Népújság, 1970. június (21. évfolyam, 127-151. szám)

1970-06-09 / 133. szám

I * A NAP xfZftüHÍfcáj(b\ 1970. Június 9., kedd V A Nap kél: 3.46, nyugszik: 19.40 órakor ^ A Hold kél: 8.34, nyugszik: 23.25 órakor ^ Szeretettel köszöntjük névnapjukon dB FÉLIX ^ nevű kedves olvasóinkat! A Félix névvel kapcsolatos a latin >,félix*' szó, amelyet nyelvünkben „boldogjának fordítanak le és az ebből képzett „Bódog” személynevünk már a régi magyar •— középkori — okleveleken is szerepel. Száz évvel ezelőtt halt meg Charles Dickens, a haladó szellemű, ma is világszerte népszerű angol író. Hamar megismeri az életet, még gyermek, ami- kor a család szűkös kenyeréhez a maga kis kerese- flÉ tével kell hozzájárulnia. Fürge gyakorlati ésszel riporter lesz, utóbb parlamenti gyorsíró és tudósító, 24 esztendős korában pedig már új műfajt teremt meg folytatásokban közölt vázlataival. Dickens nagy- szerű jellemismerő: sok regényében nem is a mese, hanem a szereplők jellemrajza köti le az olvasó fi- ^f gyeimét. Híresebb munkái: Pickwick Klub, Twist Olivér, Nicholas Mickleby, Martin Chuzzlewit, Dombey V és Fia, örökösök, Copperfiel Dávid, Nehéz idők. Időjárás: # Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő tfB felhőzet, esőkkel, záporesőkkel, helyenként zivatarral. Időnként kissé megélénkülő változó irányú szél. Az évszaknak megfele’ő hőmérséklet. Várható legma- | gasabb nappali hőmérséklet 20—25 fok között. Távolabbi kilátások péntekig: legalacsonyabb A hajnali hőmérsékletek 12—16 fok között, legmagasabb nappali hőmérsékletek 22—26 fok között. Jelentős mennyiségű csapadék (legalább •' az ország te- f|p rületének 80 százalékán várható. -T) v Ä A nyári vakációban: Sokféle munkalehetőség várja a fiatalokat Befejeződött a tanítás Az általános és középisko­lákban hétfőin befejeződött az 1969—70-es oktatási év. Az utolsó tanítási napon az általános iskolákban balla­gásokat rendeztek. A most zárult oktatási év­ben az ország 5626 általános és 555 középiskolájában nap­pali tagozaton több mint egymillió-négyszázezer diák gyarapította tudását. Heves megyében az általános isko­lák nyolcadik osztályaiban az idén végzők szama megköze­líti az 5700-at, a különböző szakközépiskolákban pedig 1328-an érettségiznek, illetve képesítőznek. A bizonyítvá­nyokat a hét végén, a tanév­záró ünnepségen osztják ki. Az új első osztályosokat mind az általános, mind a középiskolákban, június 15. 16-án írják be. A beiratások után hamarosan megtartják a • tanévzáró értekezletet, amelyen értékelik az elmúlt oktatási év munkáját, ta­pasztalatait, eredményeit, és tájékozódnak az 1970—71-es tanév főíbb feladatairól. Itt a nyári szünidő, isko­lás gyermekeink osztatlan örömére. Bizonyos, hogy a nyár nemcsak pihentető ki- kapcsolódást jelent majd a számukra, hanem sok kelle­mes, hasznos élményt is. A szünidő tartalmas és pihen­tető eltöltésére sokféle lehe­tőség van. De nagyon hasz­nos a vakáció a fiatalok ere­jének és alkatának megfelelő munkára is. Varga Mihály, a megyei tanács munkaügyi osztályá­nak helyettes vezetője el­mondotta, hogy megyénk üzemei, - vállalatai, termelő- szövetkezetei várják a fiata­lokat. Az előzetes felmérések alapján 2731 fiatalnak — ál­talános és középiskolásoknak, valamint egyetemistáknak — biztosítanak munkát a nyári vakációban. Különösen Gyöngyösön és a gyöngyösi járásban várnak sok jelent­kezőt. Gyöngyösön például a MÉK, a Gyöngyös—domosz- lói Állami gazdaság, a He­ves megyei Iparcikk Kiske­reskedelmi Vállalat, a Mát- rakincse Termelőszövetkezet, a Mátra-bükki Erdő- és Fa- feldolgozó Gazdaság helyi üzeme, az ingatlankezelő vállalat és a Heves megyei Állami Építőipari Vállalat tud különböző munkalehető­séget biztosítani. Hatvanban, a konzervgyárban a nyári szezonban 200, a Füzesabonyi Állami Gazdaságban pedig 130 iskolai tanulót alkalmaz­nak. A megyeszékhelyen egyéb­ként 320 fiú és 500 diáklány­nak biztosítanak munkalehe­tőséget. Egyebek között: az Eger—Gyöngyös vidéki Álla­mi Pincegazdaságnál, a He­ves megyei Tanácsi Építő­ipari és Épületszerelő Válla­latnál, a Mátra-bükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál és a megyei kórház célgaz­daságában. Pincegazdasági szocialista brigádok tanácskozása Hétfőn az Eger—Gyöngyös vidéki Állami Pincegazdaság borászati és mezőgazdasági részlegeinek szocialista bri - gádjai a szakszervezeti bi­zottság rendezésében tanács­kozást tartottak az új egri palaokozótelepen. Az értekezleten — ame­lyen a vállalat vezetőin kí­vül Bukolyi József, az ÉDOSZ megyei titkára is részt vett — a tavalyi mun­kát értékelték és a további feladatokat beszélték meg. Egyidejűleg a múlt évi tel­jesítmények alapján hat bri­gádot arany, hármat ezüst, négyet pedig bronzkoszorús jelvénnyel jutalmaztak, s a legjobbaknak összesen hat­ezer forintot adtaik kulturá­lis célokra. Délután a munkavédelem időszerű kérdései kerültek napirendre. Ennek során filmvetítéssel próbálták se­gítséget nyújtani a közös célok megvalósításához, szó esett a biztonság-technika javításának lehetőségeiről, a brigádok védnökséget vállal­tak a munkásvédelmi őrség irányítása és a tűzrendészet! munka felett. Megnyílt a II. országos Tájékoztató a totó- nyereményekről A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közli, hogy a június 7-i, 23. sz. fogadási hét hivatalos ayereményjegyzékét csak ked­den délelőtt adják ki, a nyer­tes szelvények nagy száma miatt Az alábbi adatok tájékoztató jellegűek. 13 plusz 1 találata 125 fogadó­nak volt, szelvényenként! nye­reményük 4357 forint. 13 találatos szelvény ék száma 806’ darab, szelvényenként! nye­remény 1539 forint. A 12 találatosok 73, a 11 talála_ i.osók 15, a 10 találatosok 6 fo- rintotnyertek. (MTl) A TASZSZ belföldi főszerkesztő’ MAGYAR HOLD-UTAS..; akvarellbiállítás Egerben Kiosztották a nagydijakat Vasárnap délelőtt tizenegy órakor ünnepélyesen meg­nyílt az országos aikvarellkiáUítás, melynek immáron má­sodízben adott helyet a megyeszékhely. A Gárdonyi Géza Színház aulájában rendezett kiállítás megnyitóján Szalay István, a Heves megyei Tanács vb-elnöke mondott beszédet, majd átadta a díjakat. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának díját Nagy Ernő egri festőművész kapta. A He­ves megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának díját Gerzson Pálnak, a megyei tanács művelődésügyi osztályának díját Bőd Lászlónak, a Szakszervezetek Heves megyei Tanácsá­K esnek a tavaszi munkák Sarudon A sarudi Tisza mente Ter­melőszövetkezetben a ked­vezőtlen időjárás miatt még nagy területen a talajelő­készítési és vetési munká­kat végeznek. A vetések el­húzódásával a növényápolást munkák is később kezdőd­tek. Ültetik a kerti palántá­kat, és teljes erővel végzik a lucerna kaszálását, vala­mint a termés beszállítását és a kazlazását. A termelő­Rács rnSgött a gyöngyösi járásban is jál ismert szélhámos álmárnöh helyettese Egerben A Magyar Távirati Iroda vendégeként hazánkban tar­tózkodó J. M. Fegyeicsev, a TASZSZ belföldi főosztályá­nak főszerkesztő-helyettese hétfőn Egerbe látogatott. A vendéget Kovács András, az MTI Heves megyed főszer­kesztője fogadta, és tájékoz­tatta a megye gazdasági és kulturális életéről. J. M. Fe- gyeicsev látogatása során vendéglátóink kíséretében megtekintette Eger neveze. tességeit is, majd az esti órákban visszautazott a fő­városba. Felvétel a hevesi és a gyöngyösi zeneiskolába A Hevesi Állami Zeneiskola az 1970—71. tanévre felvételt hir­det. Jelentkezni lehet: előképző zongora, hegedű, gordonka, fa* és rézfúvó, gitár szakra. A felvé­teli vizsga időpontja június 9-én, kedden délelőtt 8—11-ig, és dél­után 2—5-ig lesz. Június 16-án és 17-én tartják a felvételit a Gyöngyösi Állami Zeneiskolában. összesen tizenhárom tanszak­ra vesznek fel jelentkezőket, és ugyanakkor fogadják a zenei előképzőbe is a fiatalokat. PIACI A Szövetkezetek Heves megyei Értékesítési Központjának tájé­koztatása szjrint megyénkben ma a piaci árak következő­képpen alakulnak: Étkezési burgonya 2—2,40 Ft. íejes káposzta kilója 5,50—6,50 Ft, főzőtök kilója 6,50—8 Ft. zöldborsó 8,50—10.50 Ft, karfiol 6—12 Ft, új karaláb 4—7 Ft, zöld­paprika 1,20—2.50 Ft, saláta 0,90 —1,20 Ft, uborka 15 Ft. új kelká­poszta 8,50 Ft, nyárireiek 1,50— 1.80 Ft, vajretek 1,20—1,50 Ft, zöldhagyma 0,80—1.10 Ft. főző­hagyma 1,70—2.20 Ft, vöröshagy­ma 6 Ft, paraj tisztított 6 Ft, pa­raj csumás 4 Ft, sóska kerti 5.50 Ft, petruslca 0,80 Ft. tojás da­rabja 1—1,30 Ft. szamóca 10—18 Ft. cseresznye 5—12 Ft, egres G —9 Ft. A pesti illetőségű — de or­szágosan szélhámosíkodó — álmémökre, Viliért Jenőre bizonyára jól emlékeznek még a gyöngyösi járásban is, hiszen az itteni falvak­ban, termelőszövetkezetek­ben jó néhány hiszékeny ember esett áldozatául. A büntetett előéletű ember né­hány furcsa „ötletének” megvalósításáról, különféle csalásairól, visszaéléseiről annak idején — 1968. de­cemberében — a Népújság­ban is beszámoltunk. Utóbb (kiderült, hogy Viliért már aligha tud szabadulni szen­vedélyétől, nem akar szakí­tani megszokott stílusával: újabb munkahelyéről — a Dombóvári Vegyesipari Kis- l Hétfőn délelőtt eltérítették eredeti útirányától a Cseh­szlovák Légiforgalmi Társa­ság egyik IL—14. mintájú utasszállító repülőgépét, amelynek pilótáját a géprab­lók arra kényszerítették hogy a nyugat-németországi Nürn- bergben szálljon le. Az uta­soknak a leszállás után azon­Vasárnap délután. Heve. sen a Sallai Imre út 32. szám alatt, Magyar László négyéves István unokája a konyhaasztalról a gyufát kivitte az udvarra és játék közben meggyújtotta a szé­nakazlat. Az önkéntes tűz­oltóság gyors beavatkozásá­ipari Termelőszövetkezettől — is mennie kellett. Legfrisebb értesülésünk szerint — reméljük, hogy ez alkalommal már végérvénye­sen —, a Bonyhádi Ruházati Szövetkezet műszaki tanács­adójaként — egy vidéki orvos feljelentésére bukott le, s most letartóztatásban, szigo­rított börtönben készül a csu­pán eddig benyújtott mint­egy kétszázötvenezer forintos „számlája” kiegyenlítésére. A szélhámost azonban feltehe­tően még ennél is jóval na­gyobb összeg terheli különös „manővereiért”, ezért a Bu­dapesti Rendőr-főkapitány­ság további bejelentéseket kér a VIII. kerület Tolnai Lajos utca 43. számú címre. mai el kellett hagvmok a gé­pet, amelyet a helyi rendőr­ség, fegyvereket keresve, át­kutatott. Az útirányától el­térített csehszlovák utasszál­lító repülőgép még a dél­utáni órákban, a személyzet tagjaival és 16 utassal visz- szatért Prágába. (MTI) nak köszönhető, hogy na­gyobb kár nem keletkezett. Mindenesetre a példa ismét a szülői gondatlanságot bizo­nyítja. A gyufát olyan he­lyen kell tárolni, ahol a gyermek nem érheti el, ez­zel elkerülhetők a tűzesetek és az esetleges tragédiák. Visszatért az elrabolt csehszlovák repülőgép Ismét a szülői gondatlanság miatt... nak díját Iványi Ödönnek, az Egri Városi Tanács Végre­hajtó Bizottságának díját pedig Littkei László festőművész­nek ítélték oda. A II. országos akvarellkiállítás megnyitó ünnepségén nagy sikerű műsort adott az Egri Vonósnégyes. szövetkezet tagjai abban re­ménykednek, hogy az elkö­vetkezendő napokban már kedvezőbb lesz az időjárás, és akkor pótolni tudják az elmaradásokat. Villáminterjú Ray Phillipsszel Egerben Mái- hetek­kel ezelőtt hirdették öles plakátok: Egerbe érke­zik Pay Phil­lips és együt­tese. Jegy­igénylés nem­csak a me­gyéből, ha­nem Buda­pestről is ér­kezett. A har- mincforintoa egységárat senki nem ta­lálta túl ma­gasnak a Nashville Teens műso­ráért. Ügy látszott az időjárás közbeszól: szombaton délután meg­eredt az eső; órákkal a ter­vezett kezdés előtt még bi­zonytalan volt, hogy lesz-e előadás. Az érdeklődő fia­talok optimisták voltak, nem zavarta őket az időjá­rás, ostromolták a pénztára­kat. Nekik lett igazuk: fel­szakadozott a felhőzet, s a tervezett időpontban dobo­góra léphetett a vendég- együttes. A bemutatkozást majd hat­ezer fiatal „zsűrizte”, szinte élték a számokat spontán fakadt tetszésnyilvánításuk alkalmanként majdhogy szár­nyakat adott a Nashville Teens tagjainak; slágerszá­maikat mértéktartó lendület­tel tolmácsolták. Egyénit, újat igaz nem adtak, mégis meg tudták babonázni a beat egri híveit, a közönség érez­te szívből, önfeledten játsza­nak. A fiatalság érdeme, hogy a bemutatkozást nem zárta extázis,ból fakadt bot­rány. A szűnni nem akaró taps méltó „honoráriuma” volt a fiatalosan kulturált bemutatkozásnak. A stadion öltözőjében ke­restem fel Ray Phillipst és együttesét. Meglepett a gár­da pózmentes viselkedése. Éppen Eger nedűjét, a Bi­kavért kósolgatták, nem po­hárból, hanem csak úgy nya­kon ragadva az üveget. El­mondták: az egri borokat Londonban is ismerik, ked­velik. Igaz, siettek Pestre vissza, alkalom mégis adó­dott egy villáminterjúra Ray Phillipsszel. — Mi a véleménye a ma­gyar beatról? — A Metró játéka tetszik leginkább. — Erényük? — A temperamentum, s a kulturált ének. — Másodszor járt Magyar- országon. Mikor látjuk leg­közelebb? — Szeptemberben jövünk egy fesztiválra. — Tervei? — Slágerszámokat csinál­ni, s játszani a végkimerü­lésig. — Személyes vágya? — Országukhoz kötődni: feleségül venni egy magyar lányt. — Ütlevele szerint 34 éves. ön 25-nek vallja magát. Az igazság? — Maradjunk a huszonöt­nél. Mindenesetre ideje társ után nézni. — Hogy értékeli az egri közönséget? — Fiatalok, hozzáértők. .. (pécsi) A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja. — Főszerkeszt«; PAPP JANOS. — Kiadja a Heves meevrt tan*,,*« Felelős kiadó: TÓTH JÓZSEF. — Szerkesztőség ás kiadóhivatal: Eger, Beloiannisz u. 3. (Pf.: 23.) Telefon: 12-68. 12-73., 20-29., 24-44 Gyöngyös- 16-37 SvH a MamJ Ktfíizetéal *a bórái Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél. Index: 20 062. Heves megyei Nyomda' VáUatab EgeTBród/elhdM uto? í 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom