Népújság, 1966. november (17. évfolyam, 258-280. szám)

1966-11-01 / 258. szám

9RLAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! F egyelmezeMen és nagy tudással AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS NAPILAPJA XVH. évfolyam, 258. szám ARA: 50 FILLER. 1966. november. kedd Adlsz Abebábcm feszült a légkör Zárt ülés az AESZ-ben tő ülés — tudósítások szerint rendkívül feszült légkörben, s a tanácsadók kizárásával — a guineai AESZ-delegáció Ghá­nában történt önkényes fogva- tartásáról tárgyal. Nem hivatalos forrásból származó, de egybehangzó je­lentések közük, hogy az AESZ több tagállama javasolta ve­gyesbizottság küldését Gháná­ba. A járnád küldöttség azon­ban értésre adta, hogy be sem engedi az országba a delegá­ciót, ha az egyszersmind Gui­neát is nem keresi fed. En­nek az álláspontnak is akad­tak pártolói. így például Szu­dán. Guineai vélemény nem hangzott el, mert a Ghánában letartóztatott küldöttség helye üresen maradt. Végül közöl­ték, hogy az AESZ-küldöttség mindkét országba ellátogat. Az AESZ székhelyén továb­bi küldöttségek tettek közzé nyilatkozatot a súlyos inci­dens ügyében. Mali külügymi­nisztere, hétfőn Addisz-Abe- bába érkezve kijelentette:- -- 1 _ - ____W IÁ Y: „Új korszak kezdődött a vietnami történelemben . Ezer embert kihallgatásra hurcoltak SAIGON: Az amerikai parancsnokság vasárnapi jelentése szerint el­ült a harc Pleiku térségében, ahol a 25. amerikai gyalogsági hadosztály egyik százada és a 4. gyalogsági hadosztály két, nemrégiben Dél-Vietnamba ve­zényelt százada két nap óta heves harcokat vívott. Az ausztráliai csapatok — szám szerint 1200 ember — vasárnap hajtották végre „ed­digi legnagyobb feladatukat”. Tisztogató műveleteket folytat­tak Saigontól 70—75 kilomé­terre délkeletre. A szabadság- harcosok ellenőrzése alatt álló Hoa Long falut vették körük A hatezer lakosú falu egy- hatodát kihallgatás céljából őrizetbe vették. Az amerikai légierő gépei vasárnap Vinh város térségé­ben támadtak különböző cél­pontokat és az amerikai szóvi­vő beismerése szerint heves légelhárító tűzbe ütköztek. Az AP jelentése szerint Ky tábornok dél-vietnami minisz­terelnök hétfőn kijelentette: „új korszak kezdődött a viet­nami történelemben” A tábor­nok abból az alkalomból tette ezt a kijelentést, hogy újjáépí­tették az elnöki palotát. STOCKHOLM: Nyolcvanegy különböző bé­keharcos szervezet Stockholm­ban tartott értekezletén elha­tározta, hogy 1967 tavaszán vi­lágkonferenciát rendeznek a svéd fővárosban a vietnami béke érdekében. HANOI; Mint a VNA jelenti, Dél- Vietnam egyik felszabadított körzetében a közelmúltban megtartották a dél-vietna­mi partizánmozgalom har­madik országos értekezle­tét. Az értekezleten Nguyen Thi Oinh asszony, a dél-vietnami felszabadító erők helyettes fő- parancsnoka tartott beszámo­lót a partizánharc helyzetéről. A partizánmozgalom gyor­san fejlődik az ellenség ellen­őrzése alatt álló városi terüle­teken is. A Guan Giai Phong, a dél­vietnami felszabadító hadsereg lapja, a partizánértekezlet munkáját üdvözölve rámutat: A partizánok „Semmisítsük meg a jenkiket!” övezetei a partizánháború magas fokát je­lentik, amelyben a gerillatak­tika olyan modem szervezési formákkal kapcsolódik össze, mint az erődítmények rend­szere. a guineaiak letartóztatása sérti az Afrikai Egység­szervezetet és kísérlet a miniszteri tanács munkájának akadályozására. Charles Ganao, a brazzaville-i Kongó külügyminisztere, nyi­latkozatában bűnrésziességgél vádolta az Egyesült Államokat. A MENA hírügynökség, amely az EAK delegációjá­hoz áll közel, tudósításában kiemeli: az incidens voltakép­peni célja az volt, hogy elte­relje a figyelmet a konferen­cia létfontossági napirendi pontjairól. Ugyancsak hétfőn, az Afri­kai Egységszervezet 11 nemzet képviselőjéből álló felszabadí- tási bizottság határozati ja­vaslatot hagyott jóvá, amely felhívja Francia-Szomáli part népét, hogy Q Franciaország által jövőre ígért népszavazá­son a függetlenséget válassza. A guineai rádió közölte, hogy a demokrata párt keddre tömegtüntetést szervezett. A Guineai Demokrata Párt nyilatkozatban közölte: ezen a napon bezárnak minden mo­zit, vendéglőt és mulatót, hogy így mutassák ki a népi szoli­daritást ..az Egyesült Államok accnai bábjai által elkövetett útonállással szemben”. Kállai Gyula fogadta George Thomsont Kállai Gyula, a Miniszterta- nács elnöke hétfőn az Ország- házban fogadta George Thom- ' son angol külügyi állammi­nisztert. Péter János külügyminiszter • hétfőn szintén fogadta George '• Thomsont. A Külügyminisztériumban megkezdődtek a magyar-an­gol tárgyalások. Koszigin fogadta Szipka Józsefet j Alékszej Koszigin, a Szov- < jetunió minisztertanácsának f elnöke hétfőn délelőtt fogadta , Szipka József, hazánk moszk- v vai nagykövetét A találkozó, < amely a magyar nagykövet ké­résére jött létre, barátságos, szívélyes légkörben zajlott le. Indonéziai terror Suharto, az indonéz hadse- • reg vezetője, hétfőn kijelen- ; tette, hogy november közepén állítják katonai bíróság elé; Omar Dhanit, a légierők volt; parancsnokát. Sutopo Juwono dandártábor- ; nők hétfőn közölte a sajtó< képviselőivel, hogy a djakar-; tai helyőrség, csapatai elfogtak; : két baloldali személyiséget.; j Arkant és Achadiatot, állító-; • lag tetten érték, amint röpla-; j pokat állítottak elő. A két sze-; j mély.iség tagja volt a már fel- J | oszlatott sobsi szakszervezeti; l szövetség vezetőségének. Gyakorlati versenyen vettek részt vasárnap Egerben a mernie járásainak és városainak legjobb egészségügyi szakaszai. A rossz idő, a nehéz terep ellenére kiváló munkát végeztek az egységek. Nemcsak szakképzettségüket bizonyították a se­besültek ellátásakor, hanem nagyszerű összeszokottságukat is. Katonai puccskísérlet Venezuelában Vasárnap sikertelen katonai hatalomátvételi kísérlet zajlott le Venezuelában. Clemente Pacheco Oohoa ez­redes megkísérelte kormányel­lenes zendülésre bírni a fővá­rostól alig húsz kilométernyi­re fekvő Los Teques-i tiszti is­kola növendékeit. A növendé­kek többsége nem csatlakozott mozgalmához. Heves szóváltás kerekedett, majd eldördültek az első lövések. Rövid tűzharc után a láza­dók megadták magukat. Maga az ezredes a tűzharcban életét vesztette. A fenti esemé­nyekről a hadügyminisztérium közleménye tájékoztatta a la­kosságot. A közlemény hírül adja azt: is, hogy letartóztatták Antonio : Perez Hernandezt, a puccskí­sérlet másik vezetőjét. A kormány szigorú biz­tonsági intézkedéseket fo­ganatosított. Őrizetbe vették Edwin Bur- guerát, Jimenez diktátor egy­kori titkárát, CasttRót, a Jime- nez-féle „polgári nemzeti ke­reszteshadjárat” elnevezésű párt elnökét és egy Molina Franco nevűi nyugdíjazott ka­tonai parancsnokot. Kongresszusi munkahónapot keztek a Finomszerelvénygyárban Újult erővel és újabb elha­tározásokkal kezdtek ma mun­kához a Finomszerelvénygyár­ban. Novemberre fordítottuk a naptár lapját, a kongresszus hónapjához értünk és mindösz- sze két hónap van hátra az év- bőL Itt az ideje, hogy szoro­sabbra zárjuk sorainkat és ma­radéktalanul teljesítsük a kong­resszusi vállalásokat. A Finom- s zenei vénygyár ban elhatároz­ták, hogy novembert kongresz- szusi hónapnak nyilvánítják és minden figyelmet a munkaver- seny-mozgalomra irányítanak. Az év eddigi sikereinek a forrása eddig is a munkaver­seny volt. A dolgozók egyre szélesedő részvétele, egyöntetű akarata tette lehetővé a szoros feladatok teljesítését. De az el­ső három negyedév eredmé­nyeit meg kell tartani, sőt, a termelés, a minőség javítása, a gazdaságosság növelése, a tech­nológiai fegyelem, s a bizton­ságos munkafeltételek megte­remtése még nagyobb követel­ményeket állít a vállalat dol­gozói elé. Tehát a verseny fi­niséhez értünk. A vállalat vezetősége, tömö­ren, de pontosan meghatározta, hogy melyik gyártmánynál van lemaradás és mire kell külö­nösen ügyelni. A HL—3-as hátsó lámpa, a kompresszorok és a kávéfőzők ütemes gyártá­sával jobban kell iparkodni. De ha mindenki akarja, ha min­den üzemrészben kongresszusi hónapot kezdenek, akkor a le­maradást behozzák, a kiszállí­tási tervnek eleget tesznek. A verseny finisében a költ­ségekre is ügyelnek, különösen a közvetlen anyagköltségeket kell lejjebb szorítani. Nem „minden áron” akarják a mennyiségi tervteljesítést. A finisben még jobban követel­mény, mint eddig, hogy a tech­nológiai fegyelem pontos be­tartásával a minőségi előírá­soknak eleget tegyenek. Nem akárhogyan, hanem fő­leg műszaki intézkedésekkel kívánják fokozni a normaóra- megtakarításokat. A karban­tartók és a javítók a gépekre és a berendezésekre fokozot­tan vigyáznak, hogy indokolat­lan állásidő és termelési ki­esés ne legyen A bervai dol­gozók egyöntetűen kimondták, hogy igazolatlan mulasztás és a meggondolatlan fegyelmezet­lenség méltatlan lenne a kong­resszusi hónaphoz. A verseny finise több erőki­fejtést, fokozott veszélyt jelent. De senki sem kaphat felmen­tést az óvórendszabályok, az üzemi rend és tisztaság meg­szegésére. Csak szabályosan, csak tiszta eszközökkel lehet versenyezni. A mai nap a verseny utolsó és egyben döntő szakasza kez­dődött. A finomszerelvénygyáriak bíznak a törzsgárdában, a szo­cialista brigádokban, a veze­tők és a beosztottak összefo­gásában, „ „ i A füzesabonyi járás egysége még a legjobbak közül is ki­emelkedett. Képünkön az egység két beosztottja elsősegélyben részesíti a sebesültet. (Tudósításunk a 3. oldalon) (Foto: Kiss Béla) ’ ^^NA/WWVW^VNA/V\^^^^VWS^WWVWWVWWNA/\A/VSAAAA/S/NAAAAAAAA^A/^ Johnson Szöulban Johnson amerikai elnök és kísérete hétfőn reggel külön- repülőgépen megérkezett ázsiai és csendes-óceánj kőrútjának utolsó állomáshelyére, Dél- Koreába. A repülőtéren Pák Csöng Hi köztársasági elnök fogadta. Johnson szerdáig tárgyal Dél-Koreában, majd Anchora­ge érintésével hazaindul. Vasárnap még Malaysiában vendégeskedett Mint már je­lentettük. itt is heves Amerika-ellenes tün­tetések zavarták meg láto­gatását, s a tüntetők közül a rendőrség egy embert agyonlőtt A ma- laysiai ellenzéki munkáspárt Johnson elnökhöz intézett táv­iratában élesen tiltakozott a brutális gyilkosság miatt Ab­dul Rahman malaysiai mi­niszterelnök a Johnson tiszte­letére rendezett díszvacsorán „társadalmunk félrevezetett tagjainak” nevezte a tüntető­ket. Johnson minden formali­tás mellőzésével utazott él Ma­laysiából. a Johnson-féle 17 napos külföldi körút eddigi mérlegét megvonva a Reuter kiemeli, hogy a meglátogatott országokban fogadtatása „vegyes” volt 0. Harriman l j Delhi ben Averell Harriman, az Egye­siéit Államok utazó nagyköve­te, hétfőn az indiai fővárosba érkezett Találkozni fog Indi­ra Gandhi miniszterelnökkel és Szvaran Szingh külügyminisz­terrel, s tájékoztatni kívánja őket a manilai értekezlet ha­tározatairól. Harriman kedden utazik Pakisztánba. tovább Vasárnap este a washingtoni külügyminisztériumba kérették a guineai ügyvivőt. A távolle­vő Rusk külügyminiszter ne- ; vében Katzenbach külügymi­niszter-helyettes éles hangú til­takozó jegyzéket nyújtott át amiatt, hogy néhány órával korábban Conakryban házi- . őrizet alá helyezték Robinson Mcilvane amerikai nagyköve­tet. Mcilvane is tiltakozott Guineában — ő már szuronyos őrség kíséreté­ben vonult az ottani kül­ügyminisztériumba. Az amerikaiak azt hangoz­tatják, nem tehetnek arról, hogy Ghánában letartóztatták az AESZ-iilésre utazó guineai delegációt, amelyet Beavogui külüg.ynrrnniszter vezetett. Az AESZ-értekezlet küldött­ség vezetői hétfőn délelőtt nem hivatalos ülést tartottak, zárt ajtók mögött. A megbeszélést Diallo Telli, az Afrikai Egy­ségszervezet főtitkára kezde­ményezte, s némi huzavona után meghívták Ocrant, Gha­na képviselőjét is. Az előkészí-

Next

/
Oldalképek
Tartalom