Heves Megyei Népújság, 1967. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-13 / 11. szám

ESEllEIVVKK _ wrfiUmn " no* HABAROVSZK: Koszigin szovjet kormányfő csütörtökön Vlagyivosztokból , Habarovszkba érkezett ( MONTGOMERY: \ i Montgomeryben szerdán hi­vatalosan bejelentették: George ] Wallace felesége Alabama ál- ; lám megválasztott kormányzó- ; ja. A hivatalos közlésre azért kerülhetett csak most sor, mert az állam alkotmánya értelmé­ben a szavazatok megszámlálá­sát csak az újonnan megválasz­tott parlament ülésén lehetett [ lebonyolítani. A fajgyűlölők politikáját hirdető Mrs. Wal­lace a leadott szavazatok kö- ' zül több mint 530 ezret szerzett ' meg, míg riválisainak csak ! 260 ezer, illetve 47 ezer jutott. DELHI: i Benegyiktov indiai szovjet i nagykövet Sasztri halálának i évfordulóján felkereste a volt miniszterelnök családját és öz­vegyének átadta Koszigin szov­jet kormányfő üzenetét. Az üzenet hangsúlyozza, hogy a Szovjetunióban kegyelettel ápolják Sasztri emlékét, aki­nek neve elválaszthatatlanul összekapcsolódott a taskenti nyilatkozattal. MOSZKVA: Vlagyimir Jerosenko szovjet pilóta, aki éveken át repült utasszállító gépével a Krím fél­sziget fölött, egy ízben a Bul­gáriák folyó meredek partjára pillantva, különös domborzati elemeket vett észre. Felfede­zését közölte a szakemberek­kel, s hamarosan expedíció szállt ki a helyszínre. Az ásatá­sok időszámításunk előtti II századból való szkíta települést tártak fel. ? JVI im 1867. Január O. péntek Szibériai Iifdojj •Jugoszláviában BELGRAD (MTI): Egész Jugoszláviában szibé­riai hideg uralkodik. A meteo­rológusok állítása szerint egye­lőre Szarajevó egész Európa leghidegebb városa. Bosznia— Hercegovina fővárosában mí­nusz 30 fokot mértek, de a vá­rostól néhány kilométernyire a hőmérő higanyszála mí­nusz 40 fokig süllyedt A havazások egész Jugoszlá­viában megszűntek. A hideg emberáldozatot Is követelt: Bosznia—Hercegovi, nában a több mint egyméteres hóban halálra fagyott három, juhász. Sztrájk készül F ranciaországb an PÁRIZS (MTI): A két legnagyobb szakszer­vezeti központ, a CGT és a CFDT vezetői szerdai megbe­szélésükön február elsejére or­szágos méretű 24 órás figyel­meztető sztrájkot hirdettek meg és kifejezték azt a rémé nyűket, hogy a sztrájk felhí váshoz a többi szakszervezet: központ is csatlakozik. A sztrájkot az teszi szüks> nessé, hogy az év elején vesze­delmesen tovább romlott a dolgozók helyzete, egyre ke­vésbé lehet már .télié* foglal­kozta totts ágról” beszélni. A gazdaság egyes ágai komoly válságba jutottak, sokasodnak a szakszervezeti szabadságjo gok elleni támadások. A tőkések és a kormány egyetértésében olyan gazdaság- politikát folytatnak, amelyn k úlyos következményeit a dől gőzöknek kell válla'niok. Eb ben a helyzetben a két szer­vezet felelőssege teljes tudató ban úgy ítéli meg a helyzetet, hogy feltétlenül folytatni kel1 • dolgozók követelési akcióit. \cves* ntűtéüzrk Petőfi! tintán A közelmúltban több neves színész, előadóművész szerepelt nagy sikerrel Petőfibányán Nemcsak kiváló szereplésük de közvetlen, barátságos rao doruk is rokor.szenvet válton ki a közönségből. A művészek is megkedvelték a petőfibá- nya'.akat és szívesen jönnek is­mét. Szinte állandó jellegű a szerződés a Nóvum Ifjúsági Házzal. Most Ismét neves mű­vészeket várnak az irodalmi presszó negyedik bérleti elő­adására. Romain Gari Lady „L” című pódiumváltozatában fellépnek Bánfy György érde­mes művész, a Nemzeti Szín­ház tagja és Spányik Éva Já­szai-díjas, a Vígszínház tagja. A január 18-án rendezendő előadás iránt máris igen nagy az érdeklődés a petőfibányaíak köbében. Dobrócsi Pál Petöfibánya Olvasó Oflók DC lakj a A becsület mindennél fontosabb Csemus Sándorral, a Mü M 215-ös iparitanuló-intézet la kójával találkoztam a napokban. Másodéves lakatostanuló. A történetet, amiért megkerestem, így mesélte el: — A nevelő elvtárstól kap'am engedélyt, hogy kimehes- ek a községi postára, mert a városmajori iparitanuló-intézet­hez a seiypi poéta van a legközelebb. Útközben láttam, hogy agy néninek 'kiesett a zsebéből egy kis csomag. Felvettem, pénztárca volt, majdnem ötszáz forinttal. Zsebre tettem és bementem a postára, s utána hazavittem a pénztárcát a gaz­dájának, akiről időközben megtudtam, hogy vörösmajori la­Klváncsian kérdeztem: Nem gondoltál arra, milyen jó lett volna neked annyi pénz? — Nem. Eszembe jutott, hogy egy évvel ezelőtt, amikor elvesztettem a pénztárcámat, a személyi igazolvánnyal együtt, milyen jól esett, hogy a megtaláló visszahozta. De hogy is nyúlhattam volna másnak a pénzéhez? Ügy érzem, a becsület mindennél többet ér, és itt nemcsak az én becsületemről, hanem az iparitanuló-otthonéról is szó volt. Csemus Sándor a becsületes megtalálók közé tartozik, és ez nem véletlen, hiszen így tanítják a szülei és az otthon nevelői. Ruman Imre Petöfibánya Kisvárosi vendéglő — fővárosi színvonal A hatvant cukorgyárra! esténként kígyóinak a fények, szemben, az Ifjúsági Parkban színes neonfelirat hirdeti, hogy ott van az Aranyfácán ven­déglő. Néhány éve az Ifjúsági Parkot csak ritkán keresték fel, de mióta a földművesszö­vetkezet étterme és presszóin megnyílt, a hatvaniak kedvenc szórakozóhelyévé vált az Ifjú­sági Park. Az étkezésről a vendéglő ki­tűnő konyháján gondoskodnak hidegtálakban és meleg étel­ben nagy a választék, speciali­tásuk a tűzdelt fácán. A presz- szóban budapesti zenekar gon­doskodik a jó hangulatról. A növekvő igényeket kielégítő szórakozóhely felveheti a ver­senyt a fővárosi vendéglátóipa­ri üzemekkel is. Igen sok ren­dezvény, találkozó, lakodalmi vacsora színhelye lett a hatva­niak kedves szórakozóhelye. Most, az új évben, új lendü­lettel láttak munkához e ven­déglátóipari egység dolgozói, hogy a tavalyinál többet nyújtsanak. Pál Istvánná Hatvan Változatos és gazdag programot biztosit tagjainak a hat­vani járási könyvtárban alakult Olvasó Nők Klubja. Egész­ségügyi és képzőművészeti ankét után a Nők Lapja szerkesz­tőségének képviselője látogatott el a népszerű klubba. Mar- thy Barna szerkesztő az olvasók kérdéseire adott választ, is­mertette a szerkesztőség gondjait, problémáit. Részt vett az ankéton Bozóky Éva, a pedagógiai rovat vezetője is. At OŐHJSá&frd&t — az illetékes válaszol Lesz kezvilágíiús a gyöngyösi új gimnáziumnál A községi KISZ-szervezet