Népújság, 1966. november (17. évfolyam, 258-280. szám)

1966-11-13 / 268. szám

*efc I *. Események ... Hírek .. * Események s,, Hírek t *« Események • ■, Hírek >, • Események . t, Hírek :. Események »i í Hírek *»s Események :. • Hírek .. Eseménye Npnnirnn „Mi szülők, ünnepélyesen fogadjuk* lizenot uj név Keresztapa és keresztanya helyett: kedvesapa, kedvesanya . .. A balesetmentes közlekedésért” Gépkocsivezetők kitüntetése Sokan voltak tegnap dél­után az egri házasságkötő te­remben. Gyermekek gőgicsé- lése, vagy kacagása hallatszott, majd minden elcsendesült: pontosan két órakor megszó­lalt az orgona. Névadó ünne­pélyt rendeztek, ahol a megyei tanács dolgozói közül tizenöt boldog szülő gyereke kapott nevet. A nagy asztalnál ült Bíró József, a megyei tanács elnöke és dr. Pápai Gyula vb- titkár. Két oldalt pirosnyak- kendős úttörőik álltak. Tiszta, bájos hangok csendültek fel: az X. számú iskola ének-zene tagozatának kamarakórusa bölcsődalt énekel, majd Sá- rossy Kinga úttörő G. Szabó Íjászló „Egy újszülötthez név­adásán,, című versét szavalta el. Ezután következet az ünne­pély hivatalos része. Vashegyi Gyuláné anyakönywezető jött be. „Mi, szülők, ünnepélyesen kijelentjük, hogy gyermekünk- J nek...” Következtek a nevelt. Szombattól már így szólítják i,hivatalosan” is az apróságo­kat: Csáki Melinda Éva, Ko­vács Judit, Kovács József Gyu­la, Tűzkő Csaba István, Kiss Eleonóra Krisztina, Bányai Bé­la, üti Melinda Piroska, Feke­te. Katalin, Fábián Beáta, Nagy Andrea, Papp Tamás, Dudás Cecília, Ott Zsuzsanna és Szilák Zsuzsanna, övéké volt ez a megható kis ünnep­ség. Gordos Dénes énekelte el a szülők és névadó szülők fo­gadalomtétele után Brahms gyönyörű Bölcsődalát, majd dr. Pápai Gyula mondott rövid ünnepi beszédet. „Ök lesznek — mondotta — valamikor az alkotók, a társadalom irányí­tói. Ma mi vagyunk éltük fe­lelősek. Mást nem kapunk tő­lük, mint amit mi adunk nekik. Azért dolgozunk, hogy osz­tályrészük a boldogság és nyu­galom legyen.” A beszéd után az úttörők kamarakórusa Ros­si Altatóját énekelte el. Vas­hegyi Gyuláné anyakönyvve­zető megkapó kedves javasla­tot mondott: e társadalmi ün­nepség nem keresztelő. Hogy szólítsák hát névadó szüleiket a kicsik? A keresztapa már nem ide való megszólítás. Le­gyen a névadó szülők megszó­lítása ezentúl: kedvesapa és kedvesanya... Az ünnepély végién ajándé­kokkal kedveskedtek az apró­ságoknak. Szombat délután a Közleke­dési és Műszaki Vállalat gép­kocsivezetői részére — akik a megye pártbizottságainál tel­jesítenek szolgálatot —, Dor­ka Imre, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője átadta a balesetmentes közlekedésért járó plaketteket és pénzjutal­makat. Nagy Ottó gépkocsive­zető, aki annyi kilométert tett meg baleset nélkül, hogy ezzel tízszer kerülhette volna meg a Földet, az arany plakettet kap­ta. Almási Károly ezüst, Var­ga János, Kuik János és Gré- gász József bronz fokozatban részesültek. Egerben-, délután 3 óraikor: iVIY FAIR JLADY (Bérlefcszünet) Egerben, este fél 8 órakor; MY FAIR LADY (B érletszünet) Lengyel mezőgazdasági szakemberek látogatása megyénkben A lengyel országos tervhi­vatal mezőgazdasági főosztá­lyának öttagú delegációja láto­gatott megyénkbe, hogy a mezőgazdasági beruházásokról, a gépállomások átszervezésé­nek eredményeiről nyerjenek gyakorlati tapasztalatokat. Heves megyei tartózkodásuk során a lengyel mezőgazdasági szakemberek látogatást tettek a nagyrédei Szőlőskert Terme­lőszövetkezetben, a Gyöngyösi Gépjavító Állomáson és a Fü­zesabonyi Kísérleti Gazdaság­ban, ahol hosszain elbeszélget­tek a vezetőkkel. Kőrútjukon elkísérte a lengyel vendégeket Holló Endre, a megyei pártbi­zottság mezőgazdasági osztá­lyának vezetője és Kéri István, a megyei tanács osztályvezető- helyetese is. A lengyel delegáció tagjai Tananyag: az új gazdasági mechanizmus Szakszervezeti tisztségviselők háromnapos konferenciája Mátraházán feladatokat ismertettük. A cé­lunk az volt, hogy a gazdasági vezetők mellett alapszervezeti vezetőink és aktíváink is fel- készüljenék a termelés soron következő szerkezeti változá­saira, s az ezekkel össze fü" anyagi, személyi feltételek ki­alakításában segíthessenek. Az előadásokon — amelyeken részt vett szakszervezetünk fő­titkára Fabók Zoltán, s két központi osztályvezető is — egyebek között szó esett az MSZMP PB 1966 május lö-i határozatáról, a szakszerveze­tek jogviszonyairól állammal való kapcsolatairól, a IX. párt­kongresszusról, valamint az 1968-ban életbe lépő új kollek­tív szerződésről. Hangsúlyoz­tuk, hogy az új gazdasági me­chanizmus nemcsak a vállala­toknak, hanem a szakszerveze­teknek is nagyobb önállóságot biztosít majd. Felhívtuk a rész­vevők figyelmét ama, hogy a korábbinál lényegesen fonto­sabb a szakszervezeti aktívák oktatása, mert csakis így le­hetnek megfelelő partnerei a gazdasági vezetőknek, íov vé­gezhetnek eredményesebb munkát közős feladataink el­végzéséért. Megyénk helyiipari és kom­munális vállalatai mintegy 40 szakszervezeti tisztségviselőjé­nek részvételével háromnapos konferenciát tartottak a héten Mátraházám. A péntek este be­fejeződött, konzultációkkal egybekötött előadássorozatról Szajlai Jánostól, a HVDSZ He­ves megyei Bizottságának tit­kárától érdeklődtünk: ■— Mi volt a cél, miről hal­lottak a részvevők? — A megyei szakszervezetek között elsőként összehívott ér­tekezlet során főként a gazda­ságirányítás új rendszerének megvalósításával kapcsolatos délután Egerbe Tátogattak, ahol Tamás László, a megyei pártbizottság titkára, a megyei tanács részéről Molek Jenő vb- elnökhelyettes és Nagy László osztályvezető tartottak me­gyénk mezőgazdaságának hely­zetéről tájékoztatót. A vetésekre jól jött, de a szántásokat késlelteti az eső A hosszú és meleg ősz után esősre fordult az időjárás. Az elmúlt napokban ugyanis or­szágos esők áztatták a szántó­földeket, Bár a meteorológiai megfigyelő állomások mérései szerint a novemberben lehul­lott csapadék mennyisége a tíz millimétert sem érte el — teg­A tárgyalóteremből Emberölési kísérletért hat és fél esztendő Harmadszor áll bíróság előtt Varró Aladár 18 éves szilvás­várad! lakos. Egyszer lopásért, majd tiltott határátlépési kí­sérletért ítélte el a bíróság. Ez év május 30Tán a büntetés há­romnegyed részének letöltése után feltételesen szabadlábra helyezték. Két hétig dolgozott a Szilvásvárad! Állami Gaz­daságban. de megunta a mun­kát, otthagyta és a makiári temetőben ütött tanyát, s me­zei lopásokból szereze be az ennivalót. Augusztus 12-én egyik is­merősét megkérte, vigye el n motorkerékpárjával Kazinc­barcikára. Az ismerős Kazinc­barcikán néhány percre rábíz­ta a motorkerékpárt, Varró ezt az alkalmat kihasználta, felült rá és Egerbe indult. Az Almárvölgyben a motor el­romlott — otthagyta az or­szágúton. Egy másik alkalommal a szalajkavölgyi kisvendéglő elől vitte el egy ózdi kirándu­ló 1600 forint értékű verseny- kerékpárját. Megpróbálta el­adni, de nem akadt rá vevő Használta, majd amikor tönk­rement, eldobta. A következő bűncselek­ményt Egerben követte ei- A Népkertben az egyik kisfiútól elkérte a kerékpárt, majd el­vitte. Ezt sem sikerült eladnia, használta egy ideig, aztán be­tette egy kovácsműhelybe az­zal, hogy „érte megy”... Az Egri Járásbíróság bünte­tőtanácsa Varró Aladárt köz­veszélyes munkakerülésért, jogtalan használatért vis za- esőként elkövetett lopásért és ugyancsak visszaesőként elkö­vetett csalásért jogerősen két- évi szabadságvesztésre ítélte, s elrendelte előbbi büntetésé­nek kitöltését is. ★ Most tizenegyedszer hirde­tett ítéletet a bíróság Vásár helyi Ferenc 51 éves felsőtár- kányi lakos különböző bűnü­gyeiben. Legújabb bűncselek­ményét mint a bélapátfalvi termelőszövetkezet alkalma­zottja követte el. Nagy lehe­tősége volt, rábízták a mészé- getést, önállóan vehette fel a megrendeléseket. Munkájáért jutalékot kapott, de ezzel nem elégedett meg: 8753 forintot sikkasztott. Az Egri Járásbíróság msz- szaesőként, folytatólagosan el­követett, a társadalmi tulaj­dont károsító sikkasztásért Vásárhelyi Ferencet egyévi szabadságvesztésre ítélte, s kötelezte az okozott kár meg­térítésére. Az ügyész súlyos­bításért, a védő enyhítésért fellebbezett. ★ Mint ahogy beszámoltunk olvasóinknak, Hema Abdalla Mohamed 42 éves líbiai állam­polgárt — aki ez év szeptem­ber 25-én kora hajnali órák­ban Egerben a Lenin úton ha­lálos kimenetelű közlekedési balesetet okozott — az Egri Járásbíróság egy év és tíz hó­napi felfüggesztett szabadság- vesztésre ítélte. Ügyészi felleb­bezés után került az ügy az Egri Megyei Bíróság elé. A bíróság a vádlottat foglalko­zás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyezte­tésért egy év és kéthónapi végrehajtható szabadságvesz­tésre ítélte. Az ítélet jogerős. ★ Családi viszály támadt Nyeste Gyula 41 éves sarudi lakos1 és sógora. Takács Zol­tán között. Utóbbi már el is költözött a faluból, csupán' ez év június 5-én a sarudi búcsú­ra jött vissza látogatóba. Este táncmulatság volt a kultúr- ház udvarán, s ott szórakozott Takács is. Nyeste Gyula jól felkészült a találkozásra. A reggeli órákban megköszörül­te a konyhakést, este pedig egyik ismerősével kihívatta a táncolók közül sógorát, s ami­kor az gyanútlanul közeledett a sötétben, először hátba, majd mellbe szúrta. Takács megpróbált védekezni, fele­melte kezét s ezzel felfogta az életveszélyes második szúrást. Ennek köszönhető, hogy húsz nap alatt begyógyult Takács Zoltán sérülése. Az Egri Megyei Bíróság em­berölési kísérletért vonta fe­lelőségre Nyeste Gyulát s ezért hat és fél évi szabadság- vesztésre ítélte. A vádlott és védője enyhítésért fellebbe­zett. (tn) nap is mindössze 4,5—5 milli­méter esett — nagy sár kelet­kezett a határban és csak ne­hezen járhatók az utak. Az esős időjárás csak a veté­seknek kedvezett. Különösein a később elvetett búza kelését segítette elő. Nem okozwtt kárt az újabb eső olyan termelő­szövetkezetekben, mint a bükkszentmártoni Rákóczi Termelőszövetkezet is. — ahol tegnap minden őszi mun­kát, még a szántásokat is be­fejezték. A betakarítással vé­geztek a termelőszövetkeze' tekben, viszont közel ötven ezer holdat meg kell szántani a következő néhány hét alatt. Ezt a munkát az újabb esők már jelentős mértékben késlel­tetnék. 