Népújság, 1973. február (24. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! KI MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIV. évfolyam, 26. szám ARA: 80 FILLCB 1973. február 1., csütörtök Jubileumra késsül az ecsédi népi együttes Húsz ország képviselőinek részvételével Balatoni csodák és furcsaságok,., Hogyan lehet kézi erővel túlszárnyalni a gépek tel­jesítményét? Mi módon dolgozhat az ember egy időpontban kát helyen is? Mit takarnak a hamisított aláírások? — Erről — s hogy a főkönyvelőnő az irodáját takarítja másod­állásban. amíg helyette a férje könyvel —, szól Fa- ludi Sándor írása egy HEB-vizsgálat nyomán a 3. oldalon. Fellépés* előtt: egy kis csinosítás. Megkezdődött a bécsi konzultáció '.í.' így kell ezt csinálni. Péter JőzW az együttes veze­tője, néhány tánc motion u.ol mulat be a legifjabb tánco soknak. Pirítyi Sándor, ez MTI kiküldött tudósítója jelenti: Szerdán délután négy óra­kor, a bécsi Hofburgban húsz ország képviselői tájékozódó megbeszélésre ültek össze. Ezzel a találkozóval meg­kezdődött az európai fegy­veres erők és fegyverzet csökkentésével foglalkozó sokoldalú konzultáció. A megbeszélést követően dél­után öt órakor dr. Rudolf Kirschläger osztrák külügy­miniszter a bécsi Hofburg tanácstermének előcsarnoká­ban üdvözölte az európai haderő- és fegyverzetcsök­kentési tárgyalásokra meg­érkezett küldöttségeket és jelképesen átadta nekik a rendelkezésükre bocsátott tárgyalótermek kulcsait 1973. január 31-én tehát megindultak az előzetes konzultációk egy olyan had- erő- és fegyverzetcsökken­tésről, amely az európai biz­tonsagot szolgaija, mégpe­dig oly módón, hogy ugyan­akkor nem károsítja és nem károsíthatja meg egyetlen résztvevő ország biztonságát sem. A több hetesre tervezett előzetes megbeszéléseken a bécsi sajtóközpont adatai szerint a következő húsz or­szág képviselői vesznek részt: Belgium, Bulgária, Csehszlovákia. Dánia, Gö­rögország, Hollandia, Kana­da, Lengyelország, Luxem­burg, Magyarország, Nagy- Britannia, az NDK, és az NSZK, Norvégia, Olaszor­szág, Portugália, Románia, a Szovjetunió. Törökország és az USA. A magyar küldöttséget dr. üstor Endre nagykövet ve­zeti. Bécs — a nyugati jegy­zékekben szerepelt Genf he­lyett — .az európai szocia­lista országok egy csoport­jának javaslatára lett a kon­zultáció színhelye. A konzultációknak először is saját rés.Lvevőik köréről és státusáról, valamint ügy­rendjükről (az elnöklés, a vita, a határozathozatal mó­dozatai) kell megáliapodni­Megérkezeft Bécsbe, % fegyverzet- és csapatcsökkentési tárgyalások előzetes konzultációjára az Oleg Klestov (a kép előterében), vezette szovjet küldöttség. (Népújság-telefoto — AP—MTI—KS.) ok. hogy azután áttérhesse- ■ ■■■ . .. nék az európai haderők és fegyverzet csökkentéséről később megtartandó érdemi tanácskozás helyének, idő­pontjának, résztvevői köré­nek, ügyrendjének és napi­rendjének kérdéseire. A NATO-országobból Bécsbe érkezett delegációk ke'dden megtartott „taktikai megbeszélésükön”, amely természetesein az amerikai nagykövetségen zajlott le, a semleges és el nem kötele­zett országok részvétele el­len foglaltak állást, mivel az „veszélyeztetné a megbeszé­lések titkosságát és haté­konyságát". Kirschläger oszt­rák külügyminiszter viszont, aki kedden tájékoztatta a minisztertanácsot, a konzul­táció előkészületeiről, félre­érthetetlenül utalt egy „rész­vételi nyitásnak” és ezzel Ausztria bekapcsolódásának lehetőségére. Mint ismeretes, a Szov­jetunió, Magyarország, és más európai szocialista or­szágok az utóbbi napokban úgy foglaltak állást, hogy a bécsi előzetes konzultáción minden európai államnak — beleértve a semleges álla­mokat is — jogot kell biz­tosítani a részvételre, ilyen vagy olyan minőségben, amennyiben ezt óhajtja. 30-32 gier m dobozát várnak A megyei munkaerőhely­zetről ír munkatársunk a lap 3. oldalán. Fuílési ink ;e enf k » Hírekkel, a helyi esemé­nyek beszámolóival jelent­keztek tudósítóink Hatvan­ból, Tófaluból, Adácsról és Kesédről, összeállításunkat a lap 5. oldalán olvashat­ják. • J­Sfé, hé, fióáiyú Lesz-e hócsináló gépük a Kékesi Sasoknak? Erről ol­vashatnak a 6. oldalon. Kissinger Hanó&a látogat HANOI A Vietnami Demokratikus Köztársaság és az Egyesült Államok megállapodott: február 10—13. között Hanoiba lá­togat dr. Henry Kissinger, az amerikai elnök nemzetbizton­sági főtanácsadója, hogy a két ország háború utáni kapcso­latairól és más. kölcsönös érdeklődésre szamot tartó kér­désekről tárgyaljon a VDK kormányával. (MTI) Fock Jenő viefnami diplomatákat fogadott Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke — kérésünkre —, szerdán fogadta Hoang Cuong-ot, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság bu­dapesti nagykövetét és Huynh Van Thant, a Dél-vietnami Köztársaság budapesti nagy- követségének ideiglenes ügy­vivőjét A vietnami diplomaták tá­jékoztatást adtak a vietnami háború megszüntetéséről és a béke helyreállításáról szó­ló megállapodás aláírását ■követően kialakult helyzet­ről. Átadták a Vietnami Dol­gozók Pártja Központi Bi­zottságának és a Vietnami Demokratikus Köztársaság kormányának január 28-i felhívását, valamint a Dél- Vietnami Felszabad ítási Frontnak és a Dél-vietnami Ideiglenes Forradalmi Kor­mánynak ugyanaznap meg­jelent felhívását, amelyek kinyilvánítják a két kor­mánynak a megállapodás maradéktalan végrehajtására vonatkozó készségét. Fock Jenő a magyar kor­mány további támogatásáról biztosította a vietnami népet hazája újjáépítésében. Hang­súlyozta, hogy a Magyar Népköztársaság a nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizott­ságban vállalt tagságával hozzá kíván járulni a pári­zsi mesáUapodások megva­lósításához. A kormány részvét nyilvánítása Jelentés a kecskeméti szerencsétlenségről Letartóztatták a hibás autóbuszvezetőt eddigi megállapítás szerint 36 fő meghalt, hat személy életveszélyes; három személy súlyos, és több könnyű sérü­lést szenvedett. A személyvo­nat utasai közül nem sérült meg senki. A holttestek azo­nosítása folyamatban van. A vizsgálat eddigi megállapítá­sa szerint a szerencsétlensé­get az autóbusz vezetője. Csabai Jenő 32 éves gépko­csivezető, kecskeméti lakos okozta azzal, hogy az átjáró­ban elmulasztotta a kötelező megállást. A rendőrség Csa­bai Jenőt előzetes letartózta­tásba helyezte. A szerencsét­lenség ügyében a rendőrség a további vizsgálatot, aJVIAV szakértőinek bevonásával folytatja, ......_ . ___ A Magyar Népköztársaság Kormánya mély megrendü­léssel értesült a Kecskemé­ten történt súlyos kimene­telű közúti szerencsétlenség­ről. A kormány utasította az illetékes szerveket a szeren­csétlenség körülményeinek gyors kivizsgálására. Fel­hívta a közlekedés- és pos­taügyi minisztert, hogy a Minisztertanács február 1-i ülésén tegyen jelentést és terjessze elő javaslatait a szükséges intézkedésekre. A kormány az áldozatok hozzátartozóinak részvétét 6'. együttérzését fejezte ki. Gondoskodik arról, hogy az áldozatok hozzátartozói meg­felelő segítségnyújtásban ré> Kiesül jenek, Január 30-án 17 óra 45 perckor Fülöpszállás és Kecs­kemét között közlekedő sze­mélyvonat egy sorompó nél­küli átjáróban összeütközött a Kecskemét—Helvécia já­ratban közlekedő, a Volán 9. számú Vállalatának autóbu­szával. A baleset következ­tében a fordított állásban közlekedő gőzmozdony a vasúti pálya jobboldalára ki­borult, s a szerelvényből a mozdony után sorozott pos­takocsi kisiklott. A vizsgálat eddigi megállapítása szerint a mozdony vezetője az útát­járó előtt sípjelzést adott le, miután az összeütközést már nem tudta elkerülni. A sze­rencsétlenség következtében az autóbusz utasai közül ss CFúj, süvölt a Mátra szele” — értekei a kórus. (Kiss Béla képriportja.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom