Heves Megyei Népújság, 1967. november (18. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

TftÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SKA: 30 PILLÉK XVni. évfolyam, 258. szám AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA 1967. november 1„ szerda Az „ürrandeuu” és 65 forduló után: II Kozmosz 186: simán leszállt a Földre A Kozmosz 188. folytatja útját — Szenzációs részletek a „szputnyik-frigyröl” A Hold meghódításának nyitánya? Tb» 8«n** tStóaa mieetiiH ‘0 ** %h&t im «<? it* iwtifláM «art* n*4 Wr.«4 *«t «r. «s&-*Ktie áeeldag ja ip*«*. -a»j. ü«**e3»-.ri «h«w» >»• oí ts« tw» «itiHit«) w'M*« ü.cti&iig pratt«ái&»v T ■xa* /"y’* x'w«M»w_iws>riwia -.«SH íl£*-issa Ijt-mzistté. m*»é .5ÍSf»S A UPI hírügynökség rajza az újabb szovjet űreifcerrfíl. Az október 30-á*i felbocsátott Kozmosz 188. szovjet mesterséges hold és az október 27-én feljuttatott Kozmosz 186: Föld körüli pályáján önműködően össze kapcsolódót, majd három és fél órás együttes keringés után, földi parancsra, automat ikusan szétvált. * ; (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) MOSZKVA (TASZSZE A Kozmosz 186. jelzésű mesterséges hold földi pa­rancsra a 65. forduló után be­fejezte az űrrepülést és ked­den, moszkvai idő szerint 11.20 órakor a megadott kör­zetben simán leszállt a Föld­re. A két szputnyife hétfőn megvalósított automatikus összekapcso­lásával és más tudomá­nyos feladatok elvégzé­sével a Kozmosz 186. be­fejezte »küldetésé*”. A Kozmosz 186-on elhelye­zett berendezések rendkívül megjbízhatóan működtek és képesnek bizonyultak az űr­hajózás szempontjából elvi­leg új feladatok megoldására. A szétválás után a Kozmosz 188. folytatta útját és tovább végzi a reá bízott űrkutatási program teljesítését. A keddi moszkvai lappk Trapeznyikov és Ku&zanov akadémikus és más kiváló szovjet tudósok nyilatkoza­tai alapján szenzációs részle­teket közölnek arról, hogyan történt a Kozmosz 186 és a Kozmosz 187. találkozója a világűrben. A több mint 200 kilométe­res magasságban óriási se­bességgel száguldó kozmikus berendezések célra áhított automatikus irányvezérlésű antennáikkal — „rádiosze- mükkel” — keresték egymást, majd amikor az egyik szput- nyik antennájával „megtalál­ta” a másikat, akkor meg­kezdődött egymáshoz való fo­kozatos közeledésük. Mozgásukat a fedélzetü­kön elhelyezett bonyolult számító berendezések ha­tározzák meg. A kozmikus objektumok ösz- *zekapcsol,'«t nvndennél bo­nyolultabb térbeli mozgást >gfsn»eL Trapeznyikov akadémikus rámutat arra, hogy az Egye­sült Államokban felbocsátott, űrhajósok által vezetett űrha­jót már összekapcsolták ko­rábban félbocsátott objek­tummal. Tisztelet és becsület az amerikai űrhajósoknak és tudósoknak — jegyzi meg az akadémikus — mindamellett az űrhajósok nélküli kozmi­kus tárgyak automatikus ösz- szekapcsolása és szétválasz­tása — amit a Szovjetunió valósított meg — sokkal, de sokkal bonyolultabb tudomá­nyos és műszaki feladat meg­oldását igényli. Az „űrrandevúról nyilatko­zó valamennyi szovjet tudós i nyomatékosan rámutat arra. hogy t> az összekapcsolás és a szétválasztás sikere min­denekelőtt az automati­kus vezérlés érdeme. és ebben a vonatkozásiban vitán felül áll, hogy a Szovjet, unió au tematikájának földi sikerei vetették meg az olyan kozmikus diadalok alapját, amilyen a két szputnyik ta­lálkozása és a Kozmosz 186. Földre vezérlése volt, Dr. Edward Welsh, az Ame­rikai Űrkutatási Tanács ve­zetője, hangot adott annak a feltételezésének, hogy a Szov­jetunióban legközelebb nagy űrállomást bocsátanak Föld körüli pályára és ezen az űr­állomáson az űrhajósok kü­lönféle égi jármüveket sze­relnek majd össze. A Reuter az angliai Jod- rell Bank megfigyelőállomás neves tudósának, Sit Ber­nard Lövellnek megnyilatko­zását ismerteti, mely szerint a hétfői szovjet űrkísér­let esetleg a Hold meg­hódításának nyitánya. A New York Times keddi száma vezércikkben mutat rá: „A bolsevik forradalom 50. évfordulójának jövő ked­di megünneplését olyan he­tek előzik meg, amelyek mindegyike szovjet űrsiker- ről tanúskodik.” Kádár János vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába A Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága, a Szovjetunió. Legfelső .Ta­nácsa Elnöksége és a szovjet kormány meg­hívására magyar párt- és kormányküldöttség utazott kedden délelőtt Moszkvába a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordu­lója ünnepségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak első titkára vezeti. A delegáció tagjai: Fock Jenő, a forradalmi munkás—paraszt, kor­mány elnöke, Komócsin Zoltán, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagjai és Szipka József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Magyar Nép­köztársaság moszkvai nagykövete, aki a.szov­jet fővárosban csatlakozik, a küldöttséghez'. A párt- és kormányküldöttség búcsúztatá­sára a Nvugati pályaudvaron megjeleni Apró Antal. Biszku Béla, Fehér Lajos, Kállai Gyu­la, Nemes Dezső, Nyers Rezső. Szirmai Ist­ván, a Politikai Bizottság' tagjai, dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, I!ku Pál. Nemeth Károly, a Politikai Bizottság póttagjai. Aczci György és Puliai Árpád, a Központi Bizottság titkárai. Kisházi Ödön. az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, dr. Tiriiár Mátyás a korrnánv elnökhelyettese, s a politikai élet több más vezető személyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. Tvitov. a Szovjetunió budapesti nagykövete, t MTI) Amnesztia a Szovjetunióban MOSZKVA (TASZSZ): A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége am- nesztiarendeletet hozott. A; rendelet többek között meg- ; állapítja: a Nagy Októberi ; Szocialista Forradalom ötve­nedik évfordulójával kapcso- ! latban és a szocialista hunta-! nizmus elveitől vezérelve a 1 Szovjetunió Legfelsőbb Ta- ’■ ■Dácsának Elnöksége lehetsé- ' gesnek tartja amnesztia gya­korlását azon állampolgárok- kai szemben, akik első ízben követték el olyan bűntetteket, ame­lyek a társadalom szem­pontjából nem túlzottan veszélyesek. .Az amnesátiá ázokrá a sz?- ; mélyekre terjed ki, akikét; két évnél nem hosszabb idő­tartamú szabadságvesztésre ; ítéltek, valamint egyes olyan ; kategóriájú személyekre, aki- ; két öt évnél nem hosszabb ; szabadságvesztésre ítéltek. Vakmerő partizántámadás Saigon középpontiában Fosadás — aknavető kísérettel... Vakmerő fegyveres táma­dást hajtottak végre a dél- Vietnami partizánok Saigon középpontjában. A DNFF fegyveres erői kedden este aknatűz alá vették Saigon „független­ségi palotáját”, ahol Nguyen Van Thieu, újonnan megválasztott dél-< vietnami államelnök, foga- < dúst adott hivatalba lépése5 alkalmából. A palotában a < saigoni bábrendszer előkelő- < ségei gyűltek össze. Éppen megérkezett Humphrey ame­rikai alelnök, Ellsworth Bun- j kemek, az Egyesült Államok; saigoni nagykövetének tár-; saságában, amikor megs zó- ; laltak a partizánok aknavető J ütegei. Hírügynökségi jelentések szerint a lövedékek a palo- 5 tától mintegy 45 méternyi- í re csapódtak le. Több em-! bér megsebesült és megror.-! gálódtak az épület előtt vá- < rakozó gépkocsik. A hírügynökségek arról is; beszámolnak, hogy a palota; vendégei között ezúttal nem; tört ki pánik, mert úgy gondolták, hogy az ő tiszteletükre leadott díszlövésekről van szó. Amikor kiderült, hogy a pa­lota közelében a szabadság- harcosok éles lövedékei rob'-! bánták, Thieu elnök azzal: igyekezett megnyugtatni Humphrey amerikai alelnö- i köt és kíséretét, hogy „mi; már hozzászoktunk az ilyen ; támadásokhoz”. A saigoni hatóságok hajtó­vadászatot indítottak a tá- > madás végrehajtóinak kézre- s kerítésére — egyelőre ered- > meny nélkül. > Megkétszerezték tervüket A Heves megyei Finommechanikai Vállalat dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának tiszteletére forradalmi hónapot szerveztek. A vállalat 425 000 forintos terven felüli vállalását szeptember 30-ig 600 ezer forintra teljesítették. A már túlteljesített vállalásukon felül most egy újabb vállalást tettek, melynek eredményeként eredeti tervüket megkétszerezik. Az autójavító szocialista komplexbrigád az évi 202 ezer forintos vállalását szeptember 30-ig már megkétszerezte, s az év végéig még jelentősen nö­veli. Képünkön: Rózsa Sándor szerelő, a szocialista brigád egyik tagja, munka közben. A szép eredmények eléréséhez hozzájárult Csonka Ár pád esztergályos is, aki a törzs» gárda egyik tágja, (Kiss Béla felvételei) 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom