Népújság, 1973. augusztus (24. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-01 / 178. szám

VILÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Hurl Waldheim elutazni Budapestről Interjú az ENSZ főtitkárával AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIV. évfolyam, 118. szám Í9T3. augusztus 1., szerda Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára és kísérete kedden elutazott hazáinkból. A ferihegyi repülőtéren Péter János, külügyminiszterünk búcsúztatta a világszervezet főtitkárát, (Népújság-telelőtől A Krim-félszigeten július 31-én megtartották a szocia­lista'' országok kommunista és munkáspártjai vezetőinek találkozóját, amelyen részt vett: Tódor Zsivkov, a Bol­gár Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára, a Bolgár Népköztársa­ság Államtanácsának elnöke; Gustav Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára; Ed­ward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára; Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Jumzsagijn Cede li­bái, a. Mongol Népi Forradal­mi Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, a Mongol Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke; Erich Ho- necker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizott­ságának első titkára: Nícolae Ceausescu, a Román Koni- munista Párt főtitkára, a Ro­mán Szocialista Köztársaság Államtanácsának elnöke; heonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára, valamint And­rej Gromiko, az SZKP Poli­tikai Bizottságánál: tagja, a Szovjetunió külügyminiszte­re, Borisz Ponomarjov, az SZKP Politikai Bizottságá­nak póttagja, a központi bi­zottság titkára és Konsztan- tyin Katusev, az SZKP Köz­ponti Bizottságának titkára. A találkozó részvevői tá­jékoztatták egymást pártjuk életéről és tevékenységéről, szocialista államuk fejlődé­séről. Megvitatták a testvéri pártok és országok közötti politikai, gazdasági és ideoló­giai együttműködés kérdéséit. Véleménycserét folytattak az időszerű nemzetközi problé­mákról is. A Bolgár Kommunista Párt, Csehszlovákia Kommu­nista Pártja, a Lengyel Egyesült Munkáspárt, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt, a Mongol Népi Forradalmi Párt, a Német Szocialista Egységpárt, a Román Kom­munista Párt és az SZKP megállapította, hogy az 1972- ben megtartott Krím-félszi- 'geti találkozó óta eltelt idő alatt jelentős sikereket, értek el a Varsói Szerződés poli­tikai tanácskozó testületé nyilatkozataiban foglalt kül­politikai célkitűzések, a test­vérpártok kongresszusain el­fogadott Határozatok, az SZKP XXIV. kongresszusá­nak békeprogramja megvaló­sításában. A vietnami, háború befeje­zése, a Német Demokratikus Köztársaság teljes nemzetkö­zi jogi elismerése, Csehszlo- véki« és a Német Szövetségi Köztársaság kapcsolatainak rendezése, Kuba nemzetközi pozícióinak megerősödése, az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet sikeres kezdete — mindez tükrözi a szocialista közösséghez tarto­zó országok békeszerető poli­tikája befolyásának növeke­dését. E politika megvalósításá­ban, az egész nemzetközi helyzet javításában nagy szerepet töltöttek be a test­vérpártól: és a szocialista or­szágok vezetőinek a kapita­lista államok képviselőivel az utóbbi Időben megrendezel találkozói és tárgyalásai. Leonyid Brezsnyev tájé­koztatást adott az SZKP Központi Bizottságának a XXIV. kongresszuson elfoga­dott békeprogram megvalósí­tása érdekeben kifejtett kül­politikai tevékenységéről, az Amerikai Egyesült Államok­ban, a Német Szövetségi Köztársaságban és Francia- országban nemrég tett láto­gatásokról. a Lezajlott tár­gyalásokról és a megkötött megállapodásokról, egyebek között a nukleáris háború elhárításáról szóló szovjet— amerikai egyezményről. A testvérpártok vezetői nagyra értékelték az SZKP lenini külpolitikáját, Leonyid Brezsnyevnekvaz SZKP Köz­ponti Bizottsága főtitkárának személyes hózzáj árulását e fontos nemzetközi jelentősé­gű politika megvalósításához. Levonták az általános kö­vetkeztetést. hogy az egész nemzetközi helyzetben jelen­tős pozitív változások történ­tek: mind átfogóbb nemzet­közi elismerésre találnak a különböző társadalmi rend­szerű államok békés egymás mellett élésének elvei: ki­szélesednek a kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsola­tok a szocialista és a kapi­talista országok között; ked­vezőbb távlatok tárulnak fel az olyan konstruktív lépések számára, amelyek arra hiva­tottak, hogy elősegítsék a bé­ke és a nemzetközi biztonság megszilárdulását. A szocialista országok kö­vetkezetesen síkra szállnak azért, hogy a politikai eny­hülés kiegészüljön a leszere­lést elősegítő katonai enyhü­léssel. Nagy jelentőséget tu­lajdonítanak a küszöbön álló, ez év októberében Bécsben megtartandó tárgyalásoknak a közép-európai fegyverzet és egyéb fegyveres erők csökkentéséről. A szocialista országok el­engedhetetlenül szükségesnek tartják az enyhülés övezeté­nek kiszélesítését, az egész világra való kiterjesztését. Ez mindenekelőtt megköveteli az imperialista agresszió terem­tette konfliktus-helyzetek ha­ladéktalan rendezését, SZIMFEROPOL. Leonyid Brezsnyev, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtit­kára kedden a Krímben ta­lálkozott Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkárával. A szívélyes, baráti légkö­rű találkozót a megvitatott kérdésekben való,,iteljes né­zetazonosság jellemezte. (TASZSZ) Akármerre megy az em­ber Berlinben és akármi­kor, mindent megtalál, ami egy-egy fesztivál hangulatá­ra jellemző. Az Alexander Platzon a világóra alatt tartják a fiatalok végnél­küli táncestüket. A perga­men! múzeuminál a francia trikolór előtt ülnek végtelen koncentrikus körökben és egy-egy alkalmi politikai szónoklat után — amely mindig a béke-barátság sza­vaival fejeződik be — újra és újra felhangzanak a nem­zetközi dalol:. Nincs olyan órája a fesztiválnak, hogy ne verődne össze valamelyik utcában egy nemzetközi cso­port, amely aztán tíz-húsz­ezres menetté növekedve el­érjen valamilyen szabadtéri színpadot és ott rögtönzött folklórműsort adjon. Teg­nap este a bolgárok indulták el az Alexen az égbe ßzö- kellő tv-torony alól a Spree folyó partja felé, az út fe­lén palesztinok csatlakoztak hozzájuk, s a szabadtéri színpad elé már négy brazil lány vitte táncolva a me­netet. ^ Bármennyire furcsa, áe a fesztivál első sztárja nem a küldöttek közül került ki. Az első sztár az időjárás volt. A megnyitó napjának reggelén a nemzetközi saj­tóközpontban a «Berlinbe se­reglett újságírók sorra la- jjozták a nyugati hírügy­nökségek, kommentátorok VIT-tel foglalkozó jelenté­seit. A nyugati sajtó előke­lő hallgatás mellett szerény kis időjárásjelentéssel tol­dotta meg figyelmességét. A hideg idő tovább tart — jósolták — Berlin továbbra is fázni fog. Nos. a fesztivál színpom­pás megnyitásakor hétágra A Itlagryar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának üdvözlete A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága táviratban üdvözöl­te a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bizottsá­gát az Oroszországi Szociál­demokrata Munkáspárt II. kongresszusának 70. évfor­dulója alkalmából. Megyénkbe látogatott lőcze Lajos, a KIS/ kb titkára Heves megyébe látogatott; Főcze Lajos, a KISZ köz­ponti bizottságának titkára. Útja során ellátogatott a Hatvani Konzervgyárba, ahol a párt-, állami és KISZ-vezetőkkel találkozott. Délután, a KISZ hatvani bizottságának munkatársai­val beszélgetett ifjúságpo­litikánk időszerű kérdései­ről. Útjára elkísérte Kiss Sándor, a KISZ Heves me­gyei bizottságának titkára és dr. Lévai András, az MSZMP megyei bizottságá­nak munkatársa. ragyogott a nap és azóta egyfolytában huszonöt fok körüli a hőmérséklet a nap­sütéses, zászlókkal, arab, an­gol, orosz, francia és ma­gyar nyelvű feliratokkal ezer színben pompázó fővá­rosban. A kulturális események közül — nem mi mondjuk, hanem a vendéglátók — a legnagyobb sikere a magyar Szolidaritási nagygyűlés rendezvényeknek van. A Magyar Kultúra Házában minden délelőtt „Fórum” cí­men, különböző nyelveken meghirdetett nyílt, vita fo­lyik, amelyen feltűnően sok a nyugatnémet, illetve a nyugat-berlini. Érdeklődők r.em is titkolják, hogy meg­különböztetett figyelmet for­dítanak a hazánkban végbe­ment gazdasági és társadal­mi haladás eredményeire Az eddigi eszmecserék azt bizonyítják, hogy érdeklő­désük nem szűnik, s noha hangsúlyozzák: nem kíván­nak serfúüiíéle ssmJÉmát Magyarországon tett hiva­talod látogatását befejezve kedd délután elutazott Bu­dapestről Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára, akit útjára elkísért felesége is. A ma­gyar kormány meghívására hazánkban tartózkodott ven­dégeket a Ferihegyi repülőté­ren búcsúztatták; ebből . az alkalomból magyar nemzeti lobogókkal és ENSZ-zászlók- kal díszítették fel a budapes­ti légikikötőt. A vendégek búcsúztatásá­ra a házigazdák képviseleté­ben megjelent Ppter János külügyminiszter, Hollai Imre külügyminiszter-helyettes, ' Szarka Károly nagykövet, a Magyar Népköztársaság ál­landó ENSZ-képviselője, dr. Kőmives Imre nagykö­vet, hazánk genfi állandó ENSZ-képviseletének vezető­je, továbbá ..a Külügyminisz­térium több vezető beosztású munkatársa. Ott volt Franti­átvenni a szocialista orszá­goktól, nagyon fontosnak tartják az általuk „ma|yar modell”-nek nevezett gazda­sági-társadalmi berendezke­dés alapos, elemző tanulmá­nyozását. Az ének, a zene, a tánc mellett tud ez. az [fjóság komolyan is odafigyelni a világ dolgaira, megfelelő Snlv4- óc VdmV •- 7 •' c'nl qrlni a Marx—Engels téren. (Nép újság-tele foto) fesztiválnak. Az aggodal­maskodóknak a legőszintébb és legnyíltabb viták adtak választ, ahol minden poiiti*- kai, szervezeti probléma nyilvánosságra került. A legfrissebb információ szerint, amelyet 1 egyelőre csak a nemzetközi sajtóiro­da munka társaival közöltek, a nyugatnémetek kizárták a hivatalos delegációból Khol- man nevű tagjukat, mert a tényeknek nem megfelelően tájékoztatta a nyugatnémet közvéleményt, hazaküldöt' telefonjelentésével. Szigetbe András sek Dvorsky budapesti cseh­szlovák és T.ádéusz Hanuszek lengyel nagykövet, valamint dr. Hellmuth Strassér, az Osztrák Köztársaság ma­gyarországi nagykövetségé­nek ideiglenes ügyvivője. Mielőtt a vendégeket vivő repülőgép — 14 órakor — útnak indult Budapestről Prágába, Kurt Waldheim fő­titkár Tóth Ferencnek, az MTI diplomáciai tudósítójá­nak kérdéseire a következő interjút adta: Hogyan értékeli főtitkár úr magyarországi látoga­tását és itteni megbeszélé­seit? — Mindenekelőtt szeret­ném felhasználni, az 'alkalmat arra, hogy melegen megkö­szönjem a magyar kormány­nál:, a magyar politikai veze­tésnek az igen baráti fogad­tatást, amelyben részem volt az önök országában mind a politikumok, mind a lakosság részéről. Bámtei-re jártam, renükívül szívélye­sen fogadták. Úgy Hiszem, hogy a látogatás rendkívül sikeres és gyümölcsöző volt. Nagyon behaló eszmecserét, folytattam az Elnöki Tanács elnökével, a miniszterelnök­kel és természetesen a kül- ügyminiszterrel. Megbeszé­léseinken foglalkoztunk a nemzetközi helyzettel, s , egy sor olyan konkrét kérdéssel, arpely az Egyesült Nemzetek Szervezetét jelenleg foglal­koztatja és előreláthatólag a következő közgyűlésen is na­pirendre kerül. Jelenleg tapasztalható nemzetközi enyhülés va­jon csökkenti, vagy növe­li-e az ENSZ szerepét az alapokmányban megbatá­rozott olyan célok megva­lósításában, mint a nem­zetközi béke és biztonság fenntartása, a népek kö­zötti együttműködés fej­lesztése? —- Meggyőződésem, hogy a nemzetközi politikában je­lenleg tapasztalható enyhü­lés nagyon pozitív fejleményt jelent. Mi üdvözöljük ezt az Egyesült Nemzetek' Szer­vezetében. Meggyőződésem hogy ez a tendencia, neveze­tesen a nagyhatalmak jobb együttműködése .előnyére vá­lik a többi országnak is, a kis és közepes államoknak is, és ebből az enyhülésből mi feltétlenül profitálunk az ENSZ-ben. Azt hiszem: az a helyes, ha a nagyhatalmak jó együttműködését alátá­masztja és kiegészíti a világ- szervezetünk ■ tagállamainak többségét kitevő kisebb és közepes államok megfelelő részvétele az enyhülési poli­tikában. Hogyan látja ön az euró­pai biztonság ügyének fej­lődéséi az ENSZ műkö­dése szempontjából? — Az európai biztonsági konferenciát, amelyet tu­lajdonképpen biztonsági és együttműködési konferenciá­(Foíutatés a 2. oldalon) Baráti eszmecsere a Krím-félszigeten Leonyid Brezsnyev és Kádár János találkozója--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^ M unkatársunk jelenti a VIT-ről A legnagyobb sikere a magyar rendezvényeknek van ... t V Nyolc szocialista ország pártvezetői tanácskoztak a Krím-félszigeten. Képünkön: a partvezetők a tárgyalóasztalnál. (Népújság-telefoto — TASZSZ—MTI—KB)

Next

/
Oldalképek
Tartalom