Népújság, 1973. március (24. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-01 / 50. szám

VILÄG PBOLETARJÄI, EGTESTTttttEKI- AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS NAPILAPJA XXIV. évfolyam, 50. szám ARA: 80 FILLÉR 1973. március L, csütörtök Kádár ^ános és Losonczi Pál fogadta a vendéget (Jlést tartott as Országos Dobozokból epuio ház Hogyan készül a sokat em­legetett tizenkilenc emele­tes gyöngyösi toronyház testvéröccse: ezt mondjuk el a 3. oldalon, Berci bácsi Berkest András drámájá­nak egri bemutatójáról ír kritikát Márkusz László lapunk 4. oldalán. Művész­házaspár Befejeződtek Fock Jenő és Hü lasser Mohamed tárgyalásai Kádár János, m MSZMP KB dsß titkára fogadta AH Nasser Mohamedet, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökét A baráti találkozón részt vett Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke is. {MTI-foto — Vigovsaki F. teir. — KS.) Szerdán délelőtt wm Qr- ezágházban befejeződtek focit Jenő, a Miniszterta­nács elnöke és AI» Nasser Mohamed, a Jemeni Népi Új törvények 1973-ban Dr. Korom Mihály sajtótájékoitatója Három új törvény terve­zetét nyújtják be az idén a kormányhoz, illetőleg az or­szággyűléshez: a büntetőel­járásról, a statisztikai adat­szolgáltatásod! d* a minisz­terek jogállásáról, felelőssé­géről szóló legmagasabb szintű jogszabály javaslatát — jelentette be dr. Korom Mihály igazságügyminiszter azon a sajtótájékoztatón, amelyet szerdán az Ország­házban tartott. A sajtóérte­kezleten a miniszter ismer­tette az 1973. évi időszerű jogalkotási feladatokat, min­denekelőtt a büntetőeljárási törvény módosítását. A büntetőeljárást jelenleg az 1962. évi 8. törvényerejű rendelet szabályozza. Az el­múlt több mint tíz évben felgyülemlett tapasztalatok már lehetővé teszik, hogy az új követelményeknek meg­felelően továbbfejlesszük, korszerűsítsük a büntetőel­járás szabályozását — im­már törvényben. Alkotmá­nyunk ugyanis — a leg­utóbbi módosítás óta — ki­mondja, hogy az állampol­gárok alapvető jogait és kö­telezettségeit a legmagasabb szintű' jogszabályozással, tör­vénnyel kell megállapítani. Gyakorlati szempontból szükség van erre, mivel az említett törvényerejű rende­let már sok kívánni valót hagy maga után. Elmondta a miniszter, hogy a bűncselekményeknek a legutóbbi BTK-novelláva! történt kettős, tehát bűntet­tekre és vétségekre való ka­tegorizálását az új eljárási törvénynél is figyelembe ve­szik: a vétségek — azaz a társadalomra kisebb veszélyt jelentő bűncselekmények — elbírálása sokkal egyszerűbb lesz, mint a bűntetteké. Be­vezetik az egyesbíró intéz­ményét a vétségek elbírálá­sánál is. Ez azt jelenti, hogy a bíráskodásba itt nem von­ják be a népi ülnököket. A bűntettéi; tárgyalását tte vábbra is működnek a népi ülnökök, itt ugyanis feltét­lenül szükség van életta­pasztalatukra, természetes jogérzékükre. külcsönGs megértés eeeDe- mében folyt Mindkét fél eredményesnek, hasznosnak, célravezetőnek értékelte a tárgyalásokat, amelyekről később közös közleményt adnak kt Losonczi Pál, a Népköz­társaság Elnöki Tanácsának elnöke szerdán délelőtt az Országházban, Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának első titkára szerdán délután a Központi Bizott­ság székházában fogadta Ali Nasser Mohamedet, a Je­meni Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökét Béketanács Bzenffta — az Országház vadásztermében — ülést tar­tott az Országos Béketanács, s megtárgyalta a magyar bé­kemozgalom tavalyi tevé­kenységét és 1973. évi mun­kaprogramját A tanácskozáson az el­nökségben foglalt helyet Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának elnöke, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Se­bestyén Nándorné, az Orszá­gos Béketanács főtitkára, dr. Molnár Béla, az OBT alel- nöke, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titká­ra, Sarlós István, a Népsza­badság főszerkesztője, Ros­tás István, a Magyar Vö­röskereszt főtitkára, Kiss Károly, a SZOT és az OBT alelnöke, dr. Gombár József, a KISZ-kb titkára és Csaba Ferenc, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának alosztály- vezetője. A magyar békemozgalom elmúlt évi tevékenységét elemző írásos jelenté* ki­egészítéséül Sebestyén Nán- domé terjesztette a ré&ztve­Egri fiatalokról szól mun­katársunk írása a lap 4. oldalán. A tárgyaló­teremből Kállai Gyula, az MSZMP PB tagja, a Hazafias Nép­front Tanácsának elnöke fel­szólalását tartja, . (MTI—KS) vők elé a főtitkári beszámo­lót. Hozzászólt és a hazai békemozgalom legfontosabb teendőire hívta fel az aktí­vák figyelmét Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak elnöke is. Csak fél évig bírta szabad­lábon, az újabb bírósági tárgyalásról a 8. oldalon tudósítjuk olvasóinkat Zeneművéssek közgyűlése Szerdán délelőtt a Fészek Klubban a Zeneművészek Szövetsége megkezdte köz­gyűlését Az elnökségben he­lyet foglalt dr. Ajtai Miklós, a Minisztertanács elnökhe­lyettese is. A közgyűlésen megjelen­tek a művészeti szövetségek képviselői, a Művelődésügyi Minisztérium munkatársai, zenei intézmények vezetői. A zeneművészek közgyűlésé­nek első napirendi pontja­ként az elnökség beszámoló­ját, Sárai Tibor, a Zenemű­vészek Szövetségének főtit­kára terjesztette elő. Magyar-amerikai hivatalos tárgyalások Köves Tibor, ax MTI tu­dósítója jelenti: A magyar—amerikai gaz­dasági és kereskedelmi tár­gyalások megkezdése alkal­mából Frederick B. Dent ke­reskedelemügyi miniszter kedden délután hivatalának Dohányipari szocialista brigádok vetélkedőié fogadótermében köszöntötte a Vályi Péter miniszterel­nök-helyettes vezette magyar küldöttséget. Az 'amerikai sajtó, a rádió és a televízió meghívott képviselői jelen­létében elhangzott szívélyes hangú üdvözlő beszédében Dent miniszter a többi kö­zött ezeket mondotta: — Várakozással tekintünk az elé, hogy 9—10 napos lá­togatásuk folyamán módunk lesz megvitatni a Magyar- országgal való kereskedelmi kapcsolataink további fej­lesztését. A magyar vendé­geknek alkalmuk lesz esz­mecserét folytatni más ma­gas rangú amerikai kor­mánytisztviselőkkel és meg­látogatni néhány vállalatot Ezt kővetően került sor a Vályi Péter vezette magyar és a Frederick B. Dent ve­hette amerikai tárgyalókül­döttség első hivatalos mun­kaülésére, amelyen általá­nosságban körvonalazták a két ország gazdasági és ke­reskedelmi kapcsolatainak időszerű kérdéseit. Ezek részletesebb megvitatása szerdán, helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődött a szakértők munkaülésén, amelyen John Connor, a mi­nisztérium kelet-nyugati ke­reskedelmi főosztályának Igazgatóhelyettese elnökölt. Ezen magyar részről Szalai Béla külkereskedelmi mi­niszterhelyettes és Molnár József, a washingtoni ma­gyar kereskedelmi kirendelt­ség vezetője vett részt Napirenden: az MSZBT tevékenysége Az ország különböző dohánygyáraiból — • vendéglátókon kívül Szolnokról, Deb­recenből (képünk * Május 1. brigádot ábrázolja), Sátoraljaújhelyről és Pécsről —, érke­zett szocialista brigádtagok foglaltak helyet a versenyzőasztaloknál szerdán délután Egerben, « Dohánygyár kultúrtermében. Itt rendezték meg ugyanis • dohányipar legkiválóbb szocialista brigádjainak harmadik országos vetélkedőjét. A szakmai, poli- tikai, kulturális, sport- és munkavédelmi tudást igénylő kérdések ugyancsak próbára tet­ték a hat csapat valamennyi tagját. A‘ nehéz küzdelemben végül is a hazai csapat, a nyolcszoros szocialista cím-tartó Irinyi János brigád tört az élre, s nyerte el a 10 ezer forintos fődíjat, Mög&tták • sét&altemjhslyisk. Uteéss kerámiáikként a pécsi brigádta­Uéttiai Tóth GisaUe-J A Magyar—Szovjet Baráti Társaság tagcsoportjainak el­nökei, pártszervezetek tit­kárai tanácskoztak szerda délelőtt Egerben. A résztve­vőket Polgár Miklós, a me­gyei pártbizottság művelő­dési, agitációs és propagan­daosztályának vezetője kö­szöntötte. Ezután Várkonyl lászióné, az MSZBT köz­pontjának kulturális osz­tályvezetője tartott vitain­dító előadást a múlt évben végzett munka tapasztalatai­ról és az idei feladatokról. Elmondotta többek között, hogy az MSZBT tagcsoport­jainak száma ma már meg­közelíti a 800-at * ezek te­vékenysége egyre eredmé­nyesebb. Az MSZBT által meghirdetett „Kell # jó könyv” olvasótnozgalom pá­lyázatán több mint 100 ez­ren vettek részt, * közülük 70 ezren adtak helye* vála­szokat a BályáíAö kérdések­Értékelte előadásában Vár- konyi Lászlóné a különböző akciók tapasztalatait, han­goztatva, hogy továbbra is szükség van a tartalmas po­litikai agitációra, a min­dennapi rendszeres apró munkára. Az idei feladatok­ról szólva elmondotta, hogy „A Balti-tengertől a Csen­des-óceánig” elnevezésű ese­ménysorozat lesz az MSZBT legnagyobb akciója, ennek témája az orosz köztársaság életének bemutatása. Meg­rendezik idén is a szovjet költészet és próza fesztivál­ját, az Auróra 73-at, az év­fordulók sorában pedig töb­bek között Majakovszkijról és Osztrovszkijról omlékez­Az előadást vita követte, majd a tanácskozás résztve­vői közösen megtekintették a „Mi hoztuk az időt” című politikai vándorkiállítást as Detnukt adtai Köztársaság miafextenebiöhe tárgyalásai A záré tárgyalás rendkí­vül szívélyes légkörben, •

Next

/
Oldalképek
Tartalom