Népújság, 1966. február (17. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XVII. évfolyam, 26. szám AZ MSZMP HEVES MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS NAPILAPJA 1966. február L, kedd AZ AMERIKAIAK ISMÉT BOMBÁZTÁK ÉSZAK-VIETNAMOT AZ USA A BIZTONSÁGI TANÁCS ÖSSZEHÍVÁSÁT KÉRTE Az amerikai agresszióra elkerülhetetlen kudarc vár Szovjet kormány-nyilatkozat A TASZSZ ismertette a szovjet kormány alábbi nyilat­kozatát: Január 31-én az Egyesült Ál­lamok légi hadereje újra meg­kezdte a barbár bombázásokat a Vietnami Demokratikus Köz­társaság területe ellen. Bom­bákat dobtak Dong Hói és Minh városokra, valamint más lakott helyekre. Az amerikai légihaderő tá­madásainak felújítása Észak- Vietnam békés városai és fal­vai ellen, azzal párhuzamosan, hogy széles méretek között bontakoznak ki a hadművele­tek Dél-Vietnamban, még job­ban kiélezi a nemzetközi hely­zetet. A szovjet kormány nyilatko­zatában emlékeztet Ho Si Minh üzenetére, amelyben a VDK el­nöke kijelentette, hogy ha az Egyesült Államok kormánya valóban békés rendezést akar, akkor el kell ismernie a VDK kormányának az ismert négy pontban foglalt álláspontját és ezt konkrét lépésekkel kell alátámasztania: véglegesen és minden félté* tel nélkül be kell szüntet* nie a bombázásokat és min­den egyéb katonai lépést a VDK ellen. jelentőségűvé válnak az ösz- szes szocialista országok, az összes antiimperialista és ha­ladó erők egyesült erőfeszíté­sei a harcoló Vietnam megse­gítése céljából. Internacionalista köteles­ségéhez híven a Szovjet­unió továbbra is megadja a szükséges segítséget és tá­Johnson WASHINGTON (MTI): Johsnon elnök hétfőn rádió- és televízióbeszédben jelentet­te be a VDK elleni légitáma­dások felújítását. Johnson kö­zölte, hogy az amerikai kor­mány egyúttal kéri a Bizton­sági Tanács azonnali összehí­vását is a vietnami kérdés megtárgyalására. Az elnök beszédében azt mondotta, hogy az elmúlt 37 napban az USA határozott bé­kekezdeményezéseket tett. A VDK kormánya azonban el­utasította a kezdeményezése­ket. Az elnök szerint az ameri­U Thant a VDK riogatást a Vietnami De­mokratikus Köztársaság­nak. Nem lehet kétséges, hogy a Vietnam elleni amerikai ag­resszióra elkerülhetetlen ku­darc vár; az igazságos ügy, amelyet a vietnami nép hősie­sen védelmez, diadalmaskodai ío& beszéde kai légitámadások kezdettől fogva csupán katonai célpon­tok ellen irányultak, de kije­lentette: „Akik az agressziót irányítják, nem számíthatnak kíméletre.” Goldberg, az Egyesült Álla­mok állandó ENSZ-képviselő- je Johnson elnök utasítására kérte a Biztonsági Tanács azonnali összehívását a viet­nami kérdés megtárgyalására. Az AFP ENSZ-körökből úgy értesült, hogy a Biztonsági Tanács New York-i idő szeimt még a hétfő esti órákban (ma­gyar idő szerint kedden haj­nalban), vagy legkésőbb ked­den reggel összeül. (Folytatás a 2. oldalon) Ülést tartott a SZOT elnöksége A SZOT ELNÖKSÉGE A FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY HATÁ­ROZATA ALAPJÁN, HÉTFŐN FOGLALKOZOTT A FEBRUÁR l-ÉVEL BEVEZETÉSRE KERÜLŐ ÁR-, BÉR- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAIVAL. ENNEK ALAPJÁN: A SZOT ELNÖKSÉGE FELKÉRI A FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KOR­MÁNYT, HOGY HÍVJA FEL AZ ILLETÉKES ÁLLAMI SZERVEK FIGYELMÉT. A KÖ­VETKEZŐKRE; — Az állami szervek az ármódosításokat a rendeletben foglaltaknak megfelelően hajtsák végre. A szabadpiaci árak alakulásának befolyá­solása érdekében helyes árutérítéssel biztosít­sák, hogy a lakosság igényeit minden cikkfé­leségből ki lehessen elégíteni. Biztosítsák, hogy az árleszállítással érintett cikkekből hi­ány ne keletkezzék. Gondoskodjanak arról, hogy az árleszállítás körébe bevont árufélesé­gekből a kereskedelem igényeinek és a lakos­ság szükségleteinek megfelelő mennyiségű, minőségű és választékú termék álljon ren­delkezésre. Különösen vonatkozik ez az olyan alapvető szükségleteket kielégítő cikkekre, amelyek elsősorban az alacsony keresetű csa­ládokat érintik. — Az irányító gazdasági szervek tegyenek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a vállalatok a keresletnek megfelelően továbbra is gyártsanak olcsóbb, a választék­nak megfelelő áruféleségeket. — A tanácsok biztosítsák, hogy a szolgál­tatások jobban alkalmazkodjanak az igények­hez és jobban elégítsék ki a lakosság ezirányú szükségleteit. Intézkedjenek, hogy a végzett szolgáltatások vállalási ideje csökkenjen, a munka minősége javuljon a törvényes szol­gáltatási díjak betartása mellett. — A Pénzügyminisztérium, a Központi Né­pi Ellenőrzési Bizottság, a tanácsi szervek, a KIOSZ az eddiginél fokozottabban ellenőriz­zék a kisiparosok tevékenységét. Gondoskodja­nak az érvényes szolgáltató díjak kifüggesz­téséről és betartásáról- Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a megemelt adót a fo­gyasztókra ne lehessen áthárítani. r ‘ A SZOT elnöksége javasolja a forradalmi munkás—paraszt kormánynak, hogy az'érin­tett állami szerveket ' a fentiekről, az ár- és bérpolitiltai intézkedések végrehajtásáról 1966. első, negyedévében számoltassa be. ' A szakszervezetek az ár-, bér- és szociál­politikai kérdésekkel továbbra is szervezetten, megkülönböztetett módon foglalkozzanak, sze­rezzenek érvényt különösen az árpolitikai ;kér- déseiknél annak, hogy csak azon cikkeknél és olyan mértékben kerüljön sor árváltoztatásra, ahogy azt a központi rendelkezések szabályoz­zák. A leghatározottabban lépjenek, fel az il­letékes állami szervekkel együttesen azon törekvések ellen, amelyek akár nyüt., akár burkolt áremelés formájában a vásárlók meg­károsítását eredményeznék. A SZOT elnöksége felkéri a társadalmi el­lenőrök mintegy 15006 fős táborát, hogy ugyanúgy mint idáig, továbbra is mindent te­gyenek meg annak érdekében, hogy a kormány határozata az előírtaknak megfelelően kerül­jön végrehajtásra. Dolgozótársaik, a fogyasz­tók millióinak érdekében, akadályozzanak meg minden esetleges visszaélést. Segítsék a kereskedelmi dolgozókat is feladataik megva­lósításában. A szakszervezetek gondoskodja­nak arról, hogy a-feladatokról a társadalmi ellenőrök, aktivák megfelelően tájékoztatva legyenek. Az általuk feltárt hiányosságok megoldásához nyújtsanak segítséget. Intéz­kedjenek az állami szerveknél, a hibák meg­szűntetése érdekében- ‘ ' f Budapest, 1966. január 31.J 1 . . . . A SZOT ELNÖKSÉGE bombázásának felújításáról NEW YORK (MTI): Nem sokkal azután, hogy Goldberg, az Egyesült Államok ENSZ-képviselője a Biztonsági Tanács összehívását kérte, U Thant ENSZ-főtitkár szóvivő­je ismertette a főtitkár véle­ményét a VDK amerikai bom­bázásának felújításáról. Az ENSZ főtitkára úgy véli, hogy a bombázások felújítása minden valószínűség szerint akadályozni fogja a konfliktus békés rendezésére irányuló dip­lomáciai erőfeszítéseket — mondotta a szóvivő. R Hold felé halad a Lima 9. MOSZKVA (TASZSZ): A Szovjetunió felbocsátotta a Luna 9. automata űrállomást. Asz űrállomás a megadotthoz közeli pályán a Hold felé halad. A Luna 9. fedélzetén automatikusan és földi parancsra működésbe lépő tudományos, telemetrikus és más mérőmű­szereket szállít. Csak ily módon lehet kilátás­ba helyezni a vietnami kér­dés politikai megoldását. Ha az Egyesült Államok va­lóban békét akar, mint han­goztatja, akkor vajon a bom­bázások felújítása a megfelelő módszer olyan légkör megte­remtésére, amely kedvező a vietnami politika rendezésé­hez? Bárhogyan is értékelje az Egyesült Államok kormánya a Vietnami Demokratikus Köz­társaság álláspontját, semmivel sem lehet igazol­ni az újabb agressziós lé­péseket, amelyek lábbal ti­porják a nemzetközi jog el­veit, az emberi morál elemi szabályait. A vietnami nép harca nem­zeti szabadságáért az egész ha­ladó emberiség szívügye. Óriási A zárszámadásokról jelent lük : C ' " ■■ I rr| ft- I I, f bzBVugyunk a szolotelepstes Oláh György az egri Dohó Tsz zárszámadásán i > Tegnap este a Gárdonyi Gé­za Színházban tartották zár­számadó közgyűlésüket az eg­ri Dobó István Termelőszövet­kezet tagjai. Az ünnepi köz­gyűlésen megjelent Oláh György, az MSZMP Heves me­gyei Bizottságának első titká­ra, Kácsor Jánosné, az MSZMP egri városi bizottságának első titkára, dr. Lendvai Vilmos, a városi tanács vb-elnöke és a termeltető vállalatok, testvér­szövetkezetek küldöttei is. Gömöri Andrásnak, az ellen­őrző bizottság elnökének je­lentése után Cseh István szö­vetkezeti elnök tartott beszá­molót. — Hátunk mögött egy ke­mény, megpróbáltatásoktól terhes esztendő van — mond­ta az elnök. — Sokat dolgoz­tunk, a sok fáradozásnak még­is kevés a díja. A legfőbb ter­ményünk, a szőlő, nem hozta meg a betervezettet, és ez ki­hatással volt a múlt évi gaz­dálkodásunk valamennyi terü­letére. A hideg, csapadékos időjárásban halmozódtak a munkaegységek és a szőlő nagy része mégis kárba veszett. Csak a jég 1650 mázsa szőlőt pusztított el. Négy és fél mil­liós bevételt terveztünk szőlő­ből, de az eredmény majd­nem kétmillióval lett keve­sebb. Az időben bevezetett ta­karékossági intézkedésekkel, be nem tervezett bevételekből javítani tudtuk ezt egymillió forinttal. — Szövetkezetünk tavaly tízmillió forint bevételt ter­vezett, a tényleges bevétel alig maradt el ettől. A sürgős munkák idején sok idegen munkaerőre volt szükség. Bé­rük jelentős kiadást jelentett, Cseh István, a termelőszövetkezet elnöke, beszámol az elmúlt év munkájáról. Mel­lette Oláh György, az MSZMP Heves megyei Bizottságának első titkára. (Foto: Kiss) ezért tagjaink részére két és fél milliót oszthattunk. Egy munkaegységre 35, a vállalt munkateljesítményekre 42,52 forint jut. Egy dolgozó tagra eső részesedés 7522 forint. — öt év van mögöttünk. Ha ezt a rövid időt nézzük, mun­kánk legnagyobb eredménye az, hogy a szövetkezetünk je­lentős gazdasági tényezővé vált a városban. Tagjaink oda­adó, szorgalmas munkájával hozzákezdtünk a szőlőterüle­teink rekonstrukciójához. A régiek helyére újakat telepí­tünk, olyan szőlőt, ami többet és jobbat terem. Közel kétszáz hold a fiatal szőlőnk, a követ­kező évben háromszázat tele­pítünk. Ezzel alapozzuk meg jövőnket. Eger város borai vi­lághírűek, mi szívügyünknek tekintjük a szőlőtelepítéseket, ezzel akarjuk elődeink mun­káját megbecsülve megalapoz­ni, illetve tovább fejleszteni a hagyományos szőlőkultűrát. Kácsor Jánosné, a városi pártbizottság első titkára hoz­zászólásában a megyei és vá­rosi pártbizottság, a városi ta­nács üdvözletét tolmácsolta. Gratulált ahhoz, hogy a szö­vetkezet a nagy terméskiesé­sek ellenére sem zárt rosszul. (P. •.) (Folytatás a J. oldalon) Mától tépnek életbe a húsfélék, a tejtermékek és egyes ruházati cikkek új fogyasztói árai kedések megjelentek az Orszá­gos Árhivatal hivatalos lapjá­ban. A Belkereskedelmi Mi­nisztérium kiadta a megválto­zott árak jegyzékét, valamint a vendéglátóipari árak új sza­bályozásáról szóló miniszteri utasítást. A húst, húskészítményeket, tejtermékeket árusító boltok­ban mindenütt kifüggesztik az árjegyzéket, amelyeken a vál­tozással érintett főbb élelmi­cikkek új ára megtalálható. Az ez évi népgazdasági terv­vel kapcsolatosan hozott ár és bérpolitikai, valamint szo­ciális jellegű intézkedéseké vonatkozó kormányhatároza végrehajtásaként február 1-tő egyes állati eredetű élelmisze rek fogyasztói ára emelkedik ugyanakkor a sertészsír és i szalonnafélék, valamint egye: textiláruk és ruházati cikkel fogyasztói ára csökken. Az áremelésekre és az árle •állításokra vonatkozó intéz

Next

/
Oldalképek
Tartalom