Népújság, 1971. augusztus (22. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-18 / 194. szám

Autóbuszok — világszínvonalon Az idei Budapesti Nem­zetközi Vásárt követően nagy figyelmet érdemlő hír járta be a világsajtót: Magyar­ország 72 millió rubel érté­kű autóbuszexportról írt alá szerződést a Szovjet­unióval. Az autóbuszok szá­mát és értékét tekintve, ez a világ eddigi legnagyobb ilyen jellegű szerződése. Lé­nyegében arról van szó, hogy az Ikarus-gyár jövő évi termelésének tekinté­lyes részét eladta, s az idei 3010-el szemben jövőre 3610 Ikarus-autóbuszt vesznek át a szovjet megrendelők, még­pedig ezer darab csuklós kocsit, ugyancsak ezer da­rabot a távolsági járatok céljaira készülő Ikarus—55- ös típusból, 910 darab Ika­rus—556-os típusút és 700- at az Ikarus—250-es távol­sági luxusautóbu&aból. Versenyben az Ikarus Ugyanakor egy másik hír arról tudósított, hogy az Egyesült Arab Köztársaság 150 magyar gyártmányú au­tóbusz átvételére szerződött ötmillió dollár értékben, s ezzel 800-ra emelkedik a kö­zel-keleti országban futó városi és városközi Ikarus- autóbuszok száma. Ezzel a magyar autóbusz-típusok spanyol, francia és olasz cé­gek gyártmányait előzték meg a versenyben. De szól­hatnánk arról is, hogy az igényes svéd vevők szívesen vásárolják az Ikarus-karosz- szériával ellátott Volvo-vá- zas autóbuszokat, vagy hogy eddig 180 autóbuszt szállí­tott az Ikarus Kuwaitnak Sauer-motorokkal. A Szov­jetuniót követően legkomo­lyabb szocialista kereske­delmi partnerünk az NDK, ahol évente 1200—1400 ma­gyar autóbusz „áll csata­sorba”. Valutárós szemszögből vizsgálva a kérdést, ugyan­csak elégedettek lehetünk: a közúti járműveink export­ja 1970-ben 154 millió rubel és 8,3 millió dollár volt. 1975-ben 272 millió rubel és 17,8 millió dollár értéket er majd eL Semmi kétség, az Ikarus- autóbusz felsorakozott a legjobbak mellé, világmár­ka lett. A ma már Európa legnagyobb autóbuszgyárai közé tartozó Ikarus Karosz- széria- és Járműgyár őse az a kis műhely volt, amelyet a múlt század végén Uhry Imre kovácsmester lovas kocsik javítására alapított. Néhány év elteltével na­gyobb műhely váltotta fel a régit, teherautó-karosszé­riák javításával is foglalkoz­ni kezdtek, de még 1920-ban is csupán 40 munkással dol­gozott az üzem. A félszaba­dulás után 1948. januárjá­ban adták át az első Ikarus- autóbuszt a fővárosnak. A negyedik ötéves tervidőszakban több mint 41 ezer autóbuszt gyár­tanak, az előző öt évben ki­bocsátott mennyiség kétsze­resét. 1975-ben pedig csak­Az llccsrus-program távlatai nem 11 ezer darab lesz az évi autóbusztermelésünk! Központi program — kiemelt fejlesztés Az Itarus-gyár életében a döntő fordulat akkor követ- >1° srniVnr a Minisz­héten osztatlan sikert ara­tott az Ikarus—250-es szu­perluxus távolsági autóbusz: elnyerte Rainier herceg nagydíját, a karosszéria­verseny „különleges osztá­lyában” az első díjat, továb­bá a rendező bizottság ezüst- j) technikai vizsgá­Érdekes az az adat, hogy a modem gyártástechnoló­giával dolgozó Ikarus-gyár miként állja a nemzetközi összehasonlítást, ami a ter­melékenységet illeti. A leg­nagyobb nyugat-európai autóbuszgyárak a mieinknek nagyjából megfelelő (pl. az 556 típusú), 11 méter hosszú városi autóbusz előállítását 1300 óra alatt oldják meg az Ikarusban most 1200 órá­tertanács 1968-ban közpon­ti programmá nyilvánította a közúti járműgyártás komp­lex fejlesztését. E kiemelt program keretében jelentős beruházásokba, konstrukciós és technológiai fejlesztésbe kezdtek a Győri Magyar Vagon- és Gépgyárban, az Ikarus-gyár budapesti és székesfehérvári telepén, a Csepel Autógyárban, a Kis­motor- és Gépgyárban, az Autóvillamossági Felszerelé­sek Gyárában és még sok más vállalatnál. Kétségtelenül „minőségi ugrást” jelentett a magyar autóbuszgyártás történetében az, hogy Győrben elkezdték a nagy teljesítményű Rába- MAN Diesel-motorok gyár­tását külföldről vásárolt Ii- cenc alapján. A húszezer dolgozót foglalkoztató győ­ri nagyüzem gyártószalag­ját évente 13 ezer Rába- MAN-motor hagyja el. Ez a kitűnő hathengeres motor lágy, nyugodt járást bizto­sít nagy rugalmasság mel­lett az egész fordulatszám­tartományban. Ugyanakkor az igen kedvező tüzelőanyag­fogyasztás kis teljesítmény­súllyal és hosszú élettar­tammal párosul. A tömeges személyszállí­tásnál ma az utazóközön­ség még a városi utazásnál is jogos és megalapozott igé­nyeket támaszt. Az Ikarus- gyár 200-as típuscsaládjá­nak tagjait már ezen igé­nyek jegyében készítették a konstruktőrök. Jellemző lett a nagy felületű üvegezés, az ablakok és különösen a szélvédők igen nagy mére­tűek, az utasoknak valósá­gos körkilátásban van ré­szük az autóbuszból, a ve­zető pedig a legnagyobb biztonsággal láthatja az előt­te bonyolódó forgalmat és a jól elhelyezett tükrök segít­ségével a mögötte lévőt is. Rainier herceg nagydíja Ez év májusában a mona­cói 20. nemzetközi autóbusz­A több külföldi díjat nyert Ikarus—250-es autóbusz latok után, valamint a Fran­cia Karosszériagyártók Egye­sületének bronzérmét. Az Ikarus-Volvo kivitel továb­bi két ezüstserleget és egy bronzérmet érdemelt ki a rangos bemutatón, verseny­re kelve Európa 19 leghí­resebb autóbuszgyártó válla­latának — Mercedes, Fiat, Berliet stb. — produktu­maival. nál tartanak, de rövid időn belül 700 órára szándékoz­nak csökkenteni a gyártá­si időt. Az Ikarus-gyár fejleszté­sére szánt teljes összeg 1,2 milliárd forintot tesz ki. Minden jel arra mutat, hogy jól kamatozik a vállalat és a népgazdaság javára ez a tekintélyes befektetés. B. I. ALLÄS FIATAL, jól képzett lakatoso­dat, hegesztőket, autószerelőket ;ürgösen felveszünk. KÖZGÉP Sgcr, Lenin út 263. _____________ V ÁLLALATUNK megfelelő szak- képzettséggel rendelkező és több eves gyakorlattal bíró munka­erőt alkalmaz munkaügyi ve­zetői beosztásban. Jogtudományi egyetemi végzettseggel rendelke­zők előnyben. Jelentkezni lehet a vállalat főkönyvelőjénél. He­ves megyei Vegyesipari Vállalat, Eger, Makiári út 7. sz. KITŰNŐ műszaki állapotban levő 1971-ben időszaki műszaki vizsgán átment RAJ — GAZ — 69. tip 0,7 t kis tehergépkocsi eladó. *— Megtekinthető a tsz gépműhelyénél, Ar megegyezés szerint. November 7. MGTSZ, Báta, Tolna megye. SIMSON Stár, egészségi okok miatt, igényesnek eladó. Érdek­lődni Hatvan, 19-56, 19-05 telefo­non, reggel 7-től 15 óráig, Fá­bián. VEGYES IC EVET betöltött lányokat szövőnek felvesz a Pamuttextil­művek Jacquard Szövőgyára. A betanulási idő 12 hét; ezen idő alatt havi 1050.— Ft bruttó fize­tést és napi 1,— Ft-ért ebédet biztosítunk. Lakást minimális térítés mellett leányotthonszerű elhelyezésben adunk. Jelentke­zés: írásban a PTM Jacquard Szövőgyár munkaerő-gazdálko­dási osztályán. Budapest, XIII.. Szekszárdi u. 19—25. ______INGATLAN E GRI Dobó Tsz eladásra fel­kínál pincevágásbó) eredő, fara­gatlan tufakővet. 38x50-es mé­retben, megegyezéses áron. 128 hl. használt boros- és pálinkás- hordót. 5—10 hl-ig. szintén meg­egyezéses áron. Érdeklődni le­het a Szépasszony-völgy utcai pincészetben HASZNÁLT boroshordók, 500 litertől 5000 literig eladók. Gyön­gyös, Petőfi u. 94. Csak szemé­lyesen. HÁZHELY Hajdúhegyen, 8708/9 hrsz. 164 öl. eladó. Horváth Sándorné, Vörösmarty u. 52. JÁBMÜ 14 000 KM-t futott 850-es Fiat 70 000 Ft-ért eladó. Eger, Kovács. Sas u. 2 JUTÁNYOSÁN eladó 250-es MZ motorkerékpár 5000 km alatt. Cím: Jebelóczki Gyula, Sírok, Kossuth út 16. sz. 408-AS Moszkvics gépkocsi, ki­tűnő állapotban eladó. Eger, Makiári út 59. Eladó egy napi tíz tonna teljesítményű, komplett jéggyár és jégtároló berendezés 3—AV—20-as típusú, román gyártmányú, 150 000 kcal/ó teljesítményű ammónia hűtőkompresszor 55 kYV-os villanymotorral, 4 db. Felvilágosítás és átvétel: az Élelmiszeripari gépgyár és szerelő vállalat 0. sz. gyáregységénél: Budapest, XIV., Fogarasi út 2—6. Telefon: 497-112. A Lőrinci Fonó 15 éven felöli lanvok részére felvételt hirdet 15—16 év közötti lányok ré­szére: 1200 Ft havi kerese­tet biztosítunk. 16 éven fe­lüli lányok részére: a beta­nulási idő 1 hónap, a kere­set 1200 Ft. A betanulási idő után 1500-2000 Ft a kereset ; A vidékieket korszerű leány­otthonunkban nelyezzuk el. bavt 100 Ft térítésért A leányotthon közvetlen a gyár mellett van. üzemi ebéd napi 4 Ft Cím: Lőrinci Fonó Budapest XVII! . Gyömrői út 85—91 Kérésre részle­tes tájékoztatót küldünk. keresünk Üzemünkbe felveszünk női dolgozókat, 2 és 3 műsza­kos fonodái munkára. Be­tanulási idő 1 hónap. Be­tanított és segédmunkára férfi dolgozókat is kere­sünk. Bővebb felvilágosí­tást levélben is adunk. Pa­muttextilművek Fonógyára, Budapest, XI. kerület, Bocskai út 90. Munkaügyi osztály. A 31. sz. Állami Építőipari Vállalat felvesz ács­és vasbeton­szerelő szakmunkásokat berentei, jászágói, illetve változó munkahelyeire Jelentkezni lehet: 31. sz. Állami Építőipari Vállalat 18, sz. főépítés-vezetőségén, Berentén, vagy a 185. sz. építésvezetőségen, Jászágőn. Értesítjük tisztelt Vevőinket, hogy augusztus 30-től szeptember 2-ig leltározási tartunk Élesztőn kívül árukiadás szünetei Borsod—Heves megyei Élelmiszer és Vegyláru Nagykereskedelmi Vállalat, Eger Hirdessen | A PAMUTFONÓIPARI VÄLLALAT KAPOSVÁRI GYÄRA 1971. augusztus 24—25-én 2 éves fonóipari szakmunkás iskolára pótfelvételt hirdet 14—15 éves, általános Iskolát végzett leányok részére Díjtalan szállást, korszerű munkásszál­lásunkon biztosítunk. Jelentkezni lehet 1971. augusztus 24—25-én de. 8—14 h-ig. Általános Iskolai bizonyítványát hozza magával. Szóban bővebb felvilágosítást adunk. fl BVM Budapesti f Eii/efolemgyára felvételre teres folyó évben indult, új modem üzemébe kezdő és gyakorlott lakatost, villanyszerelőt, elektromű­szerész, betonelemgyártó, vasbetonszerelő szak­munkásokat, építőipari gépkezelőket, vizsgázott kazánfűtőt, gépjárművezetőt. Keresünk továbbá építőipari, építőanyag-iparig gépipari, közgazdasági technikusokat, művezető­ket, gyors- és gépírókat, éjjeliőrt, valamint érett­ségizett fiatalokat Gyakorlott villanyszerelőket és elektroműszeré­szeket elektronikus berendezés kezelésére, kar­bantartására betanítunk. Jelentkezni lehet személyesen a gyár Munka­ügyi csoportjánál, Budapest, XI., Budafoki út 209—215. sz. alatt szombat kivételével, naponta 8—12 óra között. Megközelíthető a 4-es 9-es, 43, 47-es villamossal, a 3, 10, 14, 83-as autóbusszal. Telefon: 253-840.

Next

/
Oldalképek
Tartalom