Népújság, 1966. február (17. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-20 / 43. szám

re*..- . Eseményed... Híre*. . . Eseménye* .. . Híre*. . . Eseményei... Hírei; . Eseményei.. . Hírei, s. Eseményei.,. Híre*s . Eseményei... Hírei. s. Eseménye* Halálos közlekedési balesetet okozott, majd cserbenhagyta áldozatát 1 Emberéletet követelt Kisfüzesen a kidöntött fa Súlyos közlekedési baleset történt pénteken 11 óra után Apc község belterületén. A Rákóczi utca és a Fő utca ke­reszteződésénél Gajdán Sándor 39 éves fuvaros, apci lake«, italosán hajtotta lovaskocsiját és elütötte özv. Farók Jánosné 72 éves nyugdíjas apci lakost, aki belehalt sérüléseibe. A bal­eset után Gajdán Sándor a helyszínről továbbhajtott. A halálos közlekedési balesetet okozó fuvarost a rendőrség őrizetbe vette. A vizsgálat fo­lyik. Csütörtökön délután Kisfü­zes határában a Hunyadi Ter­melőszövetkezet erdejében fa- kitermelés közben az egyik ki­döntött fa ráesett Ivádi János­ra. Az 56 éves tsz-tag — kis- füzesi lakos — belehalt sérü­léseibe. A baleset ügyében a rendőrség megindította a vizs­gálatot SÚGOK VALAMIT (Foto: Kiss Béla) A zaránki torontáli A hagyományos mintákat külföldre szállítják Tavasz a földeken Dolgoznak a vetőgépek a hevesi homokháton és a Tárná menti községekben — A felkészülésről jelentik tudósítóink Egerben délután IS órakor: IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI (Bérié tszűneO ISte 19 óraibor: IMÁDOK férjhez menni (Bérié tszüneQ Lapurík korábbi számában már beszámoltunk arról, hogy | megkezdték a vetést Erdőtelek, j Tamaörs és Heves községek í határaiban, ahol a talajelőké­BG*H VÖRÖS CSILLA» U)—'Sí-én: ítélet Nurnbergben (I-H. rests) EGRI BÉKE: 20—21-én: A hazug May GYÖNGYÖSI PUSKIN: 20-án: Játék a múzeumban ai-énc A kopaszok bandája GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: 20—21-én: A generállá HATVANI VÖRÖS CSILLA» 20—21-én: Zöld tény HATVANI KOSSUTH: 20-án: Keletre meneteitek FÜZESABONY: 20- án: Fekete tulipán 21- én: A Kolumbusz hajó inasa HEVES: 20- án: Az igazság piBanart* 21- én : a híd PÉTERV AS ARA: 20-án: A kém nyomában I szítás után a borsó és a mák ' vetését napokon bélül be is fe­jezik. AZ erdőtelki Üj Élet Tsz tíz hold borsót és 15 hold mákot vetett ezen a héten. Az Arany­kalász és Kossuth Tsz vetőgé­pei ugyancsak dolgoznak már a homokos talajon. Tenken a korai borsó került a földbe, az átányi Dózsa öt holdon fejezte be a vetést. A hevesi Rákóczi az elmúlt napokban 140 holdon vetette el a borsót, és hozzá­kezdtek itt a takarmány borsó és a mák vetéséhez is. Tama- örsön a szövetkezetiek 50 hol­dat vetettek be zöldborsóval. A hevesi Rákóczi Tsz-ben egyelőre 30, a többi szövetke­zetben általában 8—10 fogattal vetnek. Ha az időjárás tovább­ra is kedvező marad, a jövő hé­ten Bocortádon, Tamabodon is vetnek. A járás vezetői beszámoltak arról is, hogy a vetőmag-ellá­tás még nem folyamatos, így a hevesiek még mindig nem kap­ták meg a vetőmagot, és 90 holdon ezért áll a munka. Tudósítónk jelentette a fü­zesabonyi járásból, hogy nem­csak Kompolton és Kaiban, hanem a szomszédos Tama menti községekben is megkez­dődtek a tavaszi munkák. Fel- debrőn a Rákóczi Tsz fogatosai húsz hold korai étkezési borsót vetettek el, s ugyanakkor az új telepítésű szőlő metszését is megkezdték^ sőt ezzel a mun­kával 64 holdon végeztek is. Pénteken délelőtt vetettek már a kápolnai Alkot­mány Tsz-ben is, ahol tíz hol­don vetették el a mákot Az időjárás további javulásával fokozatosan munkába állnak az erőgépek is, megkezdődik a ta­vaszi szántás és nagyobb erők­kel folytatódik a tavasziak ve­tése. Hírt kaptunk a gyöngyösi Üj Élet Tsz-böl arról, hogy meg­kezdték a melegágykés zitést Ehhez a munkához már bizto­sították az alapanyagot A 752 négyzetméternyi melegágyban 15 hold paradicsom, 2 hold uborka és 3 hold paprika pa­lántáit nevelik majd. _ Űj munkagépek érkeztek a hevesvezekényi Béke Termelő- szövetkezetbe — írja Rozgonyi István tudósítónk. A szerves- trágyaszóró és trágyamarkoló nagy segítséget jelent a szövet­kezetieknek. A melegágy! trá­gyát hordják a gépek, a meleg­ágykészítést március 10-én kezdik meg, és akkor vetik el a dohány magvait A korai munkákat akadályozza a mint­egy négyszáz holdat elárasztó belvíz. A februári tavaszias időjárás a megye északi részén is mun­kára serkenti az embereket — jelenti Pétervásáráról dr. Czi- bolya László. Az Ezüstkalá0 Tsz-ben már befejezték a ■” hold fiatal gyümölcsös ápr sát, és a foga fosok hordjál trágyát a földeikre. Kaszab Balázs főmezőgazdász a gép­javító állomással megállapo­dást kötött az őszről maradt 500 hold szántás elvégzésére. A kertészetben a melegágyakat készítik, ahol a tíz hold dinnye és más kertészeti növény pa­lántáit nevelik majd. A közeli napokban 800 mázsa műtrágyát szórnak a kenyérgabonára. A többi növény fejtrágyázásához 170 mázsa nitrogén műtrágyát várnak. Megérkezett a Vető­magtermeltető Vállalattól az uborkamag A szövetkezetiek idén 20 holdon termesztenek) maguborkót, amely tavaly is jó jövedelmet biztosított a közös gazdaságnak. A korai kezdést a petervásá- riak is fontosnak tartják. 1966. február 20., vasárnap ALADÁR napja A Nap kei: 6.43 órakor, nyugszik: 17.14 órakor A Hold kel: 7.13 órakor, nyugszik: 17.87 órakor 1966. február 21-, hétfő ELEONÓRA napja A Nap kel: 6.41 órakor, nyugszik: 17.16 órakor A Hold kel: 7.33 órakor, nyugszik: 18.13 órakor 150 éve, 1816. február 20-án mutatták be első toben Rossini Sevillai borbély című operáját a római Teatra Argentínában. Bármennyire hihetetlen, ez a mindmáig vi­lágszerte sűrűn műsorra kerülő opera, a legnépszerűbb dalművek egyike, az első előadáson csúfosan megbukott Rossini 1815-ben kapott megbízást a Beaumarchais víg- játéka alapján készült olyan szövegkönyv újbóli megze­nésítésére, amelyet előbb már két neves olasz zeneszerző: Paesiello és Cimarosa is sikerrel megzenésített. Rossini kelletlenül fogott munkához, halogatta, de a határidő előtt röviddel éjt nappá téve tizenhárom nap alatt elké­szült a partitúrával. A próbákon a szereplőket a zene ma­gával ragadta, de nem úgy a bemutató közönségét: köz­bekiabáltak, fütyültek, pisszegtek, úgyhogy a szerző a harmadik felvonást már nem is saját maga vezényelte. Bírálói a botrányos bukás után mindössze két-három előadást jósoltak, de a megváltozott közönség már a má­sodik előadást is tüntető lelkesedéssel fogadta, s az opera azóta töretlenül folytatja sikeres útját. xi Várható időjá­rás ma estig: vál­tozó, felhős, pá­rás, a reggeli órákban helyen­ként ködös idő. A déli óráktól kezdve elsősorban a Dunántúlon eső, záporeső le­het. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet: ál­talában 10—15 fok között, a ködös területeken ke­véssel 10 fok alatt. (MTI) HELYESBÍTÉS Szombati lapszámunkban „A társadalmi tulajdon védelme” című cikkünk egy mondata té­vesen jelent meg. A mondat helyesen: „A múlt évben tár­gyalta a bíróság a Nyugat­bükki Állami Erdőgazdaság egyik könyvelőjének bűn­ügyét.” — ÜLÉST TARTOTT Péter­vásárán a Hazafias Népfront községi elnöksége. Az ülésen az országos elnökség decem­ber 6-i határozatáról és a népfrontmozgalom művelő­déspolitikai tevékenységéről tárgyaltak. Megvitatták a köz­ségfejlesztési feladatokat is. — KÜLÖNÖS KARNEVÁL. Nem mindennapi mulatsággal, orrbállal ünnepelték tegnap a farsangot a petőfibányai fia­talok. A Novum Ifjúsági Ház jelmezversenyén — természe­tesen a „legcsodálatosabb" orr nyerte el a pálmát. — MOST JELENT MEG: Ágoston: A kommunista er­kölcs tartalma és az erkölcsi nevelés feladatai Balázs: Négy év vasban és vérben. Barcza: Tanulj sakkozni. Bogomolov: A pragmatizmus. Feuer: Rimsz- kij-Korszakov. Fodor: A Lap- lace-transzformáció műszaki alkalmazása. Passuth: Sasnak körme között. — TEGNAP BEFEJEZŐ­DÖTT Gyöngyösön a községi szakmaközi bizottsági titkárok kéthetes bentlakásos tanfolya­ma. A részvevők hasznos elő­adásokon kaptak útmutatást további munkájukhoz. Február 21-én pártnap Egerben Az Elektromechanikai és Vasipari Vállalatnál 15 órakor Barta Alajos, a megyei pártbi­zottság munkatársa tart párt­napot. — A KI MIBEN TÜDŐS? megyei középiskolai döntőjét ma tartják Egerben, a Dobó Gimnáziumban. A mai döntőn biológiai ismeretekből mérik össze tudásukat a diákok. A döntő másik három (matema­tika, fizika, kémia) ágából a jövő vasárnap kerül sor az újabb erőpróbára. — A BALESETEK CSÖK­KENTÉSÉRŐL, a jobb propa­ganda megszervezéséről tár­gyalt tegnap délelőtt Egerben a Heves megyei Közlekedési és Balesetelhárítási Tanács. — KÉTHETES tanfolyamon ismerkednek feladataikkal a szakszervezeti könyvtárosok. A téli iskola fiolnap kezdődik Gyöngyösön* a Szakmaközi Székházban. — AZ 1965. ÉVT MUNKA­VERSENYT értékelték tegnap délelőtt az egri Finomszerel- vénygyárban. Az osztályveze­tőkből, a szakszervezeti bi­zottságból, az üzemvezetőkből álló értékelő bizottság külön- külön vizsgálat alá vette a brigádok vállalásait, a teljesí­téseket és ezek alapján dön­tött a kitüntetések, oklevelek odaítélésében. — NAGY SIKERŰ HANG-: VERSENY volt Hatvanban, a MÁV Kultúrotthonban. A mű­sor keretében fellépett PestS Ella operaénekes, Káli Gábor kamaraénekes, közreműködött a város népszerű Radnóti-trió-: ja. Az estet Ángyán Jenő ren­dezte. — ÍRÓ—OLVASÓ TALÁL­KOZÓKAT, ankétokat rendez­nek a hatvani járásban a me­zőgazdasági könyvhónap ide­jén. Tiborc György szakkönyv- író Lőrinciben és Ecséden tar­tott előadást, február 24-én Hortra látogat el. Herédre és Kerekharasztra J. Horváth' Lászlót, a népszerű állatte­nyésztési szakkönyvek íróját várják. 8.28: A világ múzeumai Közvetítés a Keleti Népiek Múzeumából, Moszkvából. — 9.00: Iskola-tv: Kémia (kö- zépisk. I. oszt.). Halogén ele­mek és vegyületeik. 9.25: Orosz nyelv (középisik. III—IV. oszt.). Grisa és Mása a jelmezbálon. 9.50: Hétmérföldes kamera. Üttörőhíradó. 10.05: Támadás a király ellen. Sakktanfolyam gyerekeknek. 10.20: Paletta. 10.50: Liszt—Bartók—Kodály: Az Országos Filharmónia ifjú­sági hangversenyének közvetí­tése a Zeneakadémiáról. 14.28: Mezőgazdasági szakfilmsoro- zat. Lejtős területek korszerű művelése. (IsmJ 14.50: A Ma­gyar Hirdető műsora. 15.00: Busójárás. Közvetítés Mohács­ról. 16.00: Asztalitenisz Buda- pest-bajnokság. A döntők köz­vetítése a Sportcsarnokból. 18.00: Kisfilm. 18.10: A TV könyvesboltjában. 18.40: Ma­gazin. A Tv-híradó melléklete. 19.00: Holnap már tavasz lesz!... Megemlékezés Kun Béláról, születésének 80. év­fordulóján. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Száza­dunk. „Mire a lomb lehull.., 20.35: Világhírű rendezők. Holnap történt. Magyarul be­szélő amerikai film. (Tíz éven felülieknek.) 21.55: Sporthírek. 22.05: Tv-híradó. 2. kiadás. Upniiirff/n EiMf] A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. - Főszerkesztő: PAPP JANOS. — Szerkesztőség: Eger. Beloiannisz utca 3. Telefont 12-57. 12-7*. Postafiók: 23. — Kiadja: a Heves megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: TÓTH JÓZSEF. - Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy Zsilinszky utca 1. Telefon: 24-44. Postafiók 21 Terjeszti: a Magma Posta* Ftfiniíiá díja egy hóra lí,— Ft, Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél. — Index: 25 062. — Heves megyei Nyomda Vállalat, 1 Bródy Sándor utca 4. Igazgató: Marosán József. Csillagászati számok a takarékosságról Munkaértekezlet az OTP Heves megyei Igazgatóságán Az Országos Takarékpénztár deves megyei Igazgatóságának munkaértekezletén, — amelyen részt vett Zimándi Mátyás, a megyei pártbizottság osztály- vezetője és dr. Gordon László igazgató, az OTP központ kép­viselője — Vadász Károly, az OTP Heves megyei igazgatója smertette az 1965, évi eredmé­nyeket Elmondotta többek kö­zött, hogy a megye betétállo­mánya az év végére meghaladd Szép magyar I Ege Osatáty, maJB ÍSRotai verse­nyek előzték meg az egri 3-árdonyi Géza Gimnáziumban lezajlott megyei döntőt Me­gyénk harminchat legjobban, s legszebben beszélő középisko­lás fiatalja jutott ed eddig. A tanárképző főiskola nyelvészeti tanszéke, a megyei általános és középiskolai szakfelügyelők, a Gárdonyi Gém Színház mű­vészeiből és megyénk legjobb nyelvész tanáraiból alakult bi­zottság titkos szavazassad mi­nősítette a venaiyzőket A versenyt Bakos Gabrietla (Dobó Gimnázium) nyerte, Já­nosi Mária (Gárdonyi Gi róná­id az 582 millió forintot, ez pe- dig több mint 103 millió forin- j tos emelkedést jelentett. A munkaértekezleten ismertették az évi versenyeredményeket is, amelyben a megye kilenc fi­ókja eredményesen részt vett A hatvani és a káli a kiváló fiók címet, öt brigád pedig a szocialista brigád címet érte el az elmúlt évben. Az éves be­számoló után az 1966. évi fel- ! adatokat ismertették. ciejtési verseny rhen num) és Gyarmati Magdolna (Gárdonyi Gimnázium) előtt A győztesek magnószalagra vett versenyszámát a megyei tanács művelődésügyi osztálya elküldte a Művelődésügyi Mi­nisztériumba. Reméljük, az or­szágos döntőben is sikerük lesz legszebben beszélő fiatal­jainknak. Torontáli szőnyegeket is gyárt a Hevesi Háziipari Szö­vetkezet. Hazánkban hagyo­mány a torontáli és kuriózum külföldön. A szövetkezet za- ránki részlegében gyártják ezeket a külföldön is kedvelt szőnyegeket. Csömör Pálné, a torontáli részleg vezetője, régi szakem­ber, 1935 óta, még Jászárok- szálláson kezdett a szőnyegké­szítéshez. Először rongyszőnye­geket csinált, később perzsa­szőnyegeket. Aztán tért át a torontálira. A Hevesi Háziipari Szövet­kezet összegyűjtötte azokat az asszonyokat, akik értettek a torontáli szőnyeg készítéséhez és így jött létre 1963-ban ez a részleg, Csömör Pálné vezeté­sével. 63-ig Tamaörsön dolgoz­tak, aztán költöztek Zaránkra A szövődében 54 asszony dolgozik, zaránkiak, erkiek tarnaméraiak, tamazsadányiak és tamaörsiek. Húsz szövőgé­pük, két csévézőjük és hárorr tisztítózójuk van. Kétféle sző­nyeget gyártanak, a hagyomá­nyost és a moderneket. A szőnyegek fele exportra megy — főleg a hagyományos mintájúak. A modernebb to- rontálikat tervezők készítik és ők a tervrajzok után szövik a szőnyeget Kis, szinte miniatűr szőnye­geket mutatnak — nyugati ex­port. Sokat szállítanak a Szov­jetunióba és Japánba is. Else negyedéves tervük 2250 négy­zetméter szőnyeg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom