Népújság, 1972. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-04 / 103. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESULJETtn 4 Exportcipők — Kerekharasstról XXIII. évfolyam, 103. szám 1972. május 4., csütörtök W/VWWWWVAVWWWVWVWVy Hazafiság - 1972 P elszabadulásunk óta < ■ elég hosszú ideig; I gyanakvó pillantások övez- ’ ték azt, aki fennhangon ' hazafinak vallotta magát, s ' i egyáltalán felfokozott ke- • > déllyel hazafiságról beszélt. ■ I Rögtön tegyük hozzá: nem ' $ volt minden ok nélküli ez' í a gyanakvás, de az is tény, • • hogy voltak idők, amikor ' | egyesek olyan irányba pró- | I bálták befolyásolni a köz- i ’< véleményt, hogy a hazafi- < > ság már csak megmosó- < < lyogni való, elavult régiség. • Pedig a hazafiság — er- ■ «ről győzött meg a múlt hé- ; ten lezajlott népfrontkong-< > resszus vitája, szelleme, < > állásfoglalása — ma tartai­> masabb, mint bármikor ;< ; elevenen élő, pózoktól és i ; sallangoktól mentes, kor- < ; szerű nemzeti érzés. Olyan < • érzés, amelyet át meg át- ; hat a marxista tudatosság, < ; az igazi humanizmus, a < ; más népek valódi értékei- < ; nek tisztelete és megbecsü- < ; lése. Nagy-nagy öröm, lélek-5 ; emelő érzés volt három < ; napon keresztül hallgatni < ; egész népünk, a magyar < : nép minden rétegének kép- < ; viselőit, akik valóban a < ; dolgozó nép okos gyüleke- < ; zetét testesítették meg. < ; Szerényen, szókimondóan, a < ; tények, logikájának szenve- < ; délyével vették számba < ; eredményeinket és gondja- < ; inkát. Minden hozzászólás- < ; ból kiérződött népünk, múl- ^ ; tunk letisztult, igaz érté- < : keinek, haladó nemzeti ha- ; gyományaink, szép magyar < ; nyelvünk, s legújabb kori < : történelmünk nagy szocia- < ; lista vívmányainak féltése, < ; holnapi lépéseink, tetteink < ! gondos összehangolásának < I igénye. A kongresszusi vita egész < ; légköre azt tükrözte, hogy < ; valamennyi küldött előtt ] világos a párt által megha- ! távozott cél, a szocializmus < I teljes felépítése, s hogy ez < I ma már nem egy párt és < ! nem is egyetlen osztály, < I hanem az egész nemzet < I célja és programja. E nem- < ! zeti program megvalósítá- < sára szólítja cselekvésre,< I egységre népünk minden J ! rétegét a Hazafias Nép- j I front V. kongresszusa, s j : állásfoglalásában egyértel- J ! műén megfogalmazza: í I szükség, igenis nagy szűk- j ! ség van ma is az igazi ha-; I zafiakra, azokra, akik tisz- !tán és világosan látják, ! hogy ma a hazaszeretet J ! mércéje a nép jólétéért, a J ' társadalmi haladásért, a J ! szocializmus felépítéséért, a i ’ békéért végzett alkotó mun- 5 ka. Vannak — és jó, hogy i ' egyre többen vannak — < ilyen mai hazafiak, akiket < nem gyanakvó pillantások, hanem, mint a legszebb ál-< lampolgári erény hordozóit,« a tisztelet és a megbecsü-« lés kell, hogy övezzen. E1-« ; jutottunk addig, hogy né­pünk legszélesebb tömegei • előtt lelepleződtek a sötét« korok hazafias mezbe bújt« valójában álhazafi, dema­góg, más népek és nem- í zetek ellen uszító nézetek, í ; s így válhatott minden gya­nakvástól mentes. szép < nemzeti érzéssé a hazasze- < retet. A Hazafias Népfront < V. kongresszusán az< ilyen értelemben felfogott < hazafiságról tettek tanúbi- < zonyságot a mai hazafiak. FaSudi Sáudor 'YWWWVWW Dél-vietnami hadszi omulnak a felszabadító erők Budapesten Megkezdődött a II. európai sugárvédelmi kongresszus így látták tudásitóink A megyei labdarúgó-baj­nokság küzdelmeiről adunk összeállítást a 6. oldalon. Szerdán a Magyar Tudomá­nyos Akadémia dísztermében ünnepélyesen megnyitották a Nemzetközi Sugárvédelmi Társaság (IRPA) II. európai kongresszusát. A jelentős nemzetközi ösz- szejövetelt dr. Bozóky László professzor, a kongresszus el­nöke nyitotta meg, majd Er- dey-Grúz Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia el­nöke, az angol W. G. Marley professzor, az IRPA elnöke, Osztrovszki György akadé­mikus, a Magyar Atomener­gia Bizottság elnöke, dr. Fa- vádi László, az egészségügyi miniszter első helyettese. Y. Nishiwaki, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség igazgatóhelyettese, Kelemen Lajos, a Fővárosi Tanács el­nökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus, az Eötvös Bo«md Fizikai Társulat fő­titkára köszöntötte a részt­vevőket, méltatta a sugár- védelmi tudományos munka jelentőségét és kívánt sikert a kongresszusnak. A tudományos programot W. G. Marley előadása vezet­te be, akt áttekintést adott a sugárvédelem fejlődéséről és feladatairól, majd a kong­resszus két szekcióban meg­kezdte munkáját. A három­napos tanácskozás a bioszfé­ra, az emberi környezet vé­delmében rendkívül fontos sugárvédelmi kérdések közül is a legfontosabbat, az embe­ri szervezetbe került radio­aktív anyagok elleni véde­kezést tárgyalja sokoldalúan. A mintegy 350 résztvevő — akik öt világrész szakembe­reit képviselik 28 országból —, kereken 120 előadást vi­tat majd meg. Közülük har­mincat a tekintélyes szám­ban részt Vevő magyar tudó­sok terjesztenek ölő. Közel háromszáz dolgozót foglalkoztat már Kerekhu ösz­tön a Duna Cipőgyár egyre fejlődő üzeme ahol a napokban először fogtak hozzá exportcipők felsőrész t nek készítéséhez. A munkájáról mind szélesebb körben hin adó vidéki tel ) ezúttal Lengyelországnak küldi termékeit, a képen is látha­tó női pumps cipőt. Az üzem további gyarapodás előtt áll: felvonultak már az építők, hogy megkezdjék egy 110 méter hosszúságú, s 21 méter szélességű, korszerű munkacsarnok kialakítását. Me­rész a határidő: az idei negyedik negyedévben már vala­mennyi termelőrészleg az új helyen szeretné folytatni a fel­adatát. Ha ez sikerül: naponta nem kevesebb mint három­ezer pár gyermekcipő, s ugyanilyen mennyiségű félkészter­mék — gyermek- és női cipőfelsőrész —, hagyja el az üzemet. Képeink egyelőre — természetesen csak a mád örökít­hették meg. Fenti felvételünkön Bán Mihályné művezető is­merteti a szalaggal az exportra készülő új gyártmányt —, míg az alsón a legfiatalabb dolgozó, a 15 éves Bartók Irén. iparkodik tűzőgépén <bizonyítani,' hogy ’ bár mindössze 1’ébÖ, esztendeje tölti itt a műszakjait, rászolgál a 8,50-es óra-i bérre ... 1 Elismerés a rendezésért — köszönet a részvételért Eger város dolgozó népe 1972. április 30-án ünnepi politikai nagygyűlésen tett hitet a munkásnemzetközi­ség, a népek szabadsága, a világbéke, szocialista ha­zánk és vezető ereje, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt mellett. 15 nagy, színes politikai de­monstrációi körültekintő szervező munka előzte meg. Elsősorban a vállalatok, az üzemek, a szövetkezetek, az intézmények és hivatalok párt- és gazdasági, tömeg szervezeti vezetőink áldoza­tos tevékenysége eredmé­nyezte a jól sikerült nagy­gyűlést a Lenin-szobrut atm- zö színpompás téren. Elismerésünket és köszö- netünket fejezzük ki Eger város dolgozó népének, mind­azoknak, akik munkájukkal, vagy lelkes részvételükkel sikerre segítették a munkás- osztály Eger városi sereg­szemléjét. MSZMP Eger városi Végrehajtó Bízol Ga#*, megerősített egységeik foly­tatják előrenyomulásukat Hűé volt császárváros felé. Rekordot ért el az elmúlt 24 órában Dél-Vietnamban végrehajtott amerikai bom­batámadások száma. A Sai­gon! amerikai főparancsnok­ság közleménye szerint a lé­gierő B—52-as és más típusú bombázói a jelzett időszak­ban 852 bevetésben támad­ták Dél-Vietnam négy kato­nai körzetét. A helyzetet Washington­ban igen súlyosnak tartják, mivel úgy vélik, hogy az oi- fenzíva egész augusztusig, vagy talán még tovább is folytatódhat, s a harcok elér­hetik a Delta-vidéket, sőt — városi gerillaharc formájá­ban —, magát Saigont is. A francia lapok egyébként sok találgatást közölnek ar­ról, hogy rövidesen megkez­dődnek a bizalmas tárgya­lások Kissinger és Le Dúc Tho között A felszabadító erők elfoglalták Dél-Vietnamban Quang Tri tartományi székhelyet. Képünkön a város- lakói örömmel üdvözlik a bevonuló szabadságharcosokat. (Népújság telefoto — UPI—MTI—KS) A dél-vietnami felszabadí­tó hadsereg egységei Binh Dinh tartomány északi terü­leteiről kiűzték a saigoni kor­mánycsapatok utolsó alakula­tait és szerdán meghódítot­ták az English nevű haditen­gerészeti támaszpontot. Egy amerikai szóvivő közölte, hogy a támaszipontról elme­nekülő kormánykatonákat az amerikaiak helikopterekkel és hadihajókkal szállították délebbre fekvő területein-e. Binh Dinh tartomány kor­mányzója kijelentette, ha egy héten belül Saigonból nem küldenek felmentő csa­patokat, akkor az egész egy­milliós lakosú tartomány a „kommunisták” kezére kerül. Más jelentések arról szá­molnak be, hogy szerdán a népi erők áttörték a kor­mánycsapatok által Quang Tri tartományi székhelytől délre kiépített új védelmi állásokat és harckocsikkal letartóztatták... Az egri Tüzeléstechnikai Ktsz csődjéről írunk a 3. oldalon. Diákarcok Két törekvő hatvani gim­nazistát mutat be olva­sóinknak munkatársunk írása lapunk 4. oldalán. Kincsek a sirkamrában A londoni British Múzeum­ban nagy biztonsági előké­születek után kiállított Tutenkamen kincseiről szól cikkünk az 5. oldalon. tárgyalóteremből Hatvani vasútfosztogatókat ítélt el a bíróság. A gát­lástalan szarkák ’ példás büntetéseiről tudósítunk a 8. oldalon. (Foto: Kiss Béla.) Hz elnököt

Next

/
Oldalképek
Tartalom