Népújság, 1971. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-15 / 12. szám

w így készülnek labdarúgócsapataink Tizeomocas keret Füzesabootban Az egyidényea tavaszi baj­SBoksághan tavaly eléggé gyengén szerepelt a Füzes­abonyi Vasas labdarúgó-csa­pata, érthető tehát, hogy az őszi rajt előtt nem valami rózsás hangulat uralkodott a szakosztály háza táján. Tú- róczy János oktatónak —, aki az Ő6zi III. fordulótól vette át a csapatot — nem kis gondot jelentett, hogy az első fordulókban alig tudott egy csapatra való játékost „összeszedni”. Nem maradt más: saját nevelésű, tehetséges fiatalok­kal — Nagy L., Perge, Bo- zstíf., Riczu — frissítette fel az'együttest. Az is jelentős problémát jelentett, hogy a csapat kapusa, Farkas Jó­zsef, az ősz folyamán műté­ten esett keresztül, a másik kaRus, Agócs, pedig katoná­nak vonult be, így az aktív játéktól már korábban visz- szavonult Kelemen György sietett a csapat segítségére s teljesítményével teljes mértékben elégedettek vol- s,/a füzesabonyiak. tervezett 14 pontot si­került megszereznie a csa­patnak. Komoly teljesítmény­nek számít, hogy a bajnokje­löltek — Petőfibánya, Apc, GYESE, Sírok — egy-egy pontot Füzesabonyban hagy­lak! Az alapozás munkáját 17-én kezdik el, Túróczy János vezetésével a követ­kezők látogatják majd az ed­zéseket: Farkas, Kelemen, Itóródi, Bocsi, Csontos, Kár­páti, Hegedűs, Gál Z., Ko­vács 1., Kovács II., Nyeste, Bozsik, Nagy L., Riczu, Fe- rencz, Gulyás, Dudás, Per­ge. Az egyesület vezetői ké­relemmel fordultak a megyei labdarúgó-szövetséghez, hogy a korábban eltiltott Csuhaji és Gól A. büntetését füg­gesszék feL A füzesabonyiak célkitű­zése: a tavasszal ne legye­nek kiesési gondjaik, pon­tosabba», a jelenlegi btíy*- sés megszilárduljon. Űj edző {szigetvárai a Karivá« SE-nél A Karikás SE őszi szerep­lésével elégedett a vezetőség, hiszen rögtön a bevonulás után kezdődött el a bajnok­ság s lényegében minden alapozás nélkül, teljesen új csapattal kellett felvenniök a küzdelmet Menet közben azonban „összerázódott” az együttes, és sikerült a beter­vezett pontokat megszerez­nie. Az őszi idény után teljes pihenőt kapott a csapat, majd január 16-án kezdi el az alapozás munkáját A szakosztálynak nagy gondot okoz, hogy az alapozást két részletben kell végrehajta­nia, mivel a katonai lesze­relések miatt az elmúlt évi gárda egy része eltávozik s az újoncok még nem vonul­tak be. Elzárt az újonnan be­vesmtok eeztc március «te­jén tudnak bekapcsolódni a felkészülésbe. A sportkör sajnos nem rendelkezik tor­nateremmel, így a felkészü­lés eléggé mostoha viszo­nyok között a szabadban tör­ténik. A vezetésben változás tör­tént: Borsos Antal szerző­dése lejárt, s bár tevékeny­ségével teljes mértékben elé­gedett volt az elnökség, a szerződést — az edző kéré­sére — nem újították meg. Hankusz Károly, a Karikás SE elnöke az ősz elején úgy nyilatkozott, hogy a bent- maradást tűzték ki célul a csapat elé. Az együttes azon­ban túlteljesítette a normát, s a bajnokság „félidejében” az előkelő 6. helyet foglal­ta eL Ezt a teljesítményt szeretnék tavasszal megis­mételni, s akkor nemcsak a kiesés elkerülésére, de jobb helyezésre is remény nyílik! (kőváry) Mrairtaa syflá előjegyzéseket felveszünk. Jelentkezhetnek 16 évet be­töltött, munkakönyvvel ren­delkező leányok. A válla­latnál levő kedvezmények­ről és a leányotthonban le­vő elhelyezésről, levélben a jelentkezők részére tájé­koztatást adunk Levélcím: Kőbányai' Textilművek, munkaerő-gazdálkodás, Budapest, X. Gyömrői u. 90. Lengyel, Adorján és Forintos döntetlenül mérkőzött Keresünk Eger város terü­letén legalább 25 négyzet- méter alapterületű, száraz helyiséget . raktárnak Egri Cipőipari Szövetkezet, Eger, Dobó tér 6. Bever-viilcben, a aemzetlcSiS sakkversenyen lejátszottak s má­sodik fordulót. A nagymesterek csoportjában a magyar Lengyel Levente sötét bábukkal döntetlenül mérkőzött a holland Ree-vel. A mesterek csoportjában sze­replő két magyar. Forintos és Adorján Is fél-fél pontot szerzett lengyel ellenfelével szemben. Fo­rintos Witkowskival. Adorján pe­dig Kostróvml osztozott meg a ponton. A két forduló után a nagymes­terek csoportjában: 1—3. 01aí3- sori. Kuypers, Ivkov 1,5—1,5 p, (. ! Hübner 1 p, (1). 5—9. Gligorica, Lengyel, Hort, Ree. Donner 1—1 [ P. A mesterek csoportjában i. j Timman (holland) 2 pont, 2—5. Hartoch (hollaad),'Forintos, Ador­ján, Minist (jugoszláv) 1,5—1,5 p. Egri Közúti Építő Vállalat ózdi építésvezetősége út­építésben jártas Úttörő-olimpia A Kékestetőn rendezték meg az úttörő-olimpia sí- és szánkó­számainak gyöngyösi városi dön­tőit. EREDMÉNYEK öriás-mulesiklás. Lányok: L Fekete Edit (Gyöngyös V.)t 2. Asztalos (Kekes), 3. Tóth K. (Gyöngyös II.), 4. Bodrogi (Gyön­gyös I.), 5. Makarics (Gyöngyös II.) Fiúk: 1. Kovács Zsolt (Ké­kes), 2. Gráf (Kékes), 3. Tóth P. (Gyöngyös II.), 4. Kozák (Kékes), 5. Kivés (Kékes), «. Asztalos (Ké­kes). Sífutás. Lányok: 1. Wlnezheim (Gyöngyös ív,), 2. Asztalos (Ké­kes). Fiúk: 1. Szabó György (Gyöngyös VI.). 2. Kozák (Ké­kes), 3. Gráf (Kékes), 4. Kovács Zs. (Kékes), 5. Sánta (Gyöngyös IV.), «. Bordás (Gyöngyös I.) Szánkó. Lányok: 1. Csapó Edit (Gyöngyös III.) Fiúk: 1. Göcző (Gyöngyös I.), 2. Zsirka (Gyön­gyös I.), 3. Herczeg (Gyöngyös Hl.), 4. Lehotai (Gyöngyös III.) es keres. Jelentkezés: személyesen: Eger, Lenin út 51„ fsz. 9. INNEN—ONN AN Január 17-én, 8 órai kezdettel Gyöngyösön, az általános gimná­zium tornatermében (Kossuth L. u. 33.) rendezik meg a gyöngyösi 3u.rás 1971. évi felnőtt férfi és női egyéni asztalitenisz-bajnokságát. A versenybíróság elnöke Tólh József, titkárai Birltás István és Csia Béla. A* MTS Egri Járási Tanácsá­nak Elnöksége január 19-én 9 óljakor ülést tart, amelyen szó­beli, tájékoztató jelentés hangzik eí az 1970. évi statisztikai ada­tokról, majd az elnökség az Er- dőkövesdi Tsz SK munkájáról szóló beszámolót hallgatja meg. • A Kékesi Sas SC január 17-én országos jellegű órlás-műlesikló- mrßc.nyt rendez a kékestetői északi, illetve honvéd-pályán. Az északi pályán a férfi felnőttek, juniorok és ifjúságiak, valamint a női felnőttek juniorok és if- ■'úságíak — a honvédválván pe­dig a serdülő és az úttörő korú versenyzők mérik össze tudásu­kat. A verseny kezdete: 11 órm- A kitűnő állapotban levő pályá­kon nagyszerű küzdelmek vár­hatók, a nagyobb sportkörök kö­zül eddig az Újpesti Dózsa, m Bp. Honvéd, a BKV Előre és a MAFC jelezte indulását, o A MASZ elkészítette az atléti­kai NB L B csoportbeosztását. Heves megye férfiválogatottja a keleti csoportba került. & A Magyar Vívószövetség össze­állította a Barátság Kupa küz­delmeire készülő ifjúsági vívó- kereteket. A kar előzök k?retébe meghieóst kapott Fekete György, az Egri Fmsz Vörös Meteor ki­tűnő fiatalja is, A megyei idegenforgalmi hiva­tal január 17-én különbuszt indít Egerből Mátraházára', á Dózsa Tibor nemzetközi síugróverseny­re. A különbusz reggel 8 orakor indul a Bizományi Aruház elől. (A tanárképző főiskola mögött). Ingyenes A Heves megyei Tanács Kórháza művezetői tanfolyamot tartunk építőipari szakmunkások részér© (kőműves, ács, ál] ányozó, épületasztalos, hő- és hangszigetelő). Jelentkezés: Buda est, XI., Dombóvári út 19. 43. SZ. AÉV, SZAíOKTATASI CSOPORT. A tanfolyam 1971. február 15-én indul. Jelentkezhetnek az általános iskola 8. osztályát elvégzett és 5 éves szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők, 45 é ki korig. Apróhirdetés twm bői és borseprőből zést vállal. Dismyetcrmesztőket szerződtet, 10—15 holdon a kecskeméti Űj Tavasz Tsz Ajánlatokat: levél­ben vagy személyesen, Kecske­mét, Ballószög 200. szám alá kérjük. Telefon: Kecskemét 12- ­_926. ___________________________________ E GER, Petőfi Mg. Tsz. fogatos és rakodómunkásokat. traktor- vezetőket. azonnali belépéssel felvesz. Jelentkezés Eger, XIII. ­Tárkányl út 40 sz._____________ E GRI VASÖNTÖDE azonnali belépéssel felvesz üzemi gyakor­lattal rendelkező kohásztechni­kust művezetői munkakörbe, to­vábbá tmk-Lakatost, valamint anyagmozgatókat és szakmunkát - igénylő munkahelyre betanított női munkaerőket. Felvétel mun­kanapokon 8—14 óra között. _ Eger Nemecz József u. 11._____ Gépkocsivezető elhelyezkedne Egerben. ,10 éves gyakorlat** jeligére, az egri hirdetőbe. __ R akodógép-kezelőt, valamint vasvágáshoz lánghegesztőt ve­szünk fel e«ri. gyöngvösi hat- * vani telephellyel azonnali belé­péssel MÉH Vállalat. Szolnok, klártírok útja_9_______________ A ZONNALI belépésül keres „ házaspárt udvaros beosztásba, f valamint konyhai könnvű mun­kán:. írásbeli jelentkezés: Mát­ráké -73» Vörösmarty Turistaház címére.______________ EG ER—Gyöngyös vidéki Pin- cet?a7dasá« Eger, Vécsey völsvi szeszfőzdéiében gyümölcscefré­II.MWIÁfT Gyöngyössolymoson, 200 házhely eladó. Érdeklődni: Gyöngyös, Palóc u. 4. kétszobás ház, 104 négy­szögöl teleikkel bekö 1 lözhetőo-t eladó. Gyöngyös. Felsővaros, ör- álló u. 52 Érdeklődni: Örálló utcában, az örökösöknél. GYÖNGYÖSI, háromszőbái garázsos, vízvezetékes, alápincé­zett családi ház, azonnal beköl­tözhetően eladó, vagy budapesti öröklakásra cserélhető Szentgé- 11, Budapest, XI., Bartók Béla út _J>9., III. 29________________________ H ÁROM ZOBÄS, Összkomfor­tos családi ház. beköltözhetően eladó. Eger, Pacsirta u. 19. FIAT 850-es Limousine eladó, Eger, telefon: 28-42.___________ t mm NEMET—magyar műszaki szó­tárt veszek. Kovács László. Eger. _Hadnagy u._M/2., II. em. 3. ~~ SZÉKEK, ~ fotelok, heverők, sezlonok Bárdos kárpitosnál nagy választékban olcsón kap­hatók. Gyöngyös, Vasöntő u, 8/1. Ej»er? 1. PL: 15. ÍJ|abb 2 millió forint értél«ti ár ú érkezett az egri Lakberendezési Áruházba (Széchenyi u. 25.) CIKK AJÁNLATUNK: A—70 hálószobabúíor (7 db-os) Gyermekbe verők Gyermekíróasztal „WI-WE-NA” (NDK-szekrénysor) „Sybill” NDK-szekrénysor „Zwikau” kárpitozott garnitúra (5 db-os) „Leipzig” szekrénysor „Genua” garnitúra (3 db-os) „Weimar” garnitúra „Irina” lengyel szobabútor „Montana” szobabútor r ' Lengyel heverők Lengyel kárpitozott garnitúra (3 db-os) „Mirella román szobabútor Román ebédlőbútor Könyvállvány „Topáz” cseh szobabútor U—300 cseh szobabútor Jugoszláv kárpitozott garnitúra ..Klára” jugoszláv szobabútor „Csobánc”, „Bizánc" lakószobabútor „Kolibri” (kárpitozott garnitúra) ..Aranyhomok” garnitúra ,.Nógrárl" srobabó^or ..Szivárvány” szobabútor „Hajdúság I—II” szobabútor 7 880 Ft 1100—1 300 Ft 326 Ft 9 080 Ft 11 600 Ft 8890 Ft helyett 7 240 Ft 8 560 Ft 9 250 Ft helyett 7 200 tF 5 670 Ft ’ , 17 400 Ft 15 700JEL- 8 600—3 200 Ft 4 220 Ft 14 200 Ft 13 200 Ft 170 Ft 18 500 Ft 15 000 Ft 16 000—28 0000 Ft 29 900 Ft 14 000—16 000 Ft 8 000 Ft 5 500—6 500 Ft 14 000 Ft 20 000 Ft 16 000—18 500 Ft Értesítjük t. Ügyfeleinket, hogy a HULLADÉKKARKASZ (elhasznált gumiabroncs) BEGYŰJTÉSÉT MÁRCIUS 31-IG SZÜNETELTETJÜK Országos Gumiipari Vállalat, Palma Nyíregyházi Gumigyár Az egri Rákóczi Mg. Ter­melőszövetkezet traktor- és erőgépvezetőket keres felvéieSre Jelentkezés: Eger, Ráckapu tér 2. 8 órától 12 óráig. alkalmaz férfi munkaerőket ■infolyamo., ideg-elme ápolót, Domasegec, .oncm ester, gépjárművezető, autószerelő trrsá- nunkás munkakörökben, további ELEKTROMŰSZERÉSZT (orvosi műszerek ég hűtőgépek javítására), műszaki rajzolót és gya­korlattal rendelkező gépírónők Ágynemű­készletét most egészítse kis Fehér, színes ég mintás méterárut, KÉSZ ÁGYNEMŰT ajánlanak szaküzletemk TEKINTSE MEG A FEUER DETER KIRAKATOKAT! EGER: 1. Méteráru-szalrüzlet, Széchenyi n. S 2. Napsugár Ruházati Bolt 3. Divatáru-szakiizlct, Sándor I. a. 1 Divatárn-szaküzlet, Alkotmány n. 5. Lakberendezési Aruház w GYÖNGYÖS. 1. Méteráru-szajküzlei, Lenin u 2. lakástextil-szak üzlet. Fő tér 3. Ruházati Áruház, Fő tér HATVAN: 1. Méteráru-szakü zlet, Vöröshadsereg u. 2. Divatáru-szaküzlet, Vöröshadsereg u. RUHÁZATI BOLT: Petőfibánya, Eg er csehi-bányatelep és Bélapát­falva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom