Népújság, 1973. április (24. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ki MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXIV. évfolyam, TJ. szám ARA: L­FORINT 1973. április L, vasárnap , Valami egészen új M ondjuk tíz-tizenöt évvel ezelőtt még bárki érthetett „úgy általában” a mezőgazdasághoz. Ha benézett egy istálló­ba, vagy rátekintett egy szántóföldre, meg tudta mondani, hogy ott mi történik. Ma már előfordulhat, hogy valaki gyakorló agronómus, de saját üzemétől húsz kilo­méterrel távolabb már nem mer véleményt mondani, mert fogalma sincs, hogy azon a földön, vagy abban az istállóban mi törté­nik. Bz a tönet annak „Mezösihető* hogy a magyar mezőgazdaságban is megjelentek az úgynevezett iparszerű, vagy zárt terme­lési rendszerek. Úgy lehet ezeket összefog­lalni, hogy kiválasztják a óéinak leginkább megfelelő növény-, vagy állatfajt Ennek azután biztosítják az adott körülmények között legkedvezőbb elhelyezést táplálko­zást vagy műtrágyázást; a folyamatokat pedig a lehető legmagasabb fok«» gépesí­tik. automatizálják. Tudományosan ügy jeaaük ki, hogy biztosítják a biológiát ké­miai és technikai optikáimét De hiába a «wwMtata. fajta és hét nyelve» beszelő gép, hiába a vegyszer, ha nincs olyan em­ber, aki mindez* működtetni iád Ja, És hiába * hozzáértő ember, ha a végtermé­ket nem tette* vagy ®sm Űzetik produkál, »mine a vevőnek, a fogyasztó­nak éppen szüksége van és ha az igény változik, akkor ezt a termelés is viszony­lag gyorsan tudja követni Előnye lenne még, hogy olcsóbban állítja elő a növényt vagy a húst de itt legyünk óvatosak. Mert például az ipanszerű sertéstelepek sok min­dent bebizonyítottak már, csak azt az egyet nem, hogy ott olcsóbban tehetne sertéshúst előállítani Nem jelentéktelenek a hátrányok asm. Nehéz volna eldönteni, hogy ez hátrány-e, de tény, hogy a sárt rendszerű, vagy ipar­szerű termeléshez specialisták szükségesek. Az a „kukás”, aki 30 éve ülteti a palán­tát tördeli a dohányleveleket csak tanfo­lyam elvégzése után kezelheti a palántázó- gépet ülhet £ei a dohánybetakarító kom­bájnra. A* a baromfi gondozó, aki söprű­vel lapáttal és vödörrel kitűnőéi dolgozott, lehet hogy nem is less alkalmas as auto­maták működtetésén*, A tórt renűsssr ugyanis kerábban te­menetien fegyelmet követet A technológiát ugyanis elére, percre és grammra kidol- gotssák. Itt nincs olyan, hogy „majd meg­csináljuk a jövő héten*. Ami* a műveleti terv előír, azt tó is kell végezni. Aki va­lamiféle légies iesKereéggfcl akarj*. mű­ködtetni «Beket a szerkezeteket a* hama­rosan a telepen, vagy kijelöli tábla földön kívül találja magát Egyetlen technológiai hiba azt jelenti, hogy a szállító cég, vagy a rendszer kidolgozója többé mm vállal felelősséget Hátrány az te, hogy es az űjmőd! divat nagyon sokba kerül A CPS kukoricater­melőt' rendszerben például egy alapegy­ség 1300 hold. Érmek a gépesítése ötmillió forint és van. olyan vetőmag, amiből egy máztóért ötezer forintot ken fizetőt An­nak a bizony«* 200 hold dohánynak a „beállítása” hat és M millió forint befek­tetési. igényelt. Ás előnyük és hátrányok egybevetésé­ből tehát nemcsak as derül ki, hogy az iparszerő, vagy sárt rendszerű termelés okos dolog, hanem a* la, hogy as egész magyar mezőgazdaságot «re as új mód­szerre gyorsan nem lehet átállítani Nincs annyi „kiművelt emberfőnk” és nincs any- nyi pénzünk. Ezért a legújabb módszerek mellett még sokáig használnunk kell az évtizedes eljárásokat, sőt esetenként as évszázados módszereket is. Jövőbe mutat a százmillió forintos szuperautomata ser­téstelep, de bizony hizlalnunk kell még disznót azokban a „keccekben” is, ahol ezeknek a cocáknak az elődeit te hizlalták. S zép dolog a paradicsomkombájn, de \ még sokáig kell kézzel te szedni a S paradicsomot, résziben. CF. BJ $ A sárt termelétó rendszer hasal példáit szerencsére már hosszasan sorolhatnánk, de vegyünk csupán kettőt. A bábolnai, úgyne­vezett CPS-rendszer keretében százezer holdest termett a kukorica egyik évről a másikra 23 százalékkal többet. Csupán ez az egyetlen program egyetlen év alatt több mint félmillió mázsa többletkukoricát adott az országnak. Hajdúbagceon, amíg hagyományosan termelték a dohányt, 20 ezer forint hruttó bevételt, tetemes ráfize­tést hozott minden hold. Az új technoló­giára áttérve most 35 ezer forint a hol- dankénti bevétel és ennek több mint húsz c-ré relék» tiszta haszon. Az ötezer holdas gazdaság „mindössze” 200 holdon termel dohányt, de innen várja növénytermelési bevételeinek egyharmadát, A mezőgazdaságnak •= vteasenylageean — követnie kell az ipar fejlődési ütemét. Így tudunk egyre jobb élelmezést és egyre emelkedő paraszti életszínvonalat biztosí­tani idehaza; így küldhetjük egyre több mezőgazdasági termékünket külföldre, többek között éppen m ipar fejlesztése érdekében. Ml az előnye a zárt rendszernek? Töb­bet terem, és kevesebb ember kell hozzá, Abban a baromfiólban, ahol addig húszán nyüzsögtek, ma már két ember is elegen­dő Másik előnye, hogy olyan végterméket Konferencia megyénk kollégiumainak helyzetéről A KISZ központi bizottsá ga és a Művelődési Minisz­térium április elején rende zi meg a kollégiumok orszá­gos konferenciáját. Ezt meg­előzően a fiatalok közgyűlé­seken vitatták meg kollégiu­maik helyzetét, feladatait. A közéletre nevelés, a kollé­giumok és KISZ-szervezetek kapcsolata volt a témája a szombaton Egerben tartott megyei szintű konferenciá­nak is, ahol a megye mint­egy 20 kollégiumában, diák­otthonában lakó két és fél ezer diákot képviselő fiata­lok jelentek meg. Németh Lászlónak, a KISZ me­gyebizottsága titkárának megnyitója után Somlai Györgyné kollégiumigazgató, * kollégiumok szakfelügye­lője tartott referátumot, melyet vita követett­Péter János Japánba látogat Péter János, s Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere a japán kormány meghívására a közeli napok­ban hivatalos látogatást tesz ÉDOSZ szocialista brigádok vetélkedője Hatvanban Szombaton a hatvani kon­zervgyár művelődési házá­ban bonyolították le az ÉDOSZ szocialista brigádok vetélkedőjének területi dön­tőjét. Hét vállalat csapatai vettek részt a versengésben, amelynek témaköre felölelte a művészetek, a sport, a i munkavédelem, a szakszer­vezeti étet és szakmájuk Is­meretének különböző kérdé seit. A Zeke Gyula vezetésével lezajlott vetélkedőn a rá­kospalotai Növényipari Vál­lalat szocialista brigádja bi­zonyult legjobbnak 235 pont­jával, második a Kecskeméti Konzervgyár, harmadik pe­dig az Élelmezési Gépszere lő váii»iat szocialista bri gádja tea. . . AKTIV jelölögyülések. sikeres VÁLASZTÁSI GYŰLÉSEK ■ A VÁLASZTÁS IDŐPONTJA: ÁPRILIS 15., REGGEL 6-TOL DÉLUTÁN 18 ÓRÁIG ■ ÁPRILIS 24—29 KOZOTT ALAKULNAK MEG A HELYI TANÁCSOK. •• Ülést tartott a megyei választási elnökség Lévai Ferenc veaetésévtó szombaton délelőtt tartotta ülését a megyei választási elnökség, amelyen részt vett dr. Pápay Gyula, a megyei tanács vb-titkára, Jenei Já­nos, megyei népfronttitkár- helyettes és Ferencs János, a megyei pártbizottság mun­katársa te. Görög István, a választási csoport vezetője számolt be a jelölőgyűlések tapasztalatairól. Elmondotta, hogy valamennyi választó- körzetben a törvény -előírá­sainak megfelelően zajlot­tak le a jelölések, amelyek­re az aktivitás, a szervezett­ség volt a. jellemző. Az el­nökség elégedetten nyug­tázta, hogy * választási gyű­lések egyharmada már le­zajlott, s valamennyit nagy érdeklődés kísért®, A szavazatszedő bizottsá­gok április 5-tó alakulnak meg 364 szavazókörzetbal, 1820 fővel, akik ezen a na­pon tesznek esküt az ille­tékes tanácselnökök előtt. A választások április 15-én reggel hat óra és délután 18 óra között zajlanak le, melyhez minden feltételt biztosítanak a helyt szer­vek. A választási elnökség ülé­sén azt is elmondották, hogy a helyi tanácsok alakuló üléseire április 24—29 kö­zött kerül sor. Ekkor vá­lasztják majd meg a me­gyei tanács tagjait te. A megyei tanács május 11-én alakul meg, A megyei választást iro­da a választás napján a me­gyei tanács épületében szé­kek Az iroda elnöke Fekete Győr Endre, a megyei ta­nács elnöke, helyettese dr. Pápay Gyula, a megyei ta­nács vb-ütkara less. Ismét közszemlén a választók névjegyzéke Szombaton az ország va­lamennyi városában és köz­ségében a .tanácsok hivatali helyiségében ismét közszem­lére tették a választók mó­dosított, most már végleges névjegyzékét Mint ismeretes, a választól listákat elsőízben, március 10—19. között függesztették ki a tanácsi hirdetőtáblák­ra, s március 21-ig lehetett ki­fogást emelni a névjegyzék­be történt törvényellenes fel­vétel, vagy az abból való ki­hagyás miatt Minden választójogosult magyar állampolgárt — több mini hétmilliót -=v az ál­landó lakóhelye szerinti ta­nácsi választókerület név­jegyzékébe vették íeL Ha valakinek a választás nap­jáig — április 15-ig —, vál­tozik meg állandó lakhelye, elköltözését a korábbi lakó­hely szerint illetékes tanács végrehajtó bizottságánál kell bejelentenie A bejelentés alapján a választót törlik a névjegyzékből, g arról iga­zolást állítanak ki. E doku­mentum birtokában kérheti — legkésőbb április 14-ig —, felvételét a választók név­jegyzékébe új lakóhelye ta­nácsának végrehajtó bizott­ságánál. A A verpeléti példa nyomán A nagy múltú hevesi do­hánytermesztésnek új, kor­szerű alapokon ismét lesz jövője. Hogyan valósítják meg? Erre keres választ írásunk a 3. oldalon. A menü és környéke Tíz vendéglőben, illetve étteremben jártunk, mindenütt az olcsó étele­ket kerestük. A tapaszta­latokról lapunk 4. oldalán számolunk be. Hol vagy, szabad idő? A diákok egy részét túl­zott feladatokkal, megbí­zatásokkal terheli mind a szülő, mind az iskola. Ho­gyan lehetne ezen az ál datlan állapoton változ­tatni? Erre keres választ munkatársunk írása la­punk 4, oldalán. Ízlés és bűtor Ahol nemcsak as üzlet fontos... Az Agria Bú­torgyár kezdeményezését elemzi munkatársunk cik­ke ez L oldalon Pénz és öntudat Milyen szerepet játszik ez anyagi megbecsülés, egyál­talán helyes eszköz-e az öntudat kialakításában? Erre a kérdésre keres vá­laszt munkatársunk cik­keben lapunk S. oldalán. Tolókocsis optimizmus Két nagyon szegény em­ber életéről, jövőjéről szól a riport a &. oldalon. Rejtett hiba, vagy rossz tervezés... E etm alatt az év elején megrokkant új-hatvani diákétterem körüli ano­máliákról ír munkatár­sunk a 8. oldalon. Építők estéi Hogyan élnek egri szálló­jukban az étpítők, hogyan tölthetik leghasznosabban szabad idejüket, estéiket — erről szól Pataky Dezső riportja a 6. oldalon. ■ .‘■‘i '«ü. . i Te Hi zenit liHféiPn M év ele^én kezdték, meg a munkát a dolgozók ... * , ,, .. « uj egri tejüzemben, ahol naponta 37—38 ezer luer tejet pasztőröznek, s több mini tízfele tejterméke* készítenek a korszerű berendezés sekKel. A madártávlatból látható új üzem dolgozóinak munkájáról szól riportunk a lap 5. oldalon, literi Márton felvétel^ k­Japánban. Ezt követben a Mongol Népköztársaság kor­mányának meghívására Ulánbátorba látogat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom