Népújság, 1971. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-10 / 58. szám

Tízéves jubileumához érkezett megyénk legnagyobb sportköre az Egri Dózsa SC Mégy versenyszámban győztek az egri vívók 1961-ben alakult meg Egerben az Egri Dózsa SC, amely az azóta eltelt évek alatt a legjobbak sorába küzdötte magát, elismert és megbecsült tagja lett a ma­gyar . • sportmozgalomnak. Szakosztályaiban példás ne­velőm unka folyik, a jól kép­zett edzők keze alatt szám­talan tehetség bontogatja szárnyait, s a különböző vá­logatott keretekben mindig találunk lila-fehér mezes egri fiatalokat, akiknek olyan példaképeik vannak, mint az olimpiai bajnok Pócsik Dénes és az Európá­ba jrfok Katona József. 1970-ben 2 kiváló, 7 II. osztályú, 14 III. osztályú, 19 IV. osztályú, 13 ifjúsági aranyjelvényes, 15 ifjúsági ezüstjelvényes és 8 ifjúsági bronzjelvényes versenyzője '/olt a sportkörnek, s felet­tébb örvendetes, hogy ezek fele még ifjúsági korú — előttük a jövő! A válogatott keretekben a következők szerepeltek. Úszás: Harmath Kati, Nagy /'■•'drea. Ali Csaba, Riskó ( :a, Sass Attila. Vízilab­da: Katona József. Súly­emelés: Egerváry Lajos. labdarúgás: Ambrus István. Röplabda: Gergely Katalin. Öregbítették az egyesület jó hírnevét Érdekesen alakult a ma­gyar bajnokságokon való részvétel mérlege. A rendel­kezésre álló adatok szerint 1970-ben 3 első, 12 második, 4 harmadik, 10 negyedik, 14 ötödik, s 13 hatodik helyet szereztek a felnőtt, ifjúsági és serdülő versenyzők, a vízilabdacsapat pedig ezüst­érmes lett az MNK-ban. Az Egri Dózsa tehát 177 ponttal járult hozzá a rpe- gyék között olimpiai pont­érték táblázat alapján fo­lyó versenyben győztes Ke­li vés megye sikerélt«z! A Dózsa sportolói tavaly 7 ország sportolóival talál­koztak. Vízilabdában hol­landok, jugoszlávok. lengye­lek. úszásban , NDK-beliek, labdarúgásban osztrákok, csehszlovákok, románok, at­létikában csehszlovákok vol­tak az ellenfelek. Jóleső ér­zéssel állapíthatjuk meg, hogy a versenyzők minden esetben tudásuk legjavát nyújtották, s eredményeik­kel, magatartásukkal öreg­bítették az egyesület jó hír­nevét. Csillagok nincsenek, de van sok csillagocska ... A legnagyobb hagyomá­nyokkal és legnépesebb ver­senyzőgárdával rendelkező úszó-, vízilabda-szakosztályt a megyei sportszövetség a kiemelt szakaszályok sorá­ba osztotta, ami fokozott anyagi és erkölcsi támoga­tással jár. Az úszóknak — ;a legjobb felnőtt versenyzők sajnálatos eltávozása miatt — jelenleg ugyan nincsenek csillagai, de vannak csilla- gocskái, akik hamarosan ké­szek a régiek nyomdokaiba lépni! Az edzői kollektíva nagy igyekezettel, céltudatosan dolgozik a célok valóra vál­tásán, ami lényegében nem ! más, mint a vidéki hegemó­nia megtartása és a Buda­pest—Eger közötti különbség csökkentése. Ehhez mind a tárgyi, mind pedig a szemé­lyi feltételek biztosítva van­nak, kiváltképp azóta, amió­ta átszervezték a sportisko­lát Ügy érezzük azonban, hogy a nagyszámú verseny- ■ zőgárda újabb edzők bekap- .csolását teszi szükségessé, .gondolunk itt elsősorban Ka­tona József Európa-bajno- kunkra, aki sok segítséget tudna adni TJtassy Sándor- nénak ás Visontai Józsefnek. Az utánpótlás biztosítását szolgálta az óvodai úszások­tatás megszervezése, az úszó­iskola helyiségének augusz­tusban történt lebontása azonban kritikus helyzetet teremtett, az oktatást a ki­csik számára nem megfelelő fedett uszodába kellett áthe­lyezni. Reméljük, hogy ez az átmeneti állapot nem húzó­dik sokáig és a város vezető szerveinek összefogásával ha­marosan felépül az új úszó­iskola, ami Eger úszósportja fejlődésének, a, dicső tradí­ciók megőrzésének, folytatá­sának záloga lehet! Szóvá kell termünk azt is, hogy a mostani nyitoti uszo­da medencéje rendkívül rossz állapotban van. — mielőbb szükség lenne egy korszerű, nyitott, 50 m-es versenyme­dencére. Mert hol épüljön ilyen medence, ha nem Egerben, az úszás fellegvá­rában? Mór az első csapat kapuját döngetik A vízilabdázók sikerekben gazdag évet zártak. Az or­szágos bajnokságban az ötö­dik helyen végeztek, az MNK-ban ezüstérmet sze­reztek, majd Hollandiában a holland válogatott, a spa­nyol, a nyugatnémet és a holland bajnok előtt meg­nyerték a Van Haséiért tor­nát! A csapat Pócsik Dénes ed' ző vezetésével lelkiismere­tesen, becsületesen dolgozott, s szerte az országban, de még az országhatárokon túl is elismerést, megbecsülést vívott ki. Az utánpótlás hely­zete igen biztató, új s újabb tehetségek bukkannak élő — Lutter, Krajcsovics, Kovács I., Gyárfás, Kelemen már az első csapat kapuját dönge­tik, s a mátraházi felkészü­lésben részt vett a 15 éves, 188 cm magas Dorkó Sanyi, a Dobó Gimnázium diákja, akiből Pócsik edző szerint „jó kis játékos” válhat... A jövőben viszont többet kell törődni a sportolók ma­gánügyeivel, problémáival, nem szabad megismétlődnie Kovács R- esetének. Kovács R. —, mint ismeretes — a közelmúltban Tatabányára távozott, s benne a csapat egyik kulcsjátékosát veszí­tette el! A napokban örömmel fo­gadtuk a hírt: az egri Víz­mű ée Gyógyfürdő Vállalat vízilabda-csapatot kíván ala­kítani, hogy a Dózsa első csapatába még be nem ke­rült és már nem ifjúsági ko­rú vízilabdázóknak játékle­hetőséget biztosítson! (Folytatjuk) Somody József A felnőttek területi baj­noksága után a hét végén a fiatalabb korosztályokra ke­rült a sor Egerben a Dobó Gimnázium tornatermében, ahol a- Heves megyei Vívó­szövetség rendezésében le­bonyolították a serdülők (14 —15 évesek) és az ifjúságiak (16—17 évesek) területi vívó­kiválasztó versenyét. Borsod, Hajdú, Heves, Nógrád és Szabolcs megyék versenyzői jöttek el a találkozóra, ahol mindkét korosztályban leány és fiú tőr, valamint kardver­senyt rendeztek. Ez a ver­seny döntötte el, hogy milyen hogy milyen az utánpótlás az egyes szakosztályokban. Ör­vendetes volt az egri fiata­lok jó szereplése, akik most vettek részt először ilyen nagy számban ilyen jellegű ver­senyen. Valamennyi számban nyol­cas döntőt vívtak. Az egri versenyzők közül akik a nyolcas döntőbe bekerültek, valamennyien jó felkészült­ségről tettek tanúságot. Sza- lóczy György mindkét ifjú­sági számban győzedelmes­kedett, és technikás, érett vívással, valamint jó ver­senyzéssel lepte meg a veze­tőket, akik egyébként már várták tőle ezt a jó ered­ményt. Nagy siker az álta­lános iskolások teljesítménye, akik közül Kovách György mutatta be nem mindennapi tehetségét. Horváth Mária és Gyurkó Péter is nagy tehet­ségű versenyző, akik Ko vách-al együtt csak most bontakoznak majd ki. Két­ségkívül a legnagyobb sikert ezúttal az ifjúsági leány tő- rözők szerezték, hiszen az el­ső három helyen végeztek. Nagy Máriától és Kocsis Zsuzsától, akik ezüstjelvé­nyes versenyzők, várható volt a siker, de az igazi meglepetést a Dobó Gimná­zium 2. osztályos tanulója Boti Jutka jelentette. Ö ugyanis csupán novembertől vív versenyszerűen, de olyan adottságokkal rendelkezik, s emellett rendkívül szorgal­mas is, hogy ebben a sport­ágban szokatlanul rövid idő alatt felvehette a versenyt a már négy-öt éve verseny­zőkkel. Tőle a továbbiakban megfelelő szorgalom mellett rendkívül jó eredményeket várhatunk. Említésre méltó, hogy a hat versenyszám közül négyben az egri vívók nyertek. Eredmények. Serdülő leány tőr: 1. Stefanek M. (Őzd), 2. Homoki Zs. (Sárospatak), 3. Horváth M. (Eger). Fiú tőr: I. Naszkun. T. (Spatak), 2. Szőke K. (Debrecen), 3. Oláh j J. (Balassagyarmat), 4. Ko­vách Gy. (Eger), 7. Gyurkó [ P. (Eger) Kard: 1. Kovách Gy., 2. Nádon I. (Debrecen), 3. Naszkum T.. 5. Gyurkó P. j Ifjúságiak, leány tőr: 1. Nagy M. (Eger), 2. Kocsis Zs. (Eger), 3. Boti J. (Eger). Fiú tőr: 1. Szalóczi G. (Eger), 2. Beszterczey (Özd), 3. Cserná- tonyi Sz. (Spaták). Kard: 1. Szalóczy G., 2. Horváth (Ózd), 3. Bozóky (Özd), 4. Szekulesz I. (Eger); mmm 71. március 10., ssBCrda NÉPÜJSAG TIPPJÉT A 11. HETEK 1. Tatabánya—Vasas i 2. SZEOL—Rába ETO 3. Dunaújv.—SBTC 4. DVTK—Szombati*. 5. Székest.—Eger % 6. Ganz-M.—Pécsi B. 7. BVSC—Ep. Spart, 8. Özd—Szállítók 9. Várpalota—B.-csaba 1«. Cagliari—Juventus 11. Catania—Foggia 12. Roma—Lazio 13. Torino—Inter. Pótmérkőzések: 14. Verona—Sampdoria 15. Monza—Atalanta 16. Livorno—Palermo 1 x x 2 1 x 1 1 X 1 1 X 1 x t. x X 1 l 1 X 1 X 1 X 1 X A totó nyereményei: 13 találat (2 db) 368 333 forint, 12 találat (119 db) 4127 forint, 11 találat (1541 db) 319 forint, 10 találat (11 529 db) 64 forint. IMNEN-ONNAH Vasárnap, március 14-én Székesfehérváron, lejátszásra kerülő Székesfehérvári MÁV Előre—Egri Dózsa NB I. B-ts labdarúgó-mérkőzés 15 óra­kor kezdődik és Csernefalvi vezeti majd. ★ Vasárnap nyújtott kiemel­kedő játékáért Majoros K-t, az Egri Tanárképző NB I-es női kosarlabdacsapatának já­tékosát béválogatták a hét válogatottjának B csapatába. i— 'k I Elkészült • az asztalitenisz NB I. tavaszi idényének sor­solása. A nőknél március 4- én kezdődik a küzdelem és június 6-án fejeződik be. Az Egri Vörös Meteor női csa­patának tavaszi „menetrend­je”: március 14: Statisztika —Egri VM, március 21: Egri VM—FÖKER HSC, április 11: Egri VM—MÁV TI, április ■J.H: Egri VM—FTC, április 25: Egri VM—Szombathely, Kiv'.jas 9: Abonyi Tsz SK— Egri VM, május 15: Gamma —Egri VM. május 16: VM Közért—Egri VM, május 29: Éoítők—Egri VM, május 30: Hídépítők—Egri VM, június 6: Egri VM—Bp. Postás; •k Március 14-én vasárnap 9 órai kezdettel rendezik meg Gyöngyösön az 1-es sz. álta­lános iskola tornatermében a falusi dolgozók spartakiádjá- nak járási döntőjét asztali- tenisz sportágban. ★ SBTC—Füzesabonyi Vasas 28—20 (10:8) barátságos női kézilabda-mérkőzés, Salgó­tarján. A füzesabonyiak gól­Joe Frazier a világbajnok Clay nem nyilatkozik A New York-i Madison Square Gardenban magyar idő szerint kedden hajnalban került sor az évszázad ökölvívó­mérkőzésére két korábbi olim­piai bajnok, Joe Frazier és Cas­sius Clay között. A nehézsúlyú világbajnoki cím­re pályázó két kemény öklű ver­senyző csatáját az egész világon óriási érdeklődés előzte meg. Zsúfolt volt a hatalmas aréna (egy-egy belépőért ezer. dollárt is'kínáltak), minden, hely foglalt volt a sok színházteremben, mo­ziban, ahová közvetítették a vi­lágbajnoki döntőt. A televízió- készülékek előtt pedig mintegy háromszázmillió ember figyelte Frazier és Clay harcát. Óriási ceremónia mellett zaj­lott le minden. A mérlegelésre valóságos hadsereg kísérte a versenyzőket. A mérlegelés után, de még a szorítóba lépés előtt, újabb, ki tudja hányadik szó­csata zajlott le a bajnokok kö­zött. — Ilyen nehéz még sohasem voltam, s ilyen szomorú este még sohasem várta Frazier-t — mondotta magabiztosan Clay. — Már eldöntöttem, melyik menet­ben végzek a fiúval, de nem árulom el előre, miért vegyem el a rengeteg néző örömét. Frazier ezúttal sem ijedt meg: — Clay csak beszéljen, kíván­csi vagyok arra, mit mond a mérkőzés után?! Amikor beléptek a szorítóbaj tombolt a nézősereg. Fülsiketítő tombolás közepette, Arthur Mar- cante vezetőbíró jelére (ponto­zók: Artie Ardala és Bill Recht) kezdődött meg a nagy viadal. Az első percek azt mutatták, Clay bizakodása nem volt alap­talan. Látványos stílusban tán- colgatta körül ellenfelét, akinek levegőt is megkavaró hatalmas ütései nem találtak célba. Clay előnyét hozta az első menet. Á másodiktól Frazier jött. Valóság­gal leperegtek róla Clay ütései, ugyanakkor Frazier már több­ször talált. Látszott, hogy Frazier fizikailag Jobb állapotban van. A harmadik menet már tisztán Frazier-é volt, Clay a negyedik­ben erősen fáradni látszott, Fra­zier űzte, de nem tudta megin­gatni. Az ötödikben Clay újra megindult, mintha kicserélték volna, A hatodik és a hetedik menet kiegyenlített küzdelemmel telt el. A nyolcadikban Clay a sarokba szorította Frazier-t, a nézők helyükről felállva tombol­tak. A kilencedikben Frazier szurkolói nem tudtak ülve ma­radni, most Clay került nehéz helyzetbe. A tizediket megállás nélkül végigütötték. A következőkben már mindkét ökölvívón erősen látszott a fá­radtság, különösen Clay-n. Ekkor kezdett beigazolódni, hogy Fra­zier jövendölései jártak közelebb az igazsághoz. Frazier még tu­dott újítani, Clay azonban már nem. A legyőzhetetlennek hitt Clay időnként szánalmas lát­ványt nyújtott, kapta a nagy üté­seket, a tizenegyedik és a ti­zenötödik menetben a padlóra is rogyott. A nagy Frazier-fö- lényt hozott tizenegyedik menet után az ügyeletes orvos külön engedélyével folytathatta csak Clay a küzdelmet. Amikor az orvos vizsgálgatta Clay-t, a ver­senyző hevesen tiltakozott: nincs semmi baj, szó sem lehet arról, hogy feladjam. Amikor megszólalt a tizenöt menetes csata végét jelző gong, Frazier-t ünnepelte a publikum, Joe Frazier pontozásos győ­zelmét hirdették ki, miután Ar­thur Mercante vezetőbíró nyolc menetben Frazier-t, hat menetben Clay-t látta jobbnak, egy menet­ben egyenlőek voltak. A 27 éves Joe Frazier 27. hi­vatásos ökölvívó-mérkőzésén is veretlen maradt. Negyedszer áll­ta végig ellenfele a küzdelmet, 23 alkalommal kiütéssel nyert. A tokiói olimpiai győzelem után 1965. augusztus 16-án vívta az el­ső hivatásos mérkőzését és 1968. december 10-én az argentin Bonavena elleni 15 menetes mérkőzés alapján szerezte meg a. világbajnoki címet. Elsőségét később Guarry, Ellis és Foster, most pedig Clay ellen is meg­védte. Clay-nek 32 mérkőzésből ez az első veresége. A küzdelem után a két ver­senyzőnek ismét nyilatkoznia kellett. Azaz csak kellett volna. Csak Frazier állt az újságírók rendelkezésére. Clay helyett ed­zője, Brown jelent csak meg. — Clay nagyon kimerült, előbb orvosra. mint újságíróra van szüksége — mondotta. Az orvosok meg is jelentek Clay öltözőjében és rövidesen kórházba is szállították. Hivata­los véleményt még nem mon dottak, de jelezték, állkapocstö­rés is fennállhat. , Frazier felé záporoztak a kér­dések : — Igen, biztosabb voltam győzelemben, mint abban, hogy a nap felkel. Számítottam arra is, hogy az én különben is jobb fizikumom ellen a sokat kiha­gyott Clay összeomlik. Erre Drew Brown, Clay edzője is megjegyezte: — E tekintetben Frazier-nek igaza van. Természetesen vissza­vágót kérünk. Frazier ettől nem ijedt meg: — Bármikor kész vagyok a Clay elleni újabb mérkőzésre. Ismétlem, bármikor, de kérdés. Clay-nek lesz-e kedve ehhez? • Frazier-t megkérdezték, mi a véleménye Clay-ról. így vála­szolt: — Véleményem maradt: Clay kiváló ökölvívó, kétségtelen, ed­digi legnagyobb ellenfelem volt. Kár, hogy olyan nagyokat mond Most ráfizetett nagyszájúságára. talán okul élete első, de nagy vereségéből. Az ökölvívóvilág szakértői közvetlenül a mérkőzés után adott nyilatkozataikban egyönr tetűen elismerték: az összeha­sonlíthatatlanul jobb fizikai álla­pot döntött Frazier javára. Clay-n nagyon • meglátszott a hosszú kihagyás. Többen azt is jövendölték, hogy a büszke Clay a vereség után talán vissza is, vonul a versenyzéstói... jatt Tóth 8, Szabó 5, Várfc’o- nyi 5, Szavéri 3 és Gál sze­rezték. ★ Csütörtökön, március 11- én rendezik meg az Egri te­rületi ifj. válogatott — Hat­van—Selypi medence ifjúsá­gi válogatott előkészületi labdarúgó-mérkőzést. A játé­kosoknak 11.3Ö órára kell megérkezniök a Stadionba. A hatvani területről Tanner, Varga, Mérei, Bordács, Patai, Mikes, Csáki, Zsidai, Hegyi, Király, Németh, Tari, Czank, Szabó, Szőke, Gugyela, Gu­lyás, Fodor és Dredor meg­jelenésére számítanak. Gyöngyösön az általános gimnáziumban rendezték meg Gyöngyös város közép­fokú iskoláinak asztalitenisz leány és fiú egyéni bajnoksá­gát. Eredmények. Lányok: 1. Bart os I. (Gimn.), 2. Nékám N. (Gimn.), 3. Eperjesi .1. (Gimn.). Fiúk: 1. Budai J. (ITSK), 2. Kiss B. Tamás (ITSK), 3. Fuxreiter A. (ITSK), 4. Deli L. (Szakkö- zépisk.). + Március 15-én 14 órai kez­dettel Hatvanban a városi népkertben kerül megrende­zésre Hatvan város 1971. évi mezei futóbajnoksága. Ne­vezni március 12-ig lehet a városi TS hivatalában. A leg­eredményesebben szereplő sportegyesület elnyeri a TS és az atlétikai szövetség ál­tal alapított vándorserleget. Bálint Éva nyerte a torn a versenyt Ax Egri Alpári Gyula Közga»­daságl Szakközépiskolában bo­nyolították le az ötödik tornász ellenőrző versenyt Is, amely a hagyományokhoz híven, most is más sorrendet hozott, mint tíz előbbi négy ellenőrző verseny. A közgazdaságis lányok fejlődése ebben a versenysorozatban ;is megmutatkozott. Talajon Béta Rozália, gerendán Bálint Éva. korláton Nagy Éva, lóugrásban pedig Bárdos Éva jutott az első helyhez. Az összetettben nagy harc folyt az első helyért Bálint Éva és Bőta Rozália között, míg végül Bálint Éva győzött. Az ötödik .ellenőrző verseny eredményei: u Bálint Éva 86,4, 2. Bóta Rozália 35,5, 3. Szarvas Erzsébet 34,8, 4. Nagy Éva 34,5, 5. Kun Valéria 33,6, 6. Csányl Ju­dit 33,3. 7. Bárdos Éva 33,2. \ 8. Várhegyi Lilla 30.9. Végeredmény az öt verseny alapján: 1. Bálint Éva 35,8, 2. Bóta Rozália 35,3, 3. Nagy Éva 34,6, 4. Bárdos Éva 34,5, 5. Szarvas Erzsébet 33,8, 6. Kun Valéria 33,4, 7. Csányl Ju­dit 31,4, 8. Várhegyi Lilla 31* Ugyancsak szép gyakorlatot mutatott be a gerendán a máso­dik hélyen Végzett BötafjtHMülte.. 1 H. Kinizsi női csapata szerepelt légiókban... Befejeződtek Hatvanban a vá­rosi ‘ kézilabda terembajnoksag küzdelmei. A férfiaknál Galga- hévíz együttese szerezte meg az első helyet, a nőknél pedig a Hatvani Kinizsi csapata lett baj­nok. Meglepetésnek számított a Gáspár SE és a Hatvani Szövet­kezet játékosainak szélsőséges szereplése. A második forduló eredmé­nyei. Férfiak: Hort—Gáspár SE 18:27, Selyp—Jászberényi Lehel 12:19, Galgahévíz—Hatvani Szö­vetkezet 24:10, Gáspár SE—Selyp 22:18. Hort—Hatvani Szövetkezet 18:18, Galgahévíz—Selyp 22:11, Hatvani Szövetkezet—Gáspár SE 30:22, Jászberényi Lehel—Hort 18:14. Nők: Hatvani Vörös Me- teor—I-Iatvani Kinizsi 7:7, Selyp —Hatvani K. 6:31, Petőfibánya— Hatvani VM 13:10. A terembajnokság végeredmé­nye: Férfiak: 1. Galgahévíz 10, 2. Hatvani Szövetkezet 7, 3. Jászberényi Lehel 6, 4. Gáspár SE 4, 5. Selyp 2, 6. Hort 1 pont­tal. Nők: 1. Hatvani Kinizsi 5, 2. Petőfibánya 4, 3. Hatvani Vörös Meteor 3, 4. Selypi Kinizsi 0 ponttal. a győztes Hatvani Kinizsi női csapata ja...

Next

/
Oldalképek
Tartalom