Népújság, 1971. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-13 / 10. szám

Könyvtáraink sorsa 'M. hazai könyvtárügy fcel- I §es problematikája még so­hasem tárult föl olyan sok­rétűen, mint a könyvtárosok III. országos konferenciáján, mely 15 év eredményeit és a jelen gondjait fölmérve azt is bebizonyította, hogy korunkban a könyvtár egé­szen más, új és sokkal fon­tosabb intézmény lett, mint amilyen vahaha is volt. Jelenleg a felnőtt lakos­ság 20—25 százaléka, a gyer­mekek 40—50 százaléka tag­ja valamelyik könyvtárnak; a könyv ma „termelőeszköz”, a könyvtár pedig a társada­lom élettevékenységének nél­külözhetetlen része, mely nélkül sem a termelőmunka, sem az oktatás nem járhat eredménnyel. „Dinamikus intézmény- rendszer” és .művelődési alapintézmény”; mit jelent ez a két, a konferencián gyakran hallott kifejezés? Az első a könyvtárak egysé­gét és összetartozását hirde­ti, mivel ma már nem vál­hat mereven szét a tudo­mányos és közművelődési könyvtárak útja; mindkettő­nek jut mindkét szerepkör­ből. A könyvtárközi kölcsön- aés, a jól szervezett hálózati munka és az összehangolt tá­jékoztató tevékenység teszi mozgékonnyá az egész in­tézményrendszert és segíti ahhoz, hogy betöltse a „mű­velődési alapintézmény” sze­repét. Ez utóbbivá azért lett a könyvtár, mert az ismere­tek mai bőségben az iskola nem boldogul már a hagyo­mányos módszerekkel: kény­telen ránevelni a diákot az önálló búvárkodásra, amely későbbi fejlődésének is alapja lesz. Ezenkívül az is­kola nem adhat többé lezárt .tudást. A „holtig való tanu­lás” ma minden pályán kö­telező, a könyvtár szolgálta­tásai nélkül pedig a legbuz­góbb könyvgyűjtő sem ké­pezheti magát alaposan. A könyvtárak azonban csak megfelelő fejlesztés esetén tölthetik be megnö­vekedett társadalmi szere­püket. Az elmúlt 15 év valóban nagy fejlődést hozott. Ha­zánkban ma 11.000 könyvtár működik, állományuk meg­haladja az 50 milliót, a for­galom pedig évi átlagban a 60 milliót, az olvasókat 4.028 főfoglalkozású és csaknem 20 ezer tiszteletdíjas könyv­táros látja el. Számos vidéki városban épült korszerű új könyvtárépület, s vált hiva­tásának megfelelően kultúr- centrummá. Am a kezdeti lendület az utóbbi években megtorpant. Stagnálás, sőt visszafejlődés kezdődött, s éppen akkor, amikor a társadalmi igény már erősen megnyilvánul. Vajon miért? Az élet furcsa kölcsönhatásainak játéka folytán azonos tőről fakad a szükséglet is, a sorvadás is. Az űj gazdasági mecha­nizmusban a nagyobb tudás több hasznot hoz — ám a fönntartó szervek nehezeb­ben áldoznak a jövedelmet közvetlenül nem növelő in- tényményre. A tanácsi könyvtáraknál 1964 óta 25 százalékkal csökkent a vá­sárlási keidet, pedig időköz­ben kb. 12 százalékkal emel­kedett a könyvek ára! Ilyen körülmények között sokkal kevesebb új könyv kerül­hetett a könyvtári polcokra, s ez a tény máris érezteti Ötvenmillió <s fűszerpaprika nemesítésére Ötvenmillió forintot kap a fűszerpaprika nemesítésére, ter­mesztésére, feldolgozására, korszerűsítésére és komplex ku­tatására a Konzerv- és Paprikakutató intézet. Az intézet a fent említett összeget hatéves program keretében használ­ja fel. Képünkön: Százhalmi Kamilla laboráns a zsákos és füzéres tárolású paprikát minősíti. (MTI-foto — Fehérváry Ferenc felvétele) hatását az olvasók fogyatko­zásában. Az országos statisztikák mögött persze erősen eltérő helyi különbségek húzódnak meg. A könyvtárügy sok esetben szubjektív alapokra helyeztetett, amikor is a fenntartók személyes belátá­sán, műveltségén és könyv- szeretetén múlik, hogy a könyvtár miként részesül az anyagi javakban. Utóbbiak hiánya hozza nehéz helyzet­be a könyvtárosokat is. Jö­vedelmük köztudomásúan alacsony. Következésképpen nagy a fluktuáció, és rend­szerint a legképzettebbek távoznak, mert ők találnak könnyen jobban fizetett munkát. A könyvtáros pályát női hivatásként ismeri a köz­vélemény, s a könyvtárláto­gatók serege, azt azonban alig hinnék, hogy a nők fi­zetése azonos beosztású fér­fiaké mögött itt is kb. 20 százalékkal lemarad! Sok részletkérdést vitatott meg még a konferencia. De a gondok fővonulata itt hú­zódik, ebben az ellentétben: a társadalom számára a könyvtár fontos, mint az él­tető levegő, ugyanakkor a gondoskodás fogyatkozik. Ideje volt hát mindezt őszintén feltárni és tudato­sítani, a megfelelő döntések érdekében! Bozóky Éva Hogyan dönt a szakszervezet a pénzfelhasználásról? A sza&sasarvezetefc jogafoéű. fakad, hogy — egyebek mellett — önállóan dönthetnek szervei a vállalati szociális, kulturális, sport-, valamint az üdültetési és segélyezési célokra meghatározott összegek felhasználásáról. Az SZMT elnöksége a napokban testületi ülésen tájékozódott a fontos munka gyakor­lati tapasztalatairól, illetve arról, hogy a szakszervezeti bizottságok akarata mennyi­ben érvényesült a IV. ötéves terv helyi cél­kitűzéseinek kidolgozásában. A korábbi felmérések során 16 vállalat­tól érkezett írásos jelentés, s hat másiknál személyes vizsgálatot tartottak a témakör­ben. Szomorú tapasztalat, hogy néhány szb még mindig nem tud, vagy éppenséggel nem mer érvényt szerezni önálló döntési jogköré­nek, például a KPVDSZ területén átengedi ezt a hatáskörhöz makacsul ragaszkodó szőr vetkezeti igazgatósági elnököknek. Hiba az is, hogy a szakszervezeti vezető testületek egy része a tervek készítése előtt nem kéri a tagság véleményét, kész tények elé állítja választóit, mivel inkább csak a végleges el­határozást ismerteti. Kevésbé örvendetes, hogy néhol az alapok felosztásánál és fel­használásánál meglehetősen kis körültekin­téssel járnak el: rosszul súlyoznak, a kultu­rális célokra szánt összegekből például túl­zottan sokat költenek nőnapi, gyermeknapi kiadásokra, névadó ünnepségekre, télapó­estre, s jóval kevesebbet az egyébként rend­kívül sokat jelenthető klubok, könyvtárak fejlesztésére. Nemkülönben furcsálható az is, hogy a segélyösszegeket tekintve gyakori még az egy főre eső 20Ó forint körüli tétel, ám ugyanekkor az éves segélykereteket nem mindig használják fel teljesen. A Qualitál Könnyűfémipari Feldolgozó Vállalatnál a szakszervezet egyszerűen nem ismerte a keretszámokat, s ennélfogva nem is intézkedhetett az összegek rendeltetéséről. A Heves megyei Tanácsi Építőipari Válla­lat március 31-ig haladékot kapott a terv- készítésre, s így még nem tűzhették napi­rendre a szóban forgó pénz felosztását. A Mátravidéki Szénbányáknál pedig az ár­rendezésektől teszik függővé az alapok meg­határozását. A többi helyekről szerzett információi szerint a tervezett szociális, kulturális és sportalapok mérsékelt arányú fejlődést mu­tatnak. Általában hétszázalékos a növekedés. A legerőteljesebb ütemben a kulturális cé­lokra szánt összegek emelkednek, utána a sportra és a szociális feladatokra fordított pénz mennyisége következik. Legszembetű­nőbb a fejlesztés a Heves megyei Állami Építőipari Vállalatnál, az Egyesült Izzónál kevésbé változik a helyzet a Mátravidéki Fémműveknél, illetve a Finomszerelvény gyárban. Örvendetesen növekednek a munkavédel­mi intézkedési tervek végrehajtására fordí­tandó összegek. Dicséretes a MEDOSZ, He­ves megyei Bizottságának gyakorlata, mi­szerint a munkavédelmi tervek elkészítése után megbeszélésre hívta össze az állami gazdaságok- képviselőit, s a tanácsitozáson ■ ccno: ható észrevételekkel, javaslatokkal o v.r-ídéwes programot, jelentős segítséget adott a feladatok sikeres •végzé­séhez. Meglehetősen változóak a benyomások Ügy tűnik, hqgy a munkán sok még a javí­tanivaló. Szakszervezeti szerveinknek az ed­diginél sokkal jobban kellene élniük jogaik­kal, s tökéletesebben érvényesíteniük akara­tukat, a korábbinál még inkább a tagság hasznára, a tagság kedvére, általános meg­elégedésére kívánatos végezni feladataikat. (—ni) Tervszerű szervezetlenség Hová vezetett űz „ügyeskedés” a különböző üzemekben? Tavaly a legnagyobb ti­zenegy gyöngyösi üzemben majdnem hatszáz munkás hiányzott a létszámból. Kö­zel háromszáz segédmunkás. A két szám néhány kérdés megfogalmazására ösztönöz. Olyan nagyfokú a gyártás tipikus műveletekre való fel­bontása, hogy azok elvégzé­sét rá lehet bízni a segéd­munkásokra? Vagy; olyan alacsony szintű a gyöngyösi üzemekben előállított ter­mék, amit szakmai hozzáér­tés nélkül is bárki legyárt­hat? Esetleg: nincs is már szakképesítés nélküli mun­kás Gyöngyösön és környé­kén? A kérdések túlságosan nai­vak. Bizonyára valami más dologról van szó. Közismert, hogy a bére­zésnél eddig meghatározott színvonal szabályozta üze­menként a fizetések mérté­két. Az átlag fizetési összeg volt a döntő. Ebből követke­zett, hogy egyeseknek az át­lagnál jóval magasabb összeg, másoknak pedig jóval ala­csonyabb jutott. Könnyen rá lehetett jönni a megoldásra: ahhoz, hogy a szakmunká­soknak a bérét növelni le­hessen, elengedhetetlenül szükség volt a segédmunká­sok hadára is. Ezeknek a segédmunkások­nak csupán egyetlen felada­tot kellett teljesíteniük: lé­tezniük kellett a gyár, a vál­lalat létszámában. Gogol írt a holt lelkekkel kapcsolat­ban valami hasonlót. Persze, ma már ennyire fiktív sze­mélyek nem szerepelhetnek a rubrikákban. Testi való­ságuk nélkülözhetetlennek bi­zonyult. Hová vezetett mindez? Többek között a munkások vándorlásához. Az Izzóban az összes dol­gozóknak közel tizennégy százaléka lépett ki tavaly hat hónap alatt a gyárból. Ugyanilyen arány mutatko­zott a kitérőgyártó üzemben, ettől valamivel magasabb a százalék az építőiparban, még magasabb a Vas- és Fémipari Vállalatnál, de mindegyiket felülmúlja a 4-es AKÖV példája, ahonnan majdnem minden harmadik dolgozó kilépett. Mindez csak hat hónap mérlege. Ne legyünk szemellenző­sek. Lássuk be, sokat számí­tott az elhatározásban a vállalati légkör barométer­állása, sokat az a körül­mény, hogy hol adtak lakást is a belépő dolgozónak a munkahely biztosítása mellé, többeket vonzott a környező falvak megerősödő termelő- szövetkezeteinek gazdasági eredménye, de a családi ese­mények is befolyásolták né­hány munkás elhatározását. Mégis, az alapvető ok nem a felsoroltak között talál­ható. A kiskaput nem nehéz megtalálni, ha valaki nem a főkapun akar bejutni vala­hová. Emelni akarnak bért az egyik vállalatnál? Lehet­séges ez, de az átlagbér miatt előbb néhány alacso­nyabb bérű dolgozót kell alkalmazni. Amit nála meg lehet spórolni forintban, azt oda lehet adni másnak. Kell takarítónő, nem kell — hadd jöjjön! Fontos az átlagbér. Kell segédmunkás, nem kell — hadd jöjjön, mert csak így lehet az átlagbért fel­használni a szent cél érde­kében. Ha egyszer a leg­könnyebben járható út? Indulatosan meg lehet kér­dezni: vajon azok a szemé­lyek, akik ezekhez a ma­nipulációkhoz a nevüket ad­ták, nem tudták, hogy nem egészen tisztességes dologra vállalkoztak ? Megint költőinek tűnik a kérdés. A vállalatok igyekeznek fogni a munkásokat. Meg;- tartani. Mert meghonosodott a rálicitálás. Ha az eddigi munkahelyén tizenegy forint órabért kapott a melós, ti­zenkettővel hívták másfelé. Akinek szerencséje volt, egy év leforgása alatt csinált egy kis kerülőt, végigjárt néhány gyárat, aztán visszament oda, ahonnan elindult. De már legalább két forinttal maga­sabb órabérért. Ha nem mozdul, soha nem kapott, volna ilyen emelést ennyi idő alatt A közismert nevén KAEV-nak hívott üzemben már bevezették a „hűség­pénzt”. Az Izzó meghatáro­zott százalékkal jutalmazta a régi munkásokat a nyere­ségrészesedésből. A Vas- és Fémipari Vállalat a részese­dés húsz százalékát tartotta fenn a törzsgárda tagjai ré­szére. Általában azonban az járt, jobban az órabér megállapí­tásakor, aki jött valahonnan. Nem tetszett ez a munkások­nak. Érthetően. Mielőtt az ember belemé­lyedne az örökösödési ügyek tanulmányozásába, először is tisztázni kell, hogy van örökhagyó és örökös, és amit valaki jussolt, azt illetőség­nek, az öröklés tárgyának kell nevezni. Meg szolgalom. Micsoda szó! A hozzá nem értőnek idegenül hangzik. A közjegyző, akitől érdek­lődöm, rám néz a szemüve­ge fölött, csodálkozik — mi érdekes van abban, hogy az emberek örökölnek? — Mit? Ezt-azt. Tizenkét éve csinálja. A nagykendős öregasszonyok, pacskeros öregemberek köz­jegyző úrnak hívják. „Köz­jegyző úr kérem ...” „Ara­nyos, nyugodjon meg, min­den rendben lesz”. — Mégis, mit örökölnek? Földet, házat, pénzt, szob­rot, bélyeggyűjteményt, ara­nyat? — Mindent, ami személyi tulajdonban van: ingatlant, ingóságot, jogot, követelést, — Jogot, követelést? — Kölcsönkövetelést, elő­vételi jogot szolgalmi jo­got A szolgalmi jog azt je­lenti, hogy valaki a más földién levő kútból merhet átjárhat az ott vezető úton. Az öröklés kötődhet személy­hez, vagy ingatlanhoz. Nem öröklődhet a biztosítás, a be­mutatóra szóló takarékbetét- tkon yv. „Az a vélelem, hogy kössek a artokákeas \assas dl A betétkönyv, azé. Lerontható, de csak perben.” Csavaros dolog ez a jogtudomány. — Hát akkor mégis, ml örökölhető? — Beltelek, házas ingat­lan. zártkertek, végleges ház­tájiként meghagyott ingat­lan, tsz-illetőség — A legnagyobb örökség? ■— Egymillió forint körüli vagyont örököltek az oldal­ági rokonok egy orvostól. — Mit? — Négyszázezer forint ta­karékbetétet, házat, értékes berendezést, szobrokat, vé­dett képeket. Végrendelete volt, pereskedésre nem ke­rült sor. Miből? Hogy miből telik némelyiknek?! Kocsira, ház­ra, telekre. Miből? Legtöbb­ször az örökségből. A házat áruba bocsátják, a bútoro­kat, ingóságokat széthordják, fa rossz szekrény a padlás­ra kerül, s. kacaí a szemét­dombra). Városon hirdetés­re mennek. „Hagyatékot, ágytollat, limlomot veszek”. Falun meg mindent ,Jd tud­ja, mire lesz még jó*. Az örökölt összegeket per1'» be­fektetik: házba, telekbe, ko­csiba. így éri Wieg, azt mondják. — A legkisebb örökség''' — Pár száz forint Ócska­ságok, limlomok, értéktelen dolgok. Az ilyesmi nem ke­rül hivatalos fórum élé. Végrendeletek. A végren­delet kétféle lehet: közvég­rendelet, amit a közjegyző csinál, és magánvégrendalet. Ezt két tanú jelenlétében záradékolni szokták, ők .,mint -felkért végrendeleti tanúk bizonyítják, hogy az általuk ismert végrendelkező az ok­iratról kijelentette, hogy az ő végrendelete, és együttes jelenlétükben aláírta”. Szó­ban csak az végrendelkezhet, akinek az élete veszélyben forog. Imi—olvasná nem tu­dó egyének csak közvégren­deletet tehetnék, ugyanúgy a süketek és némák is. A végrendeletnek ez a formája 1960. május elsején lépett életbe — azóta van érvény­ben a PTK —, azelőtt rend­szerint kölcsönös és közös végrendelet volt. A végrendelet efly&n sae>- morá dolog. Miiker a szói hallom, besmesn mindig egy haldokló, égő szemű, beesett arcú, borostás öregember képe jelenik meg, aid csontos keiét felemén, és ítéletet hoz. A házam... & íe&&a«as... a jószágom... Szerződéseik. Öröklési szer­ződést keveset, eltartási saaraődést már íötojbei festői­tek. Ezt azonban főleg ma­gánokiratban rögzítik — ügy­védek előtt. — Menjen az Illetékkisza­bási Hivatalba. „Félfogadás 8-tól 12-ig” — mondja a te­lefonba a hivatalnoknő. El­megyek, megtudom, hány ezer évente az örökhagyó, az örökösök számát index­számok jelölik, ezeknek al- számaik vannak, — nehéz kikeresni. Megtudom azt is, hányán fizetnék ötszáz forin­ton aluli illetéket, és há­nyán tízezer forint felett Periratok. Perértók har­mincötezer forint tárgyalá­sok száma négy. „Édesapám, néhai Sz. F. 1968. decemberé­ben meghalt Halála idején házassági kötelékben volt Házastánsa Cs. Anna alpe­res. Néhai Sz. F. 1953-ban végrendeletet készített, mély­ben általános örökösévé há­zastársát tette meg. Engem kötelesrész címén az ingat­lannak fele értéke Illet, me­lyet egyelőre harmincötezer forintba» jelölök meg*. íté­let: a járásbíróság a felpe­res keresetének helyt adott Hagyaték értéke: hatvan- ötezer-nyol eszás forint Tár­gyalások száma: hét Néhai K. í.-nék egyetlen gyermek* vagyok. Végrendeletében há­zas ingatlannak a tulajdonát képező fél illetőségét vala­mint az összes ingóságát anyámra, az alperesre hagy­ta. Kötekerésa state ist&sx a fele illet. Az alperes het­venegy éves, öregségi járadé­ka van, tizenötezer forint készpénzzel rendelkezik. Kö­telesrész címén fizessen ne­kem hétezerhéfcszáz forint tő­két valamint a felmerülő perköltségeket”. ítélet: a bí­róság a felperes kérésének helyt adott Tárgyalások száma: öt, pertárgy értéke: tizen négy- ezer-hatszázhatvan forint, „özv. F. G.-né örökhagyó­nak csak az ingatlanjai ke­rültek leltározásra, mi fel­peres örökösök a leltárt ki­fogásoltuk. hogy nem tartal­mazza az örökhagyó ingósá­gait, Az ingóságok az örö- köstársunknál vannak. Takarékbetétkönyv, 6 pár­na huzattal, 1 kaszli, 4 szék, 1 asztal, 1 váj dling (értéke 80 forint)”. A keresetlevél hátlapján háromszázötvennégy forint illetékbélyeg van. Tárgyalások száma: há­rem, „Fiam, V. István B.-i lake«, alperes hagyatéki tár­gyaláson végrendeletet csa­tolt az iratokhoz, mely vég­rendelet szerint édesapám vagyonának fele részét alpe­resre hagyta...* Ás anya követe® & ffiüi®. Felperes: ax anya. Alperes: a lány«. Felperes: a fid, Örökhagyók, Srökösök jusst Müsste Nem kellett a spanyol- viaszt felfedezni ahhoz, hogy a tervszerű szervezetlenség ellentmondását a különböző szintű irányító központok felfedezzék. Különös tehet­ség sem kellett a megoldás megtalálásához: olyan bére­zést adni, amely nem a lét­szám indokolatlan növelését serkenti, hanem a meglévő létszám jó felhasználását, a termelékenység fokozását. Persze, minden jó szándé­kot vakvágányra lehet jut­tatni Akárhogy nézzük is: a morálnak sok köze van ahhoz, miként váltják apró­pénzre a központi intézke­déseket G. Molnár Ferene Síül Jenáé Mo oarfe

Next

/
Oldalképek
Tartalom