Népújság, 1971. január (22. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-01 / 1. szám

„Megmenekültek! Franco megliátrált” PÁRIZS: „Megmenekültek! Franco meghátrált” — ezzel a cím­mel közli csütörtökön az Humanité az első oldalán a halálra ítélt és megkegyelme­zett hat burgosi vádlott ké­pét, amint a börtön rácsai mögött állnak. A kép aláírá­sa a következő: „Erősebbek, mint a fasizmus, erősebbek, mint a halál.” A Francia Kommunista Párt, a Francia Szocialista Párt, a köztársasági intéz­mények konvenciója, a CGT, a CFDT, az Emberi Jogok Ligája és több más szervezet közös nyilatkozatot adott ki, mely megelégedetten veszi tudomásul a burgosi vád­lottak életéért folytatott harc sikerét, s hangsúlyozza: most követelni kell a politikai foglyok szabadon bocsátását, valamint azt, hogy a demok­rácia helyreállításával a spanyol nép visszanyerje jo­gait és szabadságát A Figaro vezércikkében hangsúlyozza, hogy Francót elsősorban politikai megfon­tolások Indították arra, hogy kegyelmet adjon. A gauBe-tsta Nation han­goztatja: A spanyol államfő megmutatta, hogy tovább akar haladni azon az úton, amely „visszavezeti majd Spanyolországot az európai nemzetek közösségébe”. Az egész világon meg­könnyebbüléssel fogadták Franco tábornok szerdai dön­RIO DE JANEIRO! Giovanni Bucher elrablói újabb kiegészítő listát küld­tek a brazil kormánynak azokról a politikád foglyok­ról, akiknek szabadságát kö­vetelik a svájci nagykövet kiadásáért A hírt az UPI hírügynökséggel egy Rio de Janeiro-i újság szerkesztősé­ge közölte. Az említett újság szerkesztősége telefonértesí­tést kapott, hogy Rio de Ja­neiro Catete nevű kerületé­ben, egy ivóban helyezték el az okmányt A 25 névből ál­ló listát a hatóságok már megtalálták és most tanul­mányozzák. Bucher ezt a papírt is aláírta. Mint ismeretes, a gerilláit egyszer már megküldték a 70 kiszabadítandó fogoly ne­vét tartalmazó listájukat a brazil kormánynak, a ható­ságok azonban hivatalos közleményben szólították fel a gerillákat, hogy néhány nevet változtassanak meg, mert tizenhárom személyt, „túlságosan veszélyesek” lé­vén, semmiképpen nem ad­nak át Nyolcán pedig ma­guk nem akartak részt ven­ni a fogolycsere-akcióban. Csak most vált ismeretes­sé, hogy vasárnap utcai harc zajlott le Rio de Janeiro szi­vében, rendőrök és gerillák között. A gerillák kocsija bekerült az utcai ellenőrzés hálójába, s az igazolványok átadása helyett a gerillák fegyvert használtak, hogy mentsék életüket Az AFP francia hírügynökség jelen­tése szerint a harcoknak ha­lálos áldozatai és sebesült­jei voltak, és többeket letar­mL Január K péntek tését, amelynek értelmében megkegyelmez a burgosi per had halálraítéltjének A wa­shingtoni, a londoni és a bormi külügyminisztérium egyaránt nyilatkozatban üd­vözölte a döntést. Brüsszel­ben a belga külügyminiszté­rium szóvivője a kormány elégedettségét fejezte ki. Az emberi jogok védelmére ala­kult belga társaság részéről nyilatkozatot adott ki. amely­ben ugyancsak üdvözlik a tényt, de hangsúlyozzák: a legrosszabbat ugyan sikerült elkerülni, de ez még nem ok arra, hogy optimisták le­gyünk Spanyolország jövőjét illetően. A Vatikán szóvivő­je megerősítette, hogy VI. Pál pápa üzenetet intézett Franco tábornokhoz, amely­ben kérte a halálos ítéletek megváltoztatását. A pápa — fűzte hozzá a szóvivő — örömmel nyugtázta, hogy Franco eleget tett kérésének. Koppenhágában Baunsgaard miniszterelnök, Becsben Kreisky kancellár kifejezte azt a véleményét, hogy az ítélet megváltoztatásában a nemzetközi közvélemény ját­szott szerepet U Thant ENSZ-főtitkár ugyancsak elé­gedettségét fejezte ki a dön­téssel kapcsolatban. Luigi Longo, az Olasz KP főtitkára az Unitéban közzé­tett újévi üdvözletében leszö­gezi: az 1971-es év a spa­Csütörtökön délelőtt a Külügyminisztériumba láto­gatott Diaeddin Daud, az tóztattak a rendőrök, adato­kat azonban nem hoztak nyilvánosságra. nyal fasizmusra mért csa­pással kezdődik. A spanyol nép és a világ demokratikus erőinek harca megmentette hat fiatal hazafi életét a francoista kivégzőosztagoktól, de marad a több évtizedes börtönbüntetés — állapította meg Longo. Az Anai Artea elnevezésű francia baszk szervezet szó­vivője kijelentette: a halá­los ítéletek megváltoztatása csupán egyetlen pillanatig tartó öröm. Elmondta azt is. hogy az ETA spanyol baszk szervezet a halálos ítéletek végrehajtása esetére meg­torló akcióikat tervezett BURGOS—MADRID Franco szerda esti beszé­dében azt állította: „a nép támogatásának” kifejezése tette lehetővé számára, hogy a koronatanáccsal egyetér­tésben — súlyos bűneik el­lenére, — megkegyelmezzen a burgosi per vádlottjainak. Beszédében történelmi je­lentőségű eseménynek ne­vezte, hogy 1969. júliusában kinevezte utódjául Juan Carlos herceget akit szerin­te az egész ország támogat. Kijelentette: az EGK-val kötött szerződés, s az együtt­működési egyezmény az Egyesült Államokkal .meg­szilárdította Spanvolország jogait” a nemzetközi politi­kában. Egyesült Arab Köztársaság elnökének személyes megbí­zottja, az ASZÚ Legfelsőbb Végrehajtó Bizottságának tagja és nemzetközi kérdé­sekről megbeszélést folyta­tott Púja Frigyessel, a kül­ügyminiszter első helyette­sével. A megbeszélésen részt vett Hollal Imre külügymi­niszter-helyettes és Nagy S. Lajos, a Külügyminisztérium főosztályvezetője, valamint Moustafa Ahmed Moukhtar, az EAK budapesti nagyköve­te. Újévi jókívánságok A Moscow News angol nyelvű szovjet hetilap leg­újabb száma meí£cezdte az államférfiak újévi jókíván­ságainak közlését. NYIKOLAJ PODGORNIJ, a Szovjetunió Legfelső Ta­nácsa Elnökségének elnöke azt a meggyőződését fejezi ki, hogy az új esztendő, amelynek során össze ül az SZKP XXIV. kongresszu­sa, újabb sikereket hoz a Szovjetuniónak az építés és a haladás útján. LOSONC'ZI PAL, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, a szovjet hetilapnak adott nyilatkoza­tában a többi között rámu­tat; Hazánk egész társadalmi és politikai tevékenységét áthatja a nép és az egész világ sorsa iránti felelősség- érzet. Szocialista társadalmat építünk, erősítve baráti kap­csolatainkat a Szovjetunióval és a szocialista országokkal. Szolidárisak vagyunk az im­perialista agresszió ellen harcoló népekkel, egyenget­jük az európai és a nemzet­közi biztonság útját, küz­dünk a különböző társadalmi rendszerű országok békés együttéléséért, mivel mélysé­ges meggyőződésünk, hogy az emberiség ragyogó és biz­tos jövője: a szocializmus és a béke. URHO KÉKKÖVÉN finti köztársasági elnök azt a gondolatot emeli ki, hogy az új esztendőben minden erőfe­szítést meg kell tenni annak érdekében, hogy létrejöjje­nek a kölcsönösen elfogad­ható és szükséges feltételek az európai biztonsági kon­ferencia megtartására. U T1IAVT ENSZ-főütkár azt a reményét fejezi ki, hogy az új esztendő kezdete lesz a nemzetek és népek közötti együttműködés és összhang korszakának. A nemzetközi közösség együt­tes erőfeszítései a világszer­vezet révén elvezethetik az emberiséget nagy céljai: a béke, az igazságosság és a haladás felé — mutat rá U Thant. Boldog új évet kíván az Észak-magyarorssági Textil­es felsőruházati Nagykereskedelmi Vállalat Leltározásunkat befejeztük «JaGinsIr 4-től isméi szeretettel várjak kedves vevőinket Észak-magyarországi Textil­es V elsőruházati Nagykereskedelmi Vállalat Gerillák és rendőrök utcai harca Kiegészítő lista a svájci nagykövetért Diaeddin Daud megbeszélése Puia Frigyessel Kuba nemzeti ünnepén Ma tizenkét éve, az 1959-ik évre virradó éjszakán, drámai gyorsasággal zajlottak le a kubai népi felkelés záróakkordjai. A főváros elleni roham sikere következ­tében a gyűlölt diktátornak, Fulgencio Batistának alig maradi ideje a menekülésre, de még így is egymillióvá dollár értéket hurcolt magával Kuba nemzeti kincseiből. A főváros elfoglalásával a forradalom győzelme január elsején beteljesedett. Hosszá út, kemény harcok sorozata előzte meg ezt a napot. Fidel Castro 17 tagú csoporttal kezdte meg a fegy­veres küzdelmet a Butista-rendszer megdöntésére, moz­galma azonban csakhamar az egész nép ükjévé vált. Ba­tista rémuralma Kubában a legkegyetlenebb latin-ame­rikai diktatúrák között is különösen hírhedt volt: börtö­neiben több mint húszezer hazafit gyilkoltak meg. A szigetország gazdagsága teljes egészéiben az Egyesült Ál­lamok függőségébe került. Mint Sartre kifejezte: ha Ha­vannában elindult egy gépkocsi vagy felgyulladt egy vil­lany. néhány cent láthatatlanul azonnal át gurult az Egye­sült Államokba. A nép mérhetetlen politikai, gazdasági és társadalmi elnyomottsága tette, hogy Fidel Castro felszabadító mozgalmához tömegesen csatlakoztak a mun­kások, parasztok és véget vetettek Batista uralmának. Az Egyesült Államok akkori vezetői hamar felis­merték, hogy Kubában minőségileg más jellegű fordulat történt, mint amilyeneket a sűrű latin-amerikai puccsok során megszoktak. A kubai forradalom belpolitikáikig demokratizmust, a népjogok kiterjesztését hozta, külpoli­tikai tekintetben pedig szilárdan antümperialista lett. Nem csoda, hogy az Egyesült Államok rögtön megszakí­totta diplomáciai kapcsolatait a forradalom kormányá­val és mindent elkövetett annak megdöntésére. Befogad­ta, pénzelte és felfegyverezte a kubai nép ellenségeit, a Batista-rendszer híveit, zsoldosokat toborzott, szabotő- röket, merénylőket küldött, majd intervenciós csapatokat küldött a néphatalom megdöntésére. De minden imperia­lista merénylet meghiúsult Kubában és a nyugati félteke első szabad állama rátérhetett a szocialista építésre. A forradalmi erők Kubában nemcsak a zsarnokság elleni harcban, hanem az új társadalom építésének idő­szakában is legendás tetteket hajtottak végre: felvették a küzdelmet a tudatlanság, az elmaradottság, a népbeteg­ségek ellen, lakásokat, gyárakat építettek és hozzálátták a korszerű népgazdaság megteremtéséhez. A gigantikus vál­lalkozáshoz nélkülözhetetlen segítséget kaptak és kapnak a jövőben is a szocialista közösség országaitól, mindenek­előtt a Szovjetuniótól. Hogy a Kuba elleni összes impe­rialista mesterkedések kudarcba fulladtak, az a kubai nép elszántsága és hősiessége mellett mindenekelőtt en­nek a testvéri segítségnek tulajdonítható. A népi forradalom győzelmének évfordulóján meleg szeretettel köszöntjük a kubai népet és vezetőit. Ismer­jük hősies küzdelmüket, eredményeiket, de a nehézsége­ket is, amelyekkel az új élet megteremtése során kell megküzdeniük. Mélységesen meg vagyunk győződve, hogy a kubai nép — kommunista pártja vezetésével J— sikere­sen teljesíti az önmaga által kitűzött feladatokat, megvédi a forradalom vívmányait, felépiti szocialista társadalmát, és követendő példát mutat az egész nyugati kontinens felszabadító mozgalmainak. (KS) /VS/VSAAíVVViAW»AWtrVV\VWVVA»AÖ/WW^VW\AAÖA/vVVVVVVW'(Wi/VVS Eredményekben gazdag, boldog új esztendőt, erőt, egészséget kíván az Eger—Gyöngyös vidéki Pincegazdaság AZ ÚJ ÉVBEN IS

Next

/
Oldalképek
Tartalom