután. 18.20 Fiatalok hullámhosszáig 20.25 Kis magyar néprajz. 20.33 Népdalok. 21.00 Pásztorok. 21.20 Kodály a világhír útján» I. rész. * 22.00 Könnyűzene. 22.20 Zenésjátékrészletek. 23.15 Könnyűzene. Szolnoki Rádió Alföldi krónika. Kisközségi gondok. A jászalsószentgyörgyi Népdalkör műsorából. Számítástechnika. Feuer András riportja. Polkák. Zenés autóstop. Vezeti? Petri Ferenc. MAGYAR 9.15 9.35 10.00 1U.50 17.ia 17.25 13.10 19.15 19.30 20.00 21.00 21.25 22.30 iskola-tv. Delta. Maigret felügyelő. Riportmusor. Hírek. A tsz-elc üzem- és munka­szervezése Klubról klubra. Esti mese. Tv-híradó. Színészmúzeum. I. Jávor Pál. \ Varieté ... varieté. Nők fóruma. Tv-híradó. EGRI VÖRÖS CSILLAG (Telefon; 22-33) Fél 4. fél 8 es 8 órakor Zahar Berkut Színes, szinkronizált szovjet kalandfUm. EGRI BRODY (Telefon; 14-07) Fél 4 és fél 6 órakor Estély habfürdővel • Színes amerikai fllmvlgjáték. Este 8 órakor Kecskeszarv Vérbosszú a XVII. században. Bolgár film. EGRI KERT Este 7 órakor Banditák hálójában GYÖNGYÖSI PUSKIN Fél 4 és háromnegyed < órakor Vakmerőség Este 8 órakor Akinek van egy unokatest­vére Bronxban GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Fél 4 órakor A szultán fogságában Fa 6 és fél 8 órakor Ot könnyű darab GYÖNGYÖSI KERT Egymillió karátos ötlet HATVANI VÖRÖS CSILLAG Szabad lélegzet HATVANI KOSSUTH Vadállatok a fedélzeten PBTERVASARA A szerelem anatómiája :+ ORVOSI I ÜGYELET' Egerben: 19 órától csütörtök •reggel 7 óráig, a Bajcsy-Zsi- linszky utcai rendelőben. (Tele­fon: 11-10.) Rendelés gyermekek részére is. * Gyöngyösön: 19 órától csütörtök reggel 7 óráig, a Jókai utca 4L szám alatti rendelőben. (Tele­fon: *17-27.) Harckocsiban előre! (Foto: V. Cscmov) Újdonságok a VIDEQTON-ból A székesfehérvári VIDEO- TON-gyár az idén 1,6 mil­liárd forint értékű * rádió- és televíziókészüléket gyárt A gyártmányfejlesztés során arra törekszenek, hogy a be­vált olcsóbb és drágább ké­szülékeket megtartva, a sok­féle terméket tipizálják. A rádióknál a sztereokészülé- keken kívül három kedvelt típust fejlesztettek tovább: az olcsó asztali Velence és az igényesebb Riviéra csa­ládból 20 ezer darab készül az idén, és megkezdték a Si­rius táskarádiók továbbfej­lesztését is. A VIDEOTON őszi újdonsága a hálózati táp­egységgel gyártott Sirius rá­dió, a három hullámsávos autórádió és a 2x6 wattos „Apolló” sztereó-rádió. Mind­három típus sorozatgyártá­sa ^megkezdődött. A VIDEOTON televíziógyára is típusösszevonást hajtott végre. A korábbi, .évente gyártott 30—40 típus helyett az Electron család, a Mini- vizor, illetve az Olimpia és a Favorit készülékek tovább­fejlesztett változatai készül­nek. Ez utóbbi típusok közül megkezdték az 51 centis kép­ernyőjű Silver Star és a 61 centis képernyőjű Gold Star tévé sorozatgyártását. A hordozható televíziók közül 110 fokos, lapos, 12 collos képcsővel készül a Mi- novizpr Super, amelyből a negyedik negyedévben ezer .darabot gyártanak. Új hor­dozható tévé lesz a Mini- vizor de Luxe és a modem formájú Tünde készülék. A televíziógyártás alaptípusa továbbra is a keresett Electron család maradt, amelyből tizenhat féle típust, négyféle kávaméretben és háromféle színben tudnak gyártani. A «kétnormás, in­tegrált áramkörös, ^llomás- választó automatikaival fel­szerelt televízióból 120 ezer darabot exportál, belföldre pedig 70 ezer darabot szállít a VIDEOTON-gyár. (MTI) Dr. Zétényi Endrét Kopernikusz nyomában n. Toriul — Kopernikusz szülővárosa E SZÁRÁSZNÁL azt is ír­hatnám: „Rákóczi Ferenc" nyomában.” Rákóczi 1711 nyarán, amikor csillaga le­hanyatlott, elhagyta hazán­kat. Augusztus 23-án már Lengyelországban járt. Zol- kiev várában az orosz cár­ral és kíséreteikkel Szo­bienszkij R. herceg lakomá­ján vettek részt. Itt találko­zott ismét és utoljára felesé­gével is. Ki is békültek. 29-én ismét elváltak. Rákóczi hajó­ra szállt, hogy követhesse a Visztulán a Balti-tenger felé hajózó cárt. Ám 4—5-én a fejedelem Varsóban még megpihent, de másnap foly­tatta útját a hajón. 9-én ért Toruna (az akkori nevén Thorn) falai alá, Koperni­kusz szülővárosába. Itt ki­szálltak hajóikból s meg­pihentek. A cár a városban megvendégelte a fejedelmet. Onnan Péter cár Karlsbadba (ma Karlowy Vary) sietett gyógykezelésre, a fejedelem pedig közel 3 hetet töltött ott. Hol lakott, hol járt. nem találtunk nyomára. Ellen­ben itt maradt még Katalin, a cárnő, vele gyakran váltott szót Rákóczi. Bercsényi még e találkozótól is remélt va­lami jót. Ám október 1-én Rákóczi is elindult Gdansk felé. Ott már Sáros grófja néven neveztette magát. Ezekre is gondoltam, míg Torun utcáit róttam. Járt e városban más híres ember is, Napóleon a moszk­vai kudarc után hazafelé menet. Csak úgy találomra helyezték el egyik házban éjjeli szállásra. E házat nem kerestük. ANNAL INKÁBB siettünk a keskeny Szent Anna, ma ; Kopemikus utcába, melynek 17. sz: házában 1473. február ; 19-én született a nagy csil­lagász. Szülőháza, a Dom Kopernika ma múzeum. Megilletődötten jártuk a ré­gi szobákat, termeket. A kö­zelben levő Szent János ; templomban ma is mutogat­ják a X1U századi bronz­medencét, amely fölött Niko- lajt megkeresztelték. Az eh­hez a templomhoz tartozó is­kolában kezdte tanulmá­nyait. Láttuk a piacteret, ahova naponta kiszaladt. Itt hozta zavarba egy gyümölcs- árus asszony, aki egy déli- ,gyümölcsöt mutatva előtte, azt kérdezte tőle:.mi annak a neve? S nem tudott rá biz­tos választ adni.’ Ezek után. mindent tudni akart, főleg a csillagokról. Míg élt az édes­apja, őt faggatta, halála után nagybátyját, későbbi gondo­zóját ostromolta kérdéseivel. Az említett templom egyik hajójában függ egy Koper­nikuszt ábrázoló emléktáb­la, alatta a csillagász mell­szobra, mely W. Rogowaki krakkói szobrász alkotása. Emlékkoszorúnkat e szobor­nál helyeztük el. Gyönyörködtünk az óváros piacterén álló gótikus-rene­szánsz városházában, mely M. A. VASZILEVSZKIJ: valamikor közigazgatási és kereskedelmi .központ volt. Ma a gazdagon berendezett körzeti múzeumnak és levél­tárnak ad helyet. A gyűjte­ményen belül kiemelik a vá­rosatyák arckép-galériáját, köztük N. Kopernik portré­ját, melyhez — a feltételezé­sek szerint — maga ült mo­dellt. Érdekesnek tartják a középkori várfalakat a cso­dálatos ferde toronnyal (Krzywa WienZa). Megka- póak a várfalmaradványok alatt a régi raktárak. A vá­ros az árugabona gyűjtőhe­lye volt, itt rakták a ter­ményt a Visztula hajóira. Mézeskalács készítményei is középkori hagyománnyal rendelkeznek, ma is kereset- "tok EGYETEME Kopernikusz nevét vette fel. ' (Következik: Warmia, ahol küzdött és dolgozott.) Fogják meg! Az utcán egy fiatalember futott és teli torokból kia­bált. — Fogják meg! Fog­ják meg! Tolvaj! A járókelők megálltak, kö­rülnéztek, de nem látták, hogy kit üldöz a futtáiéin- bér. — Fogja meg! Segítsen! — kiáltotta nekém is, amikor mellém ért. — Jól van, segítek. De hol a tolvaj? — Azt nem tudom! — A tolvajt üldözi, bizto­san tudja, merre szaladt. — Azt meg honnan veszi, hogy kiraboltak'? Csak egy­szerűen azzal szórakozom, hogy plakátok jelszavait, feliratait propagálom. — No jó, de akkor hová szalad? — Ebédelni. Kocogok, kel­lemest a hasznossal. .. Ügy látszik, nem nagyon tetszik magának a szövegem, pedig nem én találtam ki. „Sem­misítsd meg a burgonyaóo­.garat!" — ez tálán jobban tetszik? • — Teljesen mindegy. De lássa be, mindenki konkret tolvaj után szokott szaladni, s nem úgy általában. Miért nincs több mozielőadás ? 1962. óta tartanak rendsze­resen filmvetítéseket az Ön­álló, kultúráltan megépített mozi teremben Adác6on. A kezdeti időkhöz képest. az utóbbi években lényegesen többen látogatják az előadá­sokat. Oj közönségszervező kezdett munkához a közel­múltban, s ennek eredmé­nyeként a tervezettnél min­dig 50—60 százalékkal töb­ben érdeklődnek a filmek iránt. Nemrég megalakult a nyugdíjasok filmklubja, s október végétől heti egy alka­lommal külön ifjúsági elő­adások is lesznek. A művész- filmek kedvelői is megtalál­hatják majd az értékes fil­meket a klubjuk foglalkozá­sain. vetítésein. Am ezeket a terveket a művelődési ház vetette fel, éppúgy, mint az éjszakai előadások megtar­tásának ötletét is Ezeket ve­télkedőkkel, játékkal, szí­nész- és közönségtalálkozók­kal egészítenék ki Szükség van erre, mert Adácson csak heti két alka­lommal tartanak vetítést holott négy esti műsorra is lennének látogatók. „„ Erdélyi István Adács Bővítették a mezőszemerei óvodát A község férfilakosságá­nak többsége eljáró dolgozó, a nők viszont a helyi Dózsa Termelőszövetkezetben talál­nak megfelelő munkát. S mi­vel mindig gpndot okozott a, gyermekek élhelyezése, a községi tanács rendszeresen bővíti, felújítja, korszerűsíti az óvodát. Az elmúlt évben hatvan, az idén pedig 100 ezer forintos költséggel tet­ték otthonosabbá, kényelme­sebbé az ötven apróság „má­sodik otthonát”. Az épületbővítési és fel­újítási munkálatok most fe­jeződtek be. Az intézmény alapterülete 60 négyzetmé­terrel bővült, így a foglalko­zási termeken kívül korsze­rű főzőhelylseg és előkés/.i ö, mosdató és öltöző, valamint raktár kapott helyet az épü­letben. A felujiiqtt intéz­ményben ma már valámony- nyi mezőszemerei óvodás korú gyermeket fel tudnak venni az óvoda vezetői. Császár István Mezősze mere Ki sürgeti meg a javítást ? Sarudon már több nőnap­ja hálózatfelújítást végez­nek az áramszolgáltató válla­lat dolgozói. Az egyik sza­kasz — ehhez tartozik a Rá­kóczi és a Széchenyi utca — végre elkészült, ám az első kipróbáláskor ' kiderült, hogy műszaki hiba történt. Emiatt aztán a két utca há­zaiban sorra kiégtek az égők, tönkrementek a tv-, a rádió- készülékek, a hűtőgépek és a háztartási gépek, amelyeket éppen használtak. Igaz. az áramszolgáltató vállalat any- nyit megtett, hogy a rossz ké­szülékeket összeszedték és elvitték a füzesabonyi GEL- KA-szervizbe. Ezután min­den terhet a m{ vállunkra helyeztek, s mi várunk, vá­runk, hogy visszakapjuk a készülékeinket. A szerviz­ben ugyanis csak a türelem­re intenek bennünket, ki sürgetheti meg akkor a ja­vítást. ,, ? ,Csordás József és a Rákóczi utca lakói, Sarud Árok, árok . .. Naponta az egri Klapka utcán megyek végig a mun­kahelyemre, s már régóta bosszant áz ott'folyó, ám ki tudja mióta húzódó építési munka. Hosszú hónapokkal ezelőtt túrták fel ugyanis a város egyik, legforgalmasabb utcáját, ahol a járművek mellett a strandra igyekvők is közlekednek. . Szeretném megtudni^ hogy meddig ma­rad még ilyen feldarabolt, összetúrt. s a városképet ron­tó ez az utca? Dr. K. Gy. Eger, Radnóti u. 5, A csapadékhiány miatt Kevesebb párádi víz A tartós csapadékhiány nemcsak a felszíni vízellá­tásban, hanem már a mé­lyebbről fakadó ásványvíz- forrásoknál is érezteti hatá­sát. A Mátrában — ahol több mint ötven természetes ás­ványvízlelőhelyet tartanak számon —, a megfigyelések szerint szinte valamennyi kútnak gyérült a vízhoza­ma. Az egyik legnépszerűbb üdítő ital, a „parádi víz” — Nekem viszont az a vé­leményem, hogy minden tol­vajt el kell fogni: a konkrét tolvajt és általában a tolr vájt. Mindenki gyanús. — Csak nem azt akarja mondani, hogy én is? — De igen. — Na, hallja, válogassa meg a kifejezéseit! Bizo­nyítsa be! — Nagyon szívesen. Elra­r í <~S' szembetűnően megsínylette az aszályt. A parádi forrás vízhozama nagymértékben csökkent. A szokásos mennyiségnek naponta alig felét tudják palackokba tölteni. Napköz­ben gyakran órákig_ vára­kozniuk kell a töltőgépek­nek, amíg a forrás gyűjtő- rpedencéjében ismét gyara­podik a gyógyvíz. (MTI) bólja Itt a drága jó időmet. — Hallatlan! Ide hí o, hogy segítsek, aztán meg sérte­get. — En aztán igazán nem hívtam, mindenki a saját te­rületén kell hogy éber le­gyen, s elfogja a tolvajokat. — Ügy gondolja, hogy ma még esetleg én is foghatok tolvajt? — Persze. És arra kérem, hogy akikkel ma még talál­kozik, azoknak is feltétlenül adja tovább a jelszót: — Jó, rendben van, de hogyan, miről ismerhető fel a tolvaj? — Jóember, keresse csak nyugodtan. Nem vagyok én információs iroda. Különben is mennem kell, mert kihűl az ebéd. — Azzal tovább futott. Váratlanul a zsebembe nyúltam. Uramisten! Hiány­zik a pénztárcám. — Segítség! Fogják meg! Tolvaj! — Már ez is nyomja a sü­ket szöveget. . — jegyezte meg valaki a szétoszló tö­megből. Fordította: Saiga Attila

Next

/
Oldalképek
Tartalom