gondoskodása ter a parlamentben kijelent­té, kormánya több más fővá­rossal kapcsolatban áll és ak­tívan foglalkozik a vietnami konfliktus rendezésére irányú- ; ló tárgyalások megszervezésé­vel. Kijelentette, nem mondhat ennél többet, de azt még hoz­záfűzte, hogy Kanadán kívül más érdekeltek között is foly­nak megbeszélések a tárgyalá­sok létrehozásáról. A Nhan Dán című hanoi lap csütörtöki száma kommentár­ban foglalkozik a Johnson-kor- mány „ágyú és olajág” politi­kájával. Míg az Egyesült Álla­mok egyfelől nagy lármát csap az új „békekaimány” kö­rül, másfelől hisztérikusan fo­kozza agressziós háborúját Dél- Vietnamban és kiterjeszti rom­boló háborúját Észak-Vietnam- ban — írja a lap. nemrég elkészült repülőtérre, s megrongáltak több repülőgépet és helikoptert. A New York Times csütör­tökön közölte Észak-Vietnam- ban járt szerkesztőjének, Sa- lisburynak Hongkongból kül­dött tudósítását. Salisbury sze­rint a VDK kormánya arra az elhatározásra jutott, hogy meg­hívja a polgári megfigyelőket is, saját szemükkel győződje­nek meg az amerikai bombázás következményeiről. Salisbury egyébként Tokió­ban az Asahi című lapnak ki­jelentette: valószínűnek tartja, hogy a VDK hajlandó lenne tárgyalásokra, ha az Egyesült Államok beszüntetné Észak- Vietnam bombázását. A tárgyalásokkal kapcsolatos az az ottawai hír is, hogy Paul Martin kanadai külügyminisz­SAIGON (MTI): Ky tábornok dél-vietnami miniszterelnök csütörtökön kis híján szerencsétlenség áldoza­ta lett, amikor egy ausztráliai aknavető egységnél tett láto­gatást. A kísérő újságírók fel­kérték a miniszterelnököt, lőj- jön ki egy aknát. A miniszter- elnök a kezelőszemélyzet út­mutatása alapján behelyezett egy aknát a fegyverbe, ugyan­akkor a többi tüzérek elfoglal­ták állásaikat a másik négy aknavetőnél, hogy sortüzet ad­janak le. Amikor azonban el­hangzott a tűzparancs, az egyik aknavető felmondta a szolgá­latot, lángok törtek ki belőle és a fedezékből pánikszerűen menekült mindenki. A légi marsall miniszterelnök kétség­beesve próbált kiugrani maga is a fedezékből, s amikor vég­re sikerült kijutnia, testőrei rávetették magukat és a föld­re nyomták. Az akna mintegy 150 méterre csapódott le, de nem robbant fel. A miniszter- elnök megúszta néhány kék folttal, ezeket akkor szerezte, amikor saját testőrei rávetet­ték magukat. Saigontól 30 kilométerre foly­tatódik az amerikai csapatok ás bulldózerek előrenyomulása a Vasháromszög néven ismere­tes partizánövezet ellen. Az amerikaiak a bulldózerekkel próbálják betömni az alagút­rendszer járatait és kiirtani az őserdőt, hogy a későbbiekben is szemmel tarthassák ezt a te­rületet. A partizánokkal a több hadosztályul támadó erő csak szórványosan tudott harci érintkezést létesíteni. Ugyanez a helyzet a Mekong-deltában folyó amerikai hadművelet so­rán. A szabadságharcosok Saigon­tól 130 kilométerre délre, ugyancsak a Mekong-deltában, csütörtökön 50 aknavető löve­déket zúdítottak Binh Tuy Vita az NSZK-iian az atomfegyver kérdése korul Werner Marx» „A Szovjetunió erősebb pozícióban van, mint az Egyesült Államok** • véleményt képviselte, hogy nem kellene feladni a reményt valamilyen részvételről a NA­TO atompotenciáljábán. Brandt ezzel ellentétes álláspontot foglalt el. Végül is a kormány abban állapodott meg, hogy a leszerelésre irányuló minden lépést támogat és ezért pozití­van viszonyul a megkötendő egyezményhez. Az atomfegyver kérdése kö­rül a vita központi témájává válik az egész nyugatnémet po­litikai életnek. A CDU jobbszárnyának vé­leményét képviselő Wemer Marx, az Echo der Zeit című lapnak adott interjúban han­goztatta, hogy a Szovjetunió erősebb pozícióban van, mint az Egyesült Államok, mert már is operatív rakétaelhárító rend­szerrel rendelkezik, míg az Egyesült Államok csupán ter­vezi ennek a rendszernek ki­vitelezését Kari Gienand szociáldemok­rata képviselő, a Bundestag hadügyi bizottságának helyet­tes elnöke szerint egy atom­fegyver elterjesztését megaka­dályozó egyezményt Bonnak habozás nélkül alá kellene ír­nia és véglegesen le kellene mondani arról, hogy nyitva hagyják az ajtót mindenféle más megoldás előtt BONN (MTI): A Kiesinger-kormány minisz­tertanácsi ülésén Brandt kül- ü"vminiszter tájékoztatta a kormányt azokkal a szovjet— amerikai tárgyalásokkal kap­csolatban, amelyeknek tárgya egyezmény megkötése az atom­fegyverek további elterjeszté­sének megakadályozásáról. A tájékoztatót követő vitá­ban — az MTI tudósítójának értesülése szerint — Strauss azt az álláspontod vallotta, hogy az egyezménynek nyitva kelle­ne hagynia az ajtót egy „euró­pai” atomhatalom későbbi ki­építéséhez, Schröder hadügy­miniszter pedig továbbra is azt Páníl^ a fedezékben: Ky ma'dnem felrobbant Amerikai bulldózerek a Vasháromszög el’en Letelt a téli szünidő, s el­mondhatjuk, a mi községünk KtSZ-szervezete biztosította a '.ehetőséget a diákoknak arra, hogy hasznosan és kellemesen töltsék el a vakációt. Szinte mindennap volt vala­milyen foglalkozás, különböző jellegű összejövetel, sportver­seny, játékdélután, táncest. Ka­rácsonykor a kultúrházban volt bál, másnap a klubban ren­deztek asztalitenisz-versenyt a helyiek számára, majd a vísz- nekiakkel, és volt szellemi ve­télkedő is. Az ötletes kérdések és az ötletes feleletek azt bi­zonyították, a rendezők és a versenyzők is alaposan felké­szültek. Szilveszterkor és újév­kor szintén bél volt A közép- iskolások „Intelem” címmel iro­dalmi műsort rendeztek, ahol Berthold Brecht Nazim Hí le­met, Georg Mauer, Garay Gá­bor és Erich Kästner műveit tolmácsolták. A pihenést szórakozást, mű­velődést nyújtó két hetet egy táncos délután bárta be. Dicsé­retet érdemel a községi KISZ- szervezet munkájáért. Csintalan Edit Tarnazsadánv ulnzasi Iroda vakolást. Más lenne a helyzet, ha a födémvakolat a szóban forgó épületben nagyobb terü­leteken szakadozna. Jelen eset­ben külön vizsgálatra nincs szükség, mert a kivitelezőnek szavatossági kötelezettsége van egy évig, s a hiba kijaví­tását el is végezték. A Beru­házási Iroda ellenőrzési köte* essége — a műszaki elleni* éleiőssége nem terjedhet ki u égzett munkák négyzetméM ■érként! ellenőrzésére, érái sem mód, sem lehetős#4* nincs.” % ri vállalat csak akkor adja át a berendezéseiket, amikor a mun. kát már befejezték. A szóban forgó lakótelepen, illetve a gimnázium könyékén az épít­kezés még tart, tehát az ÉMÁSZ, miután nem kapta birtokba a berendezéseket, nem is gondoskodhatott a köz­világítás bekapcsolásáról. Mi­után mi is tudjuk, hogy gyer­mekekről van szó, átmeneti megoldást találtunk, január 18—20 a körül ideiglenesein be­kötjük a vezetéket és biztosít­juk a közvilágítást. ti kiset ’éleztünk ... zott sörök címkézése a fo­gyasztók tetszését megnyerik és nem kerül sor panaszokra. Cikkünk nyomán t Válaszol! a Bei Lapunk január 8-i számá­ban szóvá tettük, hogy a Csá­kány u. A/12. számú épület­ben az egyik lakásban lesza­kadt a mennyezeti vakolás. A cikkre a Beruházási Iroda a többek között a következőket válaszolta: „A kivitelező vál- 'alat 1906 ban k"-ül beiül 18 0-0 négy ze trréter födém vak olást végzett az egri lakótelepen. L munkán mintegy 30 kőműves lolgowrtt és a jelen esetben nehéz volna megállapítani hogy a leszakadt 1 négyzetmé­ternyi területen ki végezte a A gyöngyös! Berze Nagy Já­nos Gimnázium és az ugyan­ebben az épületben lévő VI. sz. általános iskola diákjai es­ténként tanítás befejezése után kénytelenek sötétben bo­torkálni az új városrész útjain, mert a közvilágítás nem mű­ködik. A diákok, szülők és ta­nárok közös kérdése: miért nem gondoskodik az ÉMÁSZ a közvilágítás bekapcsolásá­ról? A kérdés indokolt — vála­szolták az EMÁSZ-nál, de a gyakorlat az, hogy az építőipa­it/ ragasztóanyag ge Az olvasók kérésére tettük szóvá még az elmúlt évben, hogy a sörösüvegek- címke nélkül kerülnek forgalomba, s ez visszaélésekre is adhat le­hetőséget a vendéglátóinál! egységeknél. A kérdésre r Ma­gyar Országos Söripari Válla­lat igazgató-főmérnöke vála­szolt: A söröspalackok címkézése már hosszabb ideje problémát okoz. A sörpa'ackozó üzemek korszerűsítése folyamán üzem­be helyezett nrgv te-’esitmi- nyű fejtőgép-sorokhoz hasonló r~gy teljesítményű címkéző gépeket kellett heW'e-i. Ezek a gépek nem képeseit a ha gyományos r~ »•v«-* óárm"?o kai címkra"rs? té-nyan-al kellett kf-érint-zn* és most már re- ’ a t-.£3 £fy tn.1 ! - rT.óre.fy-V| - ~r >-P -'C*P6 J*pgg.S,7Tt,'rí"','P ^ iük. hoev p iröz^íovo aen forgalomba kerülő palacko­NEW YORK: Csütörtökön Nyugat-Német- országba indult William van den Heuvei, Kennedyné ügy­védje, hogy tárgyalásokba bo­csátkozzék a hamburgi Stern magazin szerkesztőivel és ki­adóival. A Stem nemrég kö­zölte: nem tud eleget tenni Robert Kennedy kérésének, hogy töröljék a folytatásokban közölt Kennedy-könyvből a család által kifogásolt részeket. DAMASZKUSZ: Egy öttagú katonai bíróság az észak-szíriai Aleppóban ha­lálra ítélt két földesurat, mi­vel bűnösnek találta őket há­rom paraszt meggyilkolásában és „a Szíriái szocialista rend­szerrel szembeni ellenállás­ban”. Ugyanez a katonai bíró­ság a múlt héten Damaszkusz- ban halálra ítélt kilenc Szíriáit, mert azok fegyveresen szembe­szálltak a jelenlegi kormányt múlt év februárjában hatalom­ra juttató fordulattal. VARSÓ: A Nowa Huta-i Lenin Kohá­szati Művek építésének máso­dik szakasza befejeződött. Ja­nuár 11-én az ötödik óriáskohó is megkezdte a termelést. A kohászati művek nyersvaster- melése az Idén eléri a 3 700 000 tonnát. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom