Népújság, 1972. július (23. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-02 / 154. szám

A NAP 1972. július 2., vasárnap A Nap bél 3.51, nyugszik: 19.44 órakor A Hold kél: 22.26, nyugszik: 10.06 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon OTTÓ nevű kedves olvasóinkat! Ogermán eredetű, mely nyelvben az „od”, ,,ot” a tulajdon, a birtok jogalmát fedi, így „tulajdon, a bir­tok” jelentésű. Harminc évvel ezelőtt halt meg Jevgenyij Petrov (eredeti nevén J. Pét rovics Katajev) szovjet-orosz szatirikus író, llja llf szerzőtársa. Műveik legjavát együttesen alkották. Első közös müvük, a 12 szék, 1928-ban egy csapásra népszerű írókká avatta őket. E regény és nagy sikerű folytatása, az Aranyborjú, a 20-as évek fiatal szovjet államának jellegzetes ne­gativ figuráit, társadalmi haszonlesőit állította pel­lengérre, s az új élet kibontakozását gátló erűket os­torozta. Az élesen megfogalmazott mondanivalót mu­latságos formában, sziporkázó humorú stílusban jutat­ták kifejezésre. Felnagyították a fonák helyzeteket, s a kispolgári gondolkodásmód megannyi jMegzetes vonását. Petrov szerzőtársa, llja llf 1937-ben tüdő­bajban halt meg; maga Petrov ezután még szinmű- és filmforgatókönyv-íróként is bemutatkozott. A Nagy Honvédő Háborúban haditudósító volt; az ostromlott Szevasztopolból visszatérőben halt hősi halált. Időjárás: Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő felhőzet, záporok, zivatarok, egy-két helyen jégeső. Mérsékelt, változó irányú szél, a zivatar Idején átme­netileg megerősödik. Várható lgmagasabb nappali hő­mérséklet 25—30 fok körül. A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 óra­kor 24 fok volt. r h u Húszéves szolgálatért - arán; pecsétgyűrű A Heves megyei Tanács az apparátusban dolgozok munkája elismeréseként „20 éves tanácsi szolgálatért’’ fel­irattal ellátott arany pecsét­gyűrűt alapított. A gyűrűbe belevésik Heves megye ősi címerét is, amelynek fő alak­ja egy gólya, szájában szőlő­fürttel. Ezt a rangos kitün­tetést az a dolgozó kaphat­ja, aki 20 éves, folyamatos tanácsi munkaviszonnyal rendelkezik. I»etre Jozsefné kitüntetése Közel négy évtizedes, vidé­ken töltött, eredményes ok­tató-nevelő munkája és tíz­éves szakfelügyelői tevé­kenységének elismeréseként, Az oktatásügy kiváló dolgo­zója kitüntetést kapta Petre Józsefné, a füzesabonyi II-es számú általános iskola neve­lője. A kitüntetést Füzes­abonyban, szombaton dél­előtt — ünnepélyes keretek között — dr. Bocsi József, a járási hivatal elnöke adta át Egy katona hőstette Életmentő Emlékéremmel tüntették ki az egri Szaniszló Zoltánt ÜBbreczeni Zoltán grafikai az egri vármúzeumban Szombaton délben nyitot­ta meg Danes Lajos az Eg­ri Városi Tanács elnök- helyettese Debreczeni Zoltán sárospataki festőművész gra­fikai kiállítását az egri vár­múzeum klubhelyiségében. A megnyitó ünnepségen közre­működött az egri vonósné­gyes is. A matyó és palóc népművészet remekeiből Nemzetközi verseny és kiállítás Mezőkövesden Nyeremeuyözon a lottó jutalomsorsolásán Hétfőn, a Münnich Ferenc utcai széikházában rendezi a lottó júniusi jutalomsorso­lását a Sportfogadási és Lot­tó Igazgatóság. Miután az elmúlt hónap öthetes volt és sok szelvény vett részt a játékban, minden eddiginél több, összesen 131 tárgynye­reményt sorsolnak ki a 25. játékhét szelvényei között. A legszerencsésebbeknek ezút­tal az I. kerületi Hunyadi ut­cában egy egyszobás és egy kétszobás öröklakás, valamint két Zsiguli személygépkocsi jut főnyereményként. Helyesbítés Szombati számunk első ol­dalán a Bundesrat elnökének egri látogatásáról szóló tudó­sításunkban elírás történt. Az első bekezdés negyedik mondata helyesen így hang­zik: A fogadáson részt vett Pusztai Lászióné, országgyű­lési képviselő... Egy hét Bulgáriában c. interjúnkban (3. oldal) té­vesen közöltük a bolgár ta­nácsok reformjáról szóló szabályzat életbe léptetésé­nek dátumát. A reform sza­bályzatát 1969. augusztus 1- én tették közzé. Állatorvosi ügyelet Szombaton déltől hétfő reg­gelig elsősegély esetére ügye­let: EGER: Állategészségügyi Ál­lomás Állatkórház. Eger, Szö­vetkezet u. 4. (Az Egerhez tar­tozó, valamint a bélapátfalvi, és makiári állategészségügyi körzetekben.) Telefon: 13-48. FÜZESABONY: Petőfi Tsz köz­ponti irodája. Zrínyi u. 11. Te­lefon : 99, 132. GYÖNGYÖS: Állategészségügyi Állomás Allatkorháza, Gyön­gyös, Deák Ferenc u. 17. Tele­fon: 16-45. HATVAN: Vágóhíd. Telefon: 12-10. PÉTERVASARA: Községi ta­nácsháza (volt pétervásári já­rás és verpeléti körzet területe.) Telefon: 19. HEVES: Megyei tanács vb. járási hivatal. (Telefon: 124.) Az idén augusztusban, ti­zedik alkalommal rendezik meg a híres mezőkövesdi hímzőasszony. Kis Jankó Bo­ri emlékére rendezett hím­zőpályázatot és kiállítást. Egy évtized alatt az ország különböző részeiből, többek között a népművészetéről hí­res Buzsákról, Kalocsáról, Túráról, Szekszárdról, a Bor­sod és Heves megyei palóc és matyó falvakból népmű­vészek és ügyes kezű asszo­nyok ezrei vettek részt a pá­lyázaton. A Mezőkövesdi Ma­tyó Háziipari Szövetkezetben dolgozó, csaknem húsz nép­művész már elkészítette „re­mekeit”, amelyekkel a kiál­lításon részt vesznek. A ha­gyományos matyó forma­kincs felhasználásával, dúsan hímzett futókat, párnákat, té­rítőkét, blúzokat hímeztek. A jubileumi kiállítást az idén nemzetközi rangra eme­lik. Részt vesznek ugyanis a kiállításon szlovák, NDK- beli, csehszlovák, román, bolgár, jugoszláv, lengyel, valamint ukrán népművé­szek is, maguk készítette hímzéseikkel. A baráti or­szágokból érkező vendégek hat napot töltenek hazánk­ban, s ezalatt megismerked­nek a matyó, valamint a pa­lóc népművészettel, megvitat­ják a népművészet tovább­fejlesztésének lehetőségeit. A Kis Jankó Bori-pályá­zatra az első pályamunkák megérkeztek. Szakemberek­ből álló zsűri választja majd ki a mintegy ötszáz munká­ból a legértékesebbeket, ame­lyek a kiállításra kerülnek. A legszebb alkotások készí­tőit a Borsod megyei Ta­nács által alapított Kis Jan­kó Bori-díjjal tüntetik ki és pénzjutalomban részesítik, míg a külföldi népművészek emblémát és részvételi ok­levelet kapnak. A tízéves jubileum alkal­mából a Borsod megyei Ta­nács fényképes kiadványban mutatja be annak a huszon­hét népművésznek a hímzé­seit, akik a korábbi években a Kis Jankó Bori-díjat meg­kapták. Április végén, pontosabban április 30-án szabadságon volt itthon Szaniszló Zoltán. Ellátogatott Kiskörére is, ahol a menyasaonyjelöltje él. A Tisza partján sétálgattak. A kellemes idő másokat is oda- vonzott a folyó környékére, például a helyi általános is­kola nyolcadik osztályosai is ide kirándultak. — Jó volna megfürödni — jegyezte meg a fiatal kato­na. .. Ám ekkor kiáltás har- sant a part felől. — Tanár bácsi. ..Ti Szaniszló Zoltán, aki meg­hallotta a kiáltást, azonnal a partra rohant. Látta, hogy az áradó, sebes folyású víz­ben ott küzd a habokkal egy gyerek. Ügy, ahogy volt, ru­hástól, gondolkodás nélkül a jéghideg vízbe vetette magát. Vagy húszméteres úszás után megragadta a gyerek — a tizennégy esztendős Szlama Erzsébet — karját és húzta a part félé. A víztől elnehe­zedett ruhája, és az, hogy csak egy kézzel tudott úszni, igen megnehezítette a dol­gát az erős sodrásban. Még szerencse, hogy a kislány or- kándzsékije egy ideig a víz szánén tudta tartani a gyerek testét. Nagy nehezen vergőd­tek ki a parthoz — a kislány életét sikerült megmenteni! A megyei tanács javasla­tára a fiatal egri katonát, Szaniszló Zoltánt, a Magyar Forradalmi Munkás—Paraszt Kormány az Életmentő Em­lékéremmel tüntette ki. Ezt a ritka és szép kitüntetést szombaton délelőtt adta át dr. Varga József, a megyei tanács elnökhelyettese, ünne­pélyes keretek között. A me­gyei tanács elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy Szaniszló Zoltán hőstette, amellyel sa­ját életét is kockáztatta, hogy megmentse egy másik ember életét, jó példa a fia­Az idős lovag tovább hajózik... Sir Francis Chichester, a 70 éves, magános hajós se­gítséget kért, majd miután a repülőgépek és hajók érkez­tek hozzá — elhárította a beavatkozást. A Gipsy Moth („gyapjaslepke”), Sir Francis hajója, pár nappal ezelőtt fordult vissza az Observer hetilap atlanti-óceáni yacht- versenyén, amelyet egyetlen személy által irányított ha­jók részére írtak ki. Hosszú ideig nem lehetett vele érint­kezésbe lépni, mert a hajó rádiója felmondta a szolgá­latot. Csütörtökön este a brit légierők gépének pilótája fényjelzést vett Chichester- től, aki arról panaszkodott, hogy gyenge és fázik. Egy francia idöjárásjelző hajó pénteken megközelítette a. Gipsy Moth-öt és orvost is vitt magával, de Sir Francis ezt üzente: „minden rend­ben, segítség vagy orvos nem kell, köszönöm, távozzék!”. A Gipsy Moth pénteken délután még 500 kilométer­nyire volt a francia partok­tól, most azonban már Ply­mouth felé fordult, bár elő­zőleg azt üzente, hogy fia és barátja várja őt a francia- országi Brestben. Chichester — mint ismeretes — 1966— 67-ben egyedül hajózta körül a világot, és az angol király­nő ezért lovaggá ütötte. Csak új engedély jogosít kedvezményes kocsihasználatra Megkezdődött a hatósági jelzések cseréje Életbe lépett a közületi személygépkocsik használatát szabályozó, s az állomány csökkentését előírt kor­mányrendelet, valamint a végrehajtására kiadott mi­niszteri rendelet. Az új szabályozás — mint ismeretes — előírja, hogy ki milyen feltételekkel jogo­sult személyi, illetve ma­gáncélú használatra vál­lalati, üzemi személyautóra, s meghatározza a közületi szervek személygépkocsi-nor­máit. A rendelet intézke­dik arról, hogy július 1-től szeptember 31-ig fokozato­san az előírt mértékre kell csökkenteni a kizárólagos talok szocialista erkölcsre re ékesszóló tanúbiaonysá­való nevelésében. „Büszkék got.” vagyunk arra — hangsúlyoz- Képünk a kitüntetés átadá. ta —, hogy a mi megyénk sakor készült. egyik szülötte szolgáltat er- (Foto: Tóth Gizella.) Tábornyitás Egerfarmoson Már harmadik esztendeje, hogy megkezdte a munkát a KISZ Központi Bizottsága által szervezett ifjúsági épí­tőtábor Egerfarmos határá­ban. A fiatalok a községet átszelő, úgynevezett Eger- csatorna földmunkálatait végzik. Munkájukat az Észak-magyarországi Víz­ügyi Igazgatóság szakasz- mérnöksége irányítja. Ezen a nyáron Bács-Kiskun, So­mogy és Pest megyéből ér­keznek diákok az építőtá­borba. A nyár folyamán négy turnusban, összesen 1000 diák végzi itt a mun­kát. A megyei KlSZ-bizott- ság jó programot szervezett a táborozok szabad idejének szervezett eltöltésére. Az egerfarmosi nyári épí­tőtábor ünnepélyes megnyi­tására ma délután 3 órakor kerül sor. Ünnepi beszédet Kónya Lajos a megyei KISZ-bizottság első titkára mond. A rászorulók megsegítésére Hetven liter vér iből Az üzemi vöröskeresztes bizottság, a párt- és a KISZ- szervezet eredményes véradó napot szervezett Egercsehiben, a bányatelepen. A véradást megelőző jelentkezési lapra 270-en iratkoztak fel, közülük 220 dolgozó adhatott vért. Az önkéntesek összesen hetven liter „piros kincset” küldtek a kórházak rászoruló betegeinek. Korszerű gyógyszertár nyílt Gyöngyösön személyszállításra szolgáló személyautók számát A normákon és az illetékes miniszternek engedélyezett tartalékon felüli gépkocsik hatósági jelzéseit fokozato­san október 15-ig, a felesle­ges gépkocsikat pedig december 31-ig kell leadni, értékesíteni. Ünnepélyes külsőségek kö­zött nyitották meg Gyön­gyösön a Szabadság téri OTP-házban az új gyógy­szertárat tegnap délelőtt. Az átadáson jelen volt Szalay István, a megyei tanács el­nökhelyettese, Vadász Jó­zsef, a városi pártbizottság titkára, Mihály Gyula, a me­gyei pártbizottság munka­társa, Berényi József, a vá­rosi tanács elnöke, dr. Sza­bó Ferenc, a megyei tanács egészségügyi osztályának ve­zetője, valamint több társa­dalmi szerv és vállalat ve­zetője. A gyógyszertári központ igazgatója, Végh Miklós mondott beszédet, amely­ben emlékeztetett arra, hogy a Fő téri gyógyszertárat évekkel ezelőtt életveszé­lyes állapota miatt be kel­lett zárni. Ennek pótlására készült el az idén a mosta­ni 19-es gyógyszertár 4 mil­lió forintos összköltséggel. Tekintélyes összeget adott az építkezéshez a megyei tanács, illetve a városi ta­nács. Ez a gyógyszertár minden követelménynek megfelel, a legkorszerűbb a megyében. Bartus József, a gyógy­szertár vezetője szólt ezután, és elmondotta, hogy az intéz­ményt Richter Gedeonról, a magyar gyógyszergyártás m ;gteremtőjéről nevezték el. Richter Gedeon a közeli Ecséden született ezelőtt száz évvel, iskoláit Gyön­gyösön végezte és gyógysze­részi pályáját is itt kezdte az évekkel ezelőtt lebontott, volt 19-es gyógyszertárban. Miután a gyógyszergyárat, amelyet ő hozott létre, most mindenütt Kőbányai Gyógy- szerárugyár néven ismerik, a gyöngyösi gyógyszertár szakmai együttműködést ho­zott létre ezzel a gyárral. A Fő téri gyógyszertár ezentúl már csak egy mű­szakban tart nyitva, a köz­ponti gyógyszertár szerepét a Richter Gedeonról elne­vezett intézmény veszi át, éjjel-nappal rendelkezésére állva a gyógyulást keresők­nek. A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja. — Föszerkesrtö- papp täncib _ ta,.... . ____ ______ _ .. F elelős kiadó: TÓTH JÓZSEF. — Szerkesztősig és kiadóhivatal: Eger. Beloiannisz u. 1 (Ff.: 23) Telefon-’ Szíkesztösé^-' p? mreSy,el Vállalat; Gyöngyösi szerkesztőség: 16-97. Terjeszti a Magyar Post^ Előfizetési dl) egy hőm: M.- BÍ Előflzetoétő^bárme y% fhivatama ‘ ^ kézbeStontí. Äf Heves megyei Nyomda Vállalat, *ger. Bródy Sándor utca «. szám. Igazgató: SOEYMOS JÓZSEF. kézbesítőnél. Index: 20 MX

Next

/
Oldalképek
Tartalom