Népújság, 1973. szeptember (24. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-01 / 204. szám

\ mAa proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA Megrendslt bázia*sz* tyak Ki takarítson otthon és mikor? Erre a kérdésre is válaszolunk a 3. oldalon közölt riportban. Iskolai segély — szülőknek XXIV. évfolyam, 201. szám ARA: 80 FILLER 1973. szeptember 1., szombat Barátok Targovistéből ... . -gyár barátsági nagygyűlés Hatvanban Ünnepi nagygyűlés (t hatvani konzervgyárban. Pénteken Hatvanba láto­gattak a bolgár testvérme­gyénk, Targoviste párt- és tanácsi vezetői, hogy köze­lebbről megismerkedjenek a város életével, az ittlevő üzemek, gazdaságok munká­jával. Georgi Karamfilovot, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága póttag­ját, a Targoviste megyei pártbizottság első titkárát és a bolgár delegáció többi tag­ját elkísérte útjukon Oláh György, az MSZMP KB tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára, valamint dr. Sí­pos István, a megyei pártbi­zottság titkára. A Hatvan­ba érkező delegációt a párt­székház előtt Szabó Ferenc első titkár, és Fehér István tanácselnök fogadta, majd úttörők nyújtották át virá­gaikat a kedves vendégek­nek. Ezt általános tájékozta­tó követte. Ennek során Sza­bó Ferenc vázolta Hatvan történelmi múltját, és azt az utat, amelyet polgárai meg­tettek a felszabadulást kö­vető évtizedekben. Szólott a helyi ipar, me­zőgazdaság, kultúra erőteljes fejlődéséről, s arról a fel­adatról, amelyet 1,7 milliár­dos évi termelési értékével ez a helység magára vállalt népgazdaságunk életében. Tudomást szerezhettek a bolgár delegáció tagjai ar­ról is, hogy Hatvan nemcsak ipari, kereskedelmi, egész­ségügyi szempontból gyako­rol hatást a vonzás körzetébe tartozó községekre, hanem egy új közigazgatási modetl szerepét is betölti azáltal, hogy Heréd, Boldog és Nagy- , kökényes tanácsai felett fel­ügyeletet gyakorol. Targoviste megye delegá­ciójának tagjai ezután a nemrég felavatott kenyér­gyárba látogattak, ahol da- gasztástól, a raktározásig vé­gigkísérték a liszt kenyérré alakulásának útját. Az üzem­ben Oláh György, a Mátra- vidéki Sütőipari Vállalat igazgatója kalauzolta a ven­dégeket, ismertetve a 11 millió forintos berházással emelt új gyár építésének tör­ténetét valamint azt a dön­ti» változást, amit üzembe ál­Felszólalt a gyűlésen Geor­gi Karamfilov, a bolgár de­legáció vezetője is. Megkö­szönte a szívélyes vendéglá­tást, s Hatvan, valamint a bolgár Popovo hasonlóságá­ra, struktúrájának rokon vo­násaira utalva, annak a re­ményének adott kifejezést, hogy a két megye kapcsola­tán belül e két város külön elmélyíti egymáshoz való vi­szonyát. A barátsági gyűléssel nem ért még véget a bolgár ven­dégek hatvani programja. A megyei és a városi vezetők társaságában előbb az öt termelőszövetkezet társulá­sából létrejött szakosított sertéstelepre látogattak a de­legáció tagjai. Kora este pe­dig a Lenin Termelőszövet­kezet központjában Rabecz Lajos, Nagy László és Pete János a közös gazdaság ve­zetői köszöntötték a hozzá­juk látogató küldöttséget. Itt Georgi Karamfilov, Iván Ivanov, Ivan Conev, Ruszan- ka Vaszileva és Nikola Ste­lítása eredményezett, a válla­lathoz tartozó 30 község ke­nyérellátásában. A konzervgyárban Papp József igazgató fogadta jó házigazdaként Targoviste és Heves megyék pártvezetőit, s ismertette velük az üzem fejlődését az 1930-as évektől napjainkig. Külön hangsú­lyozta tájékoztatójában azt a kapcsolatot, amelyet az üzem az utóbbi években ki­épített több mint 60 gazda­sággal, a jó nyersanyagellá­tás érdekében. Ennek a szer­ződéses kapcsolatnak köszön­hető, hogy szinte teljesen megszűnt az üzem szezon jellege, s egész esztendőn át biztos megélhetést tud nyúj­tani kétezer hatvani dolgo­zónak. Délután több száz főnyi hallgatóság részvételével bol­gár—magyar barátsági nagy­gyűlésre kerüli sor a gyár étkezőjében. Ezen Oláh György, az MSZMP KB tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára méltatta a két nép barátságának jelentősé­gét, s azt a testvéri viszonyt, amely mindkét nemzetet kö­zös felszabadítójához, a Szovjetunióhoz fűz. Beszélt azokról a vonásokról, ame­lyek a magyar és bolgár nép történelmi múltjára jellem­zőek és amelyek meghatá­rozzák további együttmun- kálkodásukat. . ___ f anova jóleső érzéssel nyug­tázták azt a tényt, hogy a tagság jövedelme átlagosan évente öt százalékkal emel­kedik, s az idén példáül 45 mázsás hektáronkénti átlag­termésre számítanak kukori­cából. Nagy élményt jelen­tett bolgárvendégeinknek a termelőszövetkezet lovasisko­lájának megtekintése is. (m. gy.) Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendelet­tel módosította az Elnöki Tanács az oktatási rendszert szabályozó 1961. évi III. tör­vényt. Figyelemmel az ok­tatási reform során szerzett tapasztalatokra, új megfo­galmazást nyert az egyes ok­tatási intézmények és for­mák a gimnáziumok, szak- középiskolák és a felnőttok­tatás — képzési célja, a mó­dosítás ezen kívül kiterjed időközben meghaladottá vált néhány más törvényi rendel­kezésre is. A törvénymódo­sítással összhangban az El­nöki Tanács módosította a középfokú oktatási intézmé­nyekről szóló 1965. évi 24. számú törvényerejű rendele­tet. Az Elnöki Tanács módosí­totta a honvédelemről szóló törvényt. A kiegészítő módo­sítást tartalmazó törvényere­jű rendelet bővíti a tartalé­kos - hadkötelesek katonai szolgáltatásának törvényes kereteit. Az Elnöki Tanács döntése alapján a Szegedi Tanárkép­ző Főiskola a jövőben „Ju­hász Gyula Tanárképző Fő­iskola” néven folytatja mű­ködését. Az Elnöki Tanács végül bírói és más folyamatban le­vő ügyeket tárgyalt. (MTI) Sajtótájékoztató a cukorfeldolgozási szezonról Nagy László, a Cukoripari Vállalatok Trösztjének ve­zérigazgatója pénteken a MÉM Váci utcai bemutató- termében ismertette az új­ságírókkal a rövidesen meg­kezdődő, magy szezonmunka programját és a hazai cu­korrépa termesztés helyze­tét. Elmondotta, hogy az Alföl- dön már megkezdték a cu­korrépa felszedését, a Du­nántúlon valamivel később érik be a termés. Itt a gé­pek csak ezután látnak mun­kához. A mintegy 950—1000 betakarító gépsor 92 800 hek­táros termőterület 80 száza­lékáról szedi fel a cukorré­pát, a munka 20 százalékát idén még kézierővel kell vé­gezni. A gyári alapanyagot 470 helyen veszik majd át a termelőktől. Naponta 12—13 ezer vagonnyi cukorrépát fogadnak a gyárak, amelyek a következő napokban — a környéken beérő cukorrépa átvételi ütemének megfele­lően — sorra indulnak majd. Legelőször az alföldi gyárak kezdik meg a munkát, szep­tember 4—8. között négy cu­korgyárban látnak hozzá a termés feldolgozásához. A szezon első napjaiban terü­leti átcsoportosításra kerül sor. Amennyiben az Alföld­ről répát szállítanak a du­nántúli gyárakba, ezzel te­hermentesítik az alföldi üze­meket. A hazai cukorrépatermesz­tés fejlődőben van, a nö­vénnyel 1217 mezőgazdasági üzem foglalkozik. Huszonhat nagyüzemi cukorrépa-termő területe már meghaladta a .200 hektárt-, s kialakulóban van a termelés koncentrá­ciója . Előrelépést jelent, hogy a terület döntő többségén már egvcsírájú vetőmag kerül a föleibe. A cukorrépa szállítá­sát is korszerűsítették. Hagyománnyá vált immár megyénk több üzemében is, hogy a tanév kezdete előtt rendkívüli segélyben részesítik a nagycsaládos, illetve a gyermeküket egyedül nevelő dolgozó­kat. Két üzem példáján írunk erről a nemes akció­ról a lap 3. oldalán. Sorsok, dolgok, emberek Szalag István tollrajza a 4. oldalon. Családi kör összeállításunk Ion. a 6. olda­Loltó—MERKÚR Nyertes számok, gépkocsi­előjegyzési sorszámok a 8. oldalon. Péter János fogadta az oszakai tartományi kormányzót Péter, János külügyminisz­ter pénteken hivatalában ud­variassági látogatáson fo­gadta Kuroda Byoichit, Ja­pán Osaka tartományának kormányzóját. A tartományi kormányzó — aki a Főváro­si Tanács vendégeként, tar­tózkodik Budapesten — dél­előtt megbeszélést folytatott1 Szépvölgyi Zoltánnal, - a Fő­városi Tanács elnökével, va­lamint a főváros több veze­tőjével. Befeieződtek a munkák az építőtáborokban 1345 Heves megyei fiatal önkéntes munkát állal! Tizenöt éve nyílt meg Magyarország első építőtá­bora, s azóta minden nyáron középiskolás fiatalok indul­nak az ország különböző ré­szein működő építőtáborok­ba, hogy besegítsenek az ál­lami gazdaságok, vállalatok és üzemek munkájába. A Heves megyei fiatalok sem maradtak ki a munkából, csaknem 1345 középiskolás ( Megkezdődtek a tudományos tanácskozások (jíyöngyösön Ünnepélyes keretek között nyitották meg tegnap dél­előtt Gyöngyösön a kerté­szeti főiskola aulájában a VI. Heves megyei orvos-gyógy­szerész napokat, amelyen megjelent dr. Schultheisz Emil, az egészségügyi minisz­ter helyettese, dr. Zsögön Éva az egészségügyi minisz­ter helyettese, Szalag István, a megyei tanács elnökhelyet­tese, Polgár Miklós, a me­gyei pártbizottság osztályve- ’zetője, Kádár Béla, a városi oártbizottság titkára, Mihály Gyula, a megyei pártbizott­ság munkatársa és Berényi József, a városi tanács el­nöke. __...___„ A plenáris ülésen dr. Sza­bó Ferenc megyei főorvos mondott bevezetőt, majd dr. Schultheisz Emil megnyitó beszéde következett. A referátumokat dr. Csapó István igazgató-főorvos, dr. Kobulniczky Emil osztályve­zető főorvos és dr. Mátyus László igazgató-főorvos tar­tották meg. Központi kér­désként az iatrogén-ártalmak szerepeltek az előadásokban és ez a központi témája a kétnapos tudományos tanács­kozásnak is, amely négy szekcióban folyik. Az egészségügyi szakdolgo­zók Heves megyei szakcso­portjának nagygyűlése szin­tén tegnap zajlott le az or­vos-gyógyszerész napok ke­retében, de annyi változás­sal a programban, hogy dr. Tahin Tamás előadasa elma­radt, így Koncsek Aranka, az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezete központi ve­zetőségének titkára nőpoli­tikái feladatokról szóló elő­adását Gulyás Máriának, a megyei szakcsoport vezetősé­gi tagjának az éves munká­tól szóló beszámolója követ­te. A VI. Heves megyei orvos­gyógyszerész napok ma to­vább folytatódnak. A részt­vevők délután a Mátra erdős vidékein keresnek felüdülést. diák vett részt a táborokban. Nyolcszáztíz lány Tabdiban segített az állami gazdaság­nak a gyümölcsszedésben és növényápolásban, 330 fiú pe­dig a velencei ifjúsági üdü­lőtelepen dolgozott. Már a hajnali órákban csákánnyal, lapáttal mentek az útépítés- sekhez, tereprendezésekhez. A hat órás munka után sportrendezvényeken, kirán­dulásokon vettek részt. Az önkéntes munkából a főisko­lások sem maradtak ki. Az egri Ho Sí Minh Tanárkép­ző Főiskolából 40, a gyöngyö­si Kertészeti Egyetemről 10 lány dolgozott Balatonaligán. A KISZ Heves megyei bi­zottsága és a Csuvas ASZSZK Komszomol Terüle­ti Bizottsága között létrejött' megegyezés lehetővé tette. Hogy 18 főiskolai hallgató Csuvasiában építőtáborban vegyen rés/.!. A negyvenöt napból, melyet a csuvas fő­városban, Csebokszáriban töltöttek el, négy hetet dol­goztak, két hétig pedig ki­rándulásokon, szórakoztató rendezvényeken vettek részt. Ezen a nyáron Heves megyé­ben két építőtábor műkö­dött : Mátraderecskén és Gyöngyösön. Mindkét helyen a téglagyártásban segítettek a fiatalok. Mátraderecskén 125, Gyöngyösön pedig. 70 diák dolgozott. „Kóstoló” Hatvan új kenyérgyárában. (Foto: Tóth Gizella)

Next

/
Oldalképek
Tartalom