1866. november 13., vasárnap SZANISZLÖ napja A Nap kel: 6.45 órakor, nyugszik: 16.11 órakor A Hold kel: 7.47 órakor, nyugszik: 16.34 órakor 1966. november 14., hétfő KLEMENTINA napja A Nap kel: 6.46 órakor, nyugszik: 16.19 órakor A Hold kel: 9.47 órakor, nyugszik: 17.13 órakor 250 éve. 1716. november 14-én halt meg Gottfried Wilhelm Leibnitz sokoldalú német tudós. Kora tudomá­nyának úgyszólván minden ágában alkotott maradandót. Kialakította idealista filozófiai rendszerét. A természettu­dományos gondolkodás és a vallás összebékítésére töreke­dett. A nyelvtudományban az összehasonlító módszer ér­vényesítésével már megsejtette a finnugor nyelvek egybe- tartozását is. A történettudomány terén forrásokat adott ki és dolgozott fel. Jogtudósként főként a nemzetközi jo­got fejlesztette. Mint diplomata, de tudósként is sokat utazott. Ö vetette fel a nem higanyos, aneroid barométer gondolatát. Teljesen függetlenül Newtontól felfedezte a differenciál- és integrálszámítást és ezzel egyik megte­remtője lett a magasabb matematika alapjainak. Elsőként ismerte fel a jól kimunkált jel- és fogalomnyelv óriási je­lentőségét a matematika fejlődésére. A jelölések számot­tevő részét maga alkotta meg. Elgondolója és megszer- kesztöje volt a négy alapműveletet elvégző első számoló­gépnek. Sokat fáradozott a tudományok általános előmoz­dításáért. Kezdeményezésére alakult meg a berlini tudomá­nyos akadémia, amelynek első elnöke lett. I. Péter cár az ő javaslatai szerint hozta létre a szentpétervári akadé­miát. Várható időjá­rás vasárnap es­tig: szombaton borult idő, or­szágszerte esők­kel, tőképp a Du­nántúlon havas- esőkkel, havazá­sokkal. Vasárnap nyugaton felsza­kadozó felhőzet, kevesebb csapa­dék. Élénk, he­lyenként erős, egy-két helyen viharos északi, északkeleti szél A hőmérséklet alakulásában lé­nyeges változás nem lesz. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet va­sárnap 1—5 fok között. (MTI) — AZ EGRI lajosvárosi is­kolában tanácstagi fogadóórát tart a III. számú megyei kör­zet dolgozói részére Németh Tibor megyei tanácstag. A vá­lasztók november 14-én este hatkor találkoznak a megyei tanácsba választott képviselő­jükkel. — ŰJ HANGOK a szovjet irodalomban címmel rendezi következő vitaestjét hétfőn este hét órakor az Irodalom- barátok Klubja az egri saj­tóklubban, ahol Szívós József tart vitaindító előadást. Az esten az Egri Megyei Színpad tagjai adnak elő verseket Jevtusenko és költőtársai al­kotásaiból. — DECEMBER KÖZEPÉN hagyja el a nyomdát a megye földművesszövetkezetemék 20 éves kulturális tevékenységé­ről, a mai kulturális problé­mákról és eredményekről szó­ló művelődési évkönyve. A köpyvet fényképekkel illuszt­rálják és helyet kapnak ben­ne a megye művelődési szak­embereinek írásai is. Hétfőn Pártnapok megyénkben Gyöngyösön (Egyesült Izzó) 15 órakor: dr. Csicsai József, Tarnamérán 18 órakor: Sram- kó László, Boconádon 18 órakor: Hever Lajos, Tarnabodon 18 órakor: Ku- runczi István, Erdőtelken 18 órakor: Barna András, Tenken 18 órakor: Guruz Já­nos tart pártnapot. — HÉTFŐN délelőtt a me­gyei tanács klubtermében ér­tekezletet tartanak az egri já­rási oktatási előadók részére, amelyen a megyei tanács me­zőgazdasági osztályának főelő­adói az 1967-es pályaválasztá­si, beiskolázási és felsőoktatási tennivalókat, lehetőségeket is­mertetik és a mezőgazdasági tanulóképzés feladatait beszélik meg. — WEÖRES SÁNDOR ver­sei alapján összeállított mű­sorral készül a Megyei Mű­velődési Ház és az SZMT kultúrotthon közös bábcso­portja a november 18—20-i nemzetközi bábfesztiválra amelynek megrendezésére Pécsett kerül sor. A közis­mert „Fekete—fehér Szín­pad” műsorának nyilvános főpróbájára ma délelőtt 11 órakor kerül sor Egerben, az SZMT-székház nagytermé­ben. — AZ ŐSZ CSEMEGÉJE, a sütőtök Egerben is megjelent. A MÉK 80 mázsás jó minőségű sütőtök-szállítmányát hamar megkedvelték az egriek, más­fél nap alatt csaknem 40 má­zsát vásároltak belőle. — MOST JELENT MEG: Altay Margit: Az én babám. Krüger: Nagyanyáink idején- Kosztolányi: Aranysárkány, R, Rolland: Az elvarázsolt lélek, Túrós Emil receptjei, Bölöni: Nemzedékről nemze­dékre, Dold-Mihajlik: Fekete lovagok között, Tolsztoj mű­vei, 8. kötet, színművek. 9.20: Iskola-tv. Kémia (kö- zépisk. I. oszt.). A vegyüle- tek csoportosítása, II. rész. — 9.50: Orosz nyelv (középisk. III—IV. oszt.). Grisa, Andrej és az egészség. 10.15: Hétmér- földes kamera. Úttörőhíradó. 10.30: Mesélő muzsika. Az Or­szágos Filharmónia ifjúsági hangversenyének közvetítése a Zeneművészeti Főiskoláról. A szünetben: A dal öröme. Ma­gyar rajzfilm. 13.23: Egri Dó­zsa—Komlói Bányász NB I. B. labdarúgó-mérkőzés közvetíté­se Egerből. A szünetben: Gusz­táv és a főnök. Magyar rajz­film (ism.). 15.20: A Magyar Hirdető műsora. 15.30: Haba- kuk, segíts! Közlekedési rejt­vényműsor gyerekeknek. 15.40: „Képzőbűvészet.” Rodolfó bű­vésziskolája (ism.). 15.50: Üj vonások a mezőgazdasági biz­tosításban. Előadó: Ormai Oli­vér, az Állami Biztosító ve­:gato-hel; Bp. Honvéd—MAFC bajnoki kosárlabda-mérkőzés. Közvetí­tés a Sportcsarnokból. 17.30: Ami mindnyájunkat összeköt. Egészségügyi kisfilm. 17.40: Kampány. Riportfillm a Hatva­ni Cukorgyárról. 17.55: Foxi Maxi kalandjai. Magyarul be­szélő amerikai rajzfilmsorozat (ism.). 18.20: Kantáta. Kisfilm. 18.55: Utazás jegy nélkül. Ba­ku, az olaj városa. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Fény a redőny mögött. Ma­gyar film (14 éven felüliek­nek). 21.10: Az érem harma­dik oldala. Komlós János mű­sora. 21.20: . Nótaszó. 21.40: Sporthírek. 21.50: Próza a pó­diumon. Nagibin: Lánc, lánc. 22.00: Tv-híradó 2. kiadás. — 22.20: Jó éjszakát, felnőttek! Gusztáv résen. Magyar rajz­film. EGRI VÖRÖS CSILLAG 13—14-én: Aranysárkány EGRI BRÖDY 13—14-én: Hajsza a gyémántokért EGRI BEKE 13—14-én: A fehér asszony GYÖNGYÖSI PUSKIN 13—14-rén: Nyugodj meg, kedves GYÖNGYÖSI SZABADSÁG 13—14-én: Rákóczi hadnagya HATVANI VÖRÖS CSILLAG 13—14-én: A Nagy Medve fiai HATVANI KOSSUTH 13-án: Kaland a>z aranyparton HEVES 13- án: Bátor emberek: 14- én: Lobó, a farkas FÜZESABONY 13- án: A becsületes szélhámos 14- én: A kőszívű ember fiai­(I—H. rész) PÉTERV Á3ÁR A 13-án: Hideg napok U SMkM A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megy® Bizottsága éa a megy® tanács lapja. - Főszerkesztő: PAPP JANOS. - Szerkesztőség: Eger, B®olannlsz utca S. Telefoni 12-57. 12-73 Posta fi Ok: 23. - Kiadta: a Heves megy® Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: TÓTH JÓZSEF. - Kiadóhivatal: Eger. Bajcsy Zsilinszky utca 1. Telefon: 24-44. Posta ft Ok 23 Terjeszti.- a Magyar Posta. Előfizetési díja egy bóra 12,— Ft. Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél. — Index: 23 062. — Heves megy® Nyomda Vállalat, 1 Brödy Sándor útra 4. Igazgató: Marosán JOzaaá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom