Népújság, 1973. július (24. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-21 / 169. szám

V 9 x a« Programdömping As igazi úszószezon most kez­dődik el, mindjárt nemzetközi versennyel, a magyar—angol ta­lálkozóval. A nyitányt követő­en aztán szinte minden hétre jut viadal, sorrendben a ma­gyar bajnokság, az Európa Ku­pa, az Universiádé és a belgrádi világbajnokság. A közeledő döqiping ellenére az Egri Dózsa úszói elmondhatják magukról, hogy ók már javában benne vannak a versenyek dandárjá­ban, hiszen sok találkozón vet­tek részt már eddig, többek kö­zött a «Budapest,-bajnokságon, az országoé ifjúsági, serdülő- és juniorbajnokságon, ahol meg- tnplázták helyezéseik számát, mert az idén egy-egy bajnok­ságon több érmet nyertek, sze­reztek, mint máskor egy egész idényben. A legfiatalabbak Szó­fiából tértek haza minap. Holló Tivadar és Polgár Katalin az olimpiai reménységek tornáján vett részt Utassyné edző veze­tésével, s a célt, a döntőbe* való kerülést teljesítették, mert mind- ' két úszó beverekedte magát a döntőbe. Ugyancsak egri fiatalok utaz­tak el az NDK-ba, Karl-Marx- Stadtba. Nagy Andrea és Simkó Gyula, akik a magyar utánpót­lás-válogatott tagjaikéit rajthoz allnak az NDK—Magyarország közötti versenyen. Az egri ver­senyzőket Utassyné edző kísér­te el. Természetesen a legnagyobb erőpróbát a most zajló Magyar- ország—Anglia nemzetközi úszó­verseny jelenti, nemcsak a ma­gyar válogatottnak, de az egri úszóknak is, akik közül négyet — hosszú-hosszú évek óta elő­ször —, válogattak be a felnőtt­csapatba, mégpedig Kovácsot, Tóthot, Petiét és Lázár •Esztert. Hajtuk kívül Bede is a fővá­rosba utazott Vlsontai József edző vezetésével, Xpert az egri kislány, az összes vegyes és mellúszó számokban az első szá­mú tartalékja a magyar csapat­nak. Bízunk abban, hogy az egri verenyzők nagy nevű elődjeik­hez hasonlóan becsületesen helyt­állnak a viadalon, és teljesít­ményükkel hozzájárulnak válo­gatottunk győzelméhez. Itt kell elmondanunk azt is, hogy a magyar—angol össze­csapás még nem a csúcsot je­lenti az idei programban, ez a verseny csupán a felkészülésnek egy állomása, a magyar bajnok­ságra (augusztus 2—5), ezen ke­resztül pedig el lehet jutni az EB Kupára és a világban] okság- ra, amelyet a sportág történe­tében először rendeznek meg augusztus végén, szeptember elején. A magyar bajnokság előtt országos serdülő bajnok­ságra, két hétre rá pedig az országos vidéki bajnokságra ke- i-ül sor Zalaegerszegen, s e ta­lálkozókon érdekeltek a Dózsá- sok is. Ugyanebben az Időben bonyolítják le az Ifjúsági Euró- pa-bajnokság küzdelmeit, a ki­küldetésre több egri úszó Is pá­lyázik, de hogy kik lesznek az utazók, az később dől el. A nagy nyárt program záró­akkordja szeptember közepén zajlik le. Ekkor Budapesten a szocialista államok belügyi ver­senyzői találkoznak és sparta- kiád keretében mérik össze tu­dásukat. A magyar5 belügyi úszó­csapat az Egri Dózsára, és az Üjpesü Dózsára épül majd.- /- t, ­Elnökségi ülés a Gyöngyösi Spartacusnál ' A Gyöngyösi "Spartacus sport­kor elnöksége legutóbbi ülésén egyetlen napirendi ponttal fog­lalkozott: a , labdarúgó-szakosz­tály által az elmúlt évi bajnok­ságban mutatott eredmények ér­tékelésével és a következő baj­noki év feladataival. A szakosztály beszámolóját Csernyátfszky, Tamás, a labda­rúgó szakosztály elnöke, a sport­kor elnökhelyettese terjesztette az elnökség elé. A sportkör el­nöksége megtárgyalta és elfo­gadta a beszámolót és annak határozati pontjait. A beszámoló megállapította, hogy a labdarú­gó szakosztályon belül az első csapat, valamint a tartalék csa­pat, az ifjúságiak, de még az úttörőcsapat is a kitűzött célt teljesítette. A beszámoló és a határozati javaslat feletti több órás vitá­ban az elnökség egységesen fog­lalt állást -több, eddig még tisz­tázatlan kérdőiben. Ilyen tisztázatlan kérdések voltak: a játékosállomány össze­tétele, az átigazolási téma, az edző személye, a pálya hely­zete és egyéb labdarúgást érintő kérdések. \ Az elnökség úgy határozott, hogy 3 éves szerződést köt Pallagi Róbert edzővel, akinek elmúlt évi munkájával a leg­messzebbmenőkig meg voltak elégedve és az elnökség ezért külön köszönetét fejezte ki. Ugyancsak köszönetét tolmá­csolta az elnökség a tartalék és ificsapat edzőjének és mind­azon társadalmi aktívák­nak, akik a labdarúgó szakosz­tály munkáját segítették, támo­gatták. Az elnökségi ülés megálla­ptíotta, hogy a korábbi játékos- állományban jelentős változás nem történt. Az elnökség egy korábbi határozata értelmében ■nem járult hozzá számottevő játékos, vagy játékosok más egyesülethez történő átigazolá­sához. Ennek következtében az egyesülettől nem ment el senki. -A Spartacushoz történő átiga­zolás 3 játékossal bővítette a játékosállományt. Leigazolta a sportkör a Ferencvárostól Bá­nyait. Vámosgyörkföl Szécsit és visszatért a Debreceni EAC-tól Matus. Mindhárom játékos csa­tár. Fenti játékosokkal kiegé­szülve a kővetkező bajnoki év 18-as kerete az alábbi játéko­sokból lesz összeállítva: Kovács és Varga kapusok. Adonyl, Ács, Bartha, Budai, Erdei, Forgács, Gáspár, László, Nagy Imre és Szonda védők. Bágyi, Bányai, Gombos, Jaros, Krivanek, Matus, Fodor. Sármány, Szabó, Szat­mári, Szécsi csatárok. Nagy vihart kavart fel a vá­rosban és heves vitát váltott ki Innen-ónnan Dobó Kupa. Augusztus 25-26- án Egerben a helyi NB I-es fér­fi kosárlabdacsapat, az Egri Fi­nommechanika rendezésében ko- sárlabdatoma zajlik, amelyen előreláthatólag a legjobb hazai együttesek indulnak. * A Bátort Ákos Nyárt Labda­rúgó Kupa második fordulójá­nak eredményei. Tisza menti csoport: Tlszaszőllős—Tlsza­szentimre 1:0, Sarud—Poroszló 1:2, Tama menti csoport: Strom­feld SE—Kápolna 2:1, Kál—Vécs I. 3:1. Laskó menti csoport: Me- zűtárkány—Mezőszemere 7:0, Atány—Kömlő 0:0. * A Marcibányi téri lőtéren nemzetközi sportlövő bajnoksá­got rendezett az MHSZ, amelyen a Gyöngyösi MHSZ sportolói is r -zt vettek. Eredményeik: Ju- r rok, standard puska 6Q lövés fekvő: 2- Tóth J 588, 6. Miliő standard pust- háromszor T7 562. ?. TI‘­« MíiV 548. NT —ti-l:s, ss lövésés, fék- i. Tóth zs. 584 kör. az elnökség körében is a «Fo­dor ügy”. Mint ismeretes, a Népsport július 17-i számában, ezt megelőzően a rádióban nyi­latkozott a Ferencváros labda­rúgó-szakosztályának vézetője. Nyilatkozata szerint .. Fodor Pé­ter a Gyöngyösi Spartacus lab­darúgója jövőre, az 1974—75-ös bajnokságban az FTC színeiben fog szerepelni. Csömör József a Gyöngyösi Spartacus sportkör elnöke ezen nyilatkozat közzé­tételével kapcsolatban rosszallá­sát fejezte ki. Tény az, hogy Fodor Pétert több egyesület — közöttük a Ferencváros és a DVTK —, megkereste és külön­böző ajánlatokkal ostromolta az átigazolás időszakában. Végsősoron az elnökségi ülés azzal zárta le a „Fodor ügy"-et, hogy ennek végérvényes eldön­tésére majd csak egy év múlva — az alábbi körülmények fi­gyelembevételével —, az 1973— 74. évi bajnokság befejeztével kerülhet sor.- A továbbiakban az elnökségi ülés a soronkövetkező feladatok­kal foglalkozott. Az NB H-es csapattól az el­következő bajnokságban a be­fejezett bajnokság eredményei­nél jobbat kémek és várnak. Cél a 6—8. helyek valamelyi­kének a megszerzése. Pallagi Péter edző szerint ezzel a je­lenlegi körülmények közötti adottságokkal a játékos gárda rendelkezik. Az első csapat je­lenleg naponként tart edzést. Július 23-tól Mátraházán egy he­tes edzőtáborozáson vesznek részt a játékosok. Ekkor már napi két-két edzésre fog sor ke­rülni. Az előkészületi mérkőzé­seket augusztus 12-ig vasár- napontként a Totó Kupában való részvétel biztosítja. Ezen felül hétközi mérkőzések lesz­nek augusztus 2-án GYESE—Gy. Spartacus, augusztus 8-án Zalka HSE—Gy. Spartacus és augusz­tus 15-én indul az MNK. Mind­két gyöngyösi egyesülettel ter­veznek visszavágó mérkőzést Is, és ugyancsak szeretnének a ké­sőbbiek során visszavágó edző­mérkőzéseket játszani az Egri Dózsával és a Hatvani Kinizsi­vel. Szkocsovszky Tibor más Hét végi sportműsor SZOMBAT! Tömegsport: X. ÉMASZ sport­nap, Eger, 8 órától, stadion, Gárdonyi Géza Gimnázium, lő­tér és a Lenin úti mezőgaz­dasági szakiskola. . Labdarúgás: Farkas Lajos Ku­pa, Gyöngyös, 15 órától. Atányt Tsz SE—GYESE, hírverő mérkő­zés, Atány 17.30. VASÄRNAP: Sí: Országos vidéki síugró Nyári Kupa, Gyöngyös Kitérő­gyári műanyag-ugrósánc, 9 óra. Tömegsport: EMASZ sportnap, Eger, 8 órától, stadion, Gárdo­nyi Géza Gimnázium, lőtér és a Lenin úti mezőgazdasági szak- iskolä. Labdarúgás: Nyárt Totó Kupa mérkőzés: Gyöngyösi Spartae is —Vasas Láng 17, Fehér II., hely­osztó mérkőzések az egri Járási banjoki elmért: Nagy tálya—Pá­rád, Felsőtárkány—Ivád, Andor- naktálya—Erdőkövesd, EgerbaK- ta—Mátraballa, Hevesaranyos— Váraszó, Balaton—Verpelét, Nugyvisnyő—Bodony, Makiár— Szajla. (Valamennyi mérkőzés 17 órakor kezdődik, előlállők a pályaválasztók). Bátori Ákos Nyárx Kupa harmadik forduló­ja: Poroszló—Tiszafüred, 16, Gulyás, Tiszaszőllős—Sarud, 17, Takács, Vécs I.—Kompolt 17, Poczok. Stromfeld SE—Káli Tsz SK 17, Romhányi, Atány—V«5- II., 17, Csuhái, Kömlő—Mczluu Sakk: Somody József emlék- verseny Eger, megyei tanács nagytanácsterme, 9 órától. A Mátrai Erdő­én Fafeldolgozó Gazdaság Gépjaví­tó Üzeme n. sz. Telepe, Parádfürdö (Sándorrét) gya­korlattal és anyag- ismerettel rendel­kező gépjármű­alkatrész­raktárost Z Bérezést meg­egyezés szerint. Jelentkezés: Haár László telepzevető- nél. Telefon: Parrád­ftirdő 27, nz MHSZ I amatSr személy­gépkocsi tan­folyamot inéit július »-én, W.M -órai kezdettel. To­vábbá katonaviselt szakmásított jogo­sítvánnyal rendel­kező autószerelőt egri telephelyünk­re felveszünk. Jelentkezni lehet: Eger, Vöröstűzér u. 36. (Telefon: 55-98). Reggel 8.30 órától 17.00 óráig. Felvételre keressük az alábbi szakmák dolgozóit Magasépítő-ipari technikust, valamint művezetőt. Belső víz- és külső köz­művek építésében jártas Önálló mű­vezetőt. Festő szak­munkást nagy ipa­ri gyakorlattal, aki brigádvezetőként ipari tanulók szak­mai képzését is biztosítaná. Fizetés megegye­zés szerint. Kőműves- és ku­bikosbrigádokat Füzesabony kör­nyékéről. Fizetés teljesít­ménybérben. Jelentkezés írás­ban vagy szemé­lyesem Füzes- íhony, Költségveté­si Üzem, Kerecsen­ül ói i. Fótvizsgára, pót- érettségire felkészí­tek matematikából, fizikából. Érdeklőd­ni: Eger, Hajdúhegy u. 2. A kömlöl AFBSZ egyszemélyes ve­gyesboltjába 5 éves phorlafta és szakképzettség­gel rendelkező bolt­vezetőt keres Jelentkezés írás­ban vagy szemé­lyesen, Kömlő, Fő út 10. szám alatt. Jelentkezési ha­táridő: 1973. július 25-én, 12 óráig. Idős házaspár, eset­leg egyedül álló nő vagy férfi eltartását Ingatlanért vállal­nám. „Megbecsülés” jeligére, az egri hir­detőbe; ______________ S zeptember 1-től ke­resek olyan nénit, aki féléves kisfiam gon­dozását, lakásomon vállalná, egyéb házi munkával együtt. ,,Megbízható” jel­igére, az egri hirde­tőbe. Azonnali belépéss el felveszünk kőmű­ves szak- és segéd­munkásokat, ács-, cestő-mázoló szak­munkásokat. Építőipari Szövet­kezet, Eger, Csá­kány u. 11. INGATLAN Budapesti albérlet­be érettségizett fiam mellé társat kere­sek. „Augusztus 1.” jeligére, a gyöngyö- si hirdetőbe.________ T arnaörs, Vörös- csillag u. 6. sz. alatti, háromszoba-f összkomfortos ház, 350 n.-öl telken, 20 fm-es melléképület­tel, beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Nyíregyházi István, Gyöngyös, Csalogány U. 24., I. 4,_________ E lcserélném ka­zincbarcikai, belvá­rosi kétszoba-össz- komfortos, távfűté­ses, hideg-meleg vi­zes, földszinti taná­csi lakásomat ha­sonló, vagy nagyobb egri lakásra. Ka­zincbarcika, Mun­kácsy tér 2. sz., fszt. 3.______________ 3 SZOBÁS, kertes családi ház, beköl­tözhetően eladó. Eger, Hétvezér 8. 3 SZOBA-összkom- fortos lakás, eladó. Eger, KlSZ-lakóte- lep, Albert Ferenc u. 10., III. em. 3. Füzesabony, Tár- kányl út 44. 580 n.- öl telek eladó, gép­kocsira cserélhető. Érdeklődni lehet: Kápolna, postahiva- tal. __________________ A lbérletet keresek, üres nagyméretű szo­bát, vagy szoba kony­hát. „Egyezer forin­tig 110232” jeligére, a debreceni Magyar Hirdetőbe. ______ 3 SZOBA-összkom- fortos társasházi la­kás, garázzsal eladó. Eger, Lajosváros, Al­bert Ferenc u. 3. ép. Erdélyi. Férfi és női dolgozókat ci­pőipari gépmunkára két műszakos beosztásban, női dolgozókat cipőipari kézi munkára FELVESZÜNK ES BETANÍTUNK Étkezést (ebédet) biztosí­tunk. Jelentkezés: Egri Ci­pőipari Szövetkezet Eger, Dobó tér 6. 8 órától dél­után 2 óráig. Fiatalok, jöjjetek velünk Szegedre a szegedi ifjúsági napokra (Szórakozás, színház, karnevál). Külön vonat indul Egerből július 28-án Jelentkezés az Express Ifjúsági és Diák Uta/ósi ! rodánál. Eger, Széchenyi út 5. Eger I. Téglagyár folyamatosan üzemelő cserép­üzemébe villany­szerelőket Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés személyesen a gyárvezetőnél Eger, Homok u. 2 SZOBA-összkom- fortos családi ház (10 éves), 130 négyszög­öl telken, beköltöz­hetően eladó. Érdek­lődni : 17—18 óráig. Eger, Bolyki u. 21. (Várállomásnál.)____ 2 gyermektelen há­zaspár, fürdőszobás lakást albérletbe l évre bérelne. Aján­latokat „Augusztus 040” jeligére, az eg­ri hirdetőbe.________ Egerszalókon, Bé­ke út 8. szám alatt, családi ház beköl- tözhetően eladó. CSEBOKSZARI la­kótelepen, 2 szoba­összkomfortos, szö­vetkezeti lakásom el­adnám készpénzért, vagy OTP-átvállalás- sal. „Készpénzesek előnyben” . jeligére, az egri hirdetőbe. __ H ÁZHELY, 191 n.- öl, eladó. Érdeklődni 17 óra után. Eger, Hell Miksa u. 2. Mofnár._____________ B eköltözhető ház­rész Gyöngyös bel­területén eladó. Ér­deklődni: Gyöngyös, Mikszáth K. u. 8. ' VENNÉK 100—200 négyszögöl közötti telket, utcafronti szélessége 13—14 m, víz-, gáz -be-, illet­ve szennyvízleveze- . tés megoldható le­gyen, ahol városké­pi szempontból két­szintes ház épitése megengedett. De a feltételektől eltérő ajánlatokat is szíve­sen fogadok. Részle­tes leírást és áraján­latokat: Béres János, 5300 Karcag,, Mada- rasi u. 9—11 j, I. lh. fszt 2. címre ikérem. Központban, eme­leti, kettőszobás, komfortos . házrész, hozzá kisiparosnak alkalmas műheUyel, beköltözhetően el­adó. Eger, Gerl Má­tyás u. 4. Telelőn: 20-34.________________ K ülön bejáratú, 2 üres szoba, munkás­szállásnak kiadó. Eger, Váci Mihály u. 20,________________ Külön bejáratú, bútorozött szoba, szeptember I-től di­ákfiúk részére kiadó. Eger, Árpád u, 40. Noszvajón, közpon­ti fekvésű, kertes ház, fele részben, be­költözhetően eladó. Ugyanott víkendte- lek, vagy családi ház építésre alkalmas te­lek is Csekéné, B.- pest, XH„ Kútvölgyi út 51,_______________ S ZOBA-konyhából álló házrész, kerttel, azonnal beköltözhe­tően eladó. Érdek­lődni: Eger, Dobó té­ri újságárusnál, egész nap.__________ FÉL családi ház eladó, beköltözhető rész 3 helyiség. 190 0.-Ö1 kerttel. Ostoros, Széchenyi 22. Érdek­lődni Széchenyi 39. (Délután.)__________ E ladó: 1 szoba­összkomfortoe szö­vetkezeti lakás, azonnal beköltözhe­tően, Egerben. Ér­deklődni: 25-21 tele­fonon;________________ E ladó 2 szoba-össz­komfortos, kertes társasházrész garázs- zsal. Eger, Breznai u. 19. emelet.________ K étszobás családi ház, 500 n.-öl telek­kel, beköltözhetően eladó. Heréd, Rákő- czl ú. 64.____________ Vállalatok, magá­nosok, figyelem 1 Eger, Radnóti u. 12, sz. alatti 130 négy­szögöles telken levő 2 szoba-konyhás, megüresedett szolgá­lati lakásunkat el­adjuk. Egri Cipőipa­ri Szövetkezet, Do­bó tér 6. Telefon: 12- 79. JÁRMŰ CG Wartburg, üzemképes állapot­ban, 22 000 forintért eladó. Gyöngyös- solymos, Rákóczi u. 15._________________ T RYUMPH Sport, 500-as igényesnek el­adó. Jászberény, Ré- hely utca 4/a.________ Z SIGULI, 8000 km- rel, 80 000 Ft-ért el­adó. Parádfürdö, Mo­sodaépület, Eglis Ist- ván masszőr. ________ J O állapotban levő 1700-as, 4 ajtós Opel és 403-as Moszkvics, sürgősen eladó. Eger, Szépasszony-völgy u. L_____________________ Z SIGULI, igényes­nek eladó. Érdeklőd­ni vasárnap. Eger, Szovjethadsereg u. 9.___________________ K itűnő állapotban Moszkvics, olcsón el­adó. Eger, Széchenyi u. 12. Zahorecz. CM frsz. 408-as Moszkvics eladó. Bó- dis, Jászárokszállás, Munkácsy u. 25. 175-ös Zetka Jawa 5000 km-rel eladó. Eger, Balázs Ignác u. 32.________________ T RABANT gépko­csi és garázs a nyolcvanasi lakóte­lepnél eladó. Érdek­lődni Gyöngyös, Körösi Csorna Sán­dor u. 10. ___________ W artburg. DL 353 eladó, Szajla, Feny­vesr u. i._____________ S KODA S—ioo-as eladó. Eger, Csá­kány u. 27. n. em. Busák._______________ K EVESET használt S—100-as eladó. Eger. Bervai út 2._________ J Ó állapotban le­vő ZIL 130 típusú 6 tonnás tehergépkocsi azonnali megvételre eladó. Építőipari Szövetkezet, Eger, Csákány u. II. _____ C U 38 000 km-t fu­tott Wartburg de Luxe gépk©€&i é?a«6 . Dobos' tanár, Cser- rnely. Wartburg Limou­sine 353-as jó álla­potban eladó Fü­zesabony, Hunyadi út 4. VEGYES Tígriscsíkos boxer- köiykök a tizen­egyszeres CACIB VAL-DI-SENIO uno­kái, szemerekerti TITANUS LENGYEL CAC ÉS SCHAMPI- ON, aki a tenyésztői nagydíjjal kitüntetett szeremekerti kennel­ből származik, fiai eladók. Ózd, Vörös- hadsereg út 14. Fe- hér._______________ K ötőgép: Passap áuomatic, állvánnyal, tartalék alkatrészek­kel, olcsón eladó. Cím: Ball 1025 Bu­dapest, II., Török- . vész u. 102/b. NAGYÖN Szép menyasszonyi ruhát és hozzávaló kellé­keket kölcsönzők. Eger, Széchenyi u. 12._______ __ K ÖZEPES teljesít­ményű húsfeldolgozó gépek és 16 kalapá­csos daráló eladó. Érdekl ód ni: Eger. Remenyik Zsigmond u. 13., I. em. 1. 14 órától._ M OZAIKLAP nagy választékban, kut- gy ürű és. hídeső kap­ható. Eger, Homok u. 7/a. •_____________ E lőnevelt csirke eladó. Eger, Radnóti M. 33,___________ E ladó 2 db ágyne­műtartós heverő és 2 db fotel. Megte­kinthető Eger, Verő- szala 22 szám alatt. 5 év fejőstehén, előhasu üsző és 7 db 8 hetes malac el­adó. Eger, Széchenyi út 38., fszt,, í. Ér­deklődni reggel 8-tól fél 10-ig.____________ „ Szőlőprés és nagy hordók eladók. Eger, Széchenyi u. 54. Boroshordókat .hid­raulikus és hagyo­mányos szőlőprést veszek. Kévés, Solt- vadkert. Vörösmarty utca 19. Bontásból faragott tufakő, ajtók, abla­kok, jó állapotbán eladók. Érdeklődni: 7—17 óráig, Eger, Fadrusz u. 5, _____ F agylaltárusító pa­vilon, főútvonalon eladó. ,.Október” jeligére, az, egri hir­detőbe. iimsíét­57 éves,. 180 cm magas, járáshibával önnyugdíjas, saját házzal ' rendelkező, családtalan özvegy férfi vagyok. Ezúton seresem korban hoz­zám illő, özvegy vagy elvált asszony ismeretségét házas­ság céljából. Kézzej írott levélre vála­szolok. ,,Megértés 9600” jeligére, az eg­ri hirdetőbe. A Szihalom és Vidéke Körzeti Általános Fo­gyasztási és Értékesítő Szövetkezet Igazgatósága Szihalom községben üzemeltetett sütőüzemébe sütőüzemi szabmunhásohat és betanított segédmunHásohat keres Jelentkezni lehet Szihalom központi iroda Hunyadi út 129. sz. Jelentkezési határidő: 1973. július 30. Mátra vidéki Fémművek Füzesabonyi Gyára felvesz: — 18—45 éves korig nőket sréptminkára. — térti segédmunkásokat (anyagmozgató) Jelentkezni lehet 7—14 óráig, a vállalat munkaerő-gazdálkodásé!*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom