Népújság, 1973. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

V\V\AiV ^ •' a A AA.VV püvl i- ti' JETE«'1 Losonczi Pál uj évi köszöntője Kedves Elvtársak! Barátaival Szép hagyomány, hogy az év első napja a jó kívánsá­goké. Engedjék meg, hogy én is csatlakozzam milliók jó szokásához, és ezúton kívánjak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt minden hazánkfiának. Az év első napja a számvetésé is. A mögöttünk ha­gyott esztendőre a jól végzett munka érzésével tekinthe­tünk vissza. Jó feltételeket teremtettünk ahhoz, hogy bi­zakodással nézhessünk az új év elé Hazánkban a szocializmus építése újabb, jelentős lé­pésekkel jutott előbbre. Nagy eredmények születtek a társadalmi élet minden területén. Belpolitikai életünk eleven lüktetésének, minden eredményünknek legfőbb forrása a munkásosztály, a dolgozó parasztság és a társa­dalom minden rétegének helytállása. Ez kézzelfogható gazdasági eredményekben is kifejeződik. Népgazdaságunk teljesítette az ötéves terv időarányos részét. A gazdasági helyzet alakulását számos kedvező változás kíséri. Gazdasági eredményeink biztosítják az életszínvonal rendszeres emelkedését, a kereseti és lakás- viszonyok javulását, a fogyasztás állandó növelését, az egészségügyi, szociális ellátás emelkedését. Pártunk Központi Bizottságának novemberi ülésén megvontuk a X. kongresszus óta eltelt időszakban folyta­tott tevékenységünk mérlegét Bátran állíthatjuk, hogy „a X. kongresszus bel- és külpolitikai irányvonala, gazda­ságpolitikai, szociálpolitikai és művelődéspolitikai határo­zatai helyesnek bizonyultak, kiállották a gyakorlat próbá­ját” Eredményeinket értéké!! a magyar dolgozó nép és el­ismerik. határainkon túl is. Bár lehetőségeinkhez, de méglnkább kívánságainkhoz képest nem lehetünk teljesen elégedettek. A gyorsabb gazdasági fejlődés, a magasabb életszínvonal igénye te­kintetében egyetértés van az ország vezetése és hazánk minden állampolgára között Ennek megvalósítása mind­nyájunktól fegyelmezettebb, még szorgalmasabb munkát követeL nőtársak! Barátaim.1 _**■*»•« **+*-£% 1973 — minden bizonnyá! — ügy kerül be a történe­lembe, mint olyan esztendő, amelyben jelentősen előbbre jutottunk a két világrendszer kapcsolatainak rendezésé­ben, a nemzetközi helyzet normalizálásában. A mögöttünk hagyott év a haladás, a szocializmus erői határozott elő­nyomulásának esztendeje. Olyan év volt amely vissza­tükrözte a szocialista közösség és mindenekelőtt a Szovjet­unió erőfeszítéseit hogy 4 gyakorlatban megvalósuljon a békés egymás mellett élés elve. Különösen Európában alakul-mind kedvezőbben a légkör. A nemzetközi helyzet kedvező jelenségeire árnyékot vet néhány feszültséggóc. Közülük is elsősorban Vietnam­ra gondolok. ' 5 Alig két hónapja, hogy a világ bizakodással és re­ménységgel tekintett a vietnami háború békés rendezésé­nek kilátása elé. Az Amerikai Egyesült Államok azon­ban a békés megegyezés helyett fokozta a terrorbombá­zásokat, a hős vietnami nép elleni bűncselekményeket De a Vietnam elpusztítására és térdre kényszerítésre irá­nyuló kétségbeesett erőlködése most sem hozta meg számára azt, amit remélt tőle, amit eddig sem sikerült elérnie. Az Egyesült Államok nagyhatalmi tekintélyét egyedül az menti meg, ha mielőbb befejezi esztelen hábo­rúját Vietnamban. Hazánkba Magyar Népköztársaság cselekvőén veszi ki részét a szocialista közösség külpolitikai, nemzetközi ‘te­vékenységéből, a békéért folytatott harcából. Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is mindent meg­teszünk a szocializmus erőinek további tömörítése érdeké­ben. Továbbra is a Varsói Szerződés és a KGST célkitű­zéseinek, közös programjának együttes megvalósításán munkálkodunk. Az új esztendőben tovább mélyítjük barátságunkat, együttműködésünket és megbonthatatlan szövetségünket a Szovjetunióval. A közös céloknak és a közös útnak hű kifejezője volt a Brezsnyev elvtárs vezette szovjet párt- és kormánykül­döttség egy hónappal ezelőtti magyarországi hivatalos, baráti látogatása. A magyar nép őszinte baráti érzéséivel vettünk részt a kommunizmust építő, soknemzetiségű szovjet állam megalakulásának ötvenedik évfordulóján rendezett nagyszabású moszkvai ünnepségen. Es népünk 'sztelete, megbecsülése jutott kifejezésre a hazánkban .ártott jubileumi ünnepségeken is. Tisztelt honfitársaki Az 1973-as év kilátásai biztatóak, de találkozhatunk gondokkal, és a fejlődés útjában álló problémákkal is. Minden feltétel adva van azonban ahhoz, hogy valóra váltsuk terveinket, amelyek a gazdasági építőmunka te­endőit, az életszínvonal emelését, a szociális kérdések előbbrevitelének feladatait szabják meg. Pártunk bevált politikai irányvonala töretlen. A nép politikai öntudata, érettsége, munkában és helytállásban megnyilvánuló cse­lekvése a legfőbb záloga célkitűzéseink beteljesülésének. Számítunk nagyszerű munkásosztályunk politikai, tör­ténelmi felelősségére, elhivatottságára és munkaszerete- . tere. Számítunk szövetkezeti parasztságunk helytállására, szorgalmára. Számítunk értelmiségünk tehetségére, a kor színvona­lának képviselő alkotókészségére. A közérdek szolgálatával munkálkodjunk szocialista hazánk építésében, minden becsületes dolgozó ember , boldogulásán, 1973-ban is. (MTI) 1 » ki MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXIV. évfolyam, 1. szám ARA: 80 FILLÉR 1973. január 3- szerda Kádár János és Foek Jenő fogadta Le Thanh Nghit, a VDK hazánkba érkezett gazdasági küldöttségének vezetőiét Kedden Budapestre érke­zett a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság gazdasági küldöttsége, amely a ma­gyar—vietnami gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési bizottság HL ülés­szakán vesz részt. A delegá­ciót Le Thanh Nghi, a mi­nisztertanács elnökhelyette- se vezeti* A delegáció tagjai között foglal helyet Nguyen Van Dao külkereskedelmi minisz­terhelyettes és Hoang Bien főezredes, a VDK hadtáp fő­csoportfőnökségének törzs- főnöke. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Fehér Lajos, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, dr. Jávor Ervin, az Or­szágos Tervhivatal elnökhe­lyettese, Roska István, kül­ügyminiszter-helyettes, Kar­dos János vezérőrnagy, a Néphadsereg vezérkari főnö­kének helyettese. Jelen volt Hoang Cuong, a VDK bu­dapesti nagykövete, Huyríh Van Than, a Dél-vietnami Köztársaság budapesti ideig­lenes ügyvivője. A küldött­séget a repülőtéren a Ma­gyarországon tanuló vietna­mi ösztöndíjasok is köszön­tötték. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnöke kedd délután fogadta Le Thanh Nhgit, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tag­ját, a VDK minisztertaná­csának elnökhelyettesét, a hazánkban tartózkodó viet­nami küldöttség vezetőjét. IS Népúrság Európa fóruma Lapunk 3. oldalán Ol- szovski lengyel külügymi­niszter nyilatkozatát kö­zöljük. Egy lisr karrier e A Bebröi hárslevelű tör ténetéről szól munkatár­sunk írása a, 3. oldalon. fi képernyő előtt Milyen volt a szilveszter a televízióban? Erről tr Gyurkó Gáza a 4. oldalon. MÉM miniszteri értekezlet A takarmánytermesztés korszerűsítéséről Pas’án'bil Levelezési rovatunk ősz- szeáüítása az 5. oldalon. A Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztériumban kedden miniszteri értekezletet tartottak a takarmányter­mesztés korszerűsítéséről. Megállapították, hogy a szá­las-, és tömegtakarmányok hozama az utóbbi években a lucerna kivételével — gya­korlatilag nem növekedett és nem változott a szántóföl­di takarmánytermő terület nagysága sem. A miniszteri értekezlet le­szögezte, hogy a takarmá­nyok iránti igényeket gyorsí­tott programmal kell kielégí­teni. Legfontosabb tennivaló: a megfelelő minőségű és vá­lasztékú vetőmag előállitása, a pillangós takarmányoknál a vetésterület növelése és s termelést befolyásoló műsza­ki tényezők — műtrágyázás, növényvédelem, &tb. — javí­tása. A miniszteri értekezlet úgy határozott, hogy a takjir- mánytermesztés technológiai rendszerének korszerűsítését1 részben rövidtávú program keretében, 1975-ig valósítják meg, s ezzel egyidőben hosz- szútávú terv megvalósításá­hoz is hozzálátnak. Az 1973— 75-ig terjedő szakaszban az utóbbi időben kialakított komplex gépsorok széles körű alkalmazására ksrül sor. Hoszabb időt vesz igénybe a korszerű állattartási techno­lógiához kapcsolódó iparsze­rű takarmánytermelés rend­szereinek továbbfejlesztése és általános elterjesztése. A feladatok megvalósításával egyúttal a tömeg-szálas takar­mány termesztés gazdaságos­ságát is fokozni lehet ÍBV szi!m?tereitiak összeállításunk a 8. olda­lon. Jégtörőhajók védik a tiszalöki és kiskörei duzzasztóműveket Az ünnepek alatti kemény éjszakai fagyok tovább hiz­lalták a borsodi vizeket bo­rító jégpáncélt A Lillafüred melletti Hámori-tavat, vala­mint a rakacai és lázbérc: víztárolókat vastag jég ta­karja, a Bükk és Zempléni hegyek több patakja befa­gyott és álló jég fedi a Ti­sza országhatár és Tiszalök közötti szakaszát. A tíz-ti­zenöt fokos hajnali hidegek hatására zajlik a Sajó és a Bodrog is, amelynek vize az erős szennyeződés miatt rit­kán fagy be. A jegesedé« elleni véde­kezésre felkészülték az Észak-magyarországi Vízügyi igazgatóság dolgozói. A fo­lyók töltésein jégfigyelő szolgálatot szerveztek és ké­szenlétbe helyezték a tokaji kőbánya robbantó osztagait, hogy szükség esetén a folyók éles kanyarjaiban és a hi­dak környékén összetorlódó jégtábláknak szabad utat nyissanak. A Felső-Tiszán az idén öt jégtörőhajó teljesít szolgálatot Ezek közül há­rom a Keleti főcsatornában berendezett téli kikötőben kifutásra készen áll, kettő pedig aa elmúlt napokban úszotí le és vetett horgonyt Kisköre térségében. A jégtö- rőhaiók elsősorban a két lan­tos vízi létesítmény: a tisza­löki duzzasztómű és a nem­rég felépült kiskörei vízlép­cső védelmét látják el. Kitüntetések A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Máté Györgynek, a Népszabadság főmunkatársának o munkás- mozgalomban kifejtett tevé­kenysége és újságírói mun­kássága elismeréséül 60. szü­letésnapja, valamint nyugál­lományba vonulása alkalmá­ból a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést ado­mányozta. A kitüntetést Lo­sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta ál A kitüntetés átadásánál jelen volt Cseter- ki Lajos, az Elnöki Tanács titkára, Sarlós István, a Nép- szabadság főszerkesztője. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Pothornik Józsefnek, a Nógrádi Szén­bányák igazgatójának, MSZMP Központi Bizottsága tagjának a munkásmozga­lomban kifejtett ötévtizedes tevékenysége, valamint a szénbányászatban végzett eredményes munkássága el­ismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából, a Mun­ka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. A kitüntetés átadásánál jelen volt Biszku Béla, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Cseterki La­jos, az Elnöki Tanács titká­ra, dr. Szekér Gyula, nehéz­ipari miniszter, és Géczi Já­nos, az MSZMP Nógrád me­gyei Bizottságának első tit­kára. Újévi ajándék Az év első munkanapján új szövetkezeti sütőüzemet ad­tak át Szikálom községben amely a helyieken kívül el­látja Mezőszemere és Egerfarmos lakóit is finom, házi minőségű kenyérrel. .4 két szom­szédos község száz-százezer, a MÉSZÖV pedig félmillió forinttal járult az építkezés költségeihez. A napi 20 mázsa kenyeret sütő üzem „családi alapon'' működik: vezetője Gáspár György és két munkása a két fia. Bal oldalon az üzem egy részlete, jobb olda­lon & Gáspár irtó, as új kenyerekkel, _ ____ ( Feto: Kiss BáksJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom