Népújság, 1971. október (22. évfolyam, 231-257. szám)

1971-10-01 / 231. szám

5T1LÄG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Mindennapi kenyerünk Munkatársunk közérdekű témával foglalkozó cikke a 3. oldalon. Tizenkét gépsor szovjet exportra AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA XXII. évfolyam, 231. szám A. ARA: 80 FILIáÉR / REVÍZIÓ T997. 1971. október 1., péntek „Szabadítsak meg az emberiséget a háborúktól I” “ Megalakult az európai biztonság és együttműködés magyar nemzeti bizottsága Csütörtökön a Parlament Vadásztermében tartották meg az európai biztonság és e a./ üttműködés magyar nem­zeti bizottságának alakuló ülését. Az ünnepélyes aktu­son az elnökségben foglalt helyet dr. Bariba Tibor re­formátus püspök, az Elnöki Tanács tagja, a magyaror­szági egyházak ökumenikus tanácsának elnöke, a BYT elnökségének tagja, dr. Bre- zanóczy Pál egri érsek, a magyar katolikus püspöki kar titkára. Erdey-Grúz Ti­bor Kossuth-díjas akadémi­kus, az MTA elnöke, 3 arai Róbert, az MSZMP KB kül­ügyi osztályának helyettes vezetője, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke. Sebestgén Nándorné, az Országos Béketanács tit­kára, a BVT tagja, Vasra Zsigmondné. a nyíregyházi Dózsa Tsz növénytermesztő­je és Vas-Wit.teg Miklós, a SZOT alelnüke Erdei Lászlóné, a Magyar Kők Országos Tanácsának elnöke nyitotta meg az ülést és elmondta, hogy magyar közéleti személyiségeik kez­deményezték a bizottság megalakítását, azzal a szán­dékkal és feladattal, hogy jrtnünk akaratát kifejezve, hatékony tevékenységet fejt­sen ki a kontinensünk biz­tonságával ás áz európai né­pek együttműködésével kap­csolatos nemzeti és nemzet­közi akciók.előmozdítása ér­dekében. A bizottság tagjai társadalmunk valamennyi rétegét képviselik, elnök-e Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­A Parlament vadásztermében csütörtökön megalakult az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bi­zottsága. Beszedet mondott Kállai Gyula, az MSZMP’ Poli­tikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke. * • ... v - -r (MTI foto — KS) ja,-a 'Hazafias 'Népfront Or- - szágos Tanácsának elnöke. Kállai Gyula az ülésen be­szédet mondott. Nagy tapssal fogadták az ülés részvevői Kállai Gyula beszédét, majd felszólalások következték: Virizlay Gyula, a SZOT titkára, dr. Bartha Tibor, Kőhalmi Ferenc ne, a Kispesti Textilgyár KISZ- bizottságának titkára, dr. Brezanóczy Pál, Horváth István, a Csepel Vas- ás Fémművek Szerszámgépgyár fogaskeréküzeme „Hanoi’' szocialista brigádjának veze­tője, Árendás József, aszege­liádíir János látogatása Tolna megyéken di Oj ÉJet Tsz párttMcára és Erdey-Grúz Tibor méltatta a magyar nemzeti bizottság életre hívásának és - küldeté­sének: jelentőségét, fejtette ki gondolatait a kontinen­sünk biztonságát szorgalma­zó társadalmi összefogással, a nemzetek együttmumkál- kodással kapcsolatos gondo­latait. A bizottság tagjai közé választották többek között dr. Brezanóczy Pál egri ér­seket. a magyar katolikus püspöki kar titkárát, az Or­szágos Béketanács elnöksé­gének tagját is. A tanácskozáson egyhan­gúlag elfogadtak a „Felhí­vás a magyar néphez” című dokumentumot. (Folytatás a 2. oldalon) Ülést tartott a megyei pártbizottság Az MSZMP Hév as megyei Bizottsága tegnap, szep­tember 30-án Oláh Györgynek, a Központi Bizottság tag­jának, a megyei pártbizottság első titkárának elnökleté­vel Egerben kibővített ülést tartott. A megyei párbizott­ság napirendjén az alábbi kérdések szerepeltek: Jelentés időszerű gazdaságpolitikai kérdésekről. Ezen belül: Heves megye beruházási tevékenységéllek haté­konysága és a további feladatok; A kollektív és személyi éi-dekeltség érvényesülésének tapasztalatai a megye gaz­dasaga ban. A végrehajtó bizottság jeletését Barta Alajos, a me­gyei pártbizottság titkára terjesztette a párbizottság elé. A vita és Barta Alajos összefoglalója után a megyei pártbizottság a jelentést elfogadta és határozatot hozott a megyéiben folyó beruházási tevékenység hatékonyságá­nak növelésére, a kollektív és személyi érdekeltség érvé­nyesülésével kapcsolatban. Második napirendként az üzemi és szakszervezeti de­mokrácia érvényesülésének megyei tapasztalatait és fel­adatait tárgyalta — a végrehajtó bizottság jelentése alap­ján: — a megyei pártbizottság. A jelentést Mudriczki János, a megyei pártvégrehajtó-bizottság tagja, az SZMT vezető titkára terjesztette az ülés elé. A pártbizottság a jelentést kiegészítéssel elfogadta, és határozatot hozott a további feladatok megvalósítására. Ezt követően Virág Károly, a megyei pártbizottság titkára személyi kérdéseket terjesztett a pártbizottság elé. A megyei pártbizottság Szalay Istvánt, a megyei tanács ehiökhelyettesét, a megyei pártbizottság tagjává, Kocsis / Sándort, a megyei pártbizottság fegyelmi bizottságának tagjává választotta meg. A megyei pártbizottság ülése Oláh György zársza­vádal ért véget. (A megyei pártbizottság ülésére holnapi lapszámunk­ban visszatérünk.) Jelentős vállalkozásba kez­dett a Mátravidéki Fém­művek füzesabonyi gyára, amelyről lapunk 3. oldalán számolunk be olvasóink­nak. lelesz! postások A tarnaleleszi postások munkájáról, életéről szól riportunk a 3. oldalon. Pnnales Musei Dgriensis VII. Az egri múzeumi évkönyv újabb számáról ír Pataky Dezső a lap 4. oldalán. Spo köz< jele mjMn Összeállításunkat a, lap 6. oldalán közöljük lövő heti rádió- és tv-miisor a lap 7. oldalán. Szüret öt megyében Az Eger—Gyöngyös vidéki Pincegazdaság őszi felké­szüléséről számolunk be la­punk 8. oldalán. Mesterséges olajszennyeződés a Tiszán Vizkórelhárítási bemutató Dobónál A Közép-Tisza vidéki Víz­ügyi Igazgatóság operatív .védelmi szervezetének spe­ciális osztálya csütörtökön a Tisza dobai térségében be­mutatta a vízkárelhárítás legújabb technológiai mód­szereit, az ár. és belvízvéde­kezésnek azokat az új gépeit, amelyeket az OVH ár- és belvízvédelmi készenléti szol­gálata alakított ki. A vízügyi szakemberek munka közben tekintették meg a homokzsáktöltő gépet, a Merio típusú önjáró olasz betonkeverő gépet, bemutat­ták az új technológiai megol­dású világítástelepítésit, vala­mint az úgynevezett seprüs- motorral felszerelt árvédelmi csónakokat. Az új vízi jármű előnye, hogy sekély és usza- öékos vízben is megbízható­an, biztonságosan közleke­dik. A bemutató második része az olajszennyeződés elhárítá­sának korszerű módszerét tárta a szakemberek elé. A Tisza 353—354 folyamkilomé­ter közötti szakaszán mester­séges olajszennyeződést idéz­tek elő. Ezen a szakaszon a medert teljes szélességében úgynevezett merülőfalos módszerrel elzárták. A fel­ső merülfalhoz érkező olaj-t származékot Prága V. 3-as típusú leszívó gépkocsival tá­volították el. Az olaj meg­kötésére hidrofobizált duz­zasztott perlitet, valamint szalmát és szecskakeveréket használtak. Az olajszármazé­kokat homokzsákokból épí­tett parti tárolómedencébe gyűjtötték össze, majd a víz felszínét a perlittől és az olajnyomoktól is megtisztí­tották. A bemutató során az olaj tereléséhez vízágyút al­kalmaz tali. A gyakorlaton végül bemu­tatták a töltések gyepesíté­sére szolgáló gépet. Jelképes mérles Tolna megyei látogatásának második napján, csütörtökön (Szckszárdon járt Kádár János, az MSZMP KB első titkára. Képünk a Mechanikai Mérőműszerek Gyárának szekszárdi egységében készült, Kádár János emléksorokat ír az üzem Garai János brigádjának naplójába, a kép jobb oldalán Krammer Jánosné, a brigád vezetője, s.—_ .(MTI foto-— Tormái Andor., felvétele = KS} Miniszteri kitüntetések a vadászati világkiállítás alkalmából Több mint egyhónapi nyitva tartás után bezárta ka­puit a budapesti vadászati világkiállítás. A nemzetközi elismerést kiváltó díszes bemutató jelentőségét dr. Di- raény Imre, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter értékelte azon a fogadáson, melyet a világkiállítás záró- akkordjaként tartottak. Ez alkalomból a miniszter jutal­makat és kitüntetéseket adott át azoknak, akik aktív sze­repet vállaltak a nagy seregszemle megrendezésében és propagálásában. Miniszteri kitüntetésben részesült többi között Székely Ferenc, a Heves megyei Tanács mezőgaz­dasági és élelmezésügyi, osztályának oktatási és propa­ganda szakfelügyelője. Nagy Gyula, a gyöngyösi múzeum igazgatója, a MAVOSZ Heves megyei Intéző Bizottságá­nak tagja pedig dr. Dimény Imre dicsérő levelét vette át. Aki még nem tudta volna, hogy mennyi örömet rejte­get ez a városon túli világ, az a most zárult vadászati világkiállításon is bőséges fogalmat alkothatott magá­nak erről. A mérleg még csak ezu­tán készül el, néhány szám­adat persze így is rendelke,- zésünkre áll. Így mindenek­előtt az, hogy eredetileg egymillió látogatót vártak, s ennél nyolcszázezerrel töb­ben keresték fel. Mondhatjuk; az egész vi­lág találkozója volt ez a. mindmáig páratlan méretű és színvonalú kiállítás, ma­gasrangú államférfiak jöttek el megtekintésére, sok nem­zet képviselője adott Buda­pesten randevút egymásnak ebből az alkalomból. így a Magyar Tudományos Aka­démián tizenöt ország kuta­tói tanácskozták meg az erdészet-vadászat témakör időszerű tudományos tenni­valóit; a természetfilmek fesztiválján 23 ország 153 alkotása jelent meg a vetí­tővásznakon; emlékezetes él­ményt nyújtott a hajtők versengése, amelyben ma­gyar tsz-lovak vitték el a pálmát; s minden idők leg­nagyobb kutyakiállítására is most került sor. Jónéhány „leg”-kezdetű produkciót sorolhatnánk még. Inkább jelképes mérleget vonnánk erről a 35 napról; az élmények elemezhetetlen áramköre réven ezrek és ez­rek tudatába rögződött ha­zunk híre-neve. Mert jog­gal állapíthatjuk most már meg, hogy a nagy vadászati hagyományú és kultúrájú Magyarorszag kilett magáért a világrendezvényen. A so­ha együtt nem látható agancserdőben például az első helyezett húsz—húsz szarvasból 14, dámból 18 — magyar trófea, s köztük több világrekorder. Ezen túlmenően: nem pusztán a a részt vevő 52 nemzet vad­állományáról, természetvé­delméről alkothattunk ké­pet, hanem ipari kulturált­ságáról is, vagyis, milyen újfajta gonddal jár az u< banizálódás, a városok, gy rak terjeszkedése. A vadászat ürügyén volt képpen a vadak megóvás nak módozataira is mindé nél jobban fölhívta a 1 gyeimet ez a kiállítás, természet védelme ugyan elképzelhetetlen a benn élő állatok óvása-ápolá nélkül. A vadgazdálkod persze annyit tesz, ho. ügyelnek a természet kiv natos harmóniájára, a na jainkban világszerte oly s kát hangoztatott bioloyi egyensúlyra. Mindent összevetve, ak agrárdiplomáciai sikerként értékeljük a megnyitó aktu­sához hasonlóan, vadászok sortüzével zárult világkiál­lítást, akár csak az élménye­ket regisztráljuk: hosszú évekre emlékezetes ese­ményként marad meg mind­azokban, akik részvevői, lá­togatói voltak a vadászati' világkiállításnